ALGEMEEN No. 1018. Woensdag 24 February 1875. 15de Jaarg. B.nnenlandsche Berigten. I J Herziening van tie belastbare opbrengst tier gebouwde eigendommen. Afschrift. 6 Febrnarij 1875. no 27. Wij W1LLEM III, bijdeGratie Gods Koning der Nkderlanden, Prins van Okanje Nassau Groot Hertog van Luxkm- burg enz. enz, euz. Op de roordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken van 2 Febrnarij 1875 no. 16, 3e afd strekkende tot aanwjjzing der perceelen welke iugevolgc de Wet van 29 November 1874 (St bl no. 145) ontcigend moeten worden ten beboeve van de verbetering der vvaterloozing van Sluiskil tot de zoogenaamde Hollekreek in den polder Koe- g o r 8 Nieuw Zevenaar en Nieuw Egelantier. Gelet op-de artt. 10 tot en met 15 der Wet van 28 Aug". 1851 (St.bl, no. 125). Gezien het procesverbaal der zitting van de Commissie uit Gedeputeerde Staten van Zee- land, welke met den Hoofd Ingenieur van den Waterstaat in het 11« district en bet hoofd van het bestuur der gemeente Axel, ingevolge art. 10 der Wet vau 28 Augustas 1851 (St.bl. no. 125) ten raadhnize van de gemeente Axel zitting beeft gebouden ten einde de bezwaren vau belanghebbeuden tegcn bet plan aan te hooren nadat aan de bepaliogen der artt. 11 en 12 dier wet was voidaan. Hehben goedgevonden te bepaleu dat ten beboeve van de vet-breeding met ongeveer twee meter van de bestaande bermsioot, loopende langs den dijkgelegen tussehen Slniskil en de Axelscbe Sassing van S 1 n i s k i 1 tot de zoogenaamde Hollekreek in de gemeente Axel ten algemeenen nutte in het pabliek belang en ten name van den polder Koegors, Nienw Zevenaar en Nieuw Egelantier ter uitvoering vac de wet van 29 November 1874 (St.bl no. 145) onteigend zulLn worden de eigendontmen aangeduid in bet plan en de kaarten welke inge volge art. 12 der Wet van 28 Augustus 1851 (St bl. no. 128) in de gemeente Axel terinzage van een ieder hebben gelegen als GEMEENTE AXEL. 3 w a a Onze Miuisfer van Binnenlandsche Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in de Staata Courant en ia het Algemeen Nieuws- en Adrertentieblad v o o r ZeeuwschVlaaoderen zal worden geplaatst. Het Loo dec 6 February 1875. (Get W I L L E M. De Minister van Binnenlandsche Zaken (GetHEEMSKERK. Overeenkomstig het oorspronkelijke, De Secretaris-Generaal bij bet Ministerie van Binnenlandsche Zaken (Get.) HUBRECHT. Voor eensluidend afschrift, De Secretaris-Generaa! (Get.) HUBRECHT. Voor overeenkomstig afschrift, De Griffier der Staten van Zeeland B U T E U X. 8 Febrnarij 1875. no. 10. Wij WILLEM III, bij de Gratie Gods, Koning der Nedkrlanden, Prins van Oranje-Nassau Groot Hertog van Luxkm- burg enz. enz enz. Op de vonrdragt van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, van 4 Febrnarij 1875, no. 61. llde afdeeling, tot aanwijziug vau een perceel dat voor de uitbreidiug van bet station Nenzen van den spoonveg van Neuzen naar de Belgiscbe grenzen moet worden onteigend welke onteigening in be: algemeen belang, kraehtens de wet van 29 November 1874 (S t a a t s- b 1 a d no. 144)wordt gevorderd Gelet op de artt. 10 tot en met 15 van de wet van 28 Augnstns 1851 (S t a a t s b 1 a d no. 125) Gezien bet proces verbaal van de zitting der commissie nit Gedeputeerde Staten van Zee- land, welke ingevolge art 10 der wet van 28 Augustus 1851 (Staatsblad no. 125) in de gemeente Nenzen beeft zitting gehouden ten einde de bezwaren der belanghebbeuden aan te hooren, cadat aan de bepalingen van de artt. 11 en 13 dier wet was voidaan Hebbeu besloten en besluiten ten beboeve van de uitbreiding van het station Neuzen van den spoorweg van Neuzen naar de Belgiscbe grenzen zal ten algemeenen nutte, ten