ALGEMEEN No. 1019. Zaturdag 27 Februarij 1875. 15de Jaarg. BEKEM)iMAKI\G. BFKENDMAKING. BEKEM1MAKING. Binnenlandsche Beri^ten. V i De BURGEMEESTER van HONTENISSE niaakt bekenddat gedurende 30 dagente rekenen van beden, ten raadbuize dezer gemeente voor ieder ter inzage zal liggen de opgaaf van de uitkomsten der herziening van de belastbare opbrengst der gebouwde eigeodorainen in deze getneente, en dat de Commissie van herziening tot het geven van inlieht'ngenaau hen, die zich daartoe aamnelden zitting zal boodeu ten raadbuize veimeld op Woenspag den 10 Ma art 1875, des naniiddags van 2 tot 6 ure. Honteni8SE den 24 Februarij 1875, De Burgemeester voornoerad COLLOT d'ESCURY. De BURGEMEESTER van SAS VAN GENT Gelet op bet bepaalde bjj art. 17 der wet van den 22 Julij 1873 (Staatsblad no 116) brengt ter openbare kennis dat de opgaaf bevattende de nitkomsten der kerzieuiug van de belastbare opbrengst der gebouwde eigendommen in deze gemeente gedurende dertig dagen te rekenen van heden op de Secretarie der gemeente voor een ieder ter inzage is nedergelegd en dat de Commissie tot bet geven van iulicbtiug aau ben, die zich daartoe aanmelden zal zitting houden ten raadbuize der gemeente op Dondekdag pen elfdenMaart 1875, van voormid dags 11 tot naniiddags 1 '/2 n«r. Sas van Gent den 25 Februarij 1875. De Burgemeester voornoemd N. KERCKHAERT. De BURGEMEESTER van OSSENISSE maakt bekend dat de hi] hem ontvangene op gaaf, bevattende de uitkomsten der herziening volgens de wet van den 22 Julij 1873 (Staats hlad no. 116), van de belastbare opbrengst der gebouwde eigendommen in die gemeente, gedu rende 30 dagente rekenen van heden ter secretarie dezer gemeentevoor een ieder ter inzage ligten dat de Commissie van herziening, tot bet geven van inlichtingen aan hen, die zich daartoe aanmelden zal zitting houden ten raad buize dezer gemeente, op Woensdag den 10 Maaet a. 8. des voormiddags van 10 tot 12 ure Ossenisse den 27 Februarij 1875. De Burgemeester voornoemd F. NEVE. Jr*olitielr Overzigt. Als wij ons ncderzetteu, orn onzen lezers de geschiedenis van den dag rnede te deelen, dan moeten wij eerlijk bekennen, dat er op dit oogen- blik al weinig nieuws op 't groote wereldtooneel is. Wie toch zal nog eenig belang stellen in de naauwgewikte senaatskeuze, waanriee de na- tionale vergadering van Frankrijk ons reeds veer- tien dagen en langer verveeld heeft. Uit Spanje zijn de tijdingen eveneens schaarseh Gebeurtenissen van eenigen beslisten invloed heb- ben in 't geheel niet plants. Wat men ook van de optreding van den jongen koning verwacht had, 't is of in alles de tijd der repuhliek is weergekeerd. De kracht ontbreekt, om zich van den gruwelijken geesel des burgeroorlogs te verlossen en de eene opperbevelhebber steekt na den anderen het zwaard weer in de schede. Zoo wordt nu weer het ontslag van den getrouwsten en bekwaamsten der generaals, Moriones, berigt De coriespondent van de Temps schrijft dien- aangaande: „Wij zijn alien verrast door de verschijning van generaal Moriones, die hier met een klein escorte en zijn staf is aangekomen zoo wij meenden, om eene kleine verkenning ten noordwesten van Puenta la Reina te doen, maar indeidaad om zijn ontslag te nemen, en dat ze.lfs wel op aanzoek der regeriug zelve. 