algemeen No. 1010. Woensdag 27 Januarij 1875. lode Jaarg. Binnenlandsche Berioten. Buitenlandsche Beri^ten. I^olitielr Overzi«t. Sedert den Krim oorlog is de gedaante van ons werelddeel veel veranderd en is diegebeur teuiswaarbij 4 Europesche mogendheden En gelandFrankrijk Oostenrijk en Italiegeza inenlijk den keizer van Rusland beoorloogden van beteekenis, baregevolgen waren nogoneindig grooter. Door Italie's deelname aan dezen strijd mogt Cavour, op het Enropeesch vrede congres van 1856 te Parijs, de belangen van Italie voor de vierschaar der Euroi)escbe diplomatic brengen. Italie werd gebolpen geholpen door Napoleon, zell het slagtoffer dezer staatkunde geworden. Italie s eenheid legde den grond voor de eenheid van Noord DuifscblandOostenrijk werd ver- nederd de oorlog van 1870 volgde, en, o, kans van het rad der volsslotgevallen Rusland her nam zijue oude positie in het Oostenvoert weer het vrije beheer over de Zwarte zeezoo- dat men leeds tot de overtuiging is gekomen dat de Krim oorlog voor de beperking van Rus lands aanzien in het Oosten eigenljjk weinig heeft nitgewerkt. Esn gauscb ander evenwigt als toen bedoeldis in ons werelddeel tot stand gebragt. Wederom komen uit het Oosten verontrustende tijdiugen Het wel territoir behoudenemaar uog altijd even zwakke Turkijewordt door bet kleine staatje Montenegro, van pas honderd duizend zielenbedreigd. Ernstig kan zulk dreigement tegen eene bevolking van 30 A 40 millioen als Turkeye heeftwel niet zijn maar deze stoutheid der Montenegrijnen bewijst e6n van beiden6f dat de magt van Turkije in het Oosten tot nul is gereduceerd 6f dat de kleine volkstam door eene grootere wordt on dersteund. De aauleiding van 't conflict is, dat eenige Turken over de grenzen zijn getrokken en eenige rustige Montenegrijnsche bewoners hebben gedood. Op eene door Montenegro ingeaieude klagt, is eene commissie benoemd en deze beeft 5 Turkenwaarvan 3 bjj verstek ter dood veroordeeld en twintig tot eene »e' vangenisstraf van 5 tot 15 jaar. Turkije heeft echter ook geeischt, dat de Montenegrijnen die Turken hebben gedood voor de Turksche regt banken geroepen en gestraft zouden worden lets, waarin de vorst van Montenegro niet wi! bewilhgen. Het zaakje zal zeer waarschijnlijk eindigen met de toegeeflijkheid van Turkije, waarvan dan ook de telegraaf reeds mededeeling heeft gedaan. Overigens valt er op het gebied der buiten landsche politiek weinig belangrijks mede te deelen. In Frankrijk blijft de toestand gespan nen en worden zeer geringe vorderingen op den weg gedaan, die aiieen tot een vertrouwbaren staat van zaken kan leiden. De partjjen schijnen tegen elkander op te wegen, en sterk genoegom alietot verbetering leidende maatregelen te verydelen. Wij hebben in ons vorig nummer op het feit der verkiezing in het departernent der hooge Pyreneen gewezenals een nieuw bewijs van de Buonapartistische gezindheid der natie. Het den k bee Id van een coup d'etat ten gunste van do verdrevene keizer-dynastie, of het door zijne voorstanders begeerde beroep op de natie wint steeds meer en meer veld. In Spanje geldt nu niet meer republikein of monarchaalmaar Alphonsist of Carlist En die vraag zal misschien ook nog zoo spoedic- met beslist zyn aangezien de Carlisten zich nog steeds in sterke stellingen bevinden Een erg geval voor don Carlos is het gerneht dat zijne Engelsche geldschieters zich zullen terug trekken. Is dit waarheiddan kan het met zijne zaak spoedig gedaan zijn. de commissie tot ouderzoek van het wetsontwerp j tot indeeling van het stroomgebied der Wester Scheldezijn benoemd de heeren J.Mulder,1 Jan Dieleman Fz.M. van DixhoornFz., J- Vinke, M. Riemens Dz., Jan Scheele Jz. Sr., en Jan de Putter Lz. Ilulst, 