iLGEMEEN No. 1009. Zaturdag 23 Januarij 1875. 15de Jaarg. Binnenlandsche Berigten. Slandelsberigten. idvertentien. JPolitiek Overzigt. Op oudejaarsdag van 1874 berigtte de tele graat dat een enkel Spaansch legei corps de her roeping der verdrevene dynastie in den persoon van den zoon der koningin en onder den litel van Alfonsus XII had uitgeroepcn en nu 20 Januarij zit de jonge koning, reeds van alle k an ten toegejuicht op den troon zijner vaderen. Zijn togt van Barcelona naar Madrid was een waie tiiumftogt^ dus meldt menen de vveg was als met bloemen bestrooid. ug Spanjaarden hebben dus bet geheele werk der benoeming en vestiging buns konings in drie weken tijds afgedaan, ecu tijdvak zelfs voor een gering betrekkingje van een der nederigste ambtenaren in den regel vvel noodigen dan zegt men soms nog, dat die Spanjaarden in vele opzigten bij de Europescbe maatschappijen acbter- aan komen. Nu niemand zal hun ten aanzieu van regerings verwisseling alle behendigheid ont zeggen ol liever. ieder zal bun de ligthartig- heid orn van regering als van een kieed te veranderen gaarne toekennen Een onzer landgenooten, in Madrid woonachtig, verklaarde dat gedurende den tijd der republiek en bij den hevigen kamp tegen de Carlisten in het noorden en westen des lands, Madrid nimmer heeft opgehouden zijne carnevals en de groote reeks zijner andere leesten op de meest scbitte rendeja. bij vroegeren tijd zelfs nog zeer uitbliekendo wijze te vieren. Het was of dat geen wat in bijkans geheel Europa de grootste aandaeht, ja zelfs deelnerning verwekte in de hoofdstad des lands zelve de opmeikzaamheid ter naauwernood werd waardi(r gekeurd. En tocb, scbrijft men, was Alpbonsus op zijnen togt naar de hoofdstad van meer dan eene zijde in de gelegenheidom op te merken dat "bet land zijner vaderen nog geenszius voor hem het laud des vredes was. Zoo heeft bij bij zijnen togt door het land van Barcelona onder het klokgelui en de inilitaire muziek te zijner eere, de kanonnen en het geweervuur der Carlisten kunnen hooren donderen hij kon zien dat de trein die hem vervoerde door een zwa'ar leger- koips moest wordeu beschermd en op zijnen zetel te Madrid kon bij de tijdiog vernemeu dat de stad Pampeluna nog steeds zwaar bedreied werd. 8 Ook vvat het fiuantiele betreft, is het, of in eens >/2 licht voor duisternis heeft plaats ge'maakt. De koning beva! de uitgifte van 40 millioen pesetas (19,200,000 gulden) aan binnenlandsche schuldbi ievende koning bekrachtigde de te Londen geslotene overeenkomst, betrefifende eene legeling der couponuen schuldhet budget voor de geestelijkheid is gebragt van 3'/, op 4 milli oen pesetas, en Madrid, dat er bijna nimmer aan dacbt voor zijne premieleening rente te betalen veel miu het bedrag der uitgelote stukken te voldoen heeft tbans last gegeven aan het huis Erlanger Co. te Parijs de in 1871 getrokkene nummers te betalen. t Schijnt, dat ook Mac Mahon de ijzere krjjgs man den vervelenden afmattenden strijd moede wordt. Men berigt althans herhaaIdelijk zijn voornemen, om af te treden. Onder al c.ien strijd over de te volgen politiek, komen er nn en dan vingerwijzingen van den geest, die in vele oorden van Frankrijk hecrscht. Zoo is in het departement der boven Pyreneen gekozen de beer Cananx een Buonapartistisch kandidaatmettegenstaande cen aan banger der zevenjarige regering van Mac Mahon tegenover hem stoud Behal ve geruchten der aftreding van Frankrijks president, gewaagden in de laatste dagen enkele 4 ransehe bladen van oorlogstoebereidselen, aldaar gemaakt en van het voornemen van Frankrijk om binnen weinige maanden den oorlog tegen Duitschland te hervatten De Fransche regering echter spreekt die ge rucbten tegen en verbiedt zelfs de vermelding in de openbare bladen. Wij