ALGEMEEN No. 1015. Zaturdag 13 February 1875. lode Jaare;. li nnenlandsche Berigten. w llandelsberiglen. Advertentien. BEK EN DM4 KIML II Jfolitieli Overziyt. Over de Spaar.gche gebeurtenissenanJers al met heliier, heerscht tegenwoordig eeue Egyptische duisternis. Nu verhaalt men, dat bij de jongste aanvallen der regeringstroepen deze hebben ge- zegevierd, dan weer dat de Carlisten de over- winning behaalden. Nu zijn de Alphonsisten dan weer de Carlisten in bet bezit van Estella, zoodat men best zal doen, betere tijdingen af te wacbten. In alien gevallen blijkt echter, dat de strijd nog in bet gebeel niet geeindigd is en noch don Carlos, noch zijne volgelingen ge- neigd zijn, bet boofd voor den jongen koning te buiven. Overigens levert dit land, dat de aandacht van Europa en onze pennen gedurig bezig houdt weinig belangrijks op. Het hoofddoel der rege- ring is natuurlijk gevestigd op het beeindigen van den verderfelijken burgerkrijg. Daarvan bangt alles af, zoo voor de inwendige restauratie van het lang verwaarloosde land, als voor de belan- geu zijner schuldeiscbers. Dat Bismarck met de vijf milliarden Frank- rijks laatste penning niet heeft meSgenomen, blijkt bij den uitslag der leening voor de slad Par"s, die 42t/J maal is volgeschreven. Het geheele bedrag der inschrijvingen b*>draag 9330 millioen francs. Te Parijs werd 26 maal bet gevraagde bedrag ingeschreven, in de departementen 11 maal, in het buitenland bt/~ maal. Voor elk obligatie moest onmiddellijk 40 frs. worden gestort en bet bedrag dier waarborgstorting alleen bedroeg 848 millioen, nagenoeg viermaal de som. door Parijs gevraagd. De jongste verkiezing in het departement Seine-et-Oise heeft aan den republikeinschen kan- didaat Valentin de overwinning bezorgd met 55,000 stemmen, terwijl de Buonapartische kan- didaat 41,000 stemmen bekwam. In het depar tement Cotes-du-Nord zegevierde een legitimist. Deze stemmingen t.oonen weer aan, hoe sterk de keizerlijke partij in Frankrijk vertegenwoor- digd is. Trouwens, als men naar 't bier boven medegedeelde, den ontzaggelijk toegenomen rijk- dom van Frankrijk waarneemt, dan valt het niet te betwijfelen, dat de Napoleontische regerings- jaren een tijdperk van welvaart zijn geweest en is het dus niet te verwonderen, dat ook uit dit oogpunt groote sympathie roor die regering bestaat. Namens Engelands koningin is het parlement met eene troonrede geopend, waarin weinig voor 't buitenland beteekenis heeft, dan de vermelding, dat Engeland weigert, de conferentie te Peters burg over de oorlogsregten bij te wonen, maar er wordt niet medjgedeeld, waarin de oorzaak dier weigering bestaat. 't Verwekt eenigszins bevreemding, dat En geland, hetwelk zich djn titel van 't „vredelievende beschavende natie" toeeigent, terug treedt, nu de ruwe noorman middelen beramen wil, om de gevolgen van den oorlog te verzachteneene houdir.g, welke niet anders verklaard kan worden, dan door de gedaehte, dat onder de mensch lievende voorstellen van Rusland de eene oi andere adder verborgen ligt 'tis niet te ontkennen, dat de vrees voor de uitbarsting van een algemeenen oorlog in den laatsten tijd rneer veld heeft gewotinen. Dit punt is ook weer in list Engelsche parlement ter sprake gekomen. De beer Disraeli heeft echter verklaard, dat de vrpde niet zou worden verbro- keu en Engeland al 't raogelijke zou doen, om botsingen te voorkomen. In eene te Weenen verschenen brochure wordt een oorlog tusscheu Oostenrijk en Pruistn onver mijdelijk genoemd. Als schrijver der brochure wordt de aartshertog Johann genoemd. Hij vraagt eene reusachtige vermeerdering van art'llerie. waaronder 5115 kanonnen ter waarde van 158 millioen guldens. Men wil thans eene groote bedevaait