ALGEMEEN No. 1020. Woensdag 3 Maart 1875. I5de Jaarg. J Binnenlandsclie Berifften. Ir*olitiel* Overzigt De republiek „Frankrijk" is voor 't oogenblik gered. Met eene voor weinige dagen nog ondenk- bare meerderheid, 436 tegen 262 stemnienis hare besliste vestiging aangetiomenonder het ergste protest van konings- en keizersgezinden. De heer Larouchette legde de volgende deftige en ernstige verklaring af. „Gij brengt het land ten val, als gij geen koning plaats aan het hoof'd der instellingen. De geiuaiigde republiekeinen zullen het te kwaad krijgen met de radicalen. Aan dezen is de toe- komst in eene republiek De monarchic is heden het heil, zij zal later de redding zijn." Wij willen er het betere van hopen, zoowel in het. belang van Frankrijk zelf, als in dat van het overisze Europa, in dat van den vrede van ons werelddeel. Veel, ja alles bijna, hangt er van af, hoe gelrouw Mae-Mahon het hem thans opgedragen en bekrachtigde regeringsbeginsel zal handhaven. Naauwelijks is deze beslissmg gevallen, of reeds spreken sommige bladen van een mihtairen coup d' etat, of, zooals dat in het tegeruvoordige Spaan- sche sprat,kgebruik heet, pronunciamrnto, inder- daad voor ons Nederlanders een moeijelijk woord voor zulk eene woelige zaak. flet is te hopen en te vertrouwen, dat, even zoo vreemd en on- bruikbaar het woord voor ons is, ook de zaak zelve even ver van ons veiwijderd zal blijven. Het is nu in tachtig jaar de tiende maal, dat Frankrijk zich eene nieuwe constitute geeft, en als het waar is, dat hetgeen met veel inoeite tot stand komt, duurzaain is, dau zoii men waar- lijk aan deze wet eene meer dan Fransche periode m ieten toekenne-i. Reeds voor drie jaar heeft Thiers met al zijne kracht en bekwaamheid naar du doel gestreefd; tal van schitterende redevoe- ringen zijn sedert gehouden, tot men eindelijk in het laatst naar niets meer heeft willen luisteren, maar de zaak zelve heeft doorgedrongen. Het is meer, dan men van deze nationale ver- gadering had durven verwachten. De tijdingcn uit Spanje blijven voortdurend weinig beteekenen. De vijatidelijkheden schijnen geschorst, om zich van weerszijden te versterken. Op die wijze kan de strijd nog lang duren en zullen misschien meer de finantien, dan de kogels, haar beslissen. 't Komt er maar op aan, wie het 't langst kan uithouden. Alphonsus ondervindt ook al, dat allevreugde en omarming, hem in zijn vaderland ten deel gevallen, uiet altijd van het echte water is. Op zijne reis naar Madrid heeft men hem eenvoudig willen laten stikken, door zijn slaapvertrek met kolendamp te vullen, terwijl hij en zijn kamer- dienaar sliepen. Volgens het Madridsche officieuse blad Gaceta heeft de pauselijke nuntius een zeer vriend- schappelijken brief van den paus aan den koning overhandigd. Naar een Spaansch blad hebben de Carlisten drie hunner kolonels doodgeschoten, beschuldigd van lafhartigheid. o Neuzen 2 Maart. Met den spoortrein welke alhier des namid- dags 4 ure 40 minuten naar Gent vertrektwas jl. zondag zekere Weltersvroeger opzigter bij de marinemet zijue beminde naar Selzaete vertrokken. In de herberg van Victor Willems aidaar zich vermakende met dansen overviel Welters haar plotseling met een dolkmes en bragt baar in halsrug en aan een der vingers wonden toe. Naar men zegt had hij het voornemen haar te dooden De aauvsller is gevlugtterwijl het niei.-ye maandagmorgen per rijtuig van Selzaete naar bier is overgebragtde eerste geneeskun dige hulp werd aan baar verleend door dr. Muis- hond te Selzaete. Naar wij vernemen zal de zetel der vrijmetse laarsloge „L' Amiti6 sans fin" sedert 1868 te Sluis gevestigdmet Mei a. s. naar deze plaats worden overgebragt. Vrijdag jl. heeft aan het gebouw van het provinciaal hestuur in Zealand de aanbestediDg plaats gebad van het bouwen van een kaaimuur langs het kanaal van Neuzen en van een be kleedingsmnur langs de linker waterleidiug te Sas van Gent; minste inscbrijver de heer D. Tholens. te Neuzen. voor f20600. Axel. 1 Maart. Door den beer J. Ender!6 Tz., predikant bij de Ned bervormde gemeente alhier. is bet beroep naar Wemeldinge aange- nomen. Men meldt uit Hulst 27 Februarij Dingsdag voormiddag omstreeks 9j/2 uren ontstond bier brand in de gasfabriek. In allerijl ■was de brandweer, als naar gewoonteop de plaats des onbeiis tegenwoordigen beperkte spoedig den voortgang des vuurs. zoodat het belendend gedeelte van het gebouwmet een tamelijti aanzieniijken voo.raad oliesteenkolen enz gespaard bleef. Het dak der fabriek is gehcel vernield; ook de machinerie heeft dermate geleden dat men bier vooreerst van gas ver* stoken is De brandweer komt weer grooten lof toe voor betoonde voortvarendbeid en onver moeide werkzaamheid gepaard aan verstaadig beleid Persoonlijke ongeiukken heeft men niet te betreuren Wat de betrokken assurantie maatschappij verliestmoet later blijken Bij koninklijk besluit van 18 Febrnarij jl is bepaald dat. de ligting van het jaar 1875 11000 man bedraagt. waarvan 600 voor den dienst ter zee te bestemmen. Naar men verneemt, bestaat het voornemen om de milieiens van de ligting van 1875 een maand vroeger dan gewoonlijk onder de wapenen te roepen. Het nieuwe kerkgebouw gesticht op staten boderu voor de hervormde gemeente te Water landkerkje, ten gevolge waarvan dit dorp toen allengs ontstond werd nu twee eeuwen geiederi den 3 Maart 1675, ingewijd door ds Johannes Beverland tot 1687 predikant aidaar Bij den inval der Franschen in 1708 door brand vernield werd het evenweluit liefdegiften weder her- steld, dooh kwam toen eerst in 1713 op nieuw in het gehruik. Den 4 Maart 1815, nu 60 jaar geleden werden door Z. M de eerste schoolopzieners benoemd voor de beide districteu van Zeeuwsch Vlaanderen Men schrijft uit Middelburg In het verslag der hier sedert ]6 jaren bestaande inrichting voor .ziekenverpleging verklarenjde geneesheeren, dat gednrende het jaar 1874 niet alleen te Mid' delhurg, inaar in geheel Zeeland het aantal zieken zeer gering is geweest. Volgens dat verslag is het ziekte karakter in deze provincie in de laatste jaren een andere phase ingetreden Dc bekende telken jare Zeeland bezoekende tusschenpoozende koortsen zijn in qualiteit en quantiteit niet meer dezelfde ziekte, een scbrikbeeld voor hen. die met het overigens zoo pittoresque Zeeland kwamen kennis maken Dezj gunstige toestand wordt in het algemeen toegesebreven aan de verbeterde uitwatering van de polders en misschien ook aan het langzamer hand drooger worden van de polderlanden. Naar men verneemtbestaat het voornemen om een stoomvaart op te rigtenbestemd om goederen nit stoom en zeeschepen te ligten in de buitenhavens van Zeeland en ze daarna te vervoeren naar verschillende plaatsen laugs de Maas. Deze raaatregel zal genomen worden wegens den meestal onvoldoenden waterstand op den nieuwen waterweg van en naar Rotterdam. De bevolking onzer provincie bedroegden 31 December 1874 90,501 raannen en 93,714 vrouwen, te zamen 184,215 inwoners Die bevolking bestond op den 31 December 1873 nit 89,523 en 92,841 vrouwen, te zamen 182,365, zoodat zij in den loop van het jaar 1874 met 1850 inwoners is vermeerderd. Blijkens een gisteren bij de regering ontvan gen telegram uit Atchiugedagteekend 15 Fe- bruarij waren in Lamara drie versterkingen genomen. Onze troepen verloren een doode terwijl 17 gewond werden, waaronder de luite- nant Fopelier. De vijand leed gevoelige verliezeu. Twee dagen later, den 17 Februarij, werd zonder tegenstaud eene versterking in Tibang gevestigd. De gezondheidstoestand blijft treurig. Volgens kennisgeving van den minister van fiuancien zal in de maand April a. s. te 's Gra veuhage een vergelijkend onderzoek plaats hebben van personendie wenschen te dingen naar de betrekkicg van klerk bij de rijkstelegraaf. Ons wetboek heeft strenge straffen gesteld op diefstal van vee uit eene weidestrengere zelfs dan op ontvreemdingen uit bewooude huizen. Dezer dagen is dan,' ook een boerenarbeider uit Smilde, wegens diefstal van een schaap uit eene weide. door het prov hof in Drenthe tot eene tuchthuisstraf vaD zeven jaren veroordeeld. Wij vernemen, dat het wetsvoorstel van den heer Kappeijne c. s tot aanleg van spoor wegen voor rekening van den staaHn de afdee lingeu der tweede karuer goed is ontvaugen Men spreekt ir.tusschen van een tegenplan door den heer Heemskerk in te dienen. Bij de regering} isMhans tot rijpheid ge' komen het voornemen om een gedeelte der Zuiderzee droog te leggen en daartoe weldra beslissende stappen te doen De volgende onderofficieren van den 2n hi as cursus van het 3e reg inf hebben vol d'aan aan het examen voor den hoofdeursus de sergeanten Mesch FeberPelHolland, Visser Retgers van Wjjk Sitsen Hering en Okhuizen] Te Amsterdam heeft zich het vrij zeldzame geval voorgedaan, dat een zeerUrme vrouw verrast werd met de millioenen van een schat rijken erfoom. De vrouw is afkomstig uit Ben- nekora en woont thans daar ter stede in een kelder. Jaren geleden had zij, met bebulp van iemacd die het schriiven magtig was, een brief wisseling met den rijken bloedverwant gevoerd, doch de correspondentie was na verloop van tijd' geslaakt. Door zekere omstandigheden werd de vrouw, die tbans reeds den 70jarigen ouderdom bereikt heeft, op het vermoeden gebragt, dat haar bejaarde oom overleden zou zijn. Werke- lpk was dit het geval en, dank zij der bemoei jiugen van een stadgenoot. zal haar eerlang de erfenis nitgekeerd worden, welke, gelijk gezegd werd, eenige millioenen beloopt. Het j'uiste cijfer is fnog niet bekend, maar zeker is het dat de nalatenschap meer dan voldoende is om de potten en pannenzaak, welke de vrouw tot dusver met baar eenige dochter, een weduwe met vier kinderen, dreef, vaarwel te zeggec. Vrijdagnacht is te Amsterdam overleden een vrouwdie zeker tot de oudste ingezetenen dier gemeente behoorde Zjj was geboren in bet laatst van 1769 eo bereikte derhalve den ouderdom van 105 jaren. De incidenteele en principale vordering, in- gesteld door den beer J W. Roger, zich noemende Roger de Campagnolles, tegen den staat, tot betaling van f 24,000 wegens geleden scbade door het verlies der waarde uit 4 brieven die elk 6000 zouden hebben ingehonden doch slechts met oude couranteu gcvuld, zijn ontvacgen is door den hooge raad ongegrond verklaard en alzoo de eisch ontzegd. De stoomboot W. A. Seholten, vafi Rot terdam naar New York, is 25 Febr. met schade aan de schroef, te Plymouth uit zee teruggekomeu Hoe verre de ontaarding van ouders omtren t hnnne kinderen zich kan uitstrekken leert ons bet volgende voorbeeld Zeker meisje, ond 14 jaren wonende in Klarendal te Arnbemten buize harer ouders, heeft het ongeluk eenigzius gekrenkt van geestvermogens te zijn. Hierdoor scheen het niet n.ogelijk om dat kind zindelijk te doen worden en bevuilde zij soms den grond en hare legerstede waarop de onders dit moede, het meisje gedurende bijna een jaar op een gedeelte van den zolderinoedernaakt opsloten, alleen voorzien van een bos stroo en een oud stuk tapijt. Naar wij vernemen vond de bevoegde autoriteitwelke deze zaak onderzocbtde ongelukkige in een afgrijsselijken en deeruiswaar- dige toestandwaarbij zij zich letteriijk in haar eigen vail wentelde. De patiente is daarop naar het stadsziekenhuis gebragt ter reinigiug en verdere verpleging. De ijselub te Purmerende heeft donderdag nog, niettegenstaande de ingevallen dooieen goedgeslaagde hardrijderjj op schaatsen doen honden. De prijzen voor de mingegoede deel- nemers bestonden in erwten meel en spek. Van de te Breda in garnizoen liggende lie batterij veldartillerie zijn reeds zoovele paarden aan kwaden droes lijdende afgernaakt dat men van de zes stnkken gsschut, uit welke de batterij bestaat. slecbts vier stnkken kan bespannen en deze nog slechts met 4 paarden elk, in plaats van met 6zooals de reglenienten voorschrijven. Te Uden is II. dingsdag brand outstaan in een berberg nabij bet spoorweg station In weinige oogenblikken was het gebeele gebouw een prooi der vlamrnen en tengevolge van den bevigec wind was er bijna niets te redden. Naar men zegt, is er voor f 2000 aan bank- papier verbrandterwijl de overige schade nog uiet te berekenen is. Gebouw en inboedel waren laag geassureerd. De uitgezonden wervers uit de verschillende garnizoensplaatsen voor aanwerving van mili- tairen, bestemd voor het Indisehe leger, hebben in het geheel 26 man aangebragt, waaronder die behooren van de gestiehten te Veenhuizen. De meeste wervers zijn geheel zonder inanschap in hun garnizoen teruggekeerd. Blijkens eene door de Nederl Indisehe handelsbauk vau haar hoofdageutsehap te Batavia ontvangen depescheheeft de overstrooniiDg op Java in bet begin van Febrnarij jl plaats gebad. Duizendeu Javaneu lijden groot gebreken vele anderen zijn verdronken bet verlies, door Eu- ropeanen geleden, is betrekkelijk gering. Naar wjj vernemen, hebben nagenoemde dames, alphabetisch gerangschikt, vanhetdepar- tement van kolonien aanscbrijving gekregen, dat zij binnen weinige dagen ter dispositie van den gonverneur geneiaal zullen gesteld worden, om als bulponderwijzeressen in Ned. Indie bij de gouvernementsscholen te worden aangesteld me- jufvrouwen Boerema, te 's Hage; Daverveldt, te Dordrecht; A. M. E. Keijzer, te Amsterdam; M. F. der Kinderen, te LondenLefeber. te Noord-Scharwoude van der Meijden, te Haarlem Mikkers, te Vianen van Scbooten, te Deventer van der Steeden en Syrier, te Amsterdam This- sen, te RoermondVerwohlt en Zaalberg te 's Hage. Betreflfende den Duitschen veehandel (ook voor Nederlaud van zoo groot belang) vernemen wij 't volgeudeDe bandel in fokvee is stil De Land bo inv-Conran t no. 6 van dit jaar bevat een arti- kel vanj den h.-er J.5W. Del Canape, en. Camp, voormalin directeur van den Anna-Jacoba-polder, waariu deze opkomt. tegen de bewemg van aommigen als zoude het den landbouwers aan te raden zijn de meekrap-cultuur te laten varen. I Genaemde heer wil daartegenover zijue ervaring stellen en den .landbouwers liever aanraden die cultuur te rereenvoudigen en alzoo nog voordeelig'te maken. Diegenen, welke tegen de meekrap opkwamen, berekenden dat dejkosten vai het delven der meekrap op 400 en de droo- ging op ruim 200 gulden per bunder zouden komcn Verschillende landbouwers in den Anna-Jacoba-polder kunnen evenwel de oewyzei leveren, dat die kosten tot op de helft kunnen vermmdrrd worden door machinaleTbehandeling op het veld en in de f.bnek, wanneer goed toezigt bestaat. De onder- vmdmg heeft toch bewezen dat daar, waar goed toezigt be- sUat de ploeg even volledig den wortel uit den groud haalt uSpa' z°0<kt al*dan de kosten niet meer bedragen dan 130 gld. per bundar. De prijs der racine op 12 gld. be'eke- nende, levert de mee-cultuur dan nog jaarlijks zuiver 140 gld per bunder op. Er zijn ook nog andere middelen die de meekrapteelt kun nen verbeteren, waarmede door den heer Camp proeven werden genomen, zooals met bet wiedwerktuig, dat met 3 schoffels en 1 paard drie voren te gelijk schoon maakt. waarna met de hand de bovenkant der bedden nog gezuiverd moet worden en een belangrijk vo.rdeei verkregen w.rdt boven het uitsluitend wicden met de hand. De stoomdrooging levert mede uitmuntende voordeelen op by de verdere behandeling va» den wortel, daar het oogsten van den wortel en het droogen gelijktijdig kan plaats hebben. Alzoo kan men by eene voordeelige gelegenheid veel me.r aau de inarkt brengen en daarbij i. die drooging veel minder kost- baar. In den Anna-Jacoba-polder kan men in de meekrepfabriek in twee keeren 10 000 K. G. racine in de week droogen, terwijl de kaiten daarvan met meer dan 150 gld bedragen De schnjver eindigt zijn artik.l met de opmerking, dat de vrees voor de kunst-alizarine niet moet overdreven worden daar deze eveum.u als de a.iline den wortel zai verdrijven. Aan de uitbreidmg der alizarine-fabrieken zijn ook nadeelen verbonden, waaronder voornamelijk behoort de steeds stijgende prijs der gasteer. TlirM ^irMPMiriTOrr

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1875 | | pagina 1