I! ALGEMEEN amm zaailmden AGENTSCHAP VAN GUANO F. STEIJAERT VOORHANDEN: Woensdag 10 February 1875. 15de Jaarg, Openbare Verkooping EN MOESTDIN, Te bekomen bij CHARLES BAECKE te Assenede: 1 DOOR STERFGEVAL. te Selzaete, Assenede en 8m van Gent. De Notaris W1LLEMSte Selzaete, zal ten overstaan van den heer Vrederecbter des kantons AsseDede in het openbaar verkoopen de volgende goederen afhangende der nalatenscbap van den heer PETRUS HAMERLINCKoverleden te Selzaete te weien Gemeente Selzaete. H. 17 24 50 onder HOFSTEDEN, ZAAI- LAN DEN en MOESTUIN section A, B, C en D. Gemeente Asscncde. H. 1 00 50 LAND wijk Staaksken sectie C, no. 62. Gemeente Sas van Gent. H. 8 11 22 BOUWLAND, in den Poelpolder, sectie C. Alles breeder beschreven bij nitgezette plak- brieven en verdeeld in 48 koopen. ZITD AGEN: INSTEL Woensdag 3 Fbbeuari 1875. VERBLIJF 17 Telkens ten 1 ure camiddagte Selzaete voor den Instelter herberg van Emiel de Cleroq Oosttragelen voor den Toeslag ter herberg van Victor Wielems de Rechter aan de Statie. Nadere inlichtingen te bekomen terstudievan genoemden Notaris WILLEMS, J. L. van den WILDENBERG-SCHRAM Wij ondergeteekenden verklaren, dat de heer J. L' VAN DEN WILDENBERG-SCHRAM door ons belast is met den verkoop van onze drooge mineral*' Guano, zniveron- vervalscbt en le kwaliteit. De eenige Agent voor Nederland F. VLECK Cie. graeigBgIngevolge bovenstaande advertentie beveelt de ondergeteekende zich aan voor den verkoop der vermelde minerale Guano, die scheikundig onderzocht wordt en ten blijke van echtheid op iedere baaldie ge- lood isdaarvan het kenmerk draagtalle be/.endingen zijn vrachtvrij aan ieder station. J. L. VAN DEN WILDENBERG-SCHRAM. SAS VAN GENT, berigt dat hem krachtens art. 15 der wet van 8 Julij 1874 (Stbl no. 98, een bewijs van toelating ter uitoefening der veeartsenijkunst is uitgereikt en beveelt zich in de gunst van een ieder ook tot het SNIJDEN van Venlens, Vig- gens en al ander vee. des MAANDAGS op de Markt te HULSTdes WOENSDAGS op de Markt te NEUZENendes ZATURDAGS op de Markt te AXEL, puifcc braalc en Stoppelpeeenzaad, aan TO cent de halve kilo, lange geele en roode Nla.nsrelza.fi.ti boven den grond aan T'O cent de halve kilo, verder inlandsch Klaverzaad, Graszaad luzern Klaverzaad en Vitsen aan civiele prijs. Baste Hollandsche voile MAKING bij O DE 3MIDT Cz. te Neuzen (Zandplein.) Kempff, predikant bij die gemeente te isse in Zuid Holland. »auw 9 Febr. Vrijdag den 5 dezer ommissiebestaande uit de heeren J. S. J. van Gassen P, Bauwens, G.Staal, aert, G. van Carnpen en J. van Damme, 1 ter beoordeeling van het wetsontwerp ;eeling der schorren en slikken van de icheldevergaderd geweest, na alvorens projecteerde voorstel in loco te hcbben men. Naar men verneemt zou het voor- in beeren gedeputeerde staten op billijke i gewijzigd zijn. Daarua is de gemeen vergaderd en schijnt conform die comrnis- lebben besloten. iezelfde raadsvergadering zijn voor de te nog twee gewigtige besluiten genomen, r daar zij zoo zwaar belast is, nl. de Ide van den hulponderwijzer is van 450. X). gebragt en die van deu hoofdonder van f 700. op /900, echter onder die ing dat de drie wintermaauden avond 3d de negeu overige uiaanden zondagschool den gehouden. zegt dat tot vergoeding van die verhooging jld zal worden geheven. i de Staats courant van maandag is opge de tweede