I landelsberigten. Buitenlandsche Berigten. BEKENDIHAKING. UIT DE HAND TE KOOP: WOOMIUIS en STAL, Advertentien. Uit de Hand te Koop: PUIK OLMEN PLANTSOEN TE KOOP: PERU GUANO OPENBARE VERKOOPING. Eenen zeer nette INBOEDEL, Eene groote partij KOLONI ALE en KRUIDENIERS- WAREN, Door verandering van woning. MET FENKELHOiyiNG. Sel de (iimborn, Gimborn's maagversterkend Zuiverings-Zout. bestaan om zich daarin niet te doen opnemen. Voorts geeft hij in overweging om aan hen, die wegens ziekte hnn diensttijd in Indie niet komleu volbrengengelegenbeid te geven bij het le^er in Nederlaoi bun tijd ait tedieuen. Velen ver laten Indie ziek maar zijn bij hnnne fei ugkomst in Nederlai.d weder hersteld. Eindelijk wear schuwt de .icbrijver tegen de onganstige berigien die de dagiladen, omtrent het militaire leven in Indie mededeelen; vaak zijn zij oveidreven in elk geval strekken zij om bet effect der werving tegen te gaan. De feestregeling van het Leidsche eenwfeest is naar pogramma als volgt Zondag 7 Februarij godsdienstige rede in de Hooglandsche kerk's morgens te 10 uren ontvangst van curatorenhoogleeraren en if gevaardigden van de andere hoogescholen di-or den gemeenteraad van Leiden in de stadsgeho'ir zaal's avonds te 8'/2 nren feestelijke begroetiug van de afgevaardigden der binnen en buiten- landscbe hoogescholen van wege het Leidsciie studentencorps, 's avonds te 10 uren. Maandag 8 Febrnarij ontvangst der afgevaardigden van binnen en bnitenlandsche hoogescholen door curatoren rector en senaat in de senaatskamer, 's morgens te 10 nren plegtige outvangst van Z. M. den koningfeestrede in de Pieterskerk te 1 nur; na afloop der feestrede voorstelliog van de afgevaardigden der bnitenlandsche hooge scholen aan Z M. den koning in de stadsgehoor zaal maaltijd door rector en senaat te geven in de stadsgehoorzaalte 5 uren des avonds illuminatie van academische en andere openbnre gebouwen vuurwerkvan wege de geiueente Leiden te ontstekeu op de Ru'inete 10 uren. Dingsdag 9 Febrnarij plegtige openbare proraotie hotioris causa in de Pieterskerk, te 2 nren; collationdoor curatoren der hoogeschool aan binnen en buitenlandscbe hoogleeraren en andere antoriteiten aan te biedeu in de stadsgehoorzaal, 's avonds te 8 uren. Woensdag 10 Februarij voorstelling in den stadsschouwbnrg door inge zetenen van Leiden aan de hoogeschool en hare gasten aan te bieden's avonds te 7 uren. De BURGEMEESTER van ZUIDDORPE, maakt bekend Dat de opgaaf, bevattende de uitkorasten der herz eniug van de bclastbare opbrengst der ge bouvde eigendotnmen dezer geiueentevau af hedeu, gedureude dertig dagen op de secretarie der gemeenle, ter inzage van ecu ieder is neder gelegden de coramissie van herziening tot het weven van inlichting aan hen die zich daartoe aanmeldenzal zitting honden ten raadhnize der geincecte op Vrijdag den 19 d e z e k, van ties voo-middags 10 tot des namiddags 2 ure. Zuiddokpe den 2 Februarij 1875. De Burgemeester voornoemd A, VAN HAELST. Prijzen cler Effecten. Ain«ter<)ain. 4 Februarij. De gemeenteraad van Brussel heeft een sotr. van f 20000 toegestaan om ter