iLGEMEEN j No. 1012. Woensdag 3 Februarij 1875. 15de Jaarg. BRA1DWBHR. BEKGMMIAKING. Binnenlandsclie Berigten. lngezondene Stukken. I landelsberigten. Advertentien. Hoofdelijken Omslag Belasting op de Honden J BURGEMEESTER en WETHOUDERS van NEUZEN herinneren lie helanghebbeuden dat zij zich ter inscbrijving voor de brsincivveer moeten vervoegen ter secretarie dier gemeente in den loop der inaand Februarij aaustaande zullende zij anders amblshalve ingeschreven en, zonder loting, ingelijfd worden. Neuzen 30 Jauuarij 1875. Burgemeester en Wethouders voornoemd J. A. VAN BO V EN. De Secretaris J. DIELEMAN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van NEUZEN doen te weten dat de 14 O II I E E 1! dier gemeentevoor het loopende dienstjaar zooals die door Burgemeester en Wethouders voorloopig zijn vastgesteld van heden af, gedurendeveertieu d age n, ter gemeen te secretarie voor eeu ieder ter lezing liggen alsmede dat binnen dien tijd elk aangeslagene tegen zijneu aanslag s c h r i ft e 1 ij k op onge zegeld papier, bij den Raad bezwaren kan inbrengen. Neuzen, den 2 Februarij 1875. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN. De Secretaris J. DIELEMAN. De BURGEMEESTER van de gemeente HOEK maakt bekend, dat op de secretarie der gemeente voor een ieder ter inzage is gelegengedu rende 30 dagente rekenen van hedende opgaaf, bevattende de uitkomsten der herziening, volgens de wet van den 22n Jnlij 1873, (Staats blad no. 116), van de belastbare opbrengst der gebouwde eigendommen in deze gemeente, en de commissie dier herziening tot het geven van inliehtingen aan hen die zich daartoe aanniel den zal zitting honden ten raadhuize der ge meente opDingsdagden23Februarij 1875, van des voormiddags 11 tot des nam id dags 3 tire. Hoek den 2 Februarij 1875. De Burgemeester voornoemd, J. A. VAN BOVEN. DE BURGEMEESTER van WESTDORPE maakt bekend, dat de bij hem ontvangen opgaaf bevattende de uitkomsten der herziening van de belastbare opbrengst der gebouwde eigendommen in die gemeente, gedurende der'.ig dagen, te rekenen van hedenter gemeentekamer voor een ieder ter inzage legten dat de commissie van herziening tot het geven van inlichting aan hen die zich daartoe aanmelden zal zitting hou den te Westdorpe ter gemeentekamer op Don dekdag 18 dezer des namiddags van 2 tot 5 uur. Westdorpe, den 2 Februarij 1875. De Burgemeester voornoemd N. KERCKHAERT. Folitiels Overzigt. Tonjonrs les femmes, of op zijn goed Hollandsch de vrouwen regeren de vvereld. Men verhaalt van Napoleon I, destijds noggeneraal Buonaparte, dattoen in den nacht van 9 op 10 December 1799 alles voor de omwenteling was voorbereid, welke hem onder den titel van eersten consul de alleenheerschappij over Frankrijk moest ver zekerenNapoleon geheel de moed begaf en ware het niet, dat zijne echtgecootJosephine hem en zijne gebeele omgeving door haar stand vastig en onwrikbaar karakter iu het meest gewigtige en gevaarvolle uur had staande ge- houden de geheele aanslag mislukt en Napoleon met zijn aanhang verloren zou zijn geweest. Hoe geheel anders zou het lot van den eersten keizermaar ook dat van geheel ons werelddeel, zijn geweest Wederom verhaalt mendat eigenlijk twee vrouwen de jongste omkeering in Spanje hebben doorgezet en dat zoowel Primo de Revera als