ALGEMEEN NIEliWJAARS-ADVERTEHTfEH. 'J No. 793. Zalurdag 28 December 1872. Buitenlandsche berioten. Binnenlandsclie beriffteti. a 40 cent, j Ja mu Daar het vcrzenden van naamkaart- jes per post door de postadministratie zeer wordt belemraerd, en hefc meer en meer gebruikelijk wordt, dat men zijne heihvenschen, bij den aanvang van eenen nieuwen jaarkring aan vrienden beken- den en begunstigers per advertentie be- kend maakt, zoo hebben de onderge- teekenden besloten, in de courant van 1 Januarij 1873, waarvan er duizend zoo binnen als buiten deze plaats zullen worden verzonden, NIEUYYJAARS- ADYERTENTIEN te plaatsen met inbegrip van een nummer der courant. .Door dezen maatregel zal de courant te Neuzen, in plaats van Dingsdag avonddes Woensdags morgen ten 8 ure worden uitgegeven. De advertentien worden ingewacht voor Dingsdag 31 December des AYONDS TEN G URE. De Uitgevers DIIONT COMP. BURGEMEESTER en WETHOU- DERS van NEUZEN maken bekend, datwegens het invallen van den aanstaanden Nieuwj aarsdag op WOENSDAG, de gewone weke- lijksche graanmarkt aldaar zal worden gebouden, in plaats van op dien dag, op UIIN(iS1JAG den 3In dezer maand. Neuzen den 27 December 1872. Burgemeester en Wethouders voornoemd J. A. VAN BOYEN. De Secretaris J. DIELEMAN. JPolitiek Overzijjt. Het is er verre af dat het einde van 1872, het einde der groote politieke kwestien die ons het geheele jaar bezig hielden zoude met zich brengen. De strijd in Duitschlandofsehoon in de laatste weken minder openlijk bevig gevoerd, mag niet gezegd worden dat een enkele schrede nader tot zijne oplossing is gebragt. Al de energie der coryphSen op het politiek terrein is niet in staat geweest de draad der vijandeiijkheid die bijkans geheel ons wereiddeel doorlooptvoor goed af te breken veel minder weg te nemen. Duitschland. Oostenrijk. ZwitserlandKus- land Italie en Spanje alien verkeeren ten aanzien der belangeu van staat en kerk in eene spanning die bun zeker nog lang niet zal verlaten. Het nieuws nit Frankrijk is van weinig be- teekenis. De partjjen schermutselen om den voorrang; terwijl Thiers zich nu eeus op deze dan wcder op geene tak der partijen uederzet als om te zeggen „ik ben met u."' Zooals het zich thaus laat voorzienzal de beweging voor- eerst een zachten dood krijgen omdat men alge- raeen de overtuiging heeft dat Frankrijks rust boven alles gaat. Te midden der politieke venvarring worden gelukkig de stellige belangen niet verwaarloosd. De behandehng van bet noodwendige voor s lauds bestuur wordt kalm en met vrucbt voortgezet. 01 liet aan bet zachte of vocbtige weder ligt, wij welen het niet. zegt bet journal des Debats, maar wij hooren op dit oogenblik slechts 6en woord uitspreken dat van verzoeuing. Bi.smaick is afgetreden als minister president zoo meldt de Rcicbsanztdger. Dat vvil zeggen in naam in de daad biiji't bij bet. want de keizer hce.it liem bet regt verleend voo-stellen aan den keizer te doen betreifende rijks-aangelegenbeden en de buitenlandsehe politiek de beer Delbruck zal de roeper zijnwaardoor Bismarck als hij persooulijk verbiudert is zitting te ueinentot bet ininisterie spreekt. Het praesideura van bet staats ininisterie wordt aan den oudsten minister opgedrageu. Resumeeren we dk, dan is bet geheele mini stei ie een gezelscbap van eenige hommes de paille, wier dradenevenais bij de* marionetten aan boofd en handen gebondenin de band van Bismarck berusten Een aangename positie voor vrije onafbankelijke rnannen. Bij den aanvang van den laatsten oorlog had I' rankrijk steeds gehoopt op bondgenootendie bet in den zwaren strijd zouden bijstaan. Zoo niet Rusiand dan ten minste Oostenrijk zoude helper in den nood zijn. Geen van beide staten echter liet. iets