A LGEMEEN iii j. No. 1011. Zaturdag 30 January 1875. 15de Jaarg. Binnenlandsclie Berigten. JPoIitielt Overziyft. Wat moet er nog van Frankrijk worden Deze vraag welke in de laatste maanden bij rnenig- een, die eenigzins den loop der staatknndige ge- benrtenissen in dat land meermalen naging, is opgekomeu, is waariijk door hetgeen daar in de vorige week heeft plaats gehad niet veel opge helderd. Men heeft getracht, bet bewind van Mac Mahon te bevestigen door de volgende bepa- lingeu „Art. 1. Maarschalk Mac-Mahonvoorzitter van de republiekblijft onder dien titel bet uit- voerende gezag uitoefenen waarrnede bij werd bekleed bij de wet van den 20 November 1873. Art. 2. Ilet wetgevende gezag wordt uitge oefend door twee vergaderingen de karner van afgevaardigden en den senaat. „Art. 3. De maarschalk president van de repu bliek heeft bet regt tot ontbinding van de karner van afgevaardigden. In dat geval zal binnen den tijd van zes maanden tot de verkiezing van eene nieuwe karner worden overgegaan. „Art. 4. Na afloop van den bij de wet van 20 November 1873 bepaalden termijn en wanneer het presidiaal gezag van kant mogt komen, zal de raad van ministers onmiddellijk de beide kamers bijeen roependie, in congres vergaderdover de te nemen besluiten zullen beslissen. „Gedurende deu tijd, dien het gezag duurt hetwelk aan maarschalk Mac Mahon is toever- trouwdkan de berziening der eonstitutionele wetten alleen op zijn voorstel gcschieden." Men ziet, dat deze bepalingen gematigd genoeg zijn en in de gegevene omstandigheden bezwaarlijk milder en verstandiger konden gcgeven worden. Maar wie op eenige censtemmigheidop eenige kalmte had gerekend bij toonde niet bekend te zijn met het gehalte der lieden die onge lukkig genoeg, de Fransche voiksvertegenwoor diging beeteu uit te rnaken en wier arbeid der laatste dagen de vraag nog meer doet klemmen wat moet er bij znlke partijzuchtbij znlk eene terzijde zetting van alle wezenlijk vader landsch belang, bij zulk eene heftigheid van de voornaamste mannen des lands- van zulk een land worden Rijst bij het gezigt van zulk een tooneel niet onwillekenrig de gedachtedat dil land in de laatste jaren van het voetstuk der Europesche grootheid geworpen, op die wijze bestemd is, out nog dieper in zijne vernedering weg te zinken. Republikeinen Mac Mahon- of Septenalisten konings en keizersgezinden alien hebben elkander op de hefstigste wijze bestreden waa-bij zelfs het heilige gebied der geschiedenis niet ongescbonden werd gelaten. De troonsbeklimming van Alphonsus XII, naar de gewoonte der Spanjaarden met zooveel vreugde begroeten zoo het schijnt in bet buiteuland met algemeenen bijval vernomen toont ech ter nil reeds in Spanje zelf bebalve bij de Car listen ook wel elders hare tegenwerking (en hoe kan het haast anders in dit twistgrage land) te zullen vinden. Men berigt, dat eenige rijks- grooten reeds pogingen hebben gedaan, om den jongen koning terug te brengen van de door hem verkondigde milde regeringsbeginselenvooral omtrent de eerbiediging der godsdienstvrijheid De koning moet evenwel aan gehoor hebben gegeven. Neuzen, 29 Januarij. Neuzen's Mannenkoor gaf jl dinsdag avond in het Nederlandsch Logement in eene drnk 'se zochte vergadering eene soiiAe, die lang in aangename herinnering zal blijven Het was de laatste bijeenkomstwaarbij de heer P. J. van de Sande als directeur den zang zou leiden. Toen de heer C. van Dijk als voorzitterde vergadering geopcnd had wees de directeur op deze oaistandigbeidbij bracht een en ander die stem geen