Martinez Campos nog den 29 December jl. zeer in de uitvoering weifelden eD misscbien nog zouden weifelen indien niet bonne vronwen ben aaugeareven en tot de uitvoering hadden ge- dwongen. Hoe dit zij, er valt weinig licht over de Spaan- sche gebeurteuissendie een spoedig einde aan den ongelukkigen binnenlandschen strijd voor- spellen. De jonge koning is met den oljjftak des vredes in de hand de oproerige previncien te gemoet gekomenmaar uiets doet verwachten, dat men vooreerst nog aan die stem gehoor zal geven. Integeudeel leggen de Carlisten eeoegroote werkzaauiheid aan den dag en verklaren, dat zij de mouarchie van Alphousus nooit zullen aan- nemen terwijl zij scbandeljjk huishouden, waar ze de overwinning behalen zooals nog onlangs in het plaatsje Granoilers. 3000 man, onder Tristany en Miret namen dit plaatsje bij verrassing in, en branddeu, roofden, schoffeerden en moordden daar bij naar hartelust. Den volgenden morgen ver- trokken zijeenige burgers en aanzienlijke vrouwen met zich voerende. De Fransche kamer van vertegenvvoordiging worstelt nog immer over het politiek probleem, dat rust en veiligheid aan het land moet geven, doch met weinig succes. In het proces over de verkiezing van den afgevaardigde Bourgoing komen bijzonderheden aan het licht, die de groote werkzaarnbeid der Buonapartisten onder de Parijsche bevolking aantoonen. Er bestaat een centraal comit6 voor het beroep op het volkdat over gansch Frank rijk er eeue eigene politie op nahoudt. Overigens zijn de berigten op politiek gebied schaarsch In Duitschland schijnt de Arnimsche kwestie wel een zachten dood te krijgen men verneemt er althans niets meer van terwijl graaf Arnim zelf tot herstel van gezondheid te Nizza, in het zuideu van Frankrijk, verblijf boudt." Ssjxs van Gent, 1 Februarij. De hoofd onderwijzer, de beer J. H. Schnebbelie alhier, is door den gemeenteraad outslagen. Eerst- daags zal eene oproeping voor genoemde betrek- king plaats hebben waarbij het traktemeut op f 900.zal worden bepaald. Tot lid van den gemeenteraad is verkozen de heer J. F. Begbeijn met 42 van de 50 geldige uitgebragte stemmen. Zondag II. is de van ouds bekende estaminet het Vosken, sedert eenige jaren gesloten, weder geopend en rerdient aan beveling zoo wegens personen als bediening. Breskens28 Jannarij. Heden had alhier de stemming plaats voor leden der com missie tot indeeling van het stroomgebied van de Westerschelde. Als zoodanig werden met meerderheid van stemmen gekozen de heeren W G. J. Verweij, burgemeester; P Monje, aannemerA. Rinders, aannemer; J Bootsgezel, commissaris stoomboot; J. W. de Koster, rgksopz.B. Blok dijkbaas en Jac van de Sande, timmerman. IJzendijlze1 Febr. Uit deze gemeente meldt men ons dat heden morgen de landbouwer M., waarscbijnlijk door de duisternis misleid, op zijne hofstede in den paardenpui gevallen en verdronken is. De hooge raad heeft maandag vervvorpen het beroep tegen het arrest van het hof van Zeeland, betreffende de veroordeeling van den gewezen boekhouder in de stadsbank van leening te Zierikzee. Naar men verneemt zal aan de miliciens der ligting van 1872 de toestemming tot bet aangaan van een hnwelijk gegeven worden. Een groote diefstal van juweelen heeft verleden woensdagavond plaats gehad, te Wink- field bij