MEEN i 'i ^trim „f ns dicr terbaSbe zA rrfe'rr mo-AAii t AAAAaZVz nriSr ztAt zzzzA •1 OPENBARE VFRXOOPING Januarij 1875. lode Jaarg. Zl 7To "Ais met he' s«^k!Tt Buitenlandsche Bcritpten. t* ISM W80WB01S, ERF til! ZINDELIJKEN INBOEDEL n A"'" 'e Gon°cl'e'» "i'S Heil en zp»en toegewenscht aan vrienden en esunsti'iirs door <ie Wed. A. V\ ALRAVEM. Neuzen1 Januarij 1875. liei! en zegenwsnsch aan mijne vrienden en bekemie i in Oogteiijk Zeenwsch Vlaanderen. Nieun en St. Jocsland 1 Jan. 1875. A. WALRAVEN. Geneesheer. In dit nieuw begonnen jaar zij zegen en voorspoed toegewenscbt aan al mijne vrienden eu begunstigerszoo binaen als buiten deze gemeente, Neuzen. 1 January 1875. R. WALRAVEN. Mr. Smid. Heil en zegen wordt toegewenscht aan vrienden en bekenden zoovvel binnen als buiten deze plaats.. I J. WIELAND. Met rle intrede van het nienwe jaar vvenscht de ondergeteekende heil .n zegen aan vrienden eu beganstigers. zoo binnen als buiten de stad. Neuzen, 1 Jannarij 1875. G. WIELAND. Winkelier. J. L. VAN DEN WILDENBERG en EC1IT GLNOOT E wenseben vrienden en begunstigers veel geluk en voorspoed in bet pas begonnen jaar Neuzen, 1 Jannarij 1875. Heilwensch aan vrienden en bekenden van J. WISKERKE. Neuzen1 Januarij 1875. Heilwensch aan mijne vrienden en begunstigers, zoowel binnen als buiten deze stad. Neuzen 1 Januarij 1875. R. WISKERKE. Heilwensch ?.an vrienden en beganstigers. zoo ■vbinnen als buiten de gemeente. Neuzen 1 Januarij 1875. P. VAN WIJOK, Pz. Molenaar. Het compliment van den dag. H. C. E. VAN IJSSELSTEIJN. zonder de nog te venvachten g ften ontvangen. Gaat bet den arbeidenden stand fe Nen en zee r wel, er blijft tal vnu weiJnvveu, weezen en andere bnlplieboevenden tc r verzorginar over. De commissie geeft de verz «kering keurig op de beboel'ten za| warden geleten de zoo bereidwillig verstrekte gjf»en allepn zullen worden bes'eed daar, waar dit volstrekt nrodi^ enin verband met het dcel der commissie0 voegzaara wordt geoordeeld. Neuzen, den 30 December 1874. J. C. HARTEVoorzitter, J. C. VAN SPRANG. A. C. BASTIAANSE. C. VAN BOUCHAUTE. L. BARKER. M. KLAASSEN Abez. J, SCHEELE Az. A. D. VAN AERDE. J. LEUNlS Cz., Secretaris. I&b vir6* De Notaris J. J. FERCKEN ,te Neuzen, za!ten verzoeke van zyu pnncipaalop Wc ens dag den 6 anuari 1875, des namiddags 2 ure in tet N e(I e r I a n d s e h Logement" be- woond bij den heer A. Bathnburg te Neu zen in het cpenbaar te koop aanbieden en AANHOORIGHEDEN waarin Hoef- smederijstaande en geiegen op bet dorp in de gemeente Zaamslag, kadastraal bekend in seclie F nummers 946, 947 en te sanien groot 05 aren, met al de losse en vasteGEREEDSCHAPPEN in de snRd e aanwezig. In gebrnik te aanvaardenbij de betalingder kooppenmngen. 