ALGEMEEN No. 1008. Woensdag 20 January 1875. 15de Jaarg, Binnenlandsche Berigten. IPolitiel? Overzigt. De wereld is een speeltooneelelk speelt zijn rol en krijgt zijn dee]m. a. w.in iemands karakter en handeling ligt zijne geheeie toekomst. Is dit waar ten aanzien van bijzondere personen, het is dit niet minder bij gebeele volkeren, en zoo ooit, dan levert onze legenwoordige tijd voor die waarheid de sterkste bevestiging. Of zijn het niet de ligthartigheidwispel- turigheid en opgeblazene trotschheid der bevol- kingen die natien, als die van Frankrijk en Spanjehebben doen afdalen van het hooge standpunt, dat zij eenmaal in ons werelddeel hadden ingenomen en misschien voor altijd ver- loren hebben. Zoo arbeidt Frankrijk vier jaar te vergeefs, om tot een wel gevestigden staat van zaken te komen hier, doordien het voik met zijne gewone ligthartigheid de zaken laat kornen en gaan zoo ze vvillen en het lot huns lands daardoor aan raddraaijers overlaatelders, omdat de eeiste de oeste hen voor zijne partij op zijde heeft; weer elders, omdat men slechts in vader- landsche zaken de ladder naar onr.hoog vindt. En wat zal van die onzekerbeid het einde zijn Nn, na Mae Mahon, zooals blijkt, slechts met de grootste moeite aan een bewind kan komen. Uit Spanje komen berigten van Inisterrijke ontvangst van den koningdie nn reeds te Madiid is aangekomen en op den zetel zijner onders heeft plaats genomen Dat het Spaansche volk, beweeglijk als het is, ook bij deze res- tauratie weer opgetogen zoo zijn wie had dit andeis venvacht; maar of de jonge vorst op den zeker vurig begeerden zetel het tot een goed gevorderden leeftijd zal brengen, ofalthans eenigzins rustig zich daarop zal mogen bevinden, dit is bij den stand van zaken wel zeertwijfel- achtig. Diie partijen toch zijn er die elkander onver- zoenlijk zullen blijven bestrijden; die der Carlisten der streng katholieke en der vrijzinnige partij waarbij zich nog voegt de door alien bestreden kantonnale of communistische fractie'. He» officiele Spaansche regeringsblad maakt een brief van Espartero aan koning Alphonsus openbaar, waarin de grijze veldheer zijn leed- wezen betuigt, dat zijne gezondheidstoestand hem verhindert zich naar den vorst te begeven en hem in persoon zijne gelukwenschen aan te bieden. Espartero verzekert verder aaarin dat bij een getronw dienaar van den vorst zal zijn en uit den vvensch, dat alle liberalen zich mogen vereenigen, om vrede en welvaart aan den lande te hergeven. Alphonse Karr bespreekt in het jongste nommer zijner Gu^pes de omwenteling in Spanje. „Die uitkomst is mogelijk heel gelnkkig voor Spanje, maai mij bedroeft zij om e6ne redenen wel deze: lot nu toe hadden wij, Frauschen, de troostdat er nog 66n land was meer in het honderd ongelukkiger, verblinder, dwazer, meer bete dan I rankrijk en die is ons nu ontnomen. Weer gewaagt men van een nieuwen aanslag op het leven van v. Bismarck ditmaal door helsche ontplofbare bommen. Die vooraf vertelde aanslagen zullen denkelijk wel weinig te beteekenen hebben. Neuzen, 19 Januarij. Bij zijner majesteits besluit van den 16 Januaiij 1875, no. 27, is, met ingang van 1 February 1875, aan den heer J. J. Fercken op zijn daartoe gedaan verzoek, eervol ontslag verleend als notaris te Neuzen en benoemd tot notans binnen het arrondis8ement Goester standplaats de gemeente Neuzen, de heerC. J A. Fercken. caudidaat notaris aldaar. Werden wij j 1. zaturdag avond verblijd met Mioimg dat aan den heer J.J. Fercken, op zijn veizoek, eervol ontslag, als notaris alhier. was verleend en in zijne plaats was benoemd ziin zoon de heer C; J. A. Fercken, en bleek dien avond reeds de ingenomenheid, de sympathie der ingezetenen met. het betrekkelijk koninklijk ru i!r: £lsteren av°nd gaven zij daarvan open- lyk blijk en om aan de stem van belangstelling der ingezetenen en van zoovele naburen te vol- doen, bragt het muziekgezelschap „Apollo" zoo- wel den benoemden als den eervol ontslagen notaris eene serenade Door den directeur van het muziekgezelschap, de heer J, Dieteman, werd den nieuw benoem den notaris hartelijk geluk gewenscht met zijne benoemingmet de welverdiende onderscheidiug hem te beurt gevallen hij drukte den wensch uitdat hij zijne nieuwe betrekking tal van jaren zal mogen vervullendat hij daarin de voetsporen van zijn edelen vader drukken zal dat hij ook eenmaal op een zoo roerovol verleden zal mogen wijzen als dat waarop zijn vader zien mag. Aan den aftredenden notaris bragt hij hulde en dank voor de loffelijke wijze waarop hij, ge- duiende een tijdperk van 38 jaren, zijn ambt bad bekleed en de belangen zijner clienten had behartigd. Hij sprak zijn leedwezen uit een zoo waaidig ambtenaar niet meer in functie te zullen zien maar verheugde er zich in dat het eervolle ontslag door eene zoo aangename benoeming was gevelgd^ en hoopte dat het hem moge ge- geven zijn zijne verdere levensdageu zoo genoe gelijk mogeljjk door te brengen. Zoowel door den nieuw benoemden als door den eervol ontslagen notaris werden de toespra- ken van den heer Dieleman beantwoordharte lijk dank gezegd voor het bewijs van belang stelling door het muziekgezelschap „Apollo," als de stem van de ingezetenen geleverd. Waien tal van beiangstellenden ten huize van de heeren Fercken opgekomen om van hunne belangstelling te doen biijken tal van toasten getuigdeu van deelneming in de vreugde van vader en zoon, getuigden van daukbaarheid jegens Z. M. onzen geeerbfedigden koning, en jegens den minister van justitie, de heer van Lijnden van Saudenburg. Worden de wenschen in verschillende ioe- spraken geuitvervulddan zal Nenzen zich nog lang verheugen in het bezit van den eervol onts.agen notaris eu in dat van den nieuw be noemden. - Door gedepnteerde staten van Zeeland is het tijdstip waarop de herijk der maten gewigten en weegwerktuigen in het loopende jaar zal plaats hebben, voor de hieronder geuoemde gemeenten bepaald als volgt Breskens 7 Junij Groede ook voor Nieuw- v.iet 8 en 9 Junij Cadzand 10 JunijZuid zande en Retranchement 11 Junij; Oostburg 12 en 14 Junij; Sluis, ook voor St. Anna ter Muiden 15 en 16 Junij; Aardenburg. ook voor Eede Heille en St. Kruis 17 en 18 Junij; Schoondijke 1- Junij; Yzendijkeook voor Waterlandkerkje 21 en 22 Junij Hoofdplaat 23 JunijBiervliet 24 Junij Neuzen 12, 13, 14 eu 15 JulijHoek 16 July - Sas van Gent, ook voor Philippine 17 en 19 Julij; Westdorpe 20 Jul jjZuiddorpe, ook voor Overslag 21 Julijdes voormiddags Koewacbt 21 Julijdes namiddags Zaamslag 23 July; Axel 24 en 26 Julij; Stoppeldijk Boschkapelle en Hengstdijk (op hetdorpRapen- burg) 27 Julij; Graauw 28 Juljj; Hontenisse en Ossemsse (op het dorp Kloosterzande) 29 en 30 Julij; Hulst, ook voor Oliuge en St. Jan Steen 31 Julij, 23 eu 4 Augustus. Naar wij uit goede bron vernemen heeft de regering de onderhandelingen met den heer A. Smit te Slikkerveer doorgezeten zijn reeds de stukken tot het in gebrnik nemen en verder inrigten der dokwerken te Vlissiugen dien scheeps bouwmeester ter onderteekening aangeboden. Het A. Hbld. meldt dat de overeenkomst tusschen de regering en den scheepsbouwmees- ter Smit tot stand gekomen is. Go eerste kamer heeft de afdeeling ouder wijs evenals de nog overige van 'thoofdstuk binnenlandsche zaken zonder verdere discussien met algemeene stemmen aangenomen. Marine werd na eenige discussien aangenomen met 24 tegen 4 stemmen; die van de heeren v. Swinderen, Schot, van de Pntte en Nobel. 