ALGEMEEN MtEUWJAARS-ADVERTENTIEN No. 792. Woensdag 25 December 1872. 12de Jaarg. a 40 cent, Binnedaridsche berigten. Buitenlandsche berio-ten. Ingezonden Stukken. Daar het verzenden van naamkaart- jes per post door de postadministratie zeer wordt belemmerd, en het meer en meer gebruikelijk wordt, dat men zijne heilwenschen, bij den aanvang van eenen nieuwen jaarkring aan vrienden beken- den en begunstigers per advertentie be- kend maakt, zoo hebben de onderare- teekenden besloten, in de courant van 1 Januarij 1873, waarvan er duizend zoo binnen als buiten deze plants zullen worden verzonden, NIEUWJ AA11S- ADVERTENTIEN te plaatsen met inbegrip van een nummer der courant. Door dezen maatregel zal de courant te Neuzenin plaats van Dingsdasr morgen ten avond des Woensdags 8 ure worden uitgegever De advertentien worden ingewacht voor Dings dag 31 December des AVONDS TEN 6 URE. De Uitgevers DHONT COMP. ooij maar een paar weken vacantie genumen van den strijd en Frankrjjk zal er zeker in die 14 dagen uiet minder rusfig om zijn Naar lief Bien public nieldt, zijn de geruchten, volgens welke er reeds finantieele onderhandelin 1 gen zonden zijn aangeknoopt. om het vijfde milliard te betalen. eenigzins voorbarig. Het officiense blad voegt er bij dat de regering reeds nti in staat zou zijn bet vierde milliard te voldoen maar dat zijten einde eene geldcrisis te voor komen, zal voortgaan m iandelijks 200 milliocn aan Duitschland nit te keeren. Men kan alzoo voor de helft van 1873 de volkomene ontrniining van het Franschc grondgebied door de Duitsche tioepen te gemoet zien. omdat men dan zegt het blad aan Duitschland de finantieele waar borgen voor het laatste milliard zal kunnen aanliieden. 1 wee Spaansche ministersdie van financien en kolonienheliben bedanktomdat zij niet instemden met de zachtere bonding door de icgeiing teu aanzien van Portorico genomen. Hunne plaafsen warenvolgens de laatste berigtenwederom ingenomen. JE*oli t ide Overzigt. Ilet belangrijkste op staatkundig gebied is de voorgenoinen aftreding vaD v. Bismarck als algemeene rijksbestuurder of rijkskanselier. Dat plan maakt in Duitschland geen aangennnieu indruk. De man die, toeu ran alle zijden woe deude golven van ontevredenheid om hem bruischten toch bijkans geheel aUeen als een ijzeren rots de haat en verachting van landgenoot en vreemdeling weerstood, de man wiens door- dringende blik meer zag dan die van bijkans alle novens hem geplaatste staatknndigen te zamen, de werkzame hand, de kracbtige geest, de ijzeren vvil van v. Bismarck in bet pas ge- borenmaar nog aan de grootste gevaren blootgestelde keizerrijk te moeten missendit beschouvvt men in de moeijelijke dagen die zijn en nog komen kunnen als een verlies van onberstelbaren aard want men beseftdat hoezeer Dnitschlands grooten staatsbeld voor bet oog nog wel met een en ander zich blijf belasten, dat niets dan de noodzakelljkheid van afueming van ligchaams- en geestkracbtden anders on bezweken man tot dezen stap dwingen Rijke geschenken vloeijen daarom onophonde- lijk naar het vcrblijf van den thans zoo vereerden rijkskanselier; als ware het om door dezen zonnescbijn van vereering de afdalende geest kracht weer op te wekken. Het laatste huldeblijk des keizers aan zijn getrouwen en onversaagden be8tnurder bestaat in het overbrengen met groote plegtigbeid van vijf op de Franseben veroverde stukken geschut naar Schonhausen, bestaande in een getrokken 24ponderte Soissons veroverd, een gladde 12ponder, buit gemaakt te Douai een getrokken 8ponder nit Metz een dito 4ponder uit S6dan en een mitrailleuse te Parijs veroverd. Rijk met bloemen en cikenkransen getooid, zijn die stukken. onder militair geleide - naar Schon hausenovergobragt en in het park opgesteld als een blijvende herinnering aan de groote gebeur tenissenwaavin Duitschlands kanselier zulk een belangrijk aandeel beeft gehad. Het politiek kansspel der Fransehen becft in de laatste dagen wel veel hoofden en pennen in beweging gehoudenmaar is eigenlijk nog geen stap voorwaarts gekomen. Alle zijden en alle partijen bouden wel druk vergaderingen men redevoerf, ook Thiers rjjdt nu en dan op zijn oud stokpaardjemaar er zal nog wel mcuige stormachtige zitting moeten komen eer men het op bet punt der constitutioneele ver- beteringen zoowat eens wordt. Men heeft dan Bij miuisterieele besebikking van 20 dezer is de vergunning voor een stoombootdienst tot vervