BEKENONAKINI LANDBOUW-WERBCTUIGEM I landelsberiglen. Buitenlandsche Berigten. Advertentien. mm Eene groote partij KOLOI ALE en KRUIDENIERS WAREN, Sel de Gimborn, Gimborn'i Zuiverste medieinale Levi IJzer-levertraan. LOUIS HAMERLINCK At t entie B E R I C n T. FABRIEK ¥AN MI1U3ELEN. VEItBETEHDIJ EAltELSClIK en \MER1KAA\SCI1E bestaan om zich daarin niet te doen opnemen. Voorts geeft hij iQ ovenveging om aan heD, die wegens ziekte ban diensttijd in Indie niet komieu volbrengengelegenheid te geven bij bet le_,er in Nederland bun tijd uit tedieuen. Velen vcr laten Indie ziek maar zijn bij hunne terugkonist in Nederlatd weder hersteld. Eindelijk waar schuwt de ;chrijver tegen de onganstige berigien die de dagiladen, omtrent bet militaire leven in Indie mededeelenvaak zijn zij overdrevea in elk geval strekken zij oin het effect der werving tegen te gaan. De feestregeling van het Leidsche eeuwfeest is naar pogratnma als volgt Zondag 7 February godsdienstige rede in de Hooglandsche kerk's morgens te 10 ureu ontvangst van curatorenhoogleeraren en if gevaardigden van de andere hoogescholen deor den gemeenteraad van Leiden in de stadsgeho-ir zaal's avonds te 8'/2 nren feestelijke begroeting van de afgevaardigden der binnen en buiten- landsche hoogescholen van wege het Leidsche studentencorps, 's avonds te 10 uren. Maandag 8 February ontvangst der afgevaardigden van binnen- en bnitenlandsche hoogescholen door curatoren rector en senaat in de senaatskarner, 's raorgeus te 10 nren plegtige outvangst van Z. M. den koningfeestrede in de Pieterskerk te 1 uur; na afloop der feestrede voorstelliog van de afgevaardigden der buitenlandsche hooge scholen aan Z M. den koning in de stadsgehoor zaal maaltijd door rector en senaat te geven in de stadsgehoorzaalte 5 uren des avonds illuminatie van academische en andere openbnre gebouwen vuurwerkvan wege de geiueente Leiden te ontstekeu op de Rtiinete 10 uren. Dingsdag 9 February plegtige openbare proinotie houoris caasa in de Pieterskerkte 2 nren collationdoor curatoren der hoogeschool aan binnen en buitenlandsche hoogleeraren en andere antoriteiten aan te biedeo in de stadsgehoorzaal, 's avonds te 8 uren. Woensdag 10 February voorstelling in den stadsschouwburg door inge zetenen van Leiden aan de hoogeschool en bare gasten aan te bieden's avonds te 7 uren. JPrijzen der Effecten. Amsterdam. 4 February. De gemeenteraad van Brussel heeft een som van f 20000 toegestaan om ter gelegenheid van het hnwelijk van prinses Louise, daarmede uit de stadskas een week huishunr te betalen voor al de behoeftige gezinneu der hoofdstad. Volgens de Koln. Ztg. is een gerucht in omloop dat Bismarck tegen 1 April e. k. zou wenschen af te treden De rijkskanselier viert dan zijn 60n verjaardag en hij zou voornemens zijn de hem nog overig gegunde levensdagen in stilte door te brengen. Zijn geneesbeeren zonden verklaard hebben, dat hij dan nog ver- scheidene