Wicdson, ten huize van mevrouw van de Weijer, weduwe van den ambassadeur van Belgie, aan het Engelsche hof. Omstreeks tien minuten voor elf nren op dien avond bevond zich mevronw van de Weijer met hare twee dochters in een vertrek, in het weste lijke gedeelte van het hnis, toen zij zich naar hare slaapkamer begevendezeer verwonderd wasde deur gesloten te vinden. Zij belde onmiddelijk voor haren bediendedie na gedu rende eenigen tijd vruchteloos getracht te hebben in de kamer te komenhet paneel der deur brak waardoor hij mevrouw W. en hare dochters in staat stelde in de kamer tetreden. De laden der kasten en een zich daar bevindende schrijf- lessenaar waren geopend, en derzelver inho d over de vloer gestrooid Een doos met diamanten en eene menigte voorwerpen van groote waarde zilveren en goud :n drinkbekers, uurwerken, en hooggeschatte familiestukken waren gestolen alles ter waarde van omstreeks pd. 2000. 24 000.) Je politie onverwijld van het voorgevallene onderrigt heeft onmiddelijk alle pogingen in hot werk gesteld om de daders in hechteuis te nemen, doch tot heden zonder eenig gunstig gevolg. Komt na regen zonneschjjn, ook op zonneschijn volgt wel eens regen dit uiogt helaas de zang vereeniging „Neuzen's mannenkoor" zondag 11. maar al te zeer ondervinden want het was de dag, waarop de heer van de Sandehaar veel beminde directeurhaar ging verlaten om elders woonachtig te zijn. Te half twaalf uur vereenigden zich de leden in hunne gewone vergaderzaalom hem nog een daartoe vervaardigd zangstuk getiteld Vaarweltoe te zingen. Van daar begaf men zich onder het zingen van eenen bekenden inarscb naar de stoomboot. Eindelijk was het uur van vertrek daar en stapte de directeurna elk de hand te hebben gedrnkt en vaarwel te hebben toegeroepenaan boord getroffeu door de vele bewijzen van ware vriendschapden wenseh uitdrukkende weder spoedig in hun midden terug te keeren. Na het lossen van eenige salutschoten keerde ieder buiswaarts. CORRESPONDENTIE. Daar wij vele advertentien te laat ontviugen om heden bij deze conrant een bijvoegsel te geven zoo hopen wij a. s zaturdag onze lezers daarvoor schadeloos te stelleu; enkele adverten tien moeten door plaatsgebrek blijven liggen, BURGERLIJKEN STAND VAN NEUZEN. van 35 tot 31 January. Ilotterriam 1 Februarij. Gent, 29 Jannarij. Louden 1 Febrnarij. Op deu 19 November is te Siak Pandjong Pinang afdeeling Riouw (Sumatra), voor- spoedig van eene Docliter bevallen Mevr. C. J HOLSCHER echtgenoote van Dr. P. PLATTEEUW off. van Gezondh. 2e klasse. Heden werd onze jongste Reveling MARIA ELISABETH PIETERNELLA in den aanvalligen leeftijd van bijna 6 maan den, ons plotseljng door den dood ontuomen. Hontenisse, 2 Febrnarij 1875. M. EIJKE. L A. EIJKEvan der Swan. Volstrekt eenige kennisgeving. Voor de vele bewijzen van be'iangstelling mij betoond op den 28 j 1. betuig ik liartelijlieii tlauk. Neuzen 2 Februarij 1875. Wed. C. LEUNIS Jz.-de Swaaf. WffSSSsT^ Mijn' hartelijlcen dank aan al mijne vrienden voor de on- vergetelijke bewijzen van toegenegenheid, onder- vonden op 31 Jan. 1875. P. J. VAN DE SANDE. 11. Ueijiorierikx te Hontenisse be- rigtdat bem kracbtens art. 15 der wet van 8 July 1874 (St. bl no. 98), een bewijs van toelating ter uitoefening der Veeartsenijkunst is uitgereikt, en dat bij blijft voortgaan zijne praktijk uitteoefenen. De Commissaris des Konings in de provincie Zeeland, maakt bekend dat, ter uitvoering van vernieu- wingen aan de kunstwerken van het kanaal van Neuzen naar Gent, bet kanaal van den l£5den April tot en met den lsten Junij zal worden AFGETAPT; het boven|>andtusschen Gent enSasvan Gent, tot 0.12 M- boven A. P. te Sas van Geut, en het benedenpaudtusschen Sas van Gent en Neuzen, tot 1.96 onder A. P. te Neuzen. Middelburg 7 December 1874. De Commissaris des Konings voornoemd R. W. VAN LIJNDEN. If! De INSPECTEUR van het lager omler- wijs in ZEELAND maakt bekend, dat de exa- iihuis ter verkrijging van acten van bekwaara- heid voor school en voor huisonderwijs in deze provincie, voor de eerste maal in dit jaar, zullen worden gehouden te MIDDELBURG, opTiVoens- dag den 3Ben iTlaart aaustaande, en volgende dagen. Zij die een dezer examens wenscben afteleggen, behooren zich daartoe uiterlijk v66r den IO ITlaart e, k. aan te meldeu bij den Schoolop- ziener van het district waarin zij vvoneu, of van buiten 's lands komendevooruemens zijn zich te vestigenmet opgave van de acte die zij verlangen en met overlegging van de navolgende stukken. VAN DEN EN DE Huwelijks-voltrekkingrn 28 Jan. Willem Christiaan Be- rernls ond 36 j. jm., en Sara Jozina Scheele oud 23 j. jd. Huwei.ijks-Aangiftkn 30 Jan. Nicolaas Scheele, oud 25 j. jm. en Janna de Zeeuw, oud 26 j. jd. Overlijdin 27 Jan. Floris van der Peijl, oud 10 m.t z. v. Floris en van Jacoba van Dijke. 30 Jan. Louis Joseph le Mahicuoud 82 j. w. van Jacomina Marinusse Westdorp. Pieter Jacobus Kolijn, oud 9 m., z. v. Cornelis en van Janna van den Hout. 31 Jan. Johannis ran der Molen, oud 6 j. z. v. Lucas en van Judoea Asselman. Geboorten 29 Jan. Johannes Hubertns, z. v. Hubertns Jo hannes Harinck Jen van Janna Visser. 30 Jan. Janna, d. v. Pieter de Smit en van Janna Koole. De trage stemming blijft voortduren op de markt, Tame 20 cfc. lager, Rogge 10 a 30 ct. lager, Haver 20 ct. lager, Erwten 25 ct. lager. Zeeowsehe en Vlaamache Tarwe f 8.40 a f 9.Q0 Overmna%sche 8,20 a 8.70 raindere f 7.^0 a f 8,00 Rogge Zeenwgcbe ec Vlaamache f 7.40 a f 7,70 Ofermaasche f ft,80 a f ,50 Gerat. nieuwe Zeouwache winter f 6,80 a f 7,20 raindere f 6,00 a f 6,60, zorner dito f 6,60 a 7,00. raindere f 6,50 a f 6,5 flavor, korte f 5,0ft a f 5.80, lange f 3,8ft a f 4,8?' Paarden Soonen f 8,4'J a f 8,90. Duivenboonen f 9,30 a f 9 80 Bruineboonen f 13,25, a f 13,60. mindere f 9,50 a f 11,75 Witteboonen, Walchersche f 15,75 a f 16,—. Zeeuwache f 14,50 a 15,00, minder f 11,50 a f 14,00. Erwten, nieuwe Walchersche f 11,— a f 12,-- Zeeuwach* f 9a f 10,50 raindere 9.—.a 10,25 Koolzaad Zeeuwsche en Flakkeeseh a Lijnzaad f 313 per 2040 kilo. Vlaa 40 tot 65 atuivera. Meekrap. Handel kleiu prijzen onveranderd. Aardappelen. Zeeuwsche f 2,75 a f 3--. Gelderache 12.10 a 2.30 Eijeren f 5 per 100 stuks. Roode en Witte Tarwe op ataal fr. 26.50. Rogge fr. 5,—. Gerst fr, Haver ad 100 kilo fr. 24.00. Boekweit fr. 1 ,0ft. Paardenboonen fr. 19,25, Koolzaad fr. 34. Lijnzaad fr. 86, Lijnkofken fr. 29.50. Koolzaadkoeken fr. 20,50.; boter Ir. 3,50 per kilogr. Eijeren f 3.per 26 stuks. Grancn met weinig handel en stil.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1875 | | pagina 1