6 De Notaris J. J. FERCKEN fleen wonderlijker dag dan een Januarij, Ban is 't elk om te druk, maar 't meestendeels lari; Men iedcr haast en rept zich om zijn zegen uit te brengen met fatsoen; Noo zal ik het dan in onze courant maar doeu. Men heer, eeu burger, een land- of werkman, A Men zegenrijk jaar wensch ik U alle dan; <3 alien vensch ik zegen in dit jaar, Ja Uw, ^ant W is de laatste letter en ik eindig nu. Aan mjjiie. geacbfe begunstigersvrienden en bekenden mijne heste wenseheu. Neuzen J Januarij 1875. J K. G DHONT. lit residerende te Neuzen zal' ten "ver zoeke van MARINUS RIEMENS Az Dijtcgraaf san den Kcndenpolder, wonende te Hoek" in net openbaar presenteren te verkoopen, op Dos- deb dag, den 7 J AN u A EI, 1875 des voornuddags ten 10 ure: nfn°^'e p:ir,i' gedeeUelijk zware ESSEN OLMEN ABEELE en CANADA BOOMEn' waaronder velen ter dikte van 1 meter 80 centimeter, geschikt voor leverancie en werkhont En 40 KOPPEN van extra OLMEN BOOMEN files staande en liggence op de hof'stede bewoond door Jdhannes Riemens, in den Koudenpolder, gemeente Hoek. Te vergaderen op gemelde bofstede. J il Sli i 1 9 De Coinmissaris des Koniigs in de provincie Zeeland, maakt bekend datter nitvoering van vernien wingen aan de knnstwerker. van bet kanaal van N_c a c n naai Gent, bet kanaal van den ir>d rt April tot en met den Isten „Junij zal worden A FtiE'PA FT* bet bovenpnnd, tusschen Gent en Sas van Gent, tot 0 12 M boven A P te Sas Geut, en het henedenpaudtusschen van Gent en Neuzen, tot 1.96 onder t.e N e n z e n. Middedburg, 7 Decern Iter 1874. De Coinmissaris des Konings voornoemd R w van lijnden. van Sas A. P. lir- De Nieuwjaarseommis. -«■# sio te Neuzen brengt bij deze dankbare bnlde aan den liefdadigbeidsz'in der iingezetenen dier gemeente, haar weder gebleken bij de dezer dagen gebouden collecte Zij nmgt reeds een bedrag van f 013,04® SAS "VAN" GENT. De Notarissen S. A. D E S M 11) T en Mr J. R. DRONE ERS, gevestigd te Axe. en Neuzen zullen ten verzoeke van de erf-eaanien van mejufvrouw MARIA JOHANNA DeVh DP wed a we H. R MILGHOUT overleden te Sas van Gent en ten baren steifbuize, op Don- dee dag DEN 14 Januarij 1875 des voornuddags ten t i e n urea in het openbaar preseuteren te verkoopen: Een ZINDELIJKEN INBOEDEL, bef^^/r'fJamentl^k ii,: '"ahoniehonten LiCiLtUvAN 1 met ressortMATRASSEN HOOFDPELUWEN, KUSSENS, DEKENS* LAKENS, SLAGKLOK, SPIEGELS n'TTLevRIJEN2 malj0"iehouten BUF- B LI I EN met marmeren bladen 8 maho- nieuouten S10ELEN met zwarte zittino-en t^JpiT EIrC™{00^' r°ndi en andere TAFLIjS, 15 SlOLLLN, eene KLEER- ,exfra gnedeD ZIKKENSTOEL, GE- MAKSTELLETJEeeno partij fraaije en goede VROUWEKLEED iREN en wat meer za! worden geveild. alles bij aanplakbilletten in bet breede geannoneecrd. Gegadigden komen op dug, nnr en plants voormeld en r ZEGGfiN HET VOORT. Don rv bu'ekru,t geladen voor het leger van zeeschin dat Genoemd vaartuig wachtte op een haar hest'cr k lad,DS zou overnemen en op haar bestemming brengen. Of de bevoegde magt de f'pvl'l/'J1® '-aaromtrent heeft gekregen en gezagvoerderdit bemerkende. den Steven jq C wpge.Wen °f dat de !isga«g a'leen de oorzaak krui 2 meD DI6t; maar' hoe hetzlJ- de lading ve. trek kin °0reeat "T Diet lan.?s hier