jaren kon leven maar dat zijn zenuw- gestel te aangegrepen is om bij voortgezetten arbeid en gemoedsbeweging een langer leven dan van nog slechts enkele jareD mogelijk te maken, Uit Londen wordt gemelddat vijftien duizend arbeiders aan de scheepstimmerwerven langs de Tyne den arbeid hebben gestaakt wegens een voorgestelde vermindering der loonen met 10 of 15 pet. Zij willen zich aan de uitspraak van scheidsregters onderwerpen. Ook de mijnwerkers in Northumberland weige- ren genoegen te cemen met loonsvermindering ten bedrage van 10 pet., en verlangen scheids regters. Op Malta is de veepest uitgebroken. Door de antoriteiten zijn de meest krachtige maatregelon genomen om die te bedwingen. De invoer van vee uit de havens van de Zwarte zeedeRus-i- sche. Turksche, Syrische en Grieksche havers, wordt toegelateD, indien zij van consulaire gezond- heidspassen zijn voorzien doch in elk geval is het aan eene quarantaine van tien dagen onder- worpen Z E ETIJDIN GEN. Dordrecht, 4 Febrnarij. De BURGEMEESTER van ZUIDDI maakt bekend Dat de opgaaf, bevattende de uitkoinst herz eniug van de belastbare opbrengst c bouvde eigettdotnmen dezer gemeente hedeu gedurende dertig dagen, op de sec der gemeenteter inzage van ecu ieder is gelegden de commissie van herziening geven van inlichting aan hen die zich c aanmeldenzal zitting honden ten raadhu gemeente op Vrijdag den 19deze des voo'middags 10 tot des namiddags 2 Zuiddokpe, den 2 February 1875. De Burgemeester voornoe A, VAN HAELST. 91 l»"i 100 96} 81 66, 65IJ 61 j(K>* '9I ""L OPENBARE VEBKOOPUT De Notaris C. J. A. F E RC K E iV, t< zenzalten verzoeke van zijne princij op Woensdag, den IOFebku 1875, des namiddags 1 ure aan de h „het Sch u ttersh of" bewoond bij van Duijse te Neozenin het opcab koop aanbieden Eene groote partij E I R E 1(SB' A 84 en andere Bl O L T W I alsmede 25 30 jougo EOOP1 B4.EAM, alles aan gemeld Schutters Breeder bij billetten omschreven. Mr. J. G. VAN DEIP bp Advocaat en Notaris te Hnlst, zi verzoeke van den heer FREDERIK. EMA RITTER, zonder beroep te Hulst, in hoe heid van Executeur testamentair ten stei van wijlen den heer THEODORUS ANN en medewijlen mejufvrouw HENDRIKA JM JANSSEN in leven winkelier aldaar openbaar presenteren te verkoopen Op MAANDAG EN DINGSDAG DEN 16 FERRUARIJ 1875 en zoo noodig op M DAG DEN 22 FEBRUARIJ 1875, telke: voormiddags om 9 nnr ten voornoemden huize in de Bierkaaistraat te Hulst ala KoffijThee, Sniker. Tabak PeperSiroopSodaenz. verschi soorten van Ellegoederen en Mannfa hoofdzakelijk hestaande in Laken I Vries Baai FlenelMerinos, Orlean en gedrukt Katoeu blaauw en wit L mode Stoffen Doeken KonsenM Wanten, Lint, eene groote partij Wol, en Brat en wat dies meer zij. Neuzen, 4 Fcbruari 1875. Getrouwd i J. K. G. DHONT M. A. KOOMAN. Die tevens hunnen fhinlii bctuigen aan alien, welke blijken gaven van helangstelling in hun hnwelijk. MET P tj. Btij ieder artiUel Is ee SAS \\K ©EST, Handelaar in Krnidenierswaren neverLiketiren W\(«en Tabak, Sigai'«'i« en ISorsJtelwt rk. Neemt de vrijheid zich in de gnnst van een ieder aan te bevelen. 