lijst van niet geexaraineerde id aan welke krachtens art. 15 der wet 'nljj 1874 (Staatsblad no 98), een bewijs lating tot uitoefening der veeartsenijkunst eikt. Voor zooveel Zeeuvvsch Vlaaoderen omen daarop voor HRiemens te Zaam F. van Rooij te IJzendijke B de Paanw tensD. de le Lys te Znidzande. e arrondis8ements regtbank te Goes heeft December 1874. de volgende vonnissen oken W. fabriekant te St. Pietorsleeuw (Bel faillant, schuldig verklaard aan bet in onderzoek geschikten toestand hebben en stoomketel, op het tijdstip waarop dit :k moest plaats hebben. Veroordeeld bij tot eene geldboete van acbt gulden, snb- tevangenisstraf van drie dagen en in de van bet regtsgeding, desnoods invorder lijfsdwang. M zoon van Theodoor, 30 jaar. land zoon, geboren en wonende te Stekene, it, schuldig verklaard aan lo. bet jageu anders grond zonder acte en zonder ijke vergnnning van den eigeuaar of >ende, 2o. beleediging met woorden en enten vaD een bedienend beambte in de ling van zijoen dienst Veroordeeld bij tot drie geldboeten: twee van twintig en een van vijf en twintig gulden, snb gevangenisstraf van zeveu dagen voor Doete van twintig gulden en gevange- van veertien dagen voor die van vijf itig gulden en in dc kosten van het ling, desnoods invorderhaar bij lijfsdwang. d. B. zoon van Jacobus, 37 jaar, zonder en zonder vaste woonplaats, geboren te schnldig verklaard aan landlooperij, na I veroordeeling tot bedelarij en tucht f. Veroordeeld tot eene cellulaire ge Sstraf van vijf en veertig dagen en in en van het regtsgeding, desnoods invor bij lijfsdwang Met bevel om na het er gevangenisstraf overgebragt te wor- ar een bedelaarsgesticht of werkbuis. beurdverklaring, ten beboeve van's rijks t van het tweeloopsjagtgeweer en) de i, bevel van uitlevering daarvaD en bij daarvan veroordeeling van den be- in de getaxeerde waarde ad vijftien subsidiair gevangenisstraf van vijf dagen. ^denburg, 7 Februarij 1875. De r der inarechauss6eMachielsen is be- ot iuspecteur van politie te Sliedrecht en s betrekking aaDgenocnen Wij verliezen een kundig en ijverig ainbtenaar. noemd te Cortgene tot kantonregter jhr. Schuurbeqne Boeijegriffier bij bet iregt te Slnis. Middelburg heeft sedert eenige dagen ite uitvoer van hooi plaats, dat door tiDgen opgekocht en per scheepsgele genneia naar de Langstraat wordt vervoerd. j Hoewel de voorraad booi niet zoo bijzonder groot is, worden de landlieden tocb door de hooge prijzeii tot verkoopen verleid, daar men voor de 1000 kilo's 40 besteedt. Jl. Zondag is te Middelburg aangebouden eene vrouw die gedurende acht dagen de pro (essie van insluipster vervulde. In vijf huizen, waar zij des avonds de denr open zag staan, ging zij biunen en nam weg wat zij het eerste maar vondhet scheeu dat zij alles kon ge- bruiken tot zelfs een euimer met geschilde aard appelen toe. Deze vronw moet vroeger reeds tweemaal voor een dergelijk misdrijf gestraft zjjd geweest. Men verraoedt dat in deze zaak twee medepligtigen betrokken zijn. Hoe govaarlyk het is des avonds de deur open te laten staan, bewijst alweder dit voorval. Een ingezonden stuk in de N. M. cour. luidt „Men leest in bet Haudelsblad onder Middel burg 6 Februarij Gisteren avond had ten ge volge eener door een viertal ingezetenen gedane oproeping, alhier eene bijeenkomst plaats ter bespreking der lijkverbranding. Een