Daa'- SPa«je Antwpi- p on, t bet drijfjjs de vaart naar van pen reeds nu bijua onmogelijk maakt. I dat f mnn L Tfeu.warden 1S door een onbekende i gescbonken voor een extra-bedeeling aan de aimen, bij gelegenheid van het nieuwejaar Brusself60 IeGSt 'D 6606 corresPODdentie uit J,le° gevolge van de opgeworpen vraag in welke taal de werken zullen moeten geschreven van 25 000 Owf d'C Daa'' d6U koniBkllJken prijs van 2j.000 tiaingen is voorloopig gebleken 10 'Oder' geval de beide hier gebruikeliike Een bij bet departement van kolonien 1 a ru Z'|1 .kunnen gebezigd worden. Al da- ontvangen telegram van den 25sten December' t J x"e ZI,ch de gelegenheid op voor de be- de '"'ik il 16 Atchiu veel regen viel dat' knifd"'6 ^ederIaBdsehe ingenieurs en waterbonw- de gezondbeidstoestand iets beter en bet karakter dlfen huDne kracbten te beproeven en vva"- dT vCD i"?'6 minder kwaadaardig ^00^ hK6 ftreven!' welke in 1881 bestemd was, dat vermoedehjk tegen bet eind van I .k 6 werk ovei' de middelen ter December een eskader gereed zou zijn om naar .\eibetenng van de gave" op Iage zanderige de vvederspannige staten op de Westkust te "S. g !,k in Belgie een onderwerp dat bun vertrekken dat Merdoe en Pedir hoTne huln met Vreemd moet ZUBen 00k voor NedeHand tioepen hadden opgeroepeu en dat de vijand i^°0t nUt kan wezen- Het lokaas is ver- gereed was tot de uiterste verdediging van i lebied vnnT^' °m Neer,ands r°em op het S g geb.ed van den waterstaat te helpen bevestigen." Longbattah. Het entraal-Comite voor het kindere-p schenk aan den koning heeft aan de nlaatseliii-P comites berigt gezonden dat betnadat het dool den beer Stracke vervaardigde model Z. M ter bezigtigmg was aangeboden, bet volgende scbrii ven van wege den koning ontvangen heeft J T„ M s Gravenhage26 Dec. 1874. beb ik dl g aa° de bev'eleu des konin-s beb ik de eer u te melden dat, hoe ineenomen "a ,z uvve goede zorgen, hoogstdenzelven aangeboden wordt door een groot aanta- kind« m Norland c„ Sarin,™ Idd ,'ermeent er geea we, gebrnik van le knnnen .ik" *7* If"*" 16 ""akken ten voorieeTo an den ki ygsman die in den strijd voor vorst en vaderland gewond is geworden V°°rvorst ZZlcTirTy t" ng,eodeIPenden die"St in - Loo bewaard zai worden S S'P'S°P bet ee" P"ntig werktaig Men voegt er bij dat de In de Belgische bladen Ieest men het vol- gend afgrijsselijk voorval dat heeft plaats ge-renen in de voorstad van Laken lsbe0iepen Een meisje uit Laken keerde 'savonds huis- waarts met haar weekloon toen zij in denabij- di> hJr Vaaa 6en »)ersoon werd aangerand otile°PTnen wiorp en h.ar geldbeurs ontioofde. Toen zij daarna al weenend baren weg voortzette werd het meisje niet ver van aarD0fSproken dooi:.een t weed en persoon die haa. vroeg waarom zij vveende Waaron zij de aamanding vertelde, waarvan zij het slagt'offer „En zoudt ge dien aanrander nog berkennen vroeg die persoon. Op haar bevestigend antwoord wieip de onbekende zicb op het meisje, en... baar de tu'ee oogen uit, bij middel van jeugdige onderdanen 'en aa^ nwe nooif "nS te waaideeren bemoeijing in deze zaak waarvoo? de koning n barteljjk dank zegt. He adjndant en parficulier secretaris des konings (w. g H. Du Moncean. 