puWTufEliTIIfrsoEK iJOUWLAM). WKILW!) E\ DHEEF, BOEKDRUKKERS-AFFAIRE louis mmmhmm beFTcITt: K A I I)' ANY LBS Te koop actngebocfen FABRIEK VAN MEOBBLEN. lids Ail. van der CRUIJSSBf v. OAMMB Ic lien!. ABSlfACBBIiX S Anti-Rliumalische Watlen Wormpatronen, tot verd'ijving der Wonnen bij kinderen en volwassenen per a.nk 6 ce its. B ha barber-, Slijni- en Maa^pillen, per doos met 50 p'llen 25 cents Idiaton-di'oppel bevrijden van de hevigsce kiespijn 35 cents per flacon. Zekcr Middel ter verdrijving van ratten en muizen zoader vergif. In bassen van 50 en van 80 cents. Boterpoeder, verkort den tijd van het karnen, meakt de boter vaster. fvaaijer van kleur, beter van smaak e-ij verbinderd het spoedig sterk worden. In pakken van 1/2 k'lo, voldoende voor 150C kan mek 60 ce-us. ^emels besten zegen worth egewens- bij «en aanvang ties ai?nwen tijdkrings, a; alle begunstigersvriendeii eu bekemler zoo .'laen als buiten deze geraeente doer M. ADRIAANSEN Schipper op Mitldel nirg. 1 Jannarij 1875. Heil en zegen bij den aanvatig van dit jaar aan vrienden en bekenden. Neuzen, 1 Januarij 1875. JAMES ANGUS Hei! en zcgen wordt bij dezeu nieawen jaar kring toegewenscht aan vrienden en begnustigers zoo binnen als buiten deze plants. Neuzen 1 Jaonarij 1875. A. C. BASTIAANSE. Bij de verwisseitng des jaars brengt de onder- geteekei' leaan alle zijtse vrie nlen e> geeer 'e begaostigers zoowel t» lien als bit en eze plaais den beilgreet va den dag. Neuzen Januarij 1 75. F. VAN DR1 ESSEN Mr. Schitde.'. L»e heilwensch van den dagaan vrienden en bekenden. Neuzen 1 Januarij 1875. Oils. DURT, comm. b. Belg. loodswezen Heil stigers Nei Bij dei-ge begin liinne Ne Aan medehurgers v ienden en bekenden warden de wenschen van den dag toegebragt dcor de familie VAN DIJK. Bij deze brengt de ondergeteekende zijne bar telijke heilwenschen bij den aanyang van bet nieuwe jaaF, arn begnustigers. vrienden en be kenden. Neuzen 1 Januarij 1875- E. VAN DER BENT. Heilwensch aan vrienden en begunstigers zoo bicnen als buiten deze plaats. J. DE BRUIJNE, Mandemaker. Heilsrroet aan familie. vrienden eu bekenden zoo hier als elders Hontenisse. M EIJKE L. A. EIJKE—van der Swan. Heilgroet aan vriem en eu bekendenzoo binnen eu buiten deze p. rats. Neuzen 1 Januarij 1S75. A. C. N GRENU. As het t Nl eu 's Lands wolva^en. Heil en zegen zij van harte toegewenschtnan alle vrienden en 'begunstigers zoo binnen als buiten deze plaats bij den aanvaug van jet jaar 1875 door 0. BRUGGEMAN. Neuzen, 1 Januarij 1875 Aan vrienden en bekendenzoovvel binnen ah buiten de stad het compliment van den dag Neuzen, 1 Januarij 1875 DE BUCK en Familie, Stations-chef. Do ondergeteekende wensckt met den aanvang van het nieuwe jaar voel heil en zegen aan zjjne vrienden ea begnustigers zoo binnen als buiten deze stad. Neuzen, 1 Januarij 1875 J C. HARTE, Beurtscbipper op Rotterdam. Heil en zegen, aan vrienden en begunstigers zoo