talrijk publiek was opgekomen, naar bet later bleek, om zich heftig tegen de zaak te verklaren, zoo- dat men maar spoedig goed vond de vergadering te sluiteu. Daarna verzamelde de opgewonden menigte zich voor de woningen van de voor- stellers, om nog bunne verontwaardiging lucht te geven, zonder echter tot baldadigheden over te gaan Dit berigt is juist. Waarom meldt de Mid- delburgsche courant van 8 Februarij daarvan niets bij baar vcrslag over die meeting, en stelt zij het voor alsof die bjjeenkoinst zeer coolant is afgeloopen Men schrijft nit Vlissingen aan het Dagbl., dat het gerncbt van den afstand der voormalige marinewerf aan de firma Smit, dat daar onlangs algemeen verspreid werd, voorbarig blijkt te zijn geweest; wel zijn de onderbandelingen niet afge- broken doch tot nu toe is nog geenerlei over- eenkomst getroffen. Te Nisse is in den stal van den landbonwer J. Koeman eene besmettelijke ziekte onder het rundvee uitgebroken namelijk volgens bet bord dat aan den hekdam is aangeslagen, het Bild vuur." Binnen twee dagen zijn drie tweejarige runderen aan de ziekte gestorven. Blijkens een bij de regering uit Atcbin ontvangen telegram van den 3 dazer is Mandarsa door onze troepen genomen met een verlies van elf mau aan gewondcn, waarvan een overleden is De luitenant Esser is gewond. Het eskader is van de westkust teruggekeerd. De resultaten van dien togt zijn voldoende. De gezondkeids toestand blijft engunstig, koorts en dyssinterie komen nog steeds voor. Van cholera waren 16 gevallen, waarvan 14 met doodelijken afloop. Blijkens een bij het departement vau ko- lonien ontvangen teiegrapbiscb berigt van den gouverneur-generaal van Ned. Indie gedagtee kend 3 Febr., heeft op Java eene nitbarsting plaats gehad van den Kloet, en is dientenge volge Blitar door een moddervloed zwaar ge- teisterd. Het Haudelsblad deelt een telegram mede. bij een firma te Amsterdam ontvangen, 't welk nog meldt, dat onkele plantages zijn bebouden ge° bleven en geen enkel Europeaan by de ramp is omgekomen. Nadere bijzonderbeden worden niet gemeld. Bij een dczer dagen door Z. M dec ko- ning genomen besluit is bij ieder der acbt regimenten infanterie de staftnuziek opgerigt. De minister van binnenlandsche zaken heeft een geheel gewijzigd ontwerp ingediend tot voorziening tegen hondsdolbeid. Daarbij wordt nn als preventieve maatregel voorgesteld dat bondeu buiten gebouwen vaar tuigen of afgesloten erven moeten voorzien zijn van een beboorlijken muilkorf, volgens model door den minister vast te stellen. Bij gebreken daarvan worden zij afgemaakt. Voor jagt en herdershonden kan bij schriftelijke vergunning van den burgemeester vrijstelling worden ver- leend. Ook kan bij plaatselijke verordeningen worden bepaalddat niet gemuilbande honden alvorens te worden afgemaaktnog eenige dagen zullen geschut worden en aan belanghebbenden tegen vergoeding van de kosten kunnen worden teruggegeven. De maatregelen bij aanwezigheid van honds dolbeid zijn nagenoeg onveranderd gebleven. Tegen het moedwillig kwellen, pijnigen of roishandelen van een hond of eene kat wordt eene boete van f 4 tot f 25 bedreigdmet of zonder 15 dagen gevangenisstraf. Provincialo en plaatselijke verordeningen mogen nadere bepalingen over dit onderwerp maken mits niet in strijd met deze wet. Den 6 Febr. overleed te Kralingen, na een