1 „Aan let centraabcomite voor de aanbieding dpn tl° klcdergeschenk aan Z. M. dec kouin". stain 'J! f p- f" v'iering van bet 300jarig be ^er booge^oolTvan^wege "de8' Ac-aia.lorei1 iersteuning in de kostpn J,onen. a's on- r nnbenriddekte mnleg voor de studie te bezitten. °ea - Uit Hellevoetsluis wordt gemeld dat do ill, geieed moeten bomlen om nnnr Atcbin tp worden overgevoerd Aicnin te - Te Zwijndrecht is eeu knaapje van vier 1 aai in een pot met kokend water gevallen fwill de ouders afwezig waren wegens de oegiafenis van een hnnner betrekkingen. Het iind is kort daarna overleden. r; D? S®?angene genaamd Qerardna Vervooro ten \an zi,n gelenler wist te ontsnannen hppfr nch vrjjwillig in arrest begeven. P1 - De Volksvriend deelt het volgende mede Je bovenmeester eener tussehenscbool teLeeu- varden, de werking der maag en der spijsver beval ajb laerliogeS'La „voor het eten een glaasje bitter, on de wande- 1 g een kom koffie met een scbent brandewijn er na den maaltijd eeu slaapje te nemen." J Vei'vms in Champagne zjjn deoverbliif- en van een prachtig Romeinscb amphitheater opge-raven eu met ver van daar te Amifontaine muntstukken?'P°' 6°° S"0d,,'' nipIT PefbeRende zwarte dierentemmer, Dolme- nico, is te Berlijn waar hij voorstellingen gnf 01 een zlJaer leenwen verscheurd. H6t !3Dtal P''°.cesseD> gevoerd wegens boon minder dan fS. BiSmarCk°iet In Zwitserland heerschte de konde met lo leh"f W°De/eSt,;engbeid- Uit Yverdnm wordt „eschieven dat de hoeveelheid sueeuw in de laatste dagen gevallen, de West-Zwitsersche spoorwegmaatschappij verpligt heeft sneenwtrei- uen te orgamseerenwaarmede werkvolk ver- trokken is om de massa's sneeuw weg te ruimen die de circulatie gestremd hebben. n den nacht van zaturdag op zondag zag men een groot aantal werklieden bij kaarslicbt do fneeuw op wagens laden welke daarop door een locomotiet verrvoerd werd. verscbille?de Plaatsen zjjn menschen dood- gevioien of onder de sneeuw bedolven geraakt. In Gratiwbunderiand is de communicatie ge-' heel gestremd. Daar ligt de sneeuw op soramGe plaatsen 10 a 12 voet boo^ S nar.77 I)e keizer van JaPan droomde eenige nachten achtereen dat drie muizen, eene vette eene magere en een blinde over zijn lijflienen Als b9 vrnchteloos verklaring van dien droom' bad gezocbt, werd hem eindelijk gezcddat er een arme soldaat was, die d'roomen Icon uit- eggen. 1 oen deze geroepen was, weigerde bij mtleg te geven omdat bij de ongenade des keizers vreesde. Toen deze hem eindelijk door hoop op beloonmg bewoog, den u'itleg te geven ze.de h.j „De vette muis beteekent de beambten van uwe majesteit; de magere zim uwe onderdanen en de blinde is uwe majesteit VAN EENEN TE vv.w «»ao O

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1875 | | pagina 3