gelegenbeid van het hnwelijk van prinses Louise, daarmede uit de stadskas een week huishuur te betalen voor al de behoeftige gezinnen der hoofdstad. Volgens de Koln. Ztg. is een gerucht in omloop dat Bismarck tegen 1 April e. k. zou wenschen af te treden De rijkskanselier viert dan zijn 60n verjaardag en hij zou voornemens zijn de hem nog overig gegunde levensdagen in stilte door te brengen. Zijn geneesheeren zouden verklaard hebben, dat hij dau nog ver- scheidene jaren kon leven maar dat zijn zenu>v- gestel te aangegrepen is om bij voortgezetten arbeid en gemoedsbeweging een langer leven dan vau nog slechts enkele jaren mogelijk te maken. Uit Londen wordt gemelddat vijftien duizend arbeiders aan de scheepstimmerwerven langs de Tyne den arbeid hebben gestaakt wegens een voorgestelde vermindering der loonen met 10 of 15 pet. Zij willen zich aan de uitspraak van scheidsregters onderwerpen. Ook de mijnwerkers in Northumberland weige- ren genoegen te nemen met loonsverraindering ten bedrage van 10 pet., en verlangen scheids regters. Op Malta is de veepest uitgebroken. Door de antoriteiten zijn de meest krachtige maatregelen genomen om die te bedwingen. De invoer van vee uit de havens van de Zwarte zeede Rns^i- sche, Turksche Syrische en Grieksche havens, wordt toegelaten, indien zij van consulaire gezond- heidspassen zijn voorziendoch in elk geval is het aan eene quarantaine van tien dagen onder- worpen ZEETIJDIXGEN. Dordrecht. 4 Februarij. 1,'1 l«'"i too 96J 81 bg jooi eii 7-*: De Notaris C. JA. F E R C K E N, te Neu zen, zal, ten verzoeke van zijne principalen op Woensdag, den 10 Febrdari, 1875, des namiddags 1 ure, aan de herberg „het Sch u ttersh of" bewoond bij Aug.. van Duijsf. te Neuzenin het openbaar te koop aanbieden Eene groote partij EIRE®, Q R E I- El en andere Bl O U T \V A K F. alsmede 25 h 30 jonce l.OOPVIR- liEIN, alles aan gemeld Schnttershof. Breeder bij billetten omschreven. hoofdzakelijk hestaande in 1 mahoDijhonten Secretaire, 1 dito Canape 4Tafels, 24Stoo- len en 3 zetels1 ziekestoel1 olmen honten Chiffonniere3 Ledikanten 2 Plui menbedden en 1 Matras met toebehooren Wollen en Ka'oeueo Dekens, 1 Pendule, 1 Huisklok, 2 Kachels, 2 ijzeren Koolbakken, 1 Kanarievogel met kooi, geleijerd en onge- leijerd Aardewerk, Koper, IJzer, Tin, Ver- laktBilk en Glaswerk 3 Spiegels ver- schillende Prenten in Lijsten 2 petroleum Lampen en wat verder zal worden aange- boden. Kosten 12i/2 pCt. De koopen benedende/"3 worden verkochtom contant geld met 10 pCt. onkosten Op Maandag den 15 Februarij 1875, zal met den vcrkoop der KOLONIALE en KRUI- DENIERSWAREN worden aangevangen. Die daartoe gading hebben komen ten dagen, uur en plaats voornoemdaanhooren de condi tion en doen voordeel. Mr. J. G. VAN DEINSE, Advocaat en Notaris te Hulst, zal, ten verzoeke van den beer FREDERIK EMAinUEL RITTER, zonder beroep te Hulst, in hoedanig- heid van Executeur testamentair ten sterfhnize van wijlen den heer THEODORUS ANNAERT en medewijlen mejufvrouw HENDRIKA MARIA JANSSEN in leven winkelier aldaar in het openbaar presenteren te verkoopen Op