hechten aan dit laatste minder voor het behoud van den Europescben vredemaar wel en meer aan de inwendige verzwakking, waaraan r rankrijk nog steeds lijdende isen aan de colossale magtdie Duitschland er tegenover kan stellen. Men kan bijkans niet denken dat i by de ontvangene les, een eenigzins bedachtzaam staatsman zijn land aan zulk eene nieuwe proef vooralsnog zou duren wagen. Intusschen is 't waardat men ijverig werkt aan de verbooging der oorlogskracht en waar oox de verdeeldheid hardnekkig is. op dit punt heeischt eene vrij gevestigde overeenstemming Enropa kan er zich dus op zettendat haar ideaal, ontwapening, in zeer vele jaren nog niet zal worden bereikt. ook tijdig het sein tot remmen te hebben gegeven. at e botsing plaats hadwas volgens zijn getuigenis een gevolg daarvan dat er <5f niet geiemd is in tijds of dat de remmen niet zuiver hebben gewerkt. Het openbaar ministerie heeft den 18 Januarij zyn requisitoir voorgedragen en geeischt veroor (ieel,nn- Ji flontenisse, 20 Januarij. Bij dealhier plaats gehad hebbende verkiezing van elf leden zullende uitmaken de commissie ter beoordeeling van het wetsontwerp tot indeeling van het stroom gebied der Wester Scheldezijn benoemd de Adriaansens, P J Visser, M. Eijke, A. 1. Mar et, J. A. Pateer Ez„ P. Hermans Gz., J. van Sikkelerus, P. F. Fruijtier, VV. Staal Wz. J. van Bekknm en A. Wright; de laatste als oudei zynde dan J Lemsen, die een gelijk getal stemmen als deze bekwam. r arion^issemetits regtbank te Goes heeft d. 14 December 1874, de navolgeude vonnissen uitgesproken als 1. J. F. v. J., 46 jaar schipper, te Graauw de.aillantschnldig verklaard aan beleediging met woorden van twee bedienende beambteu in de waarneming van hunnen dienst. Veroordeeld bij verstek tot twee geldboeten ieder van acht gulden subsidiair gevangenisstraf van drie dagen voor iedere boete en in de kosten van het reiyts geding desnoods invorderbaar bij lijfsdwang. IA. B.zoon van Petrus, 25 jaar, koop- man en herbergier, geboren en wonende te Hulst, schuldig verklaard aan hoongepleegd onder verzachtende omstandigbeden. Veroordeeld tot eene geldboete van vijf gulden, subsidiair gevan genisstraf van drie dagen en in de kosten van het regtsgedingdesnoods inv irderbaar bij lijfs dwang, 3. P. v J., zoon van Francies, 53 jaar, schipper geboren en wonende te Graauw, schuldi" verklaard aan lo geweldadigen en feitelijken wedeistand tegen bedienende beambten door een persoon zonder wapenen 2o. beleediging met woorden van twee bedienende beambten in de ■waarneming van hunnen dienst. Veroordeeld tot eene cellulaire gevangenisstraf van acht dagen en twee geldboeten ieder van acht gulden sub diair cellulaire gevangenisstraf van een dag voor iedere boete en in de kosten van het regtsgeding desnoods invorderbaar bij lijfsdwang. 4. E. II., 63 jaar, arbeider, geboren en wonende te St. Jan Steen beklaagd van hoon en mishandeling, daarvan vrijgesprokeu de kosten te dragen door den staat. De examens voor het verkrijgen van acten van bekwaambeid tot bet geven van lager school en huisonderwijs zullen voor de eerste inaal in in het loopeude jaar wordeu gehoudeu op woens- dag 31 .Maart a s. en candidaten moeten zich voor 10 Maart a. s. aanmelden bij den districts- scnoolopziener. De knaap die dezer dagen nit het Louisa- gesticht te 's Hage vermist werd nadat hij des namiddags school had moeten blijven is in dat gesticht teruggekeerd. Het hoofdbestuur der Hollandsche maat- schappy van landbouw heeft in zijn vergadering vac Januarij 11, aan den beer D. van der Waay onderwijzer te Dordrecht, de gouden meitaille ot eene premie van f 50 toegekendvoor zijn gunstig afgelegd examen in de landbouwkunde in October 1874 te den Haag. De vereeniging tot invoering der lijken