26 Januarij. In de gisteren alhier ge loudene vergadering der Maatschappij van Landbouvvafdeeling Hulsttrad den heer Marlet van Hontenisse als spreker op en behandelde den bodern en het water. Zeer duidelijk en elangryk was deze voordragtdie dan ook met onverdeelde aandacht gevolgd werd Het is moeyelijk te zeggen wat er bewonderingswaardi f6'<J8 be' gehe«Sen. daar ZEd. alles uit het ootd bespreektol zijne kennis op theoretisch landbouwkundig gebied. De voorzitter decide mede dat het ledental der afdeeling reeds circa 430 bedroeg Volgende lezing zal plaats hebben op zaturdag 6 February te Axel. Herbenoemdals burgemeester van Osse- msse F. Neve. De arrondissementsregtbank te Goes heeft 1 dd. December 1874 het navolgende vonnis uitgesproken C d. K., dochter van Cornelis, 10jaargeboren en wonende te Hoek beklaagd van eenvoudigen diefstaldaarvan vrijgesproken. De kosten te dragen door den staat. In de Staats courant van jl vrijdag is opge nomen de eerste lijst van niet geexamineerde v eeartsen aan welke krachtens art. 15 der wet van 8 Julij 1874 (Staatsblad no. 98) een bewijs van toelating ter uitoefeuing der veeartsenijkunst is uitgereikt. Voor zooveel Zeeuwscb Vlaanderen betreft komen daarop voor de heeren H. van Rooij te Aardenburg; P. de Feijter, te Hoek J. Kegelaar te Hontenisse; B. Heyndriks, te Honteuisse h Steijaert te Sas van GentD. B. Waalput te Zuiddorpe. Blijkens het uitgegeven Provinciaal blad van Zeeland no. 10, heeft de commissaris des konings in deze provincie bepaald, dat de loting vooi de nationale inilitie in het loopende jaar o. a zal plaats hebben teHulst 25 February te 9 uren voor Osseuisse, Hengstdijk, Honte msse, Boscbkapelle, Stoppeldijk, Graauw, Clinge, St. Jansteen en HulstAxel 26 Febrnarij te 10 uren voor PhilippineNeuzenHoekSas van GentOverslag Westdorpe Koewacht Zaamslag, Zuiddorpe en Axel; IJzendijke Maart te 9 uren voor Nieuwvliet, Groede Breskens, Hoofdplaat, SchoondijkeWaterland iterkje Biervliet en IJzendijke S 1 u i s 2 Maart te 9 uren voor St. KruisEedeOostburg, Cadzand, Aardenburg, Heille, Zuidzande, Re- tranchernentSI a is en St. Anna ter Muiden. r f Neuzea f 5, Hontenisse 2,50, ring Axel v/niv C0lleCte Zaamslag f 4,25; te zamen 69,64. De,D 19e dezer werd aan een echtpaar, dat te Uostburg zijn gouden bruilof't vierde, eene waie verrassing bereid. Des avonds werd bun floor het muziekgezelschap eene serenade gebragt, eiwij bun als een blijvend aaudenken twee in^e leuningstoelen en een fraaije porseleinen tamp werden aangeboden waarbij nog een gift van 10 in geld gevoegd was Deze bevoor- regte echtelieden waren A. van Overbeke, sedert ruim 40 jaren arbeider bij eenzelfden landbouwer en zyne vrouw C. Bliek. Woensdagavond heeft zekere H. P. D. koperslagerte Sluisin zijn werkplaats zich door ophangicg het leven benomen. Men ver- moedt dat misbruik van sterken drank als naaste oorzaak hiervan kan worden beschouwd. De overledene laat een weduwe en 5 kinderen na. ^estaau der r. h. burgerschool te.. M'ddelburg, zal op 11 February a. s. naar wo jernemeD' door de Ieerlingen feestelijk gevierd IXeuzen 26 Januarij. De heer S.J. van Wijck, hulponderwijzer bij de byzondere school alhier, is als zoodanig benoemd aan de Christelijke school te Ameisfoort. 