MAANDAG EN DINGSDAG DEN 15 EN 16 FERRUARIJ 1875 en zoo noodigopMAAN DAG DEN 22 FEBRUARIJ 1875, telkens des voormiddags om 9 uur ten voornoemden steif- hnize in de Bierkaaistraat te Hulst als Koffij, Thee, Sniker, Tabak.Snuif, Peper, Siroop, Soda, enz. verschillende soorten van Ellegoederen en Mannfacturen hoofdzakelijk hestaande in Laken Duffel VriesBaai FlenelMerinos, Orleans, wit en gedrukt Katoeublaauw en wit Linnen, mode Stoffen Doeken Konsen Moffen Wanten, Lint, eene groote partij Wol, Saijet Een hecht sterkgoed onderhonden waarin jaren met succes het beroep van gareel- maker en leerlooijer is uitgeoefendmet erf en tuingrondstaande en gelegen in het dorp Groenendijk gemeente Hontenisse. Te bevragen bij den heer J. KROON Kan- didaat-Nofaris te Hontenisse. ESSE,IN BOOMEN zeer geschikt voor Wagenmakers tegen civiele prijs te bo- vragen en te bezigtigen bij A JANSENbrood* bakker op het Zandplein te Neuzen. van 3 lot 5 .jarigen wasdom van verschillende zwaartetegen concurerende prijzen bij P. J. MAERTENS te Hnlst, in groote hoeveelheid voorhanden en verkrijgbaar. van de beste soort, bij JACOBUS FA AS, opzigter bi) den Baron DE MARE te Axelaan civiele prijs. Zlliverste IlietllCinale IjeVCrlPaail. meene aanwending van levertraan bij borstkwalen Neuzen, 4 Fcbruari 1875. Getrouwd J. K. G. DHONT M. A. KOOMAN. Die tevens hunnen fi.infi: betuigen aan alien, wolke blijken gaven van belangstelling in hun hnwelijk. atij iciler artiUel i* eene nitvoerige ftcbriiiksaauwjjzinij:.J i manaiitiii—im*i 24 J«n. Eng. itoomb. Romeo, kap. Schofield, naar Goole met stukg. 25 Jan. Eng. stoomb. Richard Moxon, kap. Ell- wood naar Goole met stnkg. 26 Jan. Eng. sloep Charles Little kap. Olleij naar Londen met leege vaten. 28 Jan. Dnitsche bark Carl Agust. kap. Segelbard, naar Cette met ge- creosoteerd hout. Eng. stoomb. Killarneij, kap. Powell, naar Goole met stnkg. Eng. stoomb. Colletis. kap. Redford naar Goole met stnkg. 31 Jan. Belg. stoomb. Flecha, kap. Seenwen, naar Londen met stukg. 1 Febr. Eng. stoomb. Romeo, kap. Schofield naar Goole met stukg. 4 Febr. Eng. stoomb- Ri chard Moxon, kap. Ellwood, naar Goole met stukg. In deze haven zijn binnengekomenbestemd om aan den ijzeren weg hier te lossen en te laden, de volgende zeescbepen als 22 Jan. Eng. stoomb Spray, kap. Th. Clark, van New-Castle met steenk. Eng. stoomb. Houghton kap. H. Swinxon, van Sunderland met steenk. Eng. stoomb. Laura Fell, kap. F. Ross, van Londen met stukg. 24 Jan. Eng. stoomb. Colletis, kap. E. D. Redford, vau Goole met stukg. 26 Jan. Eng. stoomb. Italia, kap. O'Kuffe van Liverpool met stukg. 27 Jan. Eng. stoomb. Black-Watch, kap. W. Scott, van Londen met stukg. 28 Jan. Eng. stoomb. Richard Moxon, kap. J. Ellwood, van Goole met stukg. 31 Jan. Eng. stoomb. Ayton. kap. W. Wall, van Shields met steenk. Eng. stoomb. Laura Fellkap. F. Rossvan Londen met stnkg. 1 Febr. Eng. stoomb. Biscayan, kap. M 0. Regan, van Liverpool met stukg. 