van zich hooren. Nu echter heeft de hertog de Gramont een brief openbaar gemaaktwaarin hij beweert dat. Oostenrijk wel degeniijk beloofd had Frank rijk tegen de Pruissen bij te staan. De Freie Presse noemt die bewering wel on juist doch dit belet niet. dat de beer von Beust lit Londen scbijnt ontboden te zijn om met graaf Andrassy naar aanleiding van dezen brief een conf'erentie te hebben. Wat bier van zijinoet de tijd leeren vooral met bet oog op een vroeger berigtdat graaf von Beust naar Weenen zou gaan om de kerst- dagen bij zijn familie te komen doorbrengen. Overeenkomstig bet gevoelen door de genees- kundige autoriteiten in Pruissen uitgesproken dat tot onderdrukking der pokziekte eeue her inenting van de gansche bevolking behoort plaats te grijpenheelt de Pritis.sische minister van eeredieust. onderwijs en geneeskundige aange- legenheden de plaaiselijke besturen gelast, die algemeene her inenting langzamerhand voor te bereiden en wel door jaarlijksche verrigting van deze kunstbewerking op de scboolkinderen die 10 4 12 jaren oud zijn. Zij bij wie de her- inenting zonder gevolg blijftmoeten zoo nroge- lijk in bet volgend jaar. op nieuw daaraan worden onderworpen. offerd aan de outlasting van onze wafers. De b:a\e Nederlanders doen alles lossen. Datma"- •reel Belgie weten en dankbaar hordenkeu. Men schrijft ons uit Wisseukerke (N. 13.) van 23 Decemberv Heden had alhier een treffend ongeluk plaats. pe beer P. II. Palimet nog anderen op de jagt zijude bad bet ongeluk dat bij het door gaan ovei ccne afbeining de kolf van zijn geweer stootte en daardoor het schot afginghctvvelk den veearts den beer C. de Piaa in de borst trof, die onder den uitroep„0 God, mijnheer Tak, dat is dood," nederzeeg en oogenbiikkelijk den geest gaf. De overledene laat eene steeds kranke diep bedroefde vrouw na> met nog zes jeudige kinderen. Nadat reeds van andere zijde het gebeim der justitie is prijs gegeven geworden aan de openbare bespreking, zijn wij niet langer ver piigt ons te onthouden. Voor een paar dagen moet een J. H. d. J. koopman in grind en Maaszand(die een ad vertentie plaatste waarbij bij 100 uitloof'de aan hem die hem van dietstal of moord kou over tuigen) in een herberg een brief hebben geschre ven naar Antwerpen die op den moord betrek king bad. De kastelein die hem zou bezorgen, bragt hem ecb ter naar de politieen de politie vond er den sleutel in. De ontvreemde voorwerpen bevouden zich volgens dien brief, te Antwerpen in handen vau een medepligtige aan dien moord terwijl er tevens een anderen medepligtige, werkman aan de gasf'abriek te 's Hage in werd genoemd. Daarop ging de politie naar kuuue woningenen bragt beide zonder eenige moeitemaar goed geboeid naar bet huis vau arrest. Naar de Delftscbe Ct. meldt. evenwel onder alle reserve, zou de justitie een photogra- pbie hebben doen vervaardigen van het oog°der slachtoffers van den gepleegden moord Men be weert namelijk dat het netvlies, althans onde- zekere omstandigheden het vermogen zou bezit- ten nog na den dood het lichtbeeld terug te kaatsendat daarin het laatst is opgevangen. Men zou dan ook zoo verzekert men verder in de photographienadat ze aanmerkelijk was vergrootbet gelaat van een rnensch hebben ontdekt. Binnenkort zal met eene voorrede van ds. Oort. te 'silage vertchijnen de laatste leer- redc van Dr. It. Bennink Janssoniusuitgespro ken in den morgen vau zijn laatsten leveusdag, 8 December jl. in de Wiliemskerk te 's Mage? LI. raaandag morgen was 'top betwacbt- schij) te Nieuwediep„overalalles was op liet dek kommandant en officieren in grand tcnue, de bloedvlag was gebescben en „.de trap opge- tuigd," er moest een matroos worden geslagen, die zich zonder permissie