binnen als baiteo deze pi-tats toegewenscht door J. BOEBE. Neuzen 1 Januarij 1875. Bij den aanvang van het jaar wensch ik alle heil en zegen aan mijue vrienden en bekenden zoovvel binnen als buiten de stad. J. DE JONGE ZEGENWENSCH aan vrienden en bekenden, Va° G« DE CETTNIJNCK. Nenzen 1 Januarij 1375- Heilwensch van den dag, aan alle vrienden en bekenden. Neuzen I Januarij 1875. A. CORNELISSEN. Gods besten zegen zij toegewenscht aar. alle vrienden en bekenden zoowel binnen als buiten deze stad, tevens dank betuigende voor de begnnstiging in het afgeloopen jaar indervonden hoopt hij betzelfdc vertrouwen in 1875 te uiogen ondervinden. Nenzen, 1 Januarij 1875. LEVINUS DEI J. Mr Metselaar. Gods besten zcgen aan alle begunstigers, vrien der en bekenden zoowel biuien als buit°n de stad toegevvensrb bij hei intreder van bet jaar en dankzeggerde voor hei: vertrouwen wat mij ten deel is gevallen. Neuzen, 1 Januarij 1775. A. H. KIEL. Scbilder. N B de eu bevi belu N D bin i van hei to Heil en zegen aan alb- vrienden en bekenden zoowel buiten als binnen deze plaats. A. KLAASSEN Abkz. en Vrouvv. Mr Metselaar. z< HEILGEOET aan vrienden en bekenden van J. DIELEMAN Wz. Neuzen, 1 Januarij 1875. Heil en zegen zij tr.-gewenseht aan hetrnn stigers vrienden en bekenden zoo hitmen als buiien deze stad. Neuzen, 1 Januarij 1C75. M KLAASSEN Arz en Vrouw. Bij de intrede van een nieuwe jaarkring wenscht de ondergeteekende zijn stad en land genooten heil en zegen. M. KLAASSEN Andz, Mr. Metselaar. De ondergeteekende wenscht heil en geluk aan alle vrienden bekenden en begunstigers zoowel buiten als binuen deze stad. F. DIELEMAN, Veeaits Winkelier. Axel1 Januarij 1875. Heil en Zegen toegewenscht aan al e viien den en begunstigers zoo binnen als buiten deze gemeente. Neuzen, 1 Januarij 1875. J. DONZ^ A De ondergeteekende wenschtbij de intrede van het Nieuwejaar, aan alle zijne geeerde be gunstigers en vrienden zoowel binnen als buiten deze stad Gods besten zegen toe. Neuzen, 1 Januarij 1375. C. DREGMANS Gods besten zegen wordt bij deze aim mijne •ienden en bekenden toegewenscht door P. DREGMANvS. Nenzen, 1 Januarij 1875. Op dezeu dag wensel ik aan al mijne vrien den en bekenden Gods beste zegeningen toe. Nenzen. 1 Januarij 1 '.75. A. KLAASSEN Jz- Mr. Timmerman. De ondergeteekende, wenscht heil en zegen bij de intrede van eenen rienw begonnen jaarkring aan alle vrienden heket.-lcn en begunstigers zoo binnen als buiten deze gemeente. NeG7,en 1 Jaonarij H. DE KOK. Gelnk, zegen en voorspoed wensch ik aan alle vrienden bekenden en oegunstigers zoo binnen als buiten de stad. E KUNSTENAAR, Koopman. Aan vrienden en begunstigers gelnk, gezond- beid, voortpoed, zeget bij den aanvang vau dit jaar. Axel, 1 Januarij 187F> F. VAN LAERE-DEES. T.r* ls« vine* it eU arcii laciiiig c< il (inGe::dsche maat 13 gemot en 2! 