4 Febr. Eng. stoomb. Killarneij, kap. C. Powell, van Goolo met stukg. Uit deze haven zijn weggevaren na aan den ijzeren weg hier te hebben gelost en geladen de volgende zeesehepen jals 23 Jan. Eng. stoomb. Eunice, kap. G. S. Mordeijnaar Sunderland in ballast. Eng. stoomb. Harraton, kap. J. Ham mond, naar Sunderland in ballast. Eng. stoomb. R. S. Alston kap. 'J. Nisbet. naar Sunderland in ballast. Eng. stoomboot Hispania, kap. J Clarke, naar Liverpool met stukg. 26 Jan. Eng stoomb. Laura Fell, kap. F. Ross, naar Londen^met stukg. 28 Jan. Eng. stoomb. Houghton, kap. H. Swinxon, naar Sun derland in ballast. 28 Jan. Eng. stoomb. Spray, kap. Th. Clarck, naar Sunder land in ballast. 30 Jan. Eng." stoomb. Italia, kap. D. 0 Kuffe naar Liverpool met stukg 31 Jan. Eng stoomb.® Blackwatch, kap. W. Scott, naar Londen met stukg. 3 Febr. Eng. stoomb. Aijton, kap. W. Wall, naar Sunderland in ballast 4 Febr. Eng. stoomb. Biscayan, kap. M. 0. Regan, naar Liverpool met stukg. Eng. stoomb. Laura Fell, kap. F. Ross, naar Londen met stuk- goederen. Fransche bark Ernest, kap. J. Prat, naar Ant— werpen ladig. Nidebland. Bei.gik. Kb 4 NBB! JB. Rublahd. Van 22 Jan. tot 4 Febr. zijn in deze haven binnengekomen, bestemd voor Gent, de volgende zeeschepen als 22 Jan. Eng. itoomb. Romeo, kap. Schofield, van Goole met stukg. 23 Jan. Eng. stoomb. Richard Moxon, kap. Ellwood, van Goole met stukg. 26 Jan. Eng. stoomb. Killarney, kap. Powell, van Goole met stnkg. Belg. stoomb. Flecha, kap. Seenwen, van Londen met stukg. 29 Eng. brik W W Lord, kap. Stafford, van Goole met steenk. Eng. stoomb. Romeo, kap. Schofieldvan Goole met stnkg. 1 Febr. Eng. barge Thomas Etterden, kap. Goodman van Londen metraapzaad. 2 Febr. Eng. stoomb. Colletis, kap. Redford, van Goole met stnkg. 3 Febr. Eng. stoomb. Musgravekap. Lumleyvan Goole met stukg. Van 22 Jan. tot en met 4 Febr. zijn nit deze haven vei- trokken, komende van Gent, de volgende zeeschepen als Poles Ooste ai je HoNGABIJB. I TALIS. Spanji. POBTUOAL. Tureijb. Egtpte. Aukrika. Certific. IV erkelijke schnld dito dito dito dito dito dito Aandeel Handelmaatschappij. •>;to esploitatie Ned. staataspoorw. Certificatcn bij Kotschild. Inschrijvingen dito Obligation 1798/1816 dito Hope Co. 1855 6« serie. dito f I"60 1864 dito L in() 1872 dito L. 1<>0 1874 Loten 1866 Oblig. Hope t Co. Leening 1360 Certific. dito laacript. Stieglitz Co. 2e a 4e L. Obligation 1867-1869 Aandeel apoorweg Gr. Maatech. Oblig. dito A and. Baltische spoorweg dito apoorweg Poti-Tillia. dito dito Jelez Orel. dito dito Charkow Aiow Schatkiit obligation Oblig. metall. in zilver Jan./Julij. dito dito April/Hot. dito in papier Mei/Nov. dito dito Febr./Ang. Aand. Nation, bank Schatkistbilletten Certific. Amsterdam ObliuatiOn Buitenl dito Binaenlandaeho Ohligatien Inschrijving Alg. schnld. dito I860. dito 1873 dito dito dito (1904) dito dito dito (1882) dito dito dito (1885) 2; pet 8 4 3 5 5 5 5 5 5 5 ♦i 4 4 4 6 6 4 3 5 5 6 5 5 5 5 3 6 5 ;i 8 3 5 7 7 5 6 6 615 73,5 96 133; 108 91 86} 101J 79} 88* 101 96a 82* 53 245 66t 6o:« 62 i 24 l»I 40,8 793 99 D.,r.i nn lent (liaQ ITlPPT 7.11 De ainvoer van Tarwc was niet ruim en bragt goed vorige prijzen op, audere granen bijna al. voren. I'uike Zeeuwsche en Vlaainsche