ALGEMEEN No. 1013. Zaturdag 6 February 1875. 15de Jaarg. Binnenlandsche Berigten. IPolitielr Overzifft. De republiek, sprak Thiers meermalen, en vele der voornaamste Transclien zeggen het hem nais onder de tegenwoordige omstandig- heden de eenig houdbarede eenig heilrijke voor Frankrijk. Roep het keizerrijk, roep een koningstroonwelken gij ook wilt, en gij stort het land op nieuw in oorlog, misschien tienmaal rampzaliger, dan die van 1870. Hoe kan een telg van Napoleon den troon van Frankrijk bezetten zonder te denken aan Sedanzonder der Fransche natie haren Elzas en Lotharingen te hergeven. En een Chambord een Orleans; wat zullen er al intrigues volgen, als een dier pretendentefci als koning van Frankrijk optreedt. Een Cham bord zal met zijne witte vlag het land willen terugvoeren tot een lang vervlogen en niet houd- baren toestand; bij zal, en zijne traditie legt hem de noodzakelijkheid op, veel, wat in de laatste halve eeuw is bewerkt, weer trachten te vernieti- gen Chambords optred.ing heeft Mac-Mahon gezegdhet is de ontbranding der geweren van verouderde stelsel tegen dat van het verlichte deel der natie. En een Orleans Zij deelen niet in de volks- gunst en een onverzoenlijken strijd zou losbrandei: tusschen de niet verwerpelijke keizerlijke partij en deze door Napoleon beroofde prinsen. Een Orleans op den troon en de Buonapartisten in het land, dat is eenvoudig niets, dan de revolutie zonder eind, Daarom de republiekniets anders dan deze regeringsvorm is thans mogelijk. Zij alleen [I is de rustige verzamelplaats, waarin al wat in Frankrijk edel denkt, waarin alien, die in waar- heid 's lands heil bedoelen, kunnen zameu komen. Onder hare milde instellingen moet het helaas I ontzenuwde, ontzedelijkte land weer langzamer- I hand opgroeijen en herstellen in kraeht naar binnen en naar buiten. Geen magt ter wereld I is in staat, wat jaren lange verwaarloozing, on- eerlijkheid en zedeloosheid bewerktenbinnen eenig kort tijdstip, veelmin met een slag te herstellen en ieder, die dit mogt willen beproe- I ven, zijn arm zal verpletterd worden onder de moker-slagen van volkswil en volkswoede Daarom een regeringsvorm zonder vorstentelg I daarom een regeringsvorm, die de beginselen erkent en waardeert, doch die niet in de partij- voering, maar in de ontwikkeling der natie liaar 1 heil zoekt. Hierin alleen is langzame verbetering, in ieder ander geval zekere vermindering der liartstogten te wachten. Entochkonde erkenuing dier zelfde republiek onder de 505 Fransche afge/aardigden, jl. zatur- dag bijeen, inaar eene stem meerderheid erlangen, tocli werd als door het oog eener naald bevverkt J dat men de verklaring kon erlangen, dat de repu- I bliek Erankrijks regeringsvorm is en na Mac- Mahon in zijne plaats een andere president kan worden gekozen. Of men met die verklaring veel verder is ge- komen? Wie, die het gelooft bij die eene stem meerderheid; wie, die den maanden-lang vruclite- loozen arbeid der Fransche volksvertegenvvooidi- ging tot vervelens beeft nagegaan wie, die ziet, hoe ohzeker daar alles is, hoe de partijeii woelen en gelooft en gevoelt, dat iedere dag ons nieuwe verrassingen uit dit traditioneel veranderlijke land kan brengen. Maar ook juist in dit laatste ligt de groote 1 belangstelling van gansch Europa in Frankrijk. Men beseft, dat de gang der gebeurtenissen in dat land, in zeker, in een groot opzigt den gang der lotgevalleii van ons werelddeel in zich sluit. En het is ook vooral die invloed, die zich in de Spaansche aangelegenlieden zal laten gelden Zal nog het Carlisme, of zal de onder den zigt- baren bijval der Europesche mogendlieden opge- treden jeugdige vorst zegevieren? Want, dat het eerste uitgeput is, dat is, trots alle ongun- stige regeringsberigten volstrekt niet te gelooven: als men daar ziet, hoe een gezamenlijk leger van circa 100,000 man nog maar schoorvoetend zich vooruit durft bevvegen. Men is nu bezig, de lang door de Carlisten ingeslotene stad Pampeluna te ontzetten. Van uit Taballa is de operatie begonneii; een bewijs, dat de omtrek hoogst onzuiver en oivveilig is. De Carlistensclirijft men, trekken voor de aanruk- kende legerbenden terug en vermijden elke bot- sing, vermoedelijk om zich om de bedreigde stad te concentreren. Belialve deze langzame operatien ijvert men sterk om op den vredelievenden weg, de baan der onderhandelingvan 't Carlisme bevrijd te ivorden en dit wel met of zonder medewerking van don Carlos zelven. Men zoekt zijne voor naamste bevelhebbers te winncn, teneinde daardoor den pretendent tot onderwerping te dringen. Een in Spanje volstrekt niet ongewoon, maar in de gegevene omstandigheden zeker beteeke- nend geval is de vermoording van twee Duitsche matrozen te Santander. 't Zal zeker veel ver- schillen, wat hier aanleidende oorzaak is; maar als men zich de gevoeligheid van Pruisen ber- innert bij den dood van den dagblad-correspon- dene Smith, laat het zich niet denKen, dat men deze gruweldaden stilzwijgend zal laten voorbij gaan. Neuzen, 5 Februarij. Heden zijn benoemd tot leden der commissie ter beoordeeling van het wetsoutwerp tot indeeling van het stroomgebied der Wester-Schelde euz. de heeren C. J. A. Fercken C. van Dijk A H AarnoutseJ Dieleman Wz., Jacs. Scheela Jz., G. vau de VredeJoos Wieland J. Sturm P. Moens Mz.F. Dees, en J. Leunis Cz. Nu eene halve eeuw geleden werd ook Zeeuwsch Vlaandereu door de stormvloedeu van 3 5 Februarij 1825, ten gevolge van vijfaehter eenvolgende springtijen, zwaar geteisterd, w iarbij Neuzen en de daarbij liggende polder Vlooswijk in groot gevaar verkeerden. In deze land-treek werden toen 1163 hectai eu overstroomdterwijl de kosten ter berstelling van zeeweringen 29529 gld. beliepen buiten die van de werken der gemeente Neuzen en Sluisen verscheidene bijzondere personen nog eene schade geleden hadden vau 7176 gulden. Axel, 3 Februarij. Gisteren avond ont- stond alhier aan den oudeu weg brand in de schunr van den landbonwer Adriaan de Feijter, welke cen dreigend aanzien verkreegspoedig was de brandweer op de plaats des onheils, maar tot groote teleurstelling van belanghelihende was de brandspuit defect en kon geen water geven. Door eenen flinken maatregel om metemmers water de vvoedende vlammen te blusscben is het geiukt het bij de schuur staande gebouw en inboedel te bevvaren. De schade wordt op plus minus 700. begroot, terwijl alleen eene geit daarbij het leven verloor. De hulponderwijzer A. L. C. van der Baan, te Albiasserdani, gebonrtig van Zaamsiag, is met 1 April e. k. als zoodanig benoemd te Berg A in back?. De kinderjnfvrouw van de familie Tronil- lard Hansente Vlissingen is na maanden preventieve gevangenisschapdoo het prov.- geregtsbof in Zeelacd veroordeeld tot drie maanden cellulaire gevaDgen drie geldboeten en in de kosten van het gedingwegens 1. bet plegen van valscbheid in geschrifte2 het desbewnst geluuik maken daarvan en 3. misbruik van vertronwen. Zij had zich door bet voor voldaan teekenen, eener rekening f 6.89 ten nadeele van haar meesteres toegeeigend Te Meppel had gister een allertreurigst voorval plaatsdaar zich eene babkers wednwe met 3 kinderen in het kerkhofsdiep verdronken heeft. Zij was broodeloos en zou met Mei zon der woning zijn. Naar wij uit goede bron vernemen is le Amsterdam gearriveerd een der grootste stoom- schepen met werktuigen van ruim 400 paarde kraeht en gevaren hebbende tusschen Quebec en Calcutta, Dit schip is een der drie mail booteu welke geregeld dagelijks tusscheii Harwich eu Vlissingen zullen gaan varen en is door de Koninklijke Nederlandsche Stoombootmaatscbappij aangekocbt. Het schip. dat slechts 4 a 5jaren oud is zou gedoopt worden -de Stad Middel- burg Per particnliere scheepsgelegenheid zijn van Vlissingen naar Helvoetsluis vertrokken een 26 jeugdige matrozen onder geleide van twee boots lieden eu een bottelier, aangenomenengedeeltelijk geoefend aan boord van de kanonneerboot no 35, ter plaatse gestationeerd als wachtschip onder bevel van den luit ter zee Scbuylenburg. Het Vad. brengt in herinnering, dat dit vaartuig in den jare 1830 dienst deed op de Schelde voor Antwerpen en dat zich aan boord van dien bodem bevinitt de nit die dagen met roem bekende Hobein, thaDS opperstnnrman ridder der militaire Willemsorde, enz.die op 64jarigen leeftijdmet 52 actieve dienstjaren in het. genot vau eene goede gezondheid steeds voortgaat jeugdige zeelieden voor 's laDds dienst te helpen opleiden. Naar de M. Ct. verneemt worden pogingen aangewend om ook te Middelbnrg eene afdeeling der Nederlandsche vereeniging tot bevordering der lijkenverbranding op te rigten. Voor de commissie van 7 leden ter regeling van de grensscbeiding der gemeenten, heeft men te Wolpliaarlsdijk nitslnitend een 30tal land- bouwers tot die zaak bevoegd ceachtals of onder de burgers niemand de noodige kennis daartoe bezat. Uit Hansweert meldt men dat bet schip Vronw Berdina, hetwelk door den ontvanger der lading was geabandonneerdthans in de voorhaven van het kanaal op het drooge ligt door de afnemende tijen kon men het scbip niet eerder daarop brengen. Bljjkens een bij het departement van kolo- nien ontvangen telegram van den gouverneur generaal van Nederlansch Indie dd 31 Januarij heeft de militaire en civiele bevelhebber in Atchin, kolonel Pelden 26 Jannarij het navolgende aan de Indische regering geseind Panglima Tjoet nit de XXII Moekim is bij het geveeht van 31 December gesneuveld. Imam Longbattah ligt ziek in de bovenlanden. Toekoe Kajoet uit, XXVI Moekim ijvert sterk voor den oorlog maar het volk verlangt naar vrede. Den 22n Januarij zijn Moeki en Labo an Hadjie(op de Westknst) getuchtigd te Poeloe Kajoet werd de Nederlandsche vlag geheschen. Den 23n werd te Poengei Blang Tjoet een nieuwe post gevestigd zonder dat eene ontmoeting met den vijand plaats vond. De gezondheidstoestand was minder gnnstig; van 15 tot 26 Jannarij deden zich dertien choleragevallen voor. Van 27 Dec 1874 tot 23 Jan. 1875 zijn in het geheele rijk door longziekte aangetast 275 runderen. In het vorige tijdperk van vier weken waren 97 runderen door die ziekte aan getast. Volgens de Nieuwe Rotterdamsche courant is het stoomscbip Tromp, uit Indie komende den 24 Januarij jl, van Malta naar Vlissingen onder stoom gegaau. De opzigter van fortificatien der le klasse W. F. H. Middelkoop, te Dordrecht, is door den minister van oorlog benoemd tot hoofd-opzigter van fortificatien. Men scbrijft uit den Helder van den 30 Januarij In bet afgeloopen jaar werden al bier bij afslag verkocht21.278 kabeljaauwen 2514 lengen 391 heibotten, 498 tarbotten 255 025 schelvis- scben 59 000 roggen 328 273 tongen143 wigtjes groote schol en 2549 wigtjes kleine scboltot een gezamenlijk bed rag van f 184.575 De beambte van den Rijuspoor, die den trein vergezeldewaarmede Z M. de koning onlangs de reis uit Zwitserland deed, beeft jl. vrijdag van Z, M. eeu gonden remontoir horloge met dito ketting ontvangen. .Veertien verpleegdeo nit het gesticht Veenhnizen zijn voor het O. I. leger aangeworven. De tbeologiscbe school te Kampen beeft, op de ontvangen uitnoodiging tot bijwoning der feestviering van het derde eeuwgetijde der Leid- sche hoogeschool, afgevaardigd de hoogleeraren S van Velzen en A. Brummelkamp. De zaak van Iz. Wolff, gefailleerd koop- man te Kampen (oom van J. Wolff) is verwezen naar de crimineele teregtzitting van het Prov. geregtsbof in Overijselhij wordt verdacht van bedriegelijke bankbreuk. Jl. dingsdag was op verschillende fabrieken te Almelo aangeplaktdat diegeue, die tegen af8chaffing der premie en betaling in Pr. Ct. wilde werken dingsdagocbtend half acht in de fabriek aanwezig moest zijn, znllende bij, die uiet verscheendeze week geen werk meer bekomen. In e6n der fabrieken verschenen twee personen in de andere niemand. De arbeiders scbijnen vast besloten te zullen volhouden en trokken gisteren voormiddag dag de stad te l getale van 1000 k 1200 personen (onder we ke rnanneu, vrouwen, knapeu en meisjes) al zingende: Hier duldt de grond geen dwingelaudij Waar vrijbeid eenwen stond Men vreest voor ongeregeldheden. De hnzaren doorkruisen de stad. Uit Hattem wordt van 1 Febrnarij gemeld Eenige arbeiders van hier zijn werkzaam te Mastenbroeknabij Zwolleen hebben in de week bun nachtkwartier bij eeu boer aldaar. LI. zatnrdag ochtend stonden zij gereed om weder naar bun werk te gaan op de zoogenaamde Deeltoen een hunner aldaar een geweer zag staan niet wetende dat het geladeu wasnam bij het in handenonverwacht gicg het'schot af en de lading zware hagel trof een ander die zich bij de pomp stond te wasschen, in den regter arm. De gewonde is terstond per wagen naar hier vervoerddoch schijnt door dat ver- voer en door bloedverlies mede nog zeer veel te hebben geleden, zoodat hij in bedenkelijken toestand verkeert. De dader is een jongman van 23 jaren die albier zeer gnnstig bekend staat. Een oud Oost-Indisch soldaat herinnert dat niettegenstaande bet handgeld voor militairen van f 10 gebragt is op f 500, de aanwervingen toch weinig of niets opleverem Hij gelooft, dat een beier resultaat zon worden verkregen wanneer men de pensioenen verhoogde en zorgde, dat de soldaat, die zijn diensttijd volbragt had, een inko- men had, waarvan bij leven kon. Alle hulde brengende aan het invalidenbnis op Bronbeek knnnen er toch billijke redenen voor oude soldaten )jaug8liaai worm vervoera. alvorens te worden afgemaaktnog eenige dagen Voorschriften.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1875 | | pagina 1