9i oedeti) beplant met ex'-ra goed groeijeude KAN A DA BOOM EN, gelfigen in den Hiede-ipoldernabij hei: dorp en gemeenie Koewacht kadlistiaal bekeod seciie 0 rummers 226 lot ea met 232 213, 244 en 245. In pacbt bij Lud. Geeks te Koewacht, voor 245 'sjamseo de 'asien to, 1 Octcbe - 1,871. 'le bevragen bij den beer J. KROON Kan diJi'a. Notaris te Honten'sse. De ondergeteekende be-'igt bij deze dat de van wijlen zjjnen vader den beer A. J. JONG KINDT met I Januarij 1>°( 7T>voor eige'i rekeuing zal vvordeu voo.igezet, bevel mde z'ch in de gunst en vertinnwen aan en hdooi't een prompfe en civiele bidienirg Middelbupg, 23 December 1874. W. C. J^Tghindt, I VU (i E IT. Handelaar in SirairlRiaicr'tivacret Jc never i.iiiriirru Wljiirii Tabak Sigaren en B£nr*tt>3 week. Neemt de vpjbeid zich in de gnnst van een ieder aan te bevelen. 8.1 pet, onder den gewonen p.ijs van Sas van Gent, Axel en Neuzen. Handel in S.ijnmeel en Hnrnel. van 3 4ot .5 jarigen ivasdom van veVscliillende zwaa.te, fCgen couenrerende prijzen bij P. J. MAERTENS te Hnls., hi grooie ho'eveelbeid voorbanden en vet krijgbaar. mna^i n de geeerde Zeclanders bekend <laf zijne Werliltiiizeu en i£.v« »r overgebraeht zijn van de Korte K a e rn e r s t r a a t naar de Mt'golctiSeslraat, tut. 7II, bij de St, Bavo kerk bekend van over vijftig jaren en beroemd voor bet vervaardigen van alle soort van ITS ElTltEEEY zoo als LEDIKANTEN CERETAIRES, CHIFFONIES, ERARM01RES, STOELEN enz bijzondere fabriek van echte, goede en seboone BSB 3 S, 21 S)H MATRAS SEN, SPIEGELS, in alle soort van bout eu gewaarborgd. Is er eeuWen laog naar de genees middelen tegen sdmrtaige zieklbn me. j nigmaal te vergppfs geznebtinzonderheid is dit bet geval tnet hei Rhumatiek gen est. Dui/.ende middelen jn daaraati zonder v nebt beproefd nlles stuitie al' op de bane klippen van bet I Rliumaiisinemen vleide zicb doc den f:ijd verlig.ing van p;jn te bekomen men zag naav de wirdvaan of de-e zicb hni'en het Nomden wilde plaatsenmen ;:ir g over de grenzen on; in een anuer I,aid vcrligting van piiu te bekomen,. iiiaa be'aas op onzen vndrdaL.'hen moeiasi j.en bodetn tc n rgekceid doe. zleli rie/clfdp kwra' d'kwerf zelf's cl en ;er gev >e'e j. En toeh is elude!(jit in de OF bet reddingsmiddel voor lijders aan Rbumalie gevondeti Een ieder kan bet middel beproever met I'g.e of ernciige pjjnen weike door koude; zijn ontstaanen meu /al a! dadelijk onde- vinderi dat de Attshanbbin's niet wijfelaeblig in ba<e uitwerkselen zijn Elk pekje kost sKcbti 30 ets waarmede men zicb kan ovetmigen en tAvecs onidoen van eene of ande.ie Ins.I ie pijn. Verknjgbrar aan bet Hoofd Depbij A. LREE'l VELT Az.te Delfr die deze Wat.en, voor der, prijs van 30 cerig| per pakje o. a. veikrrgbaar bee.t gestel I bij Men beveelt de Koriirt"k''ttfke en uSSelO qnali- l-teit bijzonder aan, die men van vinden bij de voor- 1 raamSte Kappers en Par.elnemebdizea, als volgt: UlllYGI SGCl-Zm VC'MO^JJ-Zout, u:lsteke id middel egen mac'.goijr, Si