Tarwe f 8,50 a f 8 7" miudere f 7,40 a I 7,70, RoirneZeeuwsche en Vlaain sche I 7,51) a f 8.00, Overranassche f 7,20 a 7,70. Gersl Zeeuwsche en Vlaainsche winter f 6,5" a f 7,10. Dvermaassehe 6,CO a f 7.1)0, Zecnwscbe en Vlaamsrhe lomer 6,20 a f 6,40Ovmnanssche f 6,00 a f 6,3". Haver, dunne f 3,80 a f 4,50. dikke t 4.50 a f 5,00. I'aardenboonen f 8,20 a f 8,70, Dnivenhoonei f 9,30 at 10,00. Wilteboonen 14,50. a f 16,00. Brnioeboonen f 9.'0 a f 11.50. Krwlen 10,00 10,50. Koolziiad f 10,6" af 11.4". Lijnzaa.l 73 a 81 st. Dit is geen zoogeuaamd gcheimmidielhet best.at uit drmvensn.ker en Zwitserschen honing met cen aftrcksel v.n moot, orangc-bloesem en fenkel. Het werkt zpoedige en is aangenamer in het gebruik dan de andere middelen di. tegen borst- aandoeningen aangewend worden, als borstthee, drop, malz-extract, borst-bonbons enz. Dez. bor.tsrroop werkt genezend en verzachtend bij leolpijnheeschheidhoestpijn in de borstkramphoest en kuohhoest. De flesch met gebruikBaanwijzing 60 cents. Dit uitstekend voorbehoedmiddel verfrischt het lichsam, zuivert het bloed, heeft een aangenamen smaak en vereemgt in zich Bile genezende krachten van het zont van Carlsbad, Ems en Marienbad. Het wordt vooral aanbevolen aan per- ouen die lijdeu aan coliek migraine, rheumatische aandoemngen, constipatie, slachte spijsvertering congeatie en in talge- roecn alle zickten waarbij men zich van pnrgeermiddelen bedienen moet. In verzegelde doozen mel gebruiksaanwijzmg 60 centa I Het is overbodig nog meer te zeggen over de alge- klicrgezwellen, bleekzucht enz. Het is alleen de onaangename smaak van de gewone levertraan, die aan een meer algemeen gebriiik in den weg staat. Daarom ia het mijn strcven geweest de fijnste levertraan in den handel te brengen, die een goeden smaak heeft, daar ik de versche traan aanstonds filtreer, op flesschen tap en luchtdicht laat sln.ten In elk magazyn, z.lfs in de beste apotheken, moet de levertraan ranzig worden, wanneer zij langzamernand, weken- en maanden lang, van een vat afgetapt wordt. In flesschen van 30 en 50 cent.. EN Het ;8 Tan algemeene bekendheid dat ijzer een onmisbaar beatanddeel van on. bloed IJzer-levertraan. is Waar het in te geringc hoeveelheid voorhanden is, zijn kwaadsappigheid, bleekzncht en klierziekten ee natnurlijke gevalgen Van alle zoogena.mde ijzerpr.eparaten is deze oplossing van ijzer in levertraan de geschikste. Een eetlepel bevat 0.15 gram ijzer in een licht verteerbaran vorm. De flacon kost 50 cents. BovenBtaande artikelen zijn te bekomen in de bekende depots, voornamebjkD To Neuzen: G. W. HOUTZAGER, Apoth.; Aardenburg: J. A. W. den DeckerAxelWed. J Veenhmzen; Biervliet: P. LnteijnHulst: J. BorghsteijnMiddelburg: F. B. den Boer, hoek markt en by H. J. Martyn korte Noordstr.Oostburg: A. J. Bronswijk; Sas van Gent: G. H. StubbeSluisA. Abrahams; Vlissingen: Gez, Schiller; IJzendyxe: L. J. Bevm. En in de andere plaataen in de bekende depots. EMMERIK. H. VON GIMBORM, Apotheker en Fabrikant van chemische en technisebe Praeparaten

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1875 | | pagina 2