22 Jan"ai'ii- Bij de verkie zing alhier voor zeven leden, zullende uitmaken- Bij den quaestor der kiassis van IJzendijke zyn in 1874 ingekomen ten behoeve van het fonds voor noodlijdende kerken en persoueu IJzendijke f 9 10", Bier vliet 8, Hoofdplaat f 6 81, Waterlandkerkje/3 Schoondijke f 35, Breskens f 8 30, Groede A 13-to, Nieuwvliet f 2,25, Sluis f 22,09, St. Anna ter Maiden f 7,25, St. Kruis fb, Aarden burg A 9,10, Oostburg A 7,88, Zuidzande AS,19 Retrenchement f 4,74'/,, Kadzand f 7,83, Hoek' 12,05, Neuzen f 20,15, Zaamslag 20, Hou tenisse A 20- Hulst f 11, Sas van Gent 12,82, 1 hilippine A 5,38, te weinig vermeld van Zuid zande in 1873 1,50, van de Kerkvoogdijen van St. Anna ter Muiden f 10, Schoondijke 1873 A 15, Aardenburg f 25, Neuzen f 5, Oostburg /10. J. Bekaar te Sluis f 1 te zamen f 327,19| voor het fonds ter verbetering van de schraalste predikaiitstrakteraenten van de kerkvoogdijen van Sluis 1873 10, St. Kruis 1872/1873 /'2 Hulst 3 Hontenisse 1873 A 2,50, Zuidzande r f-' A ter MuidenA4, Schoondijke 1873 lo- Groede 1, Hontenisse 2.50, Sluis A 10- te zamen f 52 voor het fonds ter voorziening in de geestelijke behoeften enz.van de kerkvoogdijeu van Hulst o, Aardenburg f 25, Hontenisse f 2.50- te zamen f 32,50 voor de algemeene weduwenbeursvan de kerkvoogdijen van Hulst 10, St. Anna ter Muiden f 10, Schoondijke f 10, Aardenburg, Qf T>?M-Zai der 33 personen uit de gemeente St. Phihpsland (Zeeland) voo- het provinciaal geregtsbof is wegens ongesteldheid van een der gedaagden uitgesteld tot 11 Maart a. s. Naar wy vernemen heeft het Z. M. den komng der Belgen behaagd den heer J. J. van Kerkwyk lid der staten generaalen onlangs ontslagen als ingenieur van den rijkstelegraaf te benoemen tot ridder der Leopo'ldsorde als blyk van waardering der c'.iensten, in zake van telegrafie bewezen Door den minister van oorlog is bepaald dat aan de mi lciens die ouder de wapenen zijn dezelfde soldy zal worden berekend als aau de vry wilhgers de verhooging bedraagt per man ongevcer 25 cent in de vijf dagen. Z. M. heeft bepaald, dat de jaarlijksche uitkeering aan weduwen weezen moeders en zusters van overleden ambteuareu wordt vast gesteld op de helft der traktementen door de overleden deelgeregfigden genoten. De lijksambtenaren die volgens het kon.be- T ,15 Mei 1868no- 35 ia foods hebben deelgenomen of zullen deel nernen, kunnen indien zy dit verkiezenbun contributie ver- hoogen, tot zoover{dat hun weduwen de helft van het aan hen toegekende trakteraent als pensioen kunnen genieten. Het besluit wordt geacht te zijn ingegaan 1 January 1875. Men deelt ons als eene bjjzonderheid mede, flat zich te Amsterdam een kuiken bevindt met vie'" 8°8d gevormde pootenhet is thans 9 maanden oud en flink en sterk. u !-0 •^IKstei'dam 's op's rijkswerf thans eene ydraulisohe pers in werkiug waarmede pantser- platen van 10 Engelsche duim dikte op ieder eel der opervlakte koud kunnen worden gebogen. Dit werktuigwaarmede zulk een verbazende kracht moet worden ontwikkeld, voldoet volko men aan de verwachtiug eu is een aanwinst voor onze marine, die daardoor voor een belangrijk deel minder afbankel.jk van de buitenlandsche Industrie is geworden. Woensdagmiddag geraakte een paardbij bet afgaan van de brug over den Kloveniersburg wal, aan de Hoogstraat te Amsterdam door den gang van de kar voortgestuwd in een der uitstalkasten van het glasmagazijn des heeren isscher. Deerlijk aan kop borst en voorpooten verwondwerd het dier weggevoert. Behalve de groote spugelruit, die natuurlijk in duizend scherven sprongis ook aan de teutoongestelde w inkelgoederen aanmerkelijke schade veroorzaakt. De directeur uitgever der Bommelsche Cour. ontving dezer dagen per staatsspoor uit Utrecht in plaats van een pak dagbladen een mandje vygen dat voor Maastricht was bestemd terwijl I de couranten naar laatstgenoemde plaats doorreis- de"- dat bii vaa de exploitatie maat schappij 500 schadevergoeding eischt. Pldc oefent een hulponderwijzer aan de open bare lagere school (op een salaris van A 500) clientele61 ba:bier uit' meteendrukke aandacht Vad- V?tIgt d' heer A' Pierson de aandacht op een plaat, die onder den titel „Revolutie en Evangelie" bet licht heeft gezien Stand! 