'tis, zegt genoemde correspondent, onbegrijpelijk, hoe men een man, zdo gezien bij zijne soldaten en wien alledoor geen partij-hartstogten verblinde officierenvoor den bekwaamsten houden, die den opstand zou kunnen onderdrukken, zoo maar ligtzinnig kan opofferen. Ook bij de bevolking van 't oorlogstooneel is hij zeer gezien en stelt men alle vertrouwen in zijn beleid, moed en bekwaamheid. Maar Madrid, zegt hij, is onverbeterlijkMa drid neemt den oorlog luchtig op; Madrid ver- maakt en beraadslaagt of liever conspireert, alsof Catilina niet van dag tot dag stoutmoediger werd, Madrid hoopt den vijand te overwinnen met reactionaue besluiten en intusschen groeit de kracht van den vijar.d aan. Onmiddellijk gevaar is er nog niet; maar als men zoo voortgaat met de operation van 'tleger telker.s te belemmeren en de hoofdleiders te ver- vangen, zal er werkelijk groot gevaar zijn, dat Alfonsus XII, nog spoediger dan Amadeus 1, het quirinaal weer gaat verlaten." I Bismarcks aft reding houdt de openbare aandacht in Duitschland bezig. Als alles, wat zoo van dezen ol genen kant wordt medegedeeld, niet geheel en al onwaar is, moet men toch wel ge- looven, dat het zonuwgestel van Europa's groot- sten en invloedrijksten staatsman zeer geschokt is. Zijne aauhangers en vereerders vragen natuur- lijk met zorg, wie dezen reus der diplomatic, wie dezen herschepper van Dui'schlatid naar buiten, wie den thans nog onversaagden kampvechter in de binneulaudsche aangelegenheden zal vervangen. Het is waar, de grondslagen van bet Noordelijk Duilschland zijn stevig gelegdhet is waar, oradat tot dusver met alle kracht is gearbeid, dit nieuwe gebouw van alle kanten te versterken, maar er zijn er ook zoo vele vijanden, die met een scherp gewapend oog ieder oogenblik waarnemen om in die stevige muren eene onherstelbare bres te schieten. W ie zal na hem de tegenwoordige ge- daante onzes wereldsdeels, zoo bloedig bewerkt, beschermen en bewaren met den onmisbaar door- dringenden blik, aan dien staatsman zoo eigen De toenemende verzwakking van v. Bismarck is j ook daarom te ernstiger, omdat nevens hem nog meer eerste toongevers in het groote wereld-drama v Moltke en anderen, tot koning Wilhelm incluis beginnen te gevoelen, dat de sterk gespannen boog hunner laatste levensjaren niet uitblijft te verslappen. Bij al den ernst van dezen tijd is het geen wonder, dat de optegte aauhangers van „das groisze Deutsche Vaterlant" met eenige bekoin- mering de toekomst te gemoet zien. o Neuzen 26 Februarij. Op a 8. maandag des naniiddags half 3 ure zal de 12e afdeeling der maatscbappij tot bevor dering van landbouw en veeteelt in Zeeland te Hnlst eene vergadering bouden. Volgens achter staande advertentie zal gedurende de vergadering voor belanghebbenden gelegenheid besfaan een ad res aan de 2e kamer te teekenen in zake herscbatting gebouwde eigendommen. Axel, 25 Februarij. De heer G A Kempff, predikant bij de christelijk gereformeerde go meente te t^pijkenisse, heeft voor het beroep naar die gemeente alhier bedankt. De gemeenteraad van Vlissiugen heeft besloten aan prins Hendrik een brief van geluk wenschiug en dankbetuiging te rigten voor zijne medewerking tot bet verkrijgen vaD een gere- gelde stoomvaartlijn tnsscben Vlissingen en Engeland. De beer C A. W Halverhout. oud kapt. ter zee, is beDoemd tot directeur der ieederij tot uitoefening eener geregelde stoomvaart tus- schen Vlissingen en een der havens op den Tbeerns Het in de afdeelingen der tweede kamer ouderzocht wetsontwerp strekkende om de eer ste zinsnede van art 16 der wet van 8 Julij 1874 zoodanig te wijzigeu, dat alien, die vddr deo lsten Mei 1875 als veearts gepatenteerd zijn, zonder een diploma als veearts te bezit- ten, tot den lsten January 1877 tot de uit oeferiing der veeartsenijknnst bevoegd worden verklaard, en dns, mils zich onderwerpende aan het bij genoemd wetsartikel vastgesteld examen vergnnning tot verdere uitoefening van de vee artsenijknnst in haren gebeelen omvang kunnen bekomen, vond bij verscheidene leden bezwaar om bet bcginsel, doch werd door de meerderheid niet