algemeeix i I No. 1003. Vrijdag 1 Januarij 1875. lode Ja^i'o-. liiononisndsche UeriWen. 2;ten. Advertentien. ode IE 1 UT K IXeuzen* 31 Decembe« Op sioffeljlce wel.vsavt mogt ons Vadm'and in ""'gen ook wede* in ^75 ons deel moze a ge'oopene jp.a; bogen; ;en zun Wij laan weder, geaehie le.ieis i aan den voor- avond van eenen nieuweu jaa'kri \g; de levensfeiak van het jaac !8?4 is weder, gelijk bet leven van eenen ouden uujsaa'-d, volbrag. en gelijk een k'nd in bet schoonste (ijdpe>k xijns levens ons vol OTischuId aanblikt, zoo ook komt bet jaa<- 1375 ons tpgemoet. Hjer eene wecebl'oescboinving (e levecen ovc bet gebeunie in bet afge'oopene jear, zou te uiige.bie.id worden i miners do tljd beeft si.of te over, wanneer wij een b11 k op 'net wereblloonee! 1(1 - de lokons'en ver iMse dei-den en roemge ,ak van njjve'bmd en 'n{1uus..ie we.-d in da. tijdpe-k opge ig, of u; fcde° ve,e-' zr3'e" iret v/eugde bet I'neie e 3 r;"e' e JVisen van de Putte voo- be. con st). vc.'eve miipVcHe Heeimkevk p'?s:s maken b<- pende, daardoor m?e" eenheici in bet bbeie'e k;Sj'nP ;e vei.knjgen; ook w'j hopen dat uit d: Vel,baude-.'ig weder iefs goeds gebo en wo'de .o ze Igen va i ons d edoear Vaderland. _^!n nu tot slot een vlugtige blik op dit district en de plaats onzer inwoning. flogt de gemeente Hulst den 10 Januarij van ditgqjaar een zware slag (reffen door bet' vei b r UHMjaar een zware slag (reffen door bet vei- werpetieen boekdeel zouden de gebeui-ienissen i,„„ 7;;„„n ,i, 1 .,r. I nea vnn zynen atgerneen geacnten en betmnden daarvan vu Pen. ai een over ons k eine Eurona. u... t> r> m n- daarvan vul'.en, aHeen over on® kieine Eurofpa. In Franhnjk tocb blij veil de getnoederen in beweging, of al dan iiiet ban tegenwooid'ge p' e- sident. Mac-Mahoti zal aanblijven, of door eenen keizev of koning zal vervangen women. Het zoo lijke en msgtige Spanje stelt ons voorl- durend den b.-oederknjg voor in de ve<schtflk- kelijkste voimen en zoo wel de royalisten als de repuhiikeuien, zijn in luinnen strijd niet vee.l gevorderd, sedert wij onze bescbouwiug sclire- ven over bet voorgaende jaav; nu wiunen deze eenen veldslag of eene veshng, dan gene. llet vuur van godsdienstbaat is in Dnitscbland nog niet gebluscht; un eu dan woedeti die vlaihraen met engekende woede en er zullen dan ook nog wel eenige javen voorbijsnelien, alvorens dat vuur tot stilstaud zal zijn gebragt. Engeland zag bet liberate besiunr, betwelk vijf jaren zijne diensten aan dat land bewezen had, in conservatieve banden overgaaiizijn aan voerder in den Asliaiid'jnscben oorlog, VVolseley, kwam als overwiimaar terug en werd met roem en eer overladen, zoowel door de vorstelijke fatniiie, als door het yolk; docb, alzoo voortgaande, zouden wij breedvoeriger worden, dan wij ons voorsteblen, en daarom wenden wij onze bbkken naar ons geliefd Aeilerland. Schoone dagen, beurlijke bladzijden zullen een- maal in de gfe-cifiedrollen van ons vaderland geboi kslaafd worden oyer bet afgeloopene jaar. Schreieu wij, een jaar geledendat Nederland zic.h voorbeveidde tot feestviering, de I Je Mei beeft aan de wereld getoond, line innig Neder land aan Oranje en Oranje aan Nederland ver- bondeii is; de geesidrift was algetneenen elke gemeente wedijverde, om door gepaste vrolijk- lieid liulde te brengcn aan onzen dierbaren koning en onze dierbare koningui. Maar niet alleen zal die feestviering aan het nageslaeht vermelden, wat eendragt vermag; ook eenmaal zal met gulden letteren geschreven wor den de