betrekkelijk de geschiedenis van dit zanggezel schap in herinneringsprak in bartelijke be woordingen de leden toe, die hij aan zich in vriendschap had weten te verbiuden en te ver- plichten, maar die hij weldra zou moeteu verlaten hij beval bun de zorgen voor den verderen opbouw van het door hem gestichte, en verzekerdedat hij Neuzen's Mannenkoor nimtuer zou vergeten. De uitvoering van het programma getnigde alweder van belangrijke vorderingen op het gebied der toonkunstde wel gekozene zangstukken inochten den meesten bijval van het talrijk opge komen gezelschap verwerven mogen de leden beoefenaars der zangkunst daarin een spoorslag vinden om op den ingeslagen weg met ijver voort te gaan en daardoor de wenschen van bun vertrekkenden directeur vervullen. De heeren van der Kodde uit Sas van Gend verdienen alien lof voor bun duo voor 1« en 2° viool zij overtroffen de gespannen verwachting een daverend applaus heeft er hen van kunnen overtuigen. Ook het blijspel een duel o m eene b r u i d gaf bizonder veel genoegen bracht aller lachspieren iu beweging en zoo bewees een en ander, dat men zich beijverd had, om dezen avond een genoegelijke te doen zijn. De voorzitter bedankte voor de achting en het vertrouwen hem bewezen ,door zijne benoe- raing tot de betrekking welke hij dien avond voor het eerst vervulde hij bracht deu dank van het Mannenkoor toe aan de dames en heeren, die door hunne opkomst zulk eene schitterende belangstellingbetoonden en als tolk van het gezelschap betuigde hij den dank en de tevreden- heid der belangstellenden die dezen avond een genotvolle mochten noemen hij bracht den heer van de Sande de welverdieude hulde toe, uitte hartelijke wenschen voor diens geluk en genoegen en betuigde, dat de directeur, zou blijven leven in het aandenken niet alleen van het hem dankbare Mannenkoormaar ook in dat van Neuzen's ingezetenen wier algemeene achting van de Sande zich heeft verworven. Daarna begon het bal dat zeer geanimeerd was en in de lieste orde is afgeloopen. Bij de op jl. dingsdag plaats gehad hebbende verkiezing voor een lid van den gemeenteraaa albier is bij de opening der stembriefjes gebleken, dat verkozen is de heer A. C. N. Grenn met 81 var. de 139 nitgebragte stemmen. Volgens achterstaande advertentie zal alhier annstaande dingsdag 2 February eene tooneel- voorstelling plaats hebben onder directie van den heer A. Bakker in het logement van den heer P. F. Standaeit aan de Westsluis, Wij hopen dat de pogingen van den heer Bakker met eenen goeden nitslag mogen worden bekroond. Gedurende de maand December jl. is door bet postkantoor te Neuzen een brief verzonden aan Leenen te Middelbnrg, benevens een brief- kaart aan de wed. Tijdeman Lis te Velp. Wegens onbekendheid der geadresseerden ter plaatse van bestemming, zijn deze niet besteid kunnen worden. Bij koninklijk besluit is de koloncl der infanterie van het leger in Nederlandsch-Indie J. L. J. H. Pel, als een uitstekend blijk van Zr. M. bijzondere tevredeubeid wegens den moed, het beleid en de trouw, door dien hoofdofficier voortdurend aan den dag gelegd in zijne betrek king van militair en eiviel bevelhebber in Atchin, bevorderd tot comraandeur der militaire Willems orde. Naar wij vernemen, zal de tweede karner hare werkzaamheden hervatten op dingsdag den 9 February a. s. In den loop van den zomer zal de ver- eenigingtot bevordering van Tuinbouwin Zeeland haar 25jarig bestaan vieren. Bij deze gelegenbeid zal zij eene tentoonstelling houden waartoe Z. M, de koning, beschermheereen gonden een