name van de ;,Soeiete du chemin de fer international de Malines A Terneuzen" in de gemeente Neuzen worden onteigend het perceel bij bet kadaster bekend onder sectie B, no 290, ter grootte van 1 hectare 33 aren 90 cen tiaren ten name van: de Feyter, Jacobus l'ieterszoon aangeduid in bet plan en de kaarten welke, ingevolge art. 12 der wet van 28 Au ;ustus 1851 (Staatsblad no. 125), terinzage van een ieder hebben gelegen. Onze Minister van Binnenlandsche Zaken i; belast met de uitvoering van dit besluithetwelk in de Staatscourant en in v o o r Z e e u w s c h V I a a u d e r e n zal w< rden geplaatst. 's Gravenhageden 8s;en February 1875. WILLEM. De Minister van Binnenlandsche Zaken, HEEMSKER K. het Algemeen Nieuw s- en Advertentieblad I daartoe aanmolden. zitting zal houden ten raad huize d.er gcimeeuteop I «|pn 82 .Tflasari 1*75namiddag van 14 ure. Gedaan te Zaamslag den 23 Febrnari 1875. .De Burgemeester voornoemd L. VAN DIXHOORN. JE*olitietc Overzigt. De Fransche rationale vergadering geeft nog aanhoudend een -voorbeeld dat men weken lang bijeenkomen, uitgebreide redevoeringen houden, elkander ijverig eu hevig bestrijden kan, zonder een enkelen stap op wetgevend gebied vooruit te komen en indien de omstandigheden niet zoo ernstig waren, zou men niet weten, of men de Fransche natie om dit product harer zoogenaam de vrije verkiezingen moest beklagen of bespotten. 't Is of de vergad-ering bet bewijs wil leveren, dat eene veelhoofdiige of parlementaire regeiing het geschikste middiel is, om de staatsmachine tot stilstand te dwingeni en het daarom maar 't best is, ze hoe eer hoe liever in handen te stellen van een bekwamen en gestrengen chef, op wiens be vel het fluitje van den vooruitgang beter wordt gehoorzaamd. En als een der lichten in de duisternis komt daar uit Engeland een hoogst gunstig getuigschrift en verslag over den 18jarigen erfgenaam van Napoleon III, die deelt in het lot van bijkatis alle Fransche kroocprinsen, van uit de verte den vaderlijken kroon te zien schitteren en die, vroe- ger geteekend als bijkans idioot, thans als een der begaafdste jongelingen van de militaire aca demic wordt beschreven. Alfonsus XII is weer naar zijne hoofdstad Ma drid terug gekeerd. Hij is na zijn vuurdoop, zoo 'tschijnt, een echt dapper vorst geworden. Men berigt alt bans, dat hij aan den jongsten veldtogt en aanval tegen den vijand ijverig deel genomen en zicli aan de zwaarste vermoeijenissen en ont- beiingen hegft blootgesteld. Zeker eene aangename getuigenis voor de Spanjaarden, die nu eemnaal zooveei van vechten houden en daaraan al jaren lang gewoon zijn. De terugtogt was echter niet zonder gevaar. De weg van Pamoeluna naar Madrid loopt ge- deeltelijk door eene bergachtige streek, die men het Carrascal noemt. De Carlisten hebben overal loopgraven aangelegd, dan eens ter linker, dan weer ter regterzijde. Van Zerra tot Estella zijn alle bergpassen op die wijze versterkt en het is dus uiterst gevaarlijk, ze te passeren. Het ge- heele hoofdkwartier benevens eene divisie soldaten zijn dus meegegaan, om hun koninklijken reiziger te beschermen, die dan ook behouden te Madrid is aangekomen. Te Madrid heeft men echter ook niet stil gezeten. Het regent welten; terwijl ieder, die eenigzins verdacht voorkomt, van de tegenwoordige orde van zaken tegen te werkeu, eenvoudig het land wordt uitgewezen. De vertegenwoordigers van Frankrijk, Oostenrijk, Portugal en Rusland hebben jl. woensdag aan koning Alfonsus humie geloofsbrieven overhan- fdigd. Bij die gelegenheid zijn van weerszijden betuigingen van svmpathie gewisseld. De Rus- sische gezant gaf de beste wenschen van keizer