naarn van den man, die den roem en de eer van Nedei lands leger zoo edelmoedig en kraeblig beeft gelrandhaafd in bet verre Oosten. Het doel van den grijzen krijgsmatigeneraal van Swieten, werd ten voile bereikt; de tweede expedirie tegen Atcbin is gelukt, de „Kraton is ons" en al is het Atchinesche rijk daardoor niet ten onder gebragt, wat ecliter ook met bet doel der tweede expeditie was, tocb zullen onze nazaten met trots neerzien op het gebenrde in Oost-Indie, door den dapperen van Swieten en zijn leger aldaar verrigt, eu, al mogen wij Neder- landers ilien generaal bij zijne terugkomst in het vaderland niet. met warmte eu dankbaarbeid out- vangen liebben als eenen Wolseley in Engeland te benrt vie!, de tijd breekl aan, tvaarin hem regt zal wedervaren. bu- Ueesier P. P. T. Pierssens, vreugde heerscbie daa weder, doordien Z M., volgens algetneen veriningen den zoon des overledenen die be- trek ting toeverlrouwde, en den 2.S dier maand wen Z. E achtbare pleg.ig gei'nsialleerdhet dor;" Lamswaa'degemeente Honteiiisse, werd rloo3 gedeeltelijke bestrating en begriridnig aan den provincialen weg naar Hulst verbonden waa door bet vertier in die gemeente dit jaai niei weinig toenam; te Walsoorden werd een weljp'gerjgt post- en telegraafkantrior geopend; We. doipe zag zijn nieuw scboolgebouw met oiiderwijzerswoiiing verrijzende gemeente Koe- wac'P. ontving de benoeming van eenen zijner wai-jJigste ingezetenen, den heer P. J Dierick, als burgemcester met geesdrift, tervvijI de aan- bespdmg beeft plaats geliad van de keibestrating van 1 100 meters voor eenen weg van Axel naar de Ine Schouwen, betwelk niet weinig zal hij- dras'ii tot vertier voor de geineenttu Koewaclit en iuiddorpe. btbben vele gemeenten in dit district reden lot 'iikbaarheid over liet afgeloopene jaar, niet rain, is dit bet geval met de plaats 'onzer inwi ng en bet koninklijke woord in 1K6A uitg Jproken „Neuzen gaat eene scbonne toekomst te t, uoet" wordt meer en meer bevestiud HanJ{jl en scheepvaart bloeiden alhier in °ruime inate'l 144 zeescbepen sloomden of zeilden bier in lijr 4 de haven binnen, om aan den ijzeren weg y lossen eu te laHenvan die 144 scbepen warener 0^ voor bet alhier in i872 gevestiirdrj handfc kantoor onder de firrna J David, Kern- kampl& Lurasden, waar gemiddeld 60 a 70 buisgeiiiueii hun brood mede winiien; geen wonde: dan ook, dat er dezen zomer handen te kort vien. Voc bet lal van woningen, welke verrezen of verfra'd werden, (de markt vooral mogt daarvm een genieten) werd het gezigt niet weinig verbetfl- Doo de voortdurende bemoeijingen van ons Edel ebtbaar bestuur mogten wij tevens eene zeer (elinatige aaniei^plaats verkrijgen voor de provinale stoombootdienst, op de Westerschelde waardf men niet meer genoodzaakt wordt, dien onaairiiamen togt naar het einde van den westdj te maken. Do de daling en den daardoor ontstanen stilstal in den handel der steenkolen werd die baiu' alhier door den beer Lancsweert te Oos ten niet verder uitgebreid; echter werd door onzfistadgenoot, den beer H. C. E. van [Jssel- steij in bet laatst van dit jaar een groothandel in spnkolen daargesteld. O.uslotwoord: wat zou het ander- zijn, dan wij wen.cben onzen lexers heil en zegen. o le beg i ;.p, })|aa 8 (]6i. gemeen;e Neazsn op I.