zilveren en een bronzen medaille en Z. K. H. prins Frederikeerelid der vereenigingeen gonden medaille beschikbaar heeft gesteld. Ook van andere zijden wordt de vereeniging, ondersteund, zoodat de tentoonstelling, enz. waar lijk luistervol belooft te zijn. Uit de Goessche courant nemen wij het vol- gende over Men heeft ons gevraagdwaartoe eigenlijk de aan de orde zijnde verkiezingen van commissien voor de grensscheidingen van onderscheidene ge- meenten ten plattelande moeten dienen wat de te benoemer, commissien te doen hebben en welk belang de gemeenten bij een en ander hebben Wij willen trachten een kort antwoord op die vragen te geven. De Wester Schelde lag onbeheerd of liever het was niet met juislbeid bekendwaar de grenzen van iedere gemeente in die rivier te vinden waren. Toch is het van groot gewigt, dat dit met juistheid kan worden geconstateerd. Om niet te gewagen van mogelijke droog- valling der grondendenke men slechts aan ongelukken of andere gebeurtenissendie met of aan boord van schepeu op de rivier liggende voorvallen aan schipbreuken strandvonderijen en dergelijkedie aan of van den oever worden waargenomen. Wie moet dan optreden Welke burgemeester moet ageeren Welke gemeente zal de voor- en nadeelen moeten dragen Om daaraan een einde te maken eene goede regeling daar te stellen wenscht de minister van binnenlandsche zaken de grensscheidiug van iedere gemeente vastgesteld te ziendoch dit kan alleen bij wet geschieden en om deze in het leven te roepen moeten de gemeenteraden en nevens deze in iedere belanghebbende gemeente eene commissie van een gelijk getal leden als de raad gehoord worden. Teneinde nu de vaststelling der wet, waarvan het ontwerp door ged. staten is geraaaktover- eenkomstig de bestaande voorschriften, te erlangen moet de verkiezing dienen. De gemeenten hebben bij een behoorlijk onderzoek der zaak een groot belang. Immers zal iedere gemeentein het algemeen het langs baren oever stroomend deel der geul in de rivier behooren te verkrijgen teneinde gemakkelijk het beheer op die rivier te knnnen uitoefenen, maar tevens zullen ten haren behoeve komen de opcenten der grond-en perso neele belasting, die op haar grondgebied geheveu worden. Deze en dergelijke aangelegenheden zijn bij de verkiezing der commissien betrokken en wij mogen dus aanraden dat de ingezetenen met ernst de zaak overwegen en toezien, welke persor.en zij bun mandaat tot de voorbereiding der grensregeling toevertrouwen. Uit Zierikzee wordt ons medegedeeld dat door jonkheer von Albada de Haan Hettema, te Brnsselconcessie zal aangevraagd wordeG voor den aanleg en de exploitatie van een paarden- spoor (tramway)loopende van Brouwersbaven over Zonnemaire. NoordgonweZierikzee en Nieuwerkerk naar Zijpe. Blijkens een bij het departement van kolonien ontvangen telegram van den gouverneur generaal van Nederlandsch Indiehad de mili taire en civielo bevelhebber in Atchin kolonel Pelden I5n dezer het navolgende aan de Indiscbe regering geseind Den lOn Januarjj werd een punt bezet bij de Atchinriviernoordwaarts van Missigit Long- battah de tegenstand was gering en wij leden geen verlies. Onze convooijen werden sedert niet meer verontrust. Veel volk van de XXVI en XXII Moekim was in deu omtrek van Long- battah en Loong vereenigd. Berigten spraken van een voorgenomen aanval op Longbattah en Penajong maar die is niet beproefd. De ge- zondbeidstoestand was sedert 1 Januarij minder gnnstig, tot den 15n hadden zich 17 gevallen van cholera voorgedaan de koorts was heviger. Zondagmiddag is in