25 |»cl. onder den gewonen prijs van Sas van GentAxel en Neuzen. Handel in 9Ajjniaiccil en a4«»s*»si'li. De ondergeteekende maakt bekend dat hij zich gevestigd heeft inde Gentschestraat te Hnlst, tot inkoop van alle soorten van Siisirfeu en wild als Rnnd-, Kalf en Paar- denhuiden Bunsios Flouwijnen enz. besteedt ook groote prijzen voor Varkenshaar en koopt IJzerTin Loodenz. Ilarlor Aries. t0 k)c. Huis M van der CHUIJSSEX1 v DAMME te Ben!, maakt aan de geeerde Zeelarders bekend da1 zijne Werklinizeii en Slae.ar overgebtacht zijn van de Korte Kaemerstraat naar de Regfenessesiraatii«j. 7S)bij de St. Bavo kerk bekend van over vijftig jaren en beroemd voor het vervaardigen van alle soort van lflE(JBEB>Eli zoo als LEDIKANTEN CERETAIRES, CHIFFQNIES, feRARMOIRES, STOELEN enz.bijzondere fabriek van echte, goede en schoone BBBE8..A BlDS MATRAS- SEN SPIEGELSin alle soort van hout en gewaarborgd. AUG11'. DUTRY-COLSOW, Yeldstraat 12 GENT (Belgie). Kiooitifttigen I.ocomobilcn 73a- niegieiiDorsclitiiisjen, Moortel en Meel molen8 Graanscheiders en Schoonders Kaarns, Zakligters Ploegen Eggen Rollen, Extairpa- tors, Zaai Maai en Inoogstingstuigen, Paards- harken en HooikeordersStroosnijders Plet en Raapmolene, Zaadkoekbrekers, Wortelwasscbers, Vlasbrekers en Zwingelmolens Brand-, Aal en Waterpompen Basculen voor het vee Spaden Vorken Rieken enz. enz. t, Meest alle toestellen steeds in magazijn voor- radig. Allerlei Hovingbouw-werktuigen Toestellen. en Behalve deze specialiteiten h^eft het huis altijd eeneu volledigen en grooteu voorraad in maga- zijnen van allerlei FornezeuVnurmakers en alle soort van andere Schopnen en Spaden Rood Lint en Machienzagen Dontmekrachten, WindenKatrollen van Weston, Moore Eades Manometers, Balansen Bascnlen Sljjp en MoleusteenenVerfraolens Aanbijlen, Blaas- balgen Ventilatoren Draagbare Sineden Olie- kannen, Boormekanieken, Smeltkroezen Kachels, en Stoven Ventilatoren voor Schoorsteenen Gaskooktoestellen, Kenken en Hnisgerief, Nagels en Punten StaalVijleu Kelcns in alle soort, specialiteiten voor ondernenterstimmermans menhelmakers beeldhonwerssmeden slolen- makers, ntekaniekmakers, zeiltr.akets, behangers, schoenmakers, zadelmakers, blikslagers en verdere beroepenkortom alles wat welke men kan verstaan onder de benaming van IJ Z E R HAND ElL1 Snelpersdruk van J. K. G. Dbont te Neuzen. 24 Jan. Eng. stoomb. Romeo, kap. Schofield, naar Goole met stukg. 25 Jan. Eng. stoomb. Richard Moion, kap. Ell- wood naar Goole met stukg. 26 Jan. Eng. sloep Charles Littlekap. Olleij naar Londen met leege vatcn. 28 Jan. Duitsche bark Carl Agust. kap. Segelbard, naar Cette met ge- creosoteerd hout. Eng. stoomb. Killarneij, kap. Powell, naar Goole met stnkg. Eng. stoomb. Colletis. kap. Redford naar Goole met stukg. 