^noeu, i.s den 31 De-ember 1849 voor be, geojd-K gesloien zoodet de loen nieuw annge egile na juis^ eea v'e.de eeuw ia geuiu'k te weesi is. Zaairslag, 31 December. Voor bet oe;nep nee'- de ^hi .stelijk gerefoimeeide gemeente te netokenRzand is door den beer F. A. Beresma piedikant alb'er, bedank.. Op zondag deu 1 Januarij 1775, nu iuist eene eeuw geledeo werd bij al de hervonnde gemeenten in bet toenmalige Siaals Vlaanderen IV Me^riaT°°dJS de fee8^n.mis8ie van Mei ]l. te Amsierdam offbonden. Een wm van ongeveer defend gulden blij.t al» bat"^saTdo der lekeoiog en zal a!s bjdrage voor bet n" i„ Dffd bnldebiijk den koning wo,den toegezonden," In de laais.e 14 dagen "ijn meer dan eea niillioen rebel visscben Uirecht gepasseerd con s zeoeude naar Dm scbland. Het grootfl gevaa- dat aan bet nitblazen van pe.roleundampen vertionden is, kan blijken mt bet vo gend voorval, dat dezer daaen te il'ne.-eD p'aais vond. Een dame, gerecd zijnde orn nit (e gmau bad. de onvoorzimi^beid baar lamp uit teblazen. wanrdoor baar voile en weldra °p.r b.?ar ,ove;''p ,k|oe'leren vuur vaiten Niet- tegenstaande alle bulp mogt men er niet in sla^n de ongelukkige vrouw te redden en is zijdincs- s;o"venS0n vreerelijkste pijnen Je- mTiJf! ^at niet zoo e nieuwe psalmberijming ingevoerrlter ver ^00iHeehg is als in Holland, kan biernit bliiken vanging van die van Pet.ns Dathenus. Bij dat de D0M ,s te Ho^ tevens brievengaardeis sommige gemeenten gescbiedde zulks met zekere -T- pleg.igheui, zooals: te Hulst, door ds Jacob I IsilSpnlo Ctetuern.ei Ps. 17 gebee! te Axel, 's voorm I liePlfflen. nor ds. J. C Leemlirugge met Ps 113 14 7 - 5°. 8"a"5'dd d^r .ds, Abr Enijscb, met Efes. Naar men mcl(,t zijn vjer werklieden van m p m i ,ld00l'd8 C H D- Ballot het spoorxve-station te Eergen aangehnnden net U. 113 28-29; te Aardenbnrg door ds ^oor d'e^tallen van koopwaren aldaar gepleeo-d P. Mueos met 2 Cbron 29 30; te lJzendijke Twee andere dleven bebben de vlu-t genome i clnor ds 1. A Folle, met Efes 5 19 en te en een zevfude beeft men in zijn stal on-eban. imviet door ds L. Schortiugbuismet Jez. feev<Jn(en- De buiszoekingen door de poiitie 42 10a. gedaan bebben voor ongeveer 4 a 5000 K - Men meIdt uit Vlissingen29 December Li^e/eTmswffff S'ebi'8f1 en betsehijnl A de hcbtschepen der Scbelde zijn opgenomen I llrt fi nf 7 r st!'af,,aar bedrijf reeds 's !js tot Walsoorden: daar'Ln/Xn /iQ I 7 jaren uitoefenden. tibekende eeliugaan iuwe jaar, entie uit zraagin sschreven ijken prijs gebleken rnikelijke Al da- or de be- iterbonw- 'evenen I besterad "delen ter zanderige p dat hun \TederIand as is ver- op het vestigen." Er is ijs tot Walsoorden j daar beneden is lie j secIerl: ,j oi' 7 Jai'Rn uitoefenden. nv'er v'f!'wvan jjf; T Uit frankrijk, Zwitserland en Italie komen En mt Wemeldiuge De stoomhooten Telegraaf ren^.ten van de ontzet.ende massa's sneeuw en Rotterdam zijn van bier opgestoomd. De ln de Hiatste dagen de we-^en versneid schroetboot Rotterdam ecliter is teq|evo!ge van >a' ra" P en lisSanS 'e Stavenisse weder geretomneerd. De O isfer Scbclde is vol drijiijs. De minister van binneulandsche zaken beeft voor het jaar 1875 hennemd tot. seeretaris bij den geeeskundigen raad voor Zeeland, dr. J P Berdems van Cerlekom te Middelbuig. reeds tal van ongelukken berokkend bebben 0 ,In..de ,r"e des Carrieres, te Clarenton is een afgrijsselijk ongeluk gebeurd. Tweesb, n makersgasten geuaamd Mary en Micbel wmen bezig met bet ledig maken van bdmrnen, w ke zij sedert bet beleg van Parijs bewaard badden Ree ls dne bommen hadden zij zonder ongeval leeg gemaakt en begonnen reeds de vierde te - G.sleren nomidag kwam bet stoomschip 0lf 'e° begonnen reeds de vierde te Caland zondag van Vlissingen naar