5rma ie Ho°sh Co eD die door de fchnil nW° aanbevolen voor de christelijke 7 M d ,DePlaafc stelt voor: het portret van behende6 v0Dim? an",'irjgd d°01' de portretten van bekende Nederlandsche mancen onder de por- gelie Dc8 p'.'Reyo,utie regts „Evan- gelie. De heer Pierson is een van de ter linker zyde afgebeelden. Hoe de heeren de Hoogh Co. aan zyn portret zijn gekomen beschrijft hij in lnV°'lie e.W°0rde,n: "In het vl'oege voorjaar ontving ik van genoemde firma het verzoek om een portret van mijdat niet in den handel is en haar beter dacht dan die te koop zijo, te copieeren. Dit verzoek werd aangedroncen met de bewenng, dat men voor den 12Mefeen plaat wilde uitgeven waarop de beelteuis van eenige vaderlandsche mannen zou voorkomen. Aigeloos gat ik mijn toestemming- Daarop komt nu een p aatdie cbronologisch met den 12 Mei in geenerlei verband staaten met een spreuk die natuurlyk geen ander doel heeft dan om mij en anderen zwart te raaken zelfs bij de christelijk- historische kindertjes." ,Zujdb?rn *s een vai"ken gemest, dat op den leeftyd van slechts 9 maanden het buitengewone gewigt had van 444 halve kilogram- ihgd waaronder 45 halve kiiogr. aan vet. Ten einde de herinnering levendig te houden aan de p igtsbetragting en den heldenmoed door de Nederlandsche land-en zeemagt te Atchin ten oon gespreid;, zal men giften inzamelen tot opugting van een monument ter vereerin" van de nagedachtenis van alien die bij een der beide expedities naar Atchin het leven hebben gelaten, De opwekkmg om hiertoe mede te werken draa<'t de onderteekening van generaal Smits komman- dimt van het koloniaal militair invalidenhuis Bronbeek by Arnkem. Men verneemt dat aan dr. H. Beins te GroDingen de eervolle onderscheiding is te beurt gevallen door de Duitsche admiraliteit te worden uitgenoouigd tot voorlichting en toepassing ziiner belangryke uitvinding om koolzuur als beweeg- kracht aan te wenden. Aan het Mail Overzigt van de Java- Bode" ontleenen wy het volgende Zelf het dapperste leger moet soms zwichten voor (.e krachten der natuur. Dit bljjkt weder te Atchin. De toestand aldaar was reeds geruimen tijd zorgwekkendtoen tot overmaat van onheil op den 4n dezer maand onze nederzettiug door het water der Atchin rivier werd overstroomd. De commanicatie tusschen de verschillende posten werd dadelijk verbroken de brug over de rivier sloeg weg; de majoor Jeltes moest ziin standplaats verlaten bintien Kotta Radja dat nog wel gedeelteiijk is opgeboogd, stond l'/.2 (een en een half) meter waterin de hospitaleu," waar tusschen 700 en 800 man verpleegd werden was het water tot boven de kribben gestegen en moest vooi de meest hulpelooze zieken een veilic-er plaats worden gezocbteen 13 tal rneusclTen kwamen in het water om; verscheiden officieren en zeer vele man.'.chappen verloren alles wat zij bezatenhun bleet niets anders over dan het good dat zij aan t lijf hadden daar de gemeen- scbap met Petjoet verbroken wasmoesten de lijken binnen den Kraton worden ter aarde besteld. De el lent 1 e moet oubeschrijfelijk zijn geweest. Den 9 Dec., toen het water voor een groot gedeelte weder afgeloopen en de rivier binnen haar oevers teruggekeeid was bleef een dikke laag modder achter, die een afschuwelijken stank verspreiden. Zij die te Samarang een bandjir hebben bijgewoond, weten wat dat te beteekenen heeft. Door de geneeskundigen wordt voor het ergste gevreesd dit laat zich begrijpen. Bij den reeds allerongunstigsten gezondheidstoestand zullen de gevolgen van den watersnood hieuw voedsel geveu aan de ziekten van allerlei aard. le Brussel is een zonderling man overleden,

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1875 | | pagina 1