OCbd 8 ap '.j'" rev eu'i.ng Zuiverste medicinale dorulie-Luvorlraan. bijr» re,keioOS ea sa*,k*iooa. in AeS SSjj an-iikd in uSlv«K»rij> c gcbrtiih«;i;tnw jy.iny Snelpersiiruk van J. K. G. Dhont te Neuieu. - TE ft. IP. Ifimtiriier, \>r e I). I'.f-rf.'i'itie. Th Jr-r-f,-:, Itc',I IP. IVo. Sl„ s rf, fi e I,a- J. M. Bei 'Jz'P J. 1.0,,!. I f, '.I o'unt I b i 17 >etnisie. Gnu; IP. P K J. /)f rjej, J. t aiirgman-, J IP it'll Bn bind R.-ouwc .I. St. Mra ic; ,4. ft at, i' iiMeUii!-1 P Lj.rJjh li'C'»'|:v A. n '"'J Co'tjnsp'i ;,l J kzte .I1; vI'.,C. Bo.- e. k ,U 0,.'*, ici'-i II'. IPer n'tle; 'V d P'rt'jn V -i. J-.ii Sii-i Men Van z'.-h i,een lie.Vijker, aangenamer, vei-/'isschen- de.- ea ge/.oider genr voorsi,ellen dr 1 fcet vaa AUG. E MAREAIX te Antwe-pen, Gesiookt nit wetviekeide itloemen, Lladeven en Hon- tea vaa ve's.e'kende Gea'plaaten en Wo,'.els bezit het Hi(1(1 1 A vts 's cigenschanpen zoude" wee-ga voor het ve.d-'jven der hoo"d- en rttmatisihe pijnen en bij zonder O'n de lacht in de ziekenka ners te vernieuwen en te ve isschen. Zie liet PROSPECTUS d»t iedere flesch o rringt. Het wo ilt ve kocht to. de volgende prijzen de .Ho,)'a e, (Koninkl. gebrnik) f 1.50. Double, Nobel 1.25. le Qualiteit, Bu-gers 1. ,i 2e Algemeen 0.75. Hatve flessohen zijn de helft minder in prijs. NB. Men moct geen vertrouwen stcl'en in hen, weike ze voor lageren prijs verkoopen. Middelbi'rg, Covers, voornramsteu coitfenr der stad; J. J. Ceulen, boekbandel; Viissingen, Johan Ceulen, verkoophuis; Nenzea, H. de Kok, verkoophuis. I eze Parrcmooie is bijzonder aonbevele.'swaardig voo- lnd:e, als het roeest ve "'issch. nd Reukwater dat bes.aat, ei goed bUj't op de leis en i i de warmte. In- gepakt voode re's in kistjes van 6 fesschen. zr.' boc.r'p'j i, drizelighe d, iiart rloppingen e z., bewijot verder goede diensten b;j bet i Taken van zar v -fCU'e.' en het \7eekkokea van po.'iv cqonteo. Tn pakken a 18 33 en 60 eenls. schen van 30 ea 50 cents. I "Level I I 01! fl j geneeskandig a;nbevole-ials een ligt verteeibaar middel bij bleekzucht enz., in flesschen 50 cents. Bill StpaStlllGh worden met goed gevolg gebruikt, tegen Hoest, schorheid, keel- en borstpijll. In doozen a 50 en 30 cents, proefzakjes 15 certs. Bovenstaarde a- ikelen zijn (e bekomen in de bekende depots, voornamelijk Te Nenzen: G. W. IJOUTZAGER, Apoth.; Aardenburg: J. A. W. den ecker; Arel: Wed. J. Veenbuizen; Bie-vh'et: P, Luteijn: Hnlst: J. Borghsteijn; Middelburg: F. B den Boer, hoek mavkt en bij II. J. M- tiju kor.e Noordst-.Oos.burg: A. J. Bronswijk; Sas vrn Gent: G. II. Stubbe; SluisA. Abrahams: Viissingen: Gez, Schi er; IJzendijk. L. J. Bevin. En in de andere plaatsen in de bekende depots. EMMER1K. H. VOI-T i^TTWBORlvr. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^jiotkekerenFabrikantvanchfmische en technioche Praeparateu.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1875 | | pagina 4