uit Duitsch- land naar Rome organiseren. De pelgiims zou- deu daarvoor te Weenen bijeenkomen. Neuzen, 12 Februarij. Bij eene advertentie in de Middelburgsche Courant vao den 10 dezerwordendoor een tiental heeren. nit Middelburg en uit andere gemeeuten in Zeelandbelangbebbenden opge roepea tot bijwoning van eene vergadering in het Schuttershof te Middelburg. op dingsdag 16 dezer, vooriniddags half twaalfudr, ter bespreking van de vele geopperde be/.vvaren tegen de uit voering van de wet vac 22 July 1873, Staatsblad no 116, voor wat betreft de gedane schaltingen van de gebouwde eigendoinmen op laodbouwbe- drijven Wij prijzen het denkheeld van de heeren die de oproepiug bebbeu gedaatiom de voorscbreven aangelegeuheid in eene openbare byeenkomst te bespreken en vermoeden dat die vergadering door een groot aantal belangbebbenden zal worden bijgewoondmaar of onder dat aantal veel ich vervolgens naar bewoners van het voorrnalig 5de district zullen bevonden worden betwijfelen wij zeerdaar het unr waarop de vergadering is gesteld bet nood zakelijk rnaakt dat zij den dag te voren van bnis nioeten en eerst den dag na de vergadering terug kunuen keereu. De pogingen die door belangbebbenden in deze streken zijn aangewend om het unr der verga dering te wijzigen en dat te bepaien op een voor hen beter gelegen tijdstip zijn vruchteloos geldeven. De Staats courant bevat een koninklijk besluit tot aanwijzing van eeu perceeldat voor de uitbreiding van het station Nenzen van den spoorweg van Neuzen naar de Belgische grenzen moet worden onteigend. Blijkens eene niet offieieele niededeeling in de Staats courant van gisteren zullen met ingang van den 1 Mci a. s ingevolge koninklijk besluit van 3 dezer, de thans bestaamle elf stellingen der genie opgeheven en vervaugen worden door negen genie koniraandanten waarin boofdofficie ren bij uitzonileriug kapiteins van bet korps- ingenieursvoor zooverre de fortifieatien betreft, het kommando voeren onder het toezigt van den inspectenr der genie. 'rot het 6e kominandement, dat van de stelling van 't Hollandsch Diep en het Volkerak en van de werken aan de Wester Schelde, bebooren Willeiustad met O dtgensplaat en Nuinansdorp, Vlissin.gen met Middelburg, Neuzen en Ellewouts- dijkalsmede Breda met Bergen op Zoom. Standplaats van den konnnandantBreda. sSsiss v;»ii Gent, 9 Februarij. In den loop van bet vorige jaar werd alhier een muziek- gezelscbap opgerigt onder den uaam vau„ Oefe- ning kweekt Kunst." Onder de leidiug van den beer EuiiI Ergo gaf die vereeniging gisteren avond bare eerste openbare uitvoering. Het schoollokaal door bet gemeentebestuur tot dat doei wclwilleml afgestaau was smaakvol ingerigt, en de opkomst der leden met huune dames was algemeeu. De uitvoering zoo wel van de kooren als van de komieke voordragten en romances werd algemeen toegejuichten leverde het bewijs vau de goede vorderingeu welke de jeugdige zangmaatscbappijin betrekkelijk korteu tijd, heeft ge rnaakt De welwilleude medewerking van den beer J. B Hamerliuck van Bouchaute met zijn mees- terlijk pianospeleu van de gebr. van de Cotte door de uitvoering van twee duo's voor twee violen en twee fantasien voor vioo!met bege leidiug van pianoheeft zeer veel bijgedragen tot oplnistering van dit concert. Wij vertrouwen dat de algemeene blijken van goedkeuringdie de werkeude ledeu ontviugen bun tot verdere volmaking zal aamnoedigen. Uit Hansweert ineldt men onsdat de lading van het gezonken schip „Vrotnv Berdina" voor f 675 verkocht is aan den heer N. Ver meuleu te Alblasserdam. De Leidscbe feesten ziju naar wensch afgeloopen. Nadat maandaginorgen in de senaats- kamer de ontvangst der afgevaardigden van binnen eD hniteulandsche hoogescholen had