van boord bad ver- wijderd. Alles was gereed alleen de delinquent ontbrak nog. De executie kon in 't geheel geen voortgang hebben want de man bad zich uit vrees voor die onmensclielijke straf, in zijne gevangenisvan bet leveu beroofd. Zal men nu nog bet slaan niet afscbaffen Zaturdagniorgen is te Amsterdam voor een pakhuis op de Brouwersgracbt een sjouwerman gedood door een vat tabak datdoor bet breken van het hijschtouw bij bet aflatenop hem neerkvvam en totaal verbrijzelde. De man was onmiddelijk een lijk. Hij laat vrouw en kinderen ackter. t)e kapitein en de officier van gezondkeid, die betrokken zijn in het bekeude treurige ge* val van den milicien M.zijn 19 dezer opnieuw voor den krijgsraad te 's Bosch verschenen om kennis te nemen van de afgelegde verklaringen der opgeroepen getuigen. Het laat zich bieruit vooiziendat deze zaak bare outknooping aabij In den nacht van 20 dezer is in de r. k. kerk te Nispen ingebroken. De dief of dieveo zijn door een raam in de kerk geklomtnen en overal in de sakristy en aau de offerblokken waren sporeu van beu. De justitie doet onder zoek. o De adel borst der le klasse L. G. Ivrol wordt met den 6n Januarjj aanstaande geplaatst' aau boord van Zr. Ms. wachtsebip te Wiliemsoord. De minister van financien heeft ter kennis van belanghebbenden gebragt, -dat in de maand April aanstaande, in het lokaal van het depar- tement van financien te 's Gravenhageten or eistaan van de daartoe beuoemde commissie een vergelijkend onderzoek zal plaats hebben van adspiranten voor de betrekking van surnn- menair bij het vak der posterijenwaartoe minstens twaalf plaatsen ter vervulling worden opengesteld. De adspiranten behooren zicli voor den 1 Maart aanst. bij een op zege! gescbreven rekest, tot den minister te wenden. De adspi ranten moeten geboren zijn tusscken den 1 Julij 1852 en den 1 Julij 1855. Zaainslat;, 21 December. Bij de heden alhier, op enkele inschrijving, gebonden aan be- steding van verdedigingswerken aan de covers van dc calamiteuse polders Margaret ha cn Eon- dragt was laagste inschrijver de beer 1). Tholeus te Neuzen voorf 28830.—. De hoo/st ingeschreveue som bedroeg 30100.—. In bet Handelsblad van Antwerpen leest men Onze Nederlanders, die .stainbroeders be- wijzen eenen dienst aan Vlaanderen, in t bijzon- der aan Gent waarover bun niet genoeg dank kan worden gezegd. Op bet kanaal Gent—Ter- neuzen wordt bnuue scbeejivaart door hun opge- Naar wij vernemen hebben de nu te's Hage gearresteerde twee personenbeschuldigd van den dnbbelen moord verleden week te Rotterdam een nacht doorgebragtdenkelijk om informatie tot een goed beenkomen te zoeken. Zij badden zich per vigelanto hierheen laten vervoeren. Ecu hunner was als matroos verkleed. Ben behoeve der noodlijdenden door de jongste overstroomingen in bet departement van de Seine beeft mevrouw Thiers 1000 fr. en de prinses van Orleans 25 000 fr. toegezonden aan de Figaro, welk blad zich met de in ontvangst- neming van gelden, ten behoeve dier noodlijden den, heeft belast. Toen H. M. dekeizerin verleden week cen wandeling door de diergaarde te Berljjn deed, kwam eensklaps uit een boschje een magere vrouw te voorschijn, met de kommer op't gelaat Deze wierp zicb smeekend voor de keizeriu, met den uitroep „Genade uwe majesteit voor mijn man terwijl zij ook een schrijven overhandigde, waarin stondMijn ongelukkige man versmacht in den kerker, ik smeek u als eenige kerstgift voor mij en mijne kinderen om genade voor hem. H. M. 