31 Jan. Belg. stoomb. Flecha, kap. Seeuwen, naar Londen met stnkg. 1 Febr. Eng. stoomb. Romeo, kap. Schofield, naar Goole met stukg. 1 Febr. Eng. stoomb- Ri chard Moron, kap. Ellwood, naar Goole met stukg. In deze haven zijn binnengekomenbestemd om aan den ijzeren weg hier te lossen en te laden, de volgende zeeschepen als 22 Jan. Eng. stoomb Spray, kap. Th. Clark, van New-Castle met steenk. Eng. stoomb. Houghton kap. H. Swinxon, van Sunderland met steenk. Eng. stoomb. Laura Fell, kap. F. Ross, van Londen met stukg. 24 Jan. Eng. stoomb. Colletis, kap. E. D. Redford, van Goole met stukg. 26 Jan. Eng. stoomb. Italiakap. O'Knffe van Liverpool met stukg. 27 Jan. Eng. stoomb. Black-Watch, kap. W. Scott, van Londen met stukg. 28 Jan. Eng. stoomb. Richard Moion, kap. J. Ellwood, van Goole met stukg. 31 Jan. Eng. stoomb. Ayton. kap. W. Wall, van Shields met steenk. Eng. stoomb. Laura Fellkap. F. Rossvan Londen met stnkg. 1 Febr. Eng. stoomb. Biscavan, kap. M O. Regan, van Liverpool met stukg. 4 Febr. Eng. stoomb. Killarneij, kap. C. Powell, van Goole met stukg. Uit deze haven zijn weggevaren na aan den ijzeren weg hier te hebben gelost en geladen de volgende zeesehepenjals 23 Jan. Eng. stoomb. Eunicekap. G. S. Mordeijnaar Sunderland in ballast. Eng. stoomb. Harraton, kap. J. Ham mond, naar Sunderland in ballast. Eng. stoomb. R. S. Alston kap. 'J. Nisbet. naar Sunderland in ballast. Eng. stoomboot Hispania, kap. J Clarke, naar Liverpool met stukg. 26 Jan. Eng stoomb. Laura Fell, kap. F. Ross, naar Londen'met stukg. 28 Jan. Eng. stoomb. Houghton, kap. H. Swinxon, naar Sun derland in ballast. 28 Jan. Eng. stoomb. Spray, kap. Th. Clarck, naar Sunder land in ballast. 30 Jan. Eng. stoomb. Italia, kap. I). 0 Kuffe naar Liverpool met stukg 31 Jan. Eng stoomb.^Blackwatch, kap. W. Scott, naar Londen met stukg. 3 Febr. Eng. stoomb. Aijton, kap. W. Wall, naar Sunderland in ballast 4 Febr. Eng. stoomb. Biscsyan, kap. M. 0. Regan, naar Liverpool met stukg. Eng. stoomb. Laura Fell, kap. F. Ross, naar Londen met stuk- goederen. Fransche bark Ernest, kap. J. Prat, naar Ant— werpen lsdig. N KDEKLAND. BtLGIK. Fs»n*e:j*. RitSLAMD. Van 22 Jan. tot 4 Febr. zijn in deze haven binnengekomen, bestemd voor Gent, de volgende zeeschepen als 22 Jan. Eng. stoomb. Romeo, kap. Schofield, van Goole met stukg. 23 Jan. Eng. stoomb. Richard Moxon, kap. Ellwood, van Goole met stukg. 26 Jan. Eng. stoomb. Killarney, kap. Powell, van Goole met stnkg. Belg. stoomb. Flecha, kap. Seeuwen, van Londen met stukg. 29 Eng. brik W W Lord, kap. Stafford, van Goole met steenk. Eng. stoomb. Romeo, kap. Schofieldvan Goole met stukg. 1 Febr. Eng. barge Thomas Etterden, kap. Goodman van Londen metraapzaad. 2 Febr. Eng. stoomb. Colletis, kap. Redford, van Goole met stnkg. 