een der keukens van het paleis van Z. M. den koning te's Hage een schoorsteenbrand ontstaan, die zich in deuaanvaug vrij ernstig deed aanziendoch door de hulp van het paleispersoneel en de politie die van een extincteur gebruikt maaktespoedig werd gesmoord. Men schrijft aan het U. D. nit Amsterdam „Ik verneem uit „betrouwbare" bron dat de valsche munters dezer dagen door de politie in hechtenis genomen waarscbijnlijk wegens gebrek aan bewijs in vrijheid zullen gesteld moeten wor den. Het voorbarige couranten berigt heeft ten gevolge gehad dat de nasporingen in de provin* cien tot geen resultaat hebben geleid. Degewaar- schuwden hebben zich natuurlijk gehaast alles te verduisteren wat tot hunne ontdekking kon leiden." De werkstakers te Almelo hebben den 25n de glasruiten in de weverij van den heer Ten Cate waar doorgewerkt wordtingeworpen. De strafbepalingen op zamenscholingen zijn afgekon- digd. Aan die werkstaking te Almelo nemen thans deel 1500 arbeiders in 5fabrieken. De oorzaak is behalve de betaling in Pruisisch geld het opheffen van het premiestelsel 't geen voor goede wevers een wekelijksch verschil van 1 tot fl.bO ten gevolge heeft. Per spoortrein is naar Almelo vertrokken een detachement huzaren uit Deventeronder kora- mando van den tweeden luitenant baron van Sytzema. Als een staaltje van ou d Hollandsche eer- lijkheid wordt aau de Leidsche Ct. het volgende medegedeeld Voor ongeveer dertig jaren failleerde een groot buitenlandsch huisdat uitsluitend in vee han- delde en vele zaken deed ook op onze markt. Daardoor geraakte zekere Lambertus Winkel in ongelegenheid en gaf zijne zaken in handen van den notaris Kempenaar te Woubrugge. Deze riep de schuldeischers bestaande uit boeren bijeen en toonde uit goed gehouden boeken aau dat er 24 pCt. kon worden uitbetaald maar dat de man dan niets overhield om door verdere negotie voor zich en zijne bejaarde moeder het brood te verdienen. Onze goedhartige boeren stelden zich alleuop een na, tevreden met 21 pCt. en lieten daardoor 1000 aan den ongelukkigen Lambertus. Deze is nu onlangs aan den Hoogen Rijndijk onder Alphen overleden en heeft bij testament bepaalddat uit zijne nalatenschap eerst aan zijne oude crediteuren en weldoeners bun geregte 79 pCt. moet worden uitbetaalden voorts bespreekt bij als blijk van erkentelijkheid aan de armen der verschillende gemeenten waarin hij werkzaam was, beduidende legaten. De executeuren A. Baas en Streng konden uit de oude boeken de verschillende pretention opmaken, en betalen die aan de regthebbeoden uit. Men herinnert zich welligt, dat onlangs te Deventer zekere B. zijn broedereeu gevaarljjken messteek toebragt en voor dat feit tot twee jaren cellulaire gevaugenisstraf werd veroordeeld. LI. vrijdag had tusschen de overige familieleden van hetzelfde gezin weder een hevige twist plaats die z66 hoog liepdat de onlangs gewonde broeder nu aan een zijner andere broeders twee zeer gevaarlijke sneden met een mes toebragt. Tengevolge vau geweldig bloedverlies werd de gewonde eergisteren naar het gasthuis overge- bragt. Te 's Hertogenbosch is een man dronken op straat gevonden na door twee personen opge- nomen en in een naburigen stal nedergelegd te lijn vond men den dronkaard een paar uren daarna dood. Wat welligt nog nooit of nergens is gebeurt heeft thans in de omstreken van Heidenschap (Friesland) plaats namelijk dat een veehouder zijn land laat maaijen om met het gras zijn vee te voeren. eo. stuKKen. mm

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1875 | | pagina 1