ongnnstig ontvangen, hoewel zij erkende dat de vorm tot nitbreiding van het eigenlijk doel der wet kon eiden. Het middel van eenvoudige dispensatie van de overlegging vaD het patent door de veeartsen, die feitelijk tot de uitoefening der kunst geregtigd waren, zou hiertegen wel een correctief zijn, maar dit middel bad ook bezwaren ontleend aan de eenigszins willekeurige magt, die de burgemeesters daardoor kondeu verkrijgen in bet toelaten van euipirici. Verscheidene leden gaven verder in bedenking om ten aanzien van veeartsen, die langer dan tien jnren hebben gepractiseerd, docb de aan- vrage tot bet erlangen der toelatingniet hinnen den geslelden termijn van 3 maanden hebben gedaan te bepalen. dat indien zij alsnog het gevorderde bewijs leveren van meer dan tienjarige uitoefe ning der practijk. zij zonder examen het bij art. 15 der wet genoemd bewijs van toelating kun nen erlangen. 't Schijnt dat voorloopig in de enorme uit gaven voor de vestingwerken toch eenige ver miudering zal plaats hebben. De minister van oorlog stelt die uitgaven van 4 op 3, en dns op eene voorloopigc verlaging van 1 millioen. Er wordt door de regering uitzigt gegeven op spoedig in te leveren plannen tot droogmakiug van een gedeelte der Zuiderzee. Het voorstel totaanleg van spoorwegen zou, naar men meent al heel spoedig in behandelicg komen. Dit zou zeker niet alleen den ontwerpers zelve, maar ook duizenden in den lande genoegen doen. Bjj bet onderzoek eener suppletoire be grooting van binnenlandsche zakcn over de bestrijding der longziekte onder bet veewerd door onderscheiden leden geklaagddai de afwisselende regeringsraaatregelen van de laatste jaren de longziekte in Friesland juist hadden uitgebreid. Zij drongen vooral bij dezen min. van binnenl. zaken met het oog op diens ante- cedenten in deze, op kracbtige maatregelen aan, door bij bet aanbreken van den vveidetjjd alle verdachte beesten op stal te houden en om zoodra zich in eene weide een ziek beest ver- toonfonmiddelijk den gebeelen koppel af te maken. Verscheiden leden verwachtten daar- van voor deze nbeemsch geworden ziekte geen nut en bleven het denkbeeld van inentiDg aan be velen In eene afdeeling drong men op maatregelen aan om te voorkotnendat d'e longziekte uit Friesland naar Holland werd overgebragt. Den 22 dezer overleed te 's Hage de ge neesheer dr. L. H Verwey, die zeer veel heeft gedaan ter beyordering van de volksgezoodheid en voor de instelling van het Roode Kruis in Nederland, bij het hoofdcomit6 van welke in steliing bij de betrekking van secretaris vervulde. De rivier de Maas voor Rotterdam was dingsdag jl. vol drijfijs De soheepvaart zoowel naar boven als naar beneden is dientengevolge gestremd. -- LI. Vrijdagochtend leverde het kerkhof te Gouda een zeldzaam voorkomend tooneel op. Er kwam nl. een deftige stoet personen aan om een lid hunner familie te begraven, toen tot verbazing der begrafenisdienaars en tot ver ontwaardiging van de familie bleek, dat geen graf was gegraven. Goede raad was duur. Ten slotte is men er toe overgegaan spoedig de handen aan het werk te slaan en in der baast een sooit van graf te delven, waarna de ver- stoorde plegtigheid voortgang had. Onder den titel „verkiezings manifest" is door den beer G J. Grasbuis, 0. I ambtenaar met verlof, een kort geschrift uitgegeven, waarbij de scbrijver tegen de aanstaande periodieke ver- kiezingen voor de tweede kamer zich candidaat stelt, een her te lande zeker nog vrijonge wood verscbjjnsel. Te Amsterdam is eene slepersvrouw beval- len van drie kinderentwee meisjes en een jongen. Het aantal kinderen dezer echtelieden werd ineens van 5 tot 8 gebragt. Nog al een belangrijke aanwinst voor zulk een gezin in den barren winter. Het H.B. roept dau ook de vveldadigheid voor dit echtpaar inwonende Duivelsboek, St. Pietersdwarssteegno. 