Rotterdam I 5n !,°„e° °PJeai%eeae verecbrikkelijke ont- vertrokken teuemde vffk den invallenden vorst u Btnk der gebersten born aldaar binnen te zijn, en eersteemeldc Maiy bet hoofd af en een ander stuk tmf zijnop eerstgemelde reede terug eu ligt op bet oogenblik waaron wij dit. schnjven in de vom baven. Zoo ziet men dat stedelijk of provinciaal nf u i ccu uuder stuk tmf Michel in den onderbnik. waardoor bij op den slag gedood werd. Alsdan ontstond er een brand ir. de kamerwelke men slecbts een uur "ater vol komen n.eester werd. Toeu men de twee belang zwijgen moetwanneer de natuur haar \iZTT WGnl stem doct hooreti'!l^en jerao vond, waren zij half tot kolen Als de vorst blijft aanhouden, boeveel zullen g rand' dan door den uood gedrongenbet voorbeeld n 0nlau?s predikte men in zeker dorpje in 3 het vol- gegrepen nds huis- n de nabjj- nangerand geldbeurs 2nd baren :t ver van irsoon die rop zij de slagtoffer 'kennen antwoord jeen niddel van *>ijdat de rsche ver- e overbijjf. phitb6ater mifontaine ;n zilveren ;r, Dolme- in gen gnf, egens hoon iloopt niet van de Calami mooter, volgen De beer Edzard Grefedirecteur der bar jn GileadPph n r r mome te Goes beeft voor de benoemin-te Breda i f matroos, die met dikwijls bedaukt em.ngteB.eda de kerk kwam, ziende dat alien stilzwein Engeland over I Kon. kap. XXII, vers 4 "Znlt fn' Giiead?" "aar ^'"Oth in (xilead Een matroos, die niet dikwijls Ten behoeve van de wednwen en weezen reg"e v"e-els a"Pj"di^nPh "Jelui b3nnea toch" der slagtnfifcrs van het ongeluk op de Maas beeft woord! Wat' „,jj betreftik wil dfen T'r ^t j de koning aan den burgemeester van niede maken!" g We Rotterdam de son. van 150 doen toekomen r. - De l.innenvaart op de ri.ier de M.as is va» niei.jMl'eVvn,D,veD<lbii'de iele^h'" b"? pheel gestaakldiogsdagmidclag lea twee ear ia I'raiseo be!?Ldtij5f bad M«h het ijs reeds vastgezet voor despoorweg- opgeleverd daarom zullen nu ook bii d ulta,.en »»k »P vr0QweD ea meisjes in dleoft gesteld worden 1 t koude met verdnm wordt sueeuw in de 'St-Zwitserscbe neeuwtrei- kvolk ver- te ruimeu, •ag zag men aarslicbt do up door een ichen dood- n geraakt. nicatie ge- >p sommige ide eenige eene vette, lijf liepen bovenrivieren zich heef't vastgezet. Met bet oog op de buitengewone behoefte aan manscbappen voor het Oost Indisch !e°-er zal er van wege bet departement van oorlog een proef worden genornen om duor het uitzenden van geschikte ouderoflicieren als vververs on bet platteland het getal der zich voor gemeld leger j u -J"» aanmeldende vrijwilligers te vermperdemn eene le tot Hera, die alles bestuurt? Zien wij u iu znKen en Dnis^rezin ic m dipn Av™ dan ntbaar terug op de aegeningeu in H74; Swietfc i r do Jrn'nnd" llnuiH teAmTte'dT W°rii' '"eSelll'aSt MI1 Heuzeus bnrgeri] door gfsegd <ht °e'h,°d'gHem ">l V" «f jgoudeu heket wordfu uiigS,'" A"WdM1 *j E ACKE U uit- Neuzen- 1 Januarij 1875. -weigerde bij -^ngenade des 'deljjk door 'n uitleg te 2teekent de nagere zijn we majesteit LA BELLE VUE A i els che Drug. Dat het ieder in bet jaar 1875 voerspoedig - a »j. nepen dieX.frdf ,,11.?" e^UfS;gezi" is den vvensch dien droom burgert) dc E. ACKE. O Pus:e!oos bescbv onze ap,-de Om den zo iip'joI heur s :oor. Bullous neiit de: z^vp.e Jaclitsc^'p YJ.u en. soeT de. nvm*c door. lactuucicii i i "''iLtnaai PTPc 7c\c\ O »v o^cu vcrsnfi (i nn dvpi- T I/a., vvir ,u m stond met drift on en rinnxnin: (le kerk kwam J "fJ H

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1875 | | pagina 1