verbranding in Nederland telt thans 775 leden. Under de 118 leden der Rotterdamscbe afdeelin" bevinden zich de bnrgemeesterde secretaris°, al e wethouders en verscheidene leden van den raad dier gemeente. -- Voor de regtbank te Leiden, waarvoor de zaak van het spoorweg ongeluk van Warmond behandeld wordt, zijn getnigen en deskundigen gehoord. De beschuldigde machinist Roesiuk onoervraagd zijndeerkende het roode onveili^' heidssignaal bij Warmond te hebben gezien, maar van den machinist Roesiuk, tot 10 maanden cellulaire gevangenisstraf en in de kosten van het geding, verhaalbaar bij lijfsdwang. De bevolking der gemeente Amsterdam oestond op^31 December 1874 nit: 133,300 manneu en 153,632 vroiuven; te zamen 286,932 personen. Vrijdagmiddag kwamen twee dames in het manufacturenmagazijn „de Tonnebreker," in de Jauistraat te Amsterdam vroegen naar eeu en andere zakenhielden eer zij zich tot iets be paalden den winkelier een half uur aan de praat en kochten voor f 6, die zij wilden betalen; maar eene van de twee vroeg nog naar een ander aitike! en terwijl hij dat ging opzoeken liepen de dametjes het magazijn uit, De beer de Groot eP de straat op om zijn geackte clientele on te sporen dock te vergeefs. --Zaturdagavond ongeveer ten 8 ure had te Amsterdam een tragisch comische sc6ne plaats. Dne zwaar gebouwde mannen ware giganten die na voibragt dagwerkalierwaarschijnlijkst in het zweet huns aanschijns, huiswaarts keerilen en onderweg de duidelijkste blijken gaven dat zij al meer dan hun goed was, van het week geld aan het Sehiedammer nat hadden ten offer gebiagt, kregen kwestie, die spoedig zoo hoog liep dat Piet zijn confrater Gerrit met een kruik zoodanig op het hoofd sloeg dat de kruik I'irak en e.n groote wonde aan dien grooten Gerrit toeoragt. De derde greep hierop een derscher ven van den grond en bragt daarmede geduchte slagen aan Piet toe, waarop een vierde kwam aanloopen die, daar de drie vechtersbazen bij den walkant aan her worstelen waren her. alien in den Singel wierp De man met de wonde aan het hoofd in verkeerde rigting den Singel in get.reven, kwam, geoefend zwemmer als hij was spoedig op hetdrooge. Pieter echter die onmiddcl- lyk aan den walkant te water was geraakt moest het nog meer bezurenwant de man die zijn vnenden deze koude badkuur bezorgde stootte in_ plaats van hulp te bieden hem terugwaardoor by duikelen ging. Opgedooken riep hij met vervaarde stem: „0 duivel Hendrik dat zal ik jou betaalt zetten." Uit het water getogen zagen de drie vrienden elkander bedremmeld aan. Zij waren uuckteren geworden en keerden druipend van het water naar eigen woning. Eenige dagen geleden heeft in een der hotels van de hooldstad een daar vertoevend student zich .de volgende snaaksche grap veroorloofd welke wy evenwel niet ter navolging moge aan- bevelen. De grappemnaker was regt tijdig onge staan voorzag zich van zeep en scheerkwast en e daarmede ge\vapeud, aan de eerste kamer de beste aan. Op de vraag„Wie daar bet. antwoord „Debarbier", waarna onze man toegelaten werd Juist toen hij den tijde lyken bewoner behoorlijk ingezeept had, herin- nerde by zich dat hij zijn mes had achtergelaten, cn ging dit daarop kalen met de belolte er spoedi^- mede terug te komen. Na deze eerste gelukki" geslaagde pogiug meklde de student zich aan een andere kamer aan en verrichtte daar denzelfden toer welken hij tot viermalen herhaalde, om ten slotte zoo spoedig mogelijk de plaat te poetsen. Misschien wachten de ingezeepten nog! J' Amsterdam is zaturdag de nieuwe dryvende stoombrandspuit beproefd van het korps brandweer. Zij draagt den naam van Jan Van der Heide. De beproeving had met gunstigen uitslag plaats. Het verzoek van de vereeniging tot af- schatling van sterken drank, om vergunning tot het ophangen der bekende maagplaten in de scbalen is naar wij vernemen door de regering ingewilligd. In 't midden der 19e eeuw, in 't midden- punt van het „beschaafde" en „intelectueel ont- wikkelde Holland, in Utrecht, de wieg en bakermat van zooveel geleerdheid en kennis een stad waar zulke nitmunfende inrigtingeu bestaanvoor hoogermiddelbaar en lage.