plaats gebadwerden HH MM de koning en de kooingiu plegtig ontvangen HH. MM. begaven de Pieterskerk. Daar werden zijgelijk de overige hooge gasten plegtstatig biunengeleid. De docbters van prof. Htynsius en de Vries boden bier aan do koningin en priuses von Wied bouqetten aan. De kerk was feestelijk versierd. In het koor prijkten de vlaggen der vertegenwoordigde uatien. A lie autoriteiteu die verwacht werden waren tegen woordig Van de buiteulandsche geleerdeu waren twaalf in hun anibtsgewaad. llet orkest speelde hij bet begiu de priesterinarscb. Straks wisselde het den feestredeuaar af om te slniten met het „Wien Neerlandsch bloed", waarbij alle aanwe zigen ran bnnne zitplaatsen oprezen. Na het uitspreken der feestredebegaf de koninklijke familie zich naar de gehoorzaalwaar een dejeuner haar namens de curatoreu werd aangeboden. Z M de koning verleende daar audieuiie aan de buiteolandsche deputatien. In het voorvertrek waren opgehangen 4 teekeningen van het nienwe academiegebouween daarvan geeft den voorgevel te aanschouwen in een aquarel teekening, bezorgd door den heer Metze- laarrijksarchitect. In den namiddag werd het weder min gunstig voor de illnminatie, welke loch goed afiiep. Voor de woningen van twee hoog leeraren de Vries en Modderman waren cha>-si- nets geplaatstwaarop de woorden vau prios Willem Idat de Leidscbe hoogescbool een „bloekhuis eu de bewaernisse der vrijheid voor alle geeunieerde provincien" zal zijn. Overigens beteekende de illuminatie niet veel. De burgerij nam daaraau geen deelevenmin de studenten. Het vuurwerk daarentegen was schitterend Een ontzaglijke menigte woonde bet bij ondanks het koude en gure weder. 2i til telWl.IUm O K fM E)or(1r«*elii. 4 Februarij. Bij de tweede kamer is ingekoraen een wets ontwerp tot verleuging van den termiju voor de herziening van den aanslag der beetwortel suikerfabrikanten wegens deu accijns op de suiker. Het eenige artikel luidt aldus„9e aanslag, bepaald bij de eerste alinea van art 56wordt vo6r deu 31 Julij 1876 aan eene herziening ondcr- worpen Nu het tijdstip voor de herziening van het abonnernent volgens de wet van 1871 begint te naderen, dient ook de nij verheid in tijds te weten waaraan zij zichalthans voor het volgende werkjaarte houden heeft. Het is op deze en andere gionden dat de minister van finantien gemeend heeft te moeten voorstellen, den teriuyn, gesteld bij art 1 van laatsgenoemde wetmet Sen jaar te verlengen eu inmiddels den tegen woordigen aanslag bij abonneracnt te bestendigen. Uit Alrnelo wordt berigt, dat de arheid op de meeste i'abrieken is hervat. Jl. maandag heeft de nicuwbenoemde gouvernenr generaalmr. J. W. van Lansbe ge de residentie verlaten teneinde zich via Parijs naar Napels e begeven alwaar de landvoogd aan boord vnu het naar Indie vertrekkende stoom3cbip zal ovcrgaan. Volgens men zegt. zou de Lanterne van ltochefort. op het punt zijn gansch uit te dooven, de tnlrijke schuldeiscbers van den lantaarnman eu het weinig dehiet van dit schimpschrift zonden de oorzaak ziju vau haar val. Eene wonderlijke opgave van ougelukken alleen aan het misbruik van sterken drank te wijten wordt door eene courant opgegeven als gedurende het jaar 1874 plaats gehad hebbende 15 moorden zelfmoorden of plotseliuge sterf gevallen 51 (daarvan 6 gestorven in de herbergen en 2 verbrand terwijl zij drouken waren), 8 moordaunslageu56 gevallen van slagen en kwelsuren41 vecbtpartijenin bet water ge vallen en verdronken 30, geestverwarring 6, branden 2, soldateu van het leger weggejaagd 4 voor den regter dronken verschenen 1 agenten van politie dronken 24, regterlijke veroordeelingen door de wet op dronkenschap te 's Hage 152, id. te Haarlem 236. Op hunnen beurt hebben de