Alexander te kennen voor de welvaart van het land, dat door de troonsbestijging van koning Alfonsus eene nieuwe glansrijke toekomst te geinoet gaat. De koning antwoordde, dat hij zou trachten, het voorbeeld der stichters van het Russische rijk te volgen. De markies de Molius heeft zich donderdrg naar Parijs begeven. Tot vertegenwocrdiger van Spanje' te 's Hage is benoend de heer Areicolar. De BURGEMEESTER van ZAAMSLAG, brengt ter algemeene kenhis dat. hij van de commissie tot herziening' van de belastbare op- breugst der gebouwde eigendommen beeft ont- vangende opgave bevatteude de nitkomsten der herziening van de belastbare opbreugst der gebouwde eigendommen iu deze gemeente en tiat die opgave ter iuzage van de belaughebbenden, gcdurende dageute rckenen van bedimter sccretarie zal liggeu. De Burgemeester verivittigt teveus de belaug hebbenden dat, indien zij zich met die belastbare opbrengst bezivaard gevoelen biuneu d e r t i g da gen na beden een aan de commissie gerigt bezwaarschrifttegen ontvaugbewijsdoor hen kan iiigediend worden bij deo ontvanger der directe belastingeu voor deze gemeenteterwijl, indien men meenen mogt dat die eigendommen kraehteus lett. n~f van art. 25 der wet vau 26 Mei 1870, Staatsblad no. 82, onbelastbaar zijn, als dan, biunen gelijkeu termiju, de ver- nietiging der scbatting in een aau Heeren Gede puteerde Staten gerigt verzoekschrift kan gevraagd worden en dat de commissie voornoemd to^ bet gevenvan iulichtiug. aan ben die aic^ Neuzi n 23 Februari. Vrijdag avondden 19 dezerkwamen de leden der vereeniging: tot N u t en G e n o e- gen met buune dames samen tot bet bouden eener buiteugewoce vergaderiug in het gewone lokaal van bet Nelerlandsch Logement. Het waren nu geen voordrachten in poezie en prozadie hen wachtten deze bijeenkomst was bestemd tot een concert en bal ter vieriug van den jaardag onze.s gCeerbiedigden Kouings. De jonge dames van IJsselsteijn gaven bereid- willig gevolg aan de uitnoodiging van bet bestuur, door bet geveD van twee schoone stukkeu op de pianoterwijl de heer Vermast vau IJzendijke met twee zijner zonen op dergelijke uitnoodiging vvelwillend was ovcrgekomen om ons een genot- rijken avond te bezorgen. De dertienjarige zoou toonde in twee uitgezochte stnkkenfantasie op Faust en op le Pirate voor vioolmet accompagnement van piauodoor zijn bekwamen vaderwelk een heerlijke aanleg' reeds op jeugdigen leeftijd tot zeldz^tue octwikkeling was gebracht. j Was de verwachting omtrect den negentien- jarigen zoon gespannen door den roeradien by drie dagen te voren verworven had op een concert te Gend en die hem was vooruit gesneld, deze verwachting werd niet alleen overtroffen maar ging over in bewonderingtoen bij in drie welgekozenefstukken eene bekwaamheid en eec genie aan den dag legde, die slechts zelden worden aangetroffen. Ook een vierde stuk, dat de virtnoos op vereerend verzoek ten beste gaf, verwierf, even als devorige, dedavereDde toejuichingen van de opgetogene vergadering. Met eenige zeer aardige en toepasseljjke feest- coupletten door den heer J. Sturmsecretaris penniugmeester der vereeniging, aau Nut en Ge noegen gewijd en de vergadering toegezon- gen werd bet concert besloten. Nadat de voorzitterde heer C van Dijkeen woord van hulde en dank bad toegebracbt aan de dames en heerendie dit concert zoo uitnemend hadden doen gelukken en aan alle aanwezigen voor hunne betoonde belangstelling nam het bal eenen aanvang in echte feestvreugde en guile vroolijkbeid werd dit voortgezettot menten hoogste voidaaneerst om 4 uur scheidde. In de eerste belft der maand January jl. is door het postkantoor te Nenzeneen brief verzonden