'oeloofde alles te doen wat in baar ver mogen was en dat zij zoo mogelijk in tegen wooidigheid van baar man bet kerstfeest zou viereu. Te Weenen is eene nieuwe onderneming op bet touw gezet. Een haudelaar in naaima- chines beett nameljjk een aantal learners elegant ingerigt. In elk dezer viudt men eene naai- machinedie door een stooimnacbinetje wordt bewogen, en verder al wat noodig is om te knippen enz. Die kamers kan men per uur, per dag of per week huren. Deze onderneming scbijnt veel bij val to vinden. - Een Amerikaan Frank Malian beeft ecu uicnvve vvijze vjin voortstu^viug foogepast op rivier- booten welke geen groote diepgang mogen hebben en die ook niet van dc gewone radercu nrogen voorzien zijn wegens de scbadc die daardoor aan de oevers wordt toegebragt. De proeftogt met zijne boot op liet Eric kanaal bad bet besto gevolg. In de Ned. Ind. lezcu wij dat de iurigting bierop neerkomt Dc boot is van ondcreu aan dc bodem in het midden over de lengfe. voorzien van een te koop evenais zijn kamerraad van Zijl, die reeds op viijdaft m den loop, van den dag aan. de hewoonster van ^loasrust. ziin vvaar had aangeboden. D< e van Zijl is geblesseerd aan de kin en boven 'toog, ten.ijl zijn vriend van der Linden aan den liens is verwond. iieiden zien er uit als een paar gerafiineerde boeven, Zatur.lag avond tegen negen unr zat de heer Scliaap op Maasrust aau den Loosduinschen Keg, tegenover de buitenplaats Eikenduinen, met zijn eehtgenoote 111 het" achtervertrek van linn wo'iing een kopje thee te drinken, toen zij duidelijk voetstap- pen van meer dan e'en persoon in den tnin achter het huis hoorden. Weldra werd dit gevotgd door het rammelen cnklet- tcren van drie ramen, die men achtereenvolgens, doch te ver- geefs, poogde op^ te schuiven. Behalve mijnheer en mevrouw Scliaap bevond zich op de bovenverdieping nog een inwonende dame; de dienstbode was echter wegens familieomstandigheden op dien avond afwezig. De luiken van genoemd achtervertrek waren niet gesloten, zoodat men vau buiten af de vrouw des huizes kon zien zitten baar echtgonoot was echter zoo geplaatst, dat de inbrekers hem met konden zien. Mevrouw Schaap, die terstoud het gevaarvolle van den toestand doorzag, verloor nogthans haar tegenwooidigheid van geest niet en fluisterde haar echtgenoot toe zijn revolver te halen uit de lade der tafel in het nabijzijnd vertrek. Een oogcnbiik later haalde zij zclve ten spotdigste de percussionsdoos van boven en hernam daarop bedaard haar plaats. Welgewapend or.tsloot daaroji de heer Scliaap de tuindeur. Het gcdruisch hierdoor veroorzaakt, stoarde terstond de booswigten m hun werk; zij namcn filings de vlugt, terwijl hun nog een anetal schotcn met den revolver werden nagezonden. Hadden de inbrekers ook aan bet. vierde raatn hun pogingen herhaald dan waren zij in hun snood plan maar al te wel geslaa°-d, wfij men had yevzuimd de kikvor.-ch te bevestigen, en wie wcet welk vreeselijk tooneei er dan zou hebbea plaats gegvepen. ltoeds zondag mogt men er in slagen de vermoedelfike daders van deze poging tot inbraak te arrestorcn. Zondagavond toch te 11 ure heeft, men op de Ammnuitiehaven tc 's Hage twee personen in hechtenis genomeu cn terstond per rijtuig naar Loosdninen vervoerd. Eeze personen waren zaturdag te 7 uren nog te 's Gravcnhage gezien en hadden ook nog later op den avond een Borrel gebruikt in een wijnhuis aan den Loosduin- sehen weg. De een Van der Linden geheeten heeft reeds vroeger een jaar cellnlair gezcten en was zaturdagniorgen op Maasrust komen bedelen, zeggen de dat mijnheer. die afwezig was hem wel kende. Toen juist dc heer Schaap te huis kwam toonj.e an der Linden hem een getuigenis van een opzigter, dat hij door een ongel ikkigcn val onder 't werk zijn borstbeen had gebroken en daardoor niet meer in staat was ziju brood te verdienen\an der Linden had ook postpapier en enveloppcn

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1872 | | pagina 1