3 Febr. Eng. stoomb. Mnsgravekap. Lumleyvan Goole met stukg. - Van 22 Jan. tot en met 4 Febr. zijn nit deze haven ver- trokken, komende van Gent, de volgende zeeschepen als POLKH. Oo*T*»au*, Honqaiiji. I TALIS. Spakji. Portugal. TuRKI.lt. Egtpte. Ahkrika. Certific. Werkelijke schnld dito dito dito dito dito dito Aandee! HandelmsaUchappij. •"'to explnitatie Ned. itaatsspoorw. ertificaten bij Kotschild. lnscbrijvingen dito Obligation 1798/1816 dito Hope Co. 1855 6« aerie. dito f U'OO 1864 dito L 1"« 1872 dito L. 100 187* Loten 1866 Oblig. Hope t Co. Leening i860 Certific. dito I dscript. Stieglitz k Co. 2e a 4i L. Obligation 1867-1869 Certificaten Aandee I spoorweg Gr. Maatach. Oblig. dite A and. Baliische spoorweg dito apoorweg Poti-Tiflii. dito dito Jele* Orel. dito dito Charkow Aiow Schatkiat obligation Oblig. metall. is zilver Jan./Jnlij. dito dito April/Oct. dito in papier Mei/Nov. dito dito Febr./Aug. Aand. Nation, bank Schatkistbilletten Certific. Amsterdam Obligation Bnitrnl. dito Biimenlandaeho Obligation Inschrijviug Alg. aehuld dito 1868. dito 1873 dito dito dito (19"*) dito dito dito (1882) dito dito dito (1885) pet. 611 78,J 964 1331 108 86) 1011 78J 88} I9' 96 i Mi "a 82} 53 245 131, 62a 614 2* 40,® 79} 96j 99 De aanvoer van Tarwc was niet mini en bragt goed vorige prijzen op, audere granen bijna alt voren. t'uike Zeeuwsehe en Vlamnsche Tarwe f 8,50 a f 8 70 miudcre f 7,40 u 7,70, Rogue Zrenwsthe en Vlsatn- tche I 7,51) a f 8 00, Overmaassche I 7,20 a f 7,70. Gertt Zeeuwache en Vlaamsche winter f 6,50 a 7,10. Otermasasehe f 6,00 a f 7.00, Zecuwsche en Vlaarcjche zomer 6,20 a f 6,ill, Ovtrmaassche f 6,00 a I 6,30. Haver, dnnne f 3,80 a f 4,50. dikke I 4,50 a f 5,00. Paardenboonen f 8,20 a I 8,70, Ituvenbocnea f 9,30 at 10,0(1. Wittebooneu f 1*,50. a t 16,00. Bruiueboooeo f 9.'0 a I 11.50. Krwlen 10,00 10,50. Koolzaad f 10,60 af 11,40. Lijnzaad Ti a 81 «t. EN Dit is geen zoogeuaamd geheimmiddelhet bestaat orange-bloesem en fenkel. Het werkt tpoedige en aandoeningen aangewend worden, als borstthee, drop vcrzachtend bij Keclpijnhoesehheidho< flesch met gebruiksaanwijzing 60 cents. Dit nitstekend voorbehoedmiddel verfrischt het lichaa alio genezende krachten van het zout van Ca,T-lsb oncn die lijden aan coliek migraine, rheumatische i raecn alle ziekten waarbij men zich van pnrgeermidde klicrgezwellen, bleekzucht enz. Het is alleen de onai gebruik in den weg staat. Daarom is het mijn s goeden smaak heeft, daar ik de versche traan aanstonc zslfs in de beste apotheken, moet de levertraan ranzig vat afgetapt wordt. In flesschen van 30 en 50 cents Het is van alg is. Waar het in en klierziekten ee natnurlijke gevalgen Van alle zi geschikste. Een eetlepel bevat 0.15 gram ijzer in ee Bovenstaande artikelen zijn te bekomen in de bekei Te Neuzen: G. W. HOUTZAGER, Apoth.; Aardei Lnteijn: Hulst: J. Borghsteijn; MiddelburgF. B. c A. J. Bronswijk; Sas van Gent: G. H. StubbeSluis En in de andere plaatsen in de bekende depots. EMMERIK. TE

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1875 | | pagina 4