Nederlanden, Belgie Zwitserland en Denemarker. hun bepaald autwoord nitgesteld op de voorstellen van Rus land omtrent de in te voeren wettec bij het oorlogen en zulks in navolging van Engeland dat bepaald geweigerd heeftaan de tot dezelfde bespreking gewijde conferentien deel te nemen. Getrouwd t J. VERLINDE C. VAN STRIEN, Wed. van J. Schiceee. Axel 10 Februarij 1875. Getrouwd J. MULDER van Zaamslag S. J. PIETERSE, welke tevens ook namens wederzijdsche betrok- kingen hunnen dank betuigen voor de belang- stelling bij bun huwclijk ondervonden. Middelburg. 10 Februarij 1875. De ondergcteekenden, gevoeiig voor ^en verleenden bijstand in het droevig ongeval op 2 dezer en tevens voor de vele en hartelijke bewijzen van deelneming bij het vcrlies hunner lieve MARIA ELISABETH MARTINA, betuigen daarvoor aan alien hunnen o|»ri*g4ei> datiii. UoNTENiaSE, 12 Februarij 1875. M. EIJKE. L. A. EIJKE—van deu Swan. De ondergeteekende rnaakt bekend, dat hij is vcrhuisd van uit de Brou- naar aeiiter de kerk nabij de 11 Februarij 1875. J. DE RUBBER, Mr. Kleermaker. De BURGEMEESTER /an STOPPELDIJK, gelet op bet tweede lid van art. 17 der wet van 22 Julij 1873, (Staatsblad no. 116); rnaakt. bekenddatop de Secrctarie der geraeentc, gedurende 30 dagente rekenen vau bedenvoor een ieder ter inzage legt de opgaaf, bevattende de nitkomsten der herziening, van de belastbare opbrengst der gebouwde eigendoin men in deze gemeente, en dat de Commissie dier herzieningtot het geven van inlichting aan hen die zich daartoe aanmelden zal zitting houden te Stoppeldijk ter gemeeutekamer op Dings dag den 16 Februarij 1875, vau des voormiddags 10 tot des namiddags 2 uur. Stoppeldijk', den 7 February 1875. De Burgemeester voornoetnd P. J. VEREECKEN. werijstraat Pelmolen. Neuzen eu Van 5 tot en met 11 Februarij zijn in deze haven binnenge- komen, bestemd voor Gent, de volgende zeeschepen als 5 Febr. Eng. stoomb. Romeo, kap. Schofield, van Goolc met stukg. Belg. stoomb. Flecha, kap. Seeuwen, vau Londen met stukg. 7 Febr. Duitsche brik Schliimp zii Lulle, kap. Heijen, van Riga met lijnzaad. 10 Febr. Eng. stoomb. Richard Moxon kap. Ellwood, van Goole met stukg. Van 5 tot en met 11 Febr. zijn uit deze haven vertrokken, koraende van Gent, de volgende zeeschepen als: 5 Febr. Eng. stoomb. Colletiskap. Redfordnaar Goole met stukg. 7 Febr Eng. stoomb. Romeo, kap. Schofield, naar Goole met stukg. Eng. stoomb. Musgrave, kap. Lumley, naar Goole met stukg. Eng. stoomb. Killarney, kap. Powell, naar Goole met stukg. 10 Febr. Belg. stoomb. Flecha, kap. Seeuwen, naar Londen met stukg. In deze haven zijn binnengekomen, bestemd om aan den ijzeren weg hier te lossen en te laden, de volgende zeeschepen als 9 Febr. Eng. stoomb. Hispania, kap. J. Clarke, van Liver pool met stukg. 10 Febr. Eng. stoomb. Colletis, kap. E. U. Redford, vau Goole met stukg. 11 Febr. Eng. stoomb. Hough ton, kap. H. Swinxon, van Sunderland met steenk. Geene zeeschepen van den ijieren weg hier naar zee vertrokken lto»ge en Gerst 20 a 30 ct. l.ger, Witteboonen 50 ct lager, andere grancu bijna als voreo. I'uike Zeeuwache en Vlaaiuscbe Tarwe f 8,50 a f 8 70 miudere f 7,40 a f 7,70, Rogge Zeeuwache en Vlaam- sche f 7#20 a f 7,70, Orermaassche f 7,00 a f 7,40.#Gerst Zeenwsche en Vlaamache winter f 6,30 a f 7,00. Overmaassche f 5,90 a f 6.70, Zeeuwscbe en Vlaaicsche zomer f 6,00 a f 6,20, Overmaassche f 5,90 a f 6,10, Haver, dunne f 3,30 a f 4,40. dikke f 4,50 a f 5,00. Paardenboonen f 3,20 a f 8,70, Dnivenboonen f 9,50 af 10,00. Wittebooneo f 14,00. a f 15,50. Bmineboooen f 9JO a f 11.30. Krwten luOO 10,6<l. koolzaad f 10.60 af 11,40. Lijnzaad 7-1 a 81 si. EN EN

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1875 | | pagina 1