22. De man genaamd Jacob Johan Joritsaar. i Tot den 18 dezer maand waren te Generauiden 220 gevallen van mazelen aangegevenzijnde alzoo een tiende gedeelte der bevolking. Tot genoemden (datum is slechts een persoon aan de ziekte overleden. De mazelen bebben een goed- aardig karakter en de toestand is betrekkelijk gunstig te noemen. Het derde deel van de Geschiedenis van Nederland na 1830, van prof de Bosch Kemper, is thans verichenen het loopt van de afscbeiding van Belgie tot den afstand van koning Willera I. Naar wij vernemen, bedraagt het getal leden van de rereenigiDg tot bevordering der lijken- verbranding thans 1104. Men schriift nit 's Hertogenbosch Naar men uit vrjj zekere bron verneemt. zal dit jaar bet kamp bij Millingen niet betrokken worden, doch zullen de troepen uit de 2e militaire afdeeling, uitmakende de 3e divisie, onder de bevelen vac den generaal majoor Beckmangedurende die periode of korterop terreinen in en nabij „de Peel" veldmanouvres tegenoverelkanderuitvoeren. De twee vijandelijke brigades, zamengesteld uit de bataillons van het 2e en 5e regiment infanterie met de daarbij ingedeelde kavalarie en artillerie, zouden tot die oefening in kanton- nementen worden bijeengetrokken of bivacqneren< In de vorige week is door den kantonregter te Zwolie een oudekaartlegster veroordeeld wegens het waarzeggen en leggeu der kaart tot eene geldboete van f 5 of 2 dagen gevangenisstraf. Ter teregtzitting verklaarde zij met een helm te zijn geboren en alzoo meer te kunnen zien dan een ander. Eenigen tijd geleden werd in het dorp Tjummarum bij Franeker een dienstmeisje ver- mist. Men verdiepte zich in allerlei gissingen omtrent haar zeer geheimzinnig verdwijnen en was niet ongeneigd aan een misdaad te denken. Na veelvuldige pogingen tot hare opsporiug heeft men, na vijf weken haar lijk in de Tjnmma- rumervaart gevonden. De staat van ontbinding maakte bet bijna onmogelijk het lijk teschouwen, zoodat taen iu het onzekere zal blijven over het voorgevallene. Bij de loting voor de nationale militie te Dantumadeel bleek een der lotelingen slechts de lengte van 1.115 meter te hebben. Men vindt in de Haarl. Ct. de volgende advertentie Een dicbter van middelbaren leeftijd, P- Gnog eenige uren tot zijne beschikking bebbende, biedt zich aan tot het maken van allerlei gelegenheidsversen voor den koogstfat- soenlijken. fatsoenlijken en deftigen burgerstand, bij de maat of gewigt(meter, of kilo, oude el of pond, naar verkiezing). Hij zoude ook niet ongezind zijn te komen voorlezen bij eenestok- doove dame of te gaan wandelen met een oad podagreus heer Ook is hij bereid zijne lier te verburen om brood op te roosteren tegen 10 cents het uur. Adres iu persoon, of met gefrankeerde brieven, onder letters J. D., in de „Elleboog door de Mouwen," drie trappen en dan de leer op, Paardenstraat, te Amsterdam. Dat de uitvoer van boter naar Engeland nit de haven van Harlingen zeer belangrijk is. kunnen de volgende cijfers bewijzen. In de laatste tien jaren worden van daar niets minder dan 123,090.975 kilogrammeD geexpedieerd, over de verschillende jaren verdeeld als volgt: 1874 13,302,062 1869 13,070,202 1873 12 475,783 1868 11,060,781 1872 11,538 788 1867 11,094,639 1871 12,950,059 1866 11,546,608 1870 14,765,327 1865 11,286,726 Deze groote boeveelheid boter, gescbat naar eene middelprijs van fbO,— per Kj\ ton 1,25 per kilogr 't welk niet te hoog berekend is vertegenwoordigde eene waardevan /153,863,718.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1875 | | pagina 1