langdurig smartvol lijden, in den ouderdom van bijna 69 jaren, de beer Jan Smit, tot voor een paar jaren scheepsbouwmeester te Slikkerveer. In hem verlies ons vaderland een zijner ver- dienstelijkste nijvere burgers, die, ofschoon nederig in zijn stand, een in waarheid grootschen werkkring achter zich laat; een man, steeds bereid om nuttige ondernemingen op touw te zetten of met zijn fortuin te ondersteunen een man steeds geeerd in zijn werkkring door iede- ren stand waarmede bij in aanraking kwam wiens gedachtenis zal blijven voortleven in zijn werken, vooral in het groot getal prachtige zee- kasteelen, die onder zijn opzigt voltooid werden. De korte rust welke bij na een werkzaam leven mogt genieten, gaf hem echter de streelende overtniging dat zijn werkkring op waardige wijze door zijn zonen zal worden vervolgd. Bij advertentie in verschillende dagbladen zijn door de directie der koninklijke Nederlandscbe stoomboot maatscbappij te Amsterdam uitgenoo- digd heeren deelhebbers tot het bijwonen eener algeraeene vergadering, welke zal gehouden worden op woensdag 17 Februarij des namiddags ten 23/t urein het lokaal de Eensgezindheid op bet Spniten einde te beraadslagen en te besluiten1. over een voorstel tot deelneming in een stoombootdienst tusschen Vlissingen en Engcland2. over een voorstel met betrekking tot de vaart op Amerika. Te Amsterdam werd onder voorzitterschap van den heer H. F. Bultman ceue vergadering gehouden van de vereenig'mg Het Nederland scbe rnndvee stamboek tot vaststelling der statnten dier vereenigingwelke zich iu zeer groote belangsteliing mag verheugeu van velen, die bij landbonw belang hebben of tot den landbouw in betrekking staan. Nu reeds is het bedragwaarover de vereeniging jaarlijks zal hebben te beschikkengeklommen tot /1700. Over deze statuten werd een debat gevoerd. Artikel 1 luidt: „De vereeniging heeft ten doel het tot stand brengen bet bijeenhouden en het voor eigen rekening uitgeven van een stamboek vanjuitmuntend Nederlandsch rundvee. Zij zal de erkenning als zedelijk ligcliaam aanvragen." De zetel der vereeniging is volgens art. 2 gevestigd te Amsterdam. Overigeus bevatten de statuten buishoudelijke regelingen, De contributie werd bepaald op tien gulden 's jaars bij. die vee in bet stamboek wenscbt opgenoroen te zienmoet lid zijn of worden der vereeniging. Per rund zal f 10 inschrijvingsgeld worden gevorderd. Door Belgische en Fransche handelaren zijn in de afgeloopen week bij verscbilende paardenfokkers in de provincie Utrecht 32 paarden aangekocht, voor den prijs van f700 tot/" 1000 per stuker waren eigenarendie voor een viertal paarden 3800 ontvingen. De uitspraak in de zaak van Jacob Wolff, gewezeu directeur der gefailleerde Overijselsche bank, welke op jl. vrijdag was bepaald, is acht dagen uitgesteld. Aan bestedingren. Op Vrijdag 19 Februarij 1875, des voormiddags ten 10 nreaan het gebouw van het Provinciaal Bestnur te Middelburg: 1. Het bouwen van een bazaltmuur te Neuzen aan de westzijde van den westelijken arm van bet kanaal naar Gent. 2. Het maken en inhangen van een'paar sluis- denren op het kanaal van Neuzen. Deze aanbestedingen zullen geschieden bij enkele inschrijvingvolgens 434 der Algemeene Voorschriften. VAN BIJ TE NEIJZEN. TE •*6rOv|/vu UO UCtr

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1875 | | pagina 3