^'ondw- hinl'i c IS nog p,aats voor het doinste njgeloof, blykens een verhaal dat in den omtrek van de rnolen de Kathuiten Katharijne des nachts een vreeselijk hollend scbimmelpaard oor de bewoners aldaar zou gezien en gehoord worden dat komt en verdwijnt zonder dat men weet van waar of waarheen. Zonder nog niemand scha of letsel gedaan te hebben. veroorzaakt dat spookdier menigeeu aldaar een slapeloozen nacht i Naar aanleiding van de bekende verorde- n.ng, mtgevaardigd door den gemeenteraad van Roermond, waarbij den onderwijzers dier o-e meente verboden werd aan uitgevers van cou- ranten artikelen te leveren heeft de min. van binnenl. zaken beslistdat zoodanig verbod niet ovcreen te breugen is met art. 8 der grondwet en bet gemeentebestuur uitgenoodigd de instructie in dien zin te wijzigen. In het Pharmaceutisch Wbld. worden de uitkomsten medegedeeid van een onderzoek van Verwey's kankerpoeders." Ze bleken niets anders te bevatten dan... melksuiker. Een doosje van 20 poeders kost den hopelozen kan- kerlijders 10. S>ordrec!i4, 21 Januarij. Prn j-';TaaSfSchd f 6,00 a Haver> l|!™' f 3 Ondertrouwd: J. MULDER te Zaamslag S. J. PIETERS E. Middelburg 20 Januari 1875. Ondertronwd J. k: g. dhont M. A. ROOMAN. Neuzen, 22 Januari 1875. Volstrekt eenige kennisgeving aan familie vrienden en begunstigers. Bij acte op den 19 Januarij 1875 voor den Notaris 11 W. Th. VANGOUD- OE\ ER te Utrecht gepasseerdis tusschen de heeren GOSEWINUS ADRIANUS VAN HOF- TEN boekdrukker en JACOBUS PIETER WIL- LEM VAN PIENBROER, zonder beroepbeide wonende te Utrecht, aangegaan eene vennoot- scbap tot het voor gemeenschappelijke rekening vooitzetten der Ooeliclrulrlier'ij en hetgeen daarmede gepaard gaattot nu toe door genoem- den beer VAN HOFTEN voor eigen rekenin0, gedreven geweest. De firrna blijft „G. van Iloften welke door beide vennooten geteekend zal worden doch alleen wat lietreft de zaken tot de vennootschap betrekkelijk en niet tot bet opnemeu van gelden a deposito bet aangaan van borgtogten het koopea en verkoo- pen van onroerende goederen en andere dergelijke bezwarende overeenkorristen. De vennootschap is gevestigd te Utrecht in de Jerusalemsteegen is aangegaan voor den tijd 7an zes jaren, aan- gevangen den 1 Januarij 1875 en eindigende den ol December 1880; daarna zal de venuoot- sehap stilzwijgend geacht worden voor onbe paalden tijd voort te duren. zoo niet zes maan den voor bet eindigen van den bepaalden tijd opzeggicg is gedaan. Het uitgeven van werken is niet onder de vennootschap begrepen en blijft uitsluitend voorbehotiden aan genoemden beer VAN HOFTEN. 2''a en vat, af 90 leden van de in met 1D£T i!i l»v Colli t\ l Ut» 1U De aanvoer van Tarwe ivaa heilen vrij rnim, zoo.lat ,le voor raad tegen eene verlag.ng van HO ct. moeijelijk oprnimde Ro-g. ct- la=er> aardenboonen 20 ct. hooger, Envten 30 ct. lager. I'uikc Zeenwache en Vlaamsche Tarive f S 30 a f SCO ,enw® J7'9() a f 8.1°. HossteZi-enwsche en Vlaam aelie a f 8,00, Overmaassche f 7,20 a f 7 70 Ger.t Zeen^-scne en Vleam.che winter f 6.50 a f 7,10. Ove'rrcaaaache -n r, 1 ,Zee"ws,;,,e e" Vlaartnehe aomer f fi,30 a f 8 SO' n K "J00' baar lenhoonen f 8,30 a i A o 11 °0nen f 9>:50 a 1 9-80' Wi.tebonnen f 15,00 a If 16,50. Bru.neboonen f 9.00 a f 11.50. Erwten 9 50 10,00. Koolraad f 10 G'> af 11.40. Lijnaaad 72 a 81 ,t EN EN

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1875 | | pagina 1