aan Petrtis Ingbels te Boscbkapelle welke door onbekendheid van den geadresseerden niet is bezorgd kunnen worden. Meu verneemt uit Axel dat daAr in 't laatst der vorige week een wit bont hondje van middelbare grootte, voorzien van pluimstaart rondiiep in den polder Beoostenblij Benoorden en omstreken en op alle bonden zelfs zeer groote die het ontmoette, aanviel. Dat bedoeld hondje, 'twelk vermoed werd dol te zijnis dood ge- schoten en bovendien alle bonden die vo >r zoover bekend er door gebeten zijnzijn afgetnaakt. Het Provinciaal blad no. 19 bevat eene circnlaire van gedeputeerde staten van Zeeland, houdende kennisgeviug dat, naaraanleiding van art. 24 der wet van 22 Julij 1873 (Staatsblad no. 116), door den minister van financien en door hunne vergadering zijn benoemd tot leden van de commissie ter herziening van de belast bare opbrengst der gebouwde eigendommen voor de werkzaambeden der herschattiug iu de controle Oostburg, de heeren C. D. Tie* lenius Kruijthoff, te Middelburg, en L. Theri Mz.te Oostburg. Volgens het wetsoptwerp tot wijziging der kiestabel zal het nieuwe district Bergen op Zoom bestaan nit een gedeelte van het district Breda, en.voorts uit de gemeenteu Tholen Oud-Vosse- meerPoortvliet, Sint MaartensdijkScberpe- nisse St Anneland Stavenisse, en Sint Philips- land alle beboorende tot bet kiesdistrict Goes; en uit de gemeenten Graauw en Langendarn Hulst eu Clinge, van het kiesdistrict te Middel burg dat bovendien de gemeenten Ossenisse eu Houtenisse aan het district Goes afstaat. De verkiezing der nieuwe leden voordetweede kamer zal op 8 Junij a. s. doen plaats hebben. Uit Vlissingen wordt gemelddat het be sluit der Kon Ned. stoomboot-maatscbappij tot deelneming iu den stoombootdienst tussehen Vlissinger. en Engeland daar ter stede groote vreugde heeft verwekt. Men verwacbtdat deze dieust met i5 Mei of 1 Junij e k. zal geopend wordendaar de zomerdienst der spoorwegen alsdao een aanvang neeuiten bet vertrek der sneltreineu van daar in verbaud met de vaart op Engelaud alsdar. kan geregeld worden. Een vernienwd blijk van ontwakend leven in Zeelands hoofdstad is een bij het gemeeote- bestuur aldaar ingekomen adies vau den heer W. Albersvertegenwoordiger van de firma v. Zeylen Dekker tot aankoop van een groot gedeelte der loskadeten einde er gebouwen op te plaatsen. Woensdag is in eene te Amsterdam gehouden algemeene vergaderiug van aaudeelbouders in de koninklijke Nederlandsche stoomboot maat- scbappij met algemeene sterameu besloten om voor /320.000 deel te nemen in eene reederij tot uitoefening van een geregelden stoomvaart- dienst tussehen Vlissingen eu de Teemscb. Door dat besluit is thans definitief opgerigt eene reederij tot uitoefening eener geregelde stiromvaart tussehen Vlissingen en eene der havens op den Theems, met een kapitaal van/800 000waarin is deelgenotnen door Z K. H. prins Heudrik der Nederlaudeu voor 2/5, de koninklijke Neder landsche stoomboot maatschappy 2/5 en door eenige ingezetenen van Zeeland voor 1/5. Reeds zijn twee gebeel gelijke stoomschepen aangekochtthans Middelburg en Vlissingen genoemd groot volgens Engelsehe raeetbrief 1622 ton (groot register)lang 274breed 33 en hoi 288/io voetdie de reis in 7 A 8 urea zulleu kunnen doen. Het beheer der reederij zal worden gevoerd door de directie der koninklijke Nederlandsche Te onteigenen grootte. Van het perceel bij het kadaster bekend d a ter grootte ▼an to C O Aren. #c8 a U als hectaren. d 9 fa centiaren. sectie a a ten name van y bouwlandi 0 46 50 272 0 04 10 I aanwas1. 0 12 70 A 273 j. Simon van Hoeven.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1875 | | pagina 1