1 inancien na korte woordenwisseling met algemeene stemmen aangenomen. Oorlog lokte, en zeer teregt|vele discussien uit over het hooge eindcjjfer der som in 8 a 10 jaren aan de vestingwet te bestedennl. niet minder dan 40 a 50 millioen. Oe minister van oorlog erkende het hooge eindcyfer. maar het werd veroorzaakt door de toenemende stijging van prijzen der materialen en andere benoodigdhedende verhooging der handgelden de soldijen de verbetering van het personeel en nog vele andere nitgaven voor materieel van de genie en artillerie. Het vestingstelsel zal meer kosten matirdat- zelfde is t geval met alle groote werken, waar7an de aanvankelijke ramingen steeds overschreden worden. Als alles gereed is en de militiewet is herzien zal het land ook verdedigbaar zijn. Dit hoofdstuk is ten slotte aangenomen met 22 tegen 8 stemmen. Gp donderdag 21 Januarij e. k. zullen voor het provinciaal geregtshof in Zeeland teregt- staan 33 personen wonende te St. Pbilipsland en .^t. Maartensdijk ter zake van rebellie ge- pleegd door meer dan 20 personen en de heer a-' dit iV" i®''3urSemeester der gemeente in. 1 hilipsland ter zake van medepligtigbeid aan die rebellie, waartegen hij als openbaar beambte uit den aard zijner functien verpligt was te waken. In deze zaak zijn 10 getuigen door den procu- reur-generaal opgeroepenterwijl de advocaat mr. E. lokker zich als verdediger heeft gesteld van al de beschuldigden. Brouwershaven is binnengekomen het iregatschip Nederlandvan Bataviahebbende op Onrust scheep genomen 19 stukken van te Atchin yeroverd geschutwaaronder zich een stuk bevindt van vier lasten zwaarte. ('e koning heeft voor drie jaren een jaarlyksche bijdrage van f 5000 beschikbaar gesteld voor den bouw der stichting Puichri Studio, door het Haagsch schildersgenootschap van dien naam. 1 De nieuw ontworpen stoomlijn van Rotter dam op Java, door het kanaal van Suez zal in de maand Maart a. s. tot stand komen. Dieonder nennng gaat uit van de Engelsche maatschappij de Star Ball Line. Zij stelt zich voor de boo ten op vaste vertrekdagen te doen afvaren en heeft vier booten voor dien dienst bestemd van -700 tons inhouden van machines van 600 tot 800 paardenkrachten voorzien. De Amsterdamsche gemeenteraad heeft aan de hoofdcommissie voor het Thorbecke monument Amsterdam aangeboden tot plaatsing van het standbeeld. Eenig drukwerk op den 14 Dec. te Lei den per post verzonden naar het dorp Lith in Noord-Brabant, kwam daar den 5 Jan terug bij den afzender met het opschrift „not known in Leith Scotland." De Prov. Noordbr. bevat het volgende manifest tegen ljjkenverbranders en consorten. ^ouden de bakkers die asscken wel voor hun brood tti T kunnen vergaren, Jin de brouwers ze roeren in bun bier en verder ge- ie weet welke ziekte daaruit ontspruiten zou Bus, vriendenvoorzigtig; laat u niet voor 1,50 TT verbranden 1 ertiouw I natuurlijk uw lijk liever aan onze Wij hebben ons beroep gedreven, sedert dag en jaar,' Wooit klagten veroorzaakt en prompt op een haar, Maai daar en tegen zal de tijd nog moeten leeren Waar de 1,50 contribute blijft bij die Haagsche advocaten en heeren. Volgens de N. R. Ct. heeft bet gerncht door de Amsterdamsche Ct. vermeldt omtrent de ontdekking van een complot valsche munters te Amsterdam zich bevestigd. Op ditoogenblik zyn reeds zes personen gearresteerd en men vermoedt dat dit complot ook buiten de hoofstad zijn vertakking heeft. een te Amsterdam gehouden veiling zyn verkochteen horlogie van cristal de roche uit de XVe eeuw voor f 705; een gedreven zilveren plaat voor f 136een kleine ivoren pedestal voor f 355; een paar diamanten oorsie* raden voor f 1345; een paar dito voor/500,en een paar kapspelden voor /580, een horloge met diamanten omzetwerd voor 1198 opge- houden, Door de Holl. Maatsch. van Landbouw zijni bjj haar prijsvragen behalve de gouden me- dailies ook geldprijzen uitgeloofdals bij no. 2 over de kaasbereiding f 275, bij no. 3 voor den akker- en tuinbouw f 100 en bij no, 4 voor de veeteelt en zuivelbereiding f 100. Aangezien men al meer en meer de vreemde landen In hun apenjen wil nabootsen, en ook de lijken gaan tt- verbranden; ,oor B50 contribute in het jaar, Is hij die verbrand wil worden in 1875 klaar! Zoo is het dat wij, ondergeschreven, Aan ons geeerde begunstigers een anderen raad durven °"6ven. Wij, baardragers, graftemakers en hun gezellen, Waaronder de aansprekers, ceremoniemeesters en stal- -rj houders ook tellen; benevens de makers van doodkisten en doodskleeren p, in 'tgemeen; verhuurders van lijkmantels en steken in 'tgroot De lui die witte handschoenen verkoopen en witte dassen, (be lsraeliet behoeft zich de handen slechts te wasschen) De sluijermakers, lijkbidders en het verdere getal Uat bij begrafenissen in de weer is voor een niemendal- be begrafemsfondsen met hun agenten en boden Hun geld-ophalers of afhalers, zoo bij levenden als ttt-dooden: T-, ,.en. een le er, wie het zijn mag of wezen, Eerst bij die advertentien eens tusschen de regels te lezen- Want compagnien oprigten is aan de orde van den daa-' En, contnbutien laten betalen daarvan hebben ze Mijders, bij het vervalschen van alle etenswaren, De opbrengst der middelen over de maand December jl.(hoofdsom en opcenten) bedroe<* f 7,676,504 32 tegen f 7,032,310,19 in de maand December 1873. De raming over een maand bedroeg f 6 611,350,92. i~>e opbrengst over de twaalf maanden van 1874 beliep f 88,803,427,28 terwijl de opbrengst over de twaalf maanden van 1873 84,781,466,45 bedroeg. De raming was f 79,336,211,85. Door de rijkstelegraaf zijn in 1874overge- bragt 2,085.480 berigten waarvan de opbrengst f 677,797,32 bedraagt. Van die berigten werden gewisseld tusschen kantoren in' Nederland 1,345,809 en door Nederlansche met buitenland- sche kantoren 665.243. Doorgezouden langs de Nederlandsche lijnen werden 74,428 telegram- men. Het aantal felegrammen bedroeg in 1873, 2.064,238 met eene opbrengst van 067,965,21 l/l Voor den dienst van den waterstaat en de burger!ijke openbare werken in Nederlandsck Indie zijn beuoodigd negeu en twintig practisck ervaren opzigters der 3de klassedie den leef- tijd \an dertig jaren niet zullen hebben overschre- den. De voorwaarden zijn in de Staats-courant vermeld. Naar men verneemt, heeft de gunstige stand van het weduwenfonds der ambtenaren van het algemeeu bestuur de regering tot den reeds lang geweuschten maatregel van verhooging der wedu- wenpensioenen gebragt. Van 2/5e zijn deze thans gebragt op de helf't der jaarwedde, door den overleden ambtenaar vroeger genoten. De onlangs te Deventer gehouden paarden- markt was druk bezocht door Duitscbe en Fran- sche kooplieden en een groot getal der aan de lijn zijnde paarden rnimde tot hooge nriizen vlug op. 1 J Het Vaderland dit berigt vermeldende voegt er bij dat deze markt nog slecht enkele jaren bestaat en tot stand kwam door de bemoeijogen van het gemeentebestuur en de provinciale maat schappij van landbouw. In den omtrek van Utrecht heeft men reeds twee ooijevaars gezien. Dit gevoegd bij de mei k waardigheid dat men dezer dagen op de Neude reeds leeuwrikken zag en huorde zou men meenen een vroeg voorjaar te gemoet te kuuuen zien. - De regtbank te Zutfen zal weldra eene beslissing moeten nemen over een klachtin- gebragt tegen de erven van een overleden genees- heer wegens eene te koog opgevoerde rekening Afgeiezen ip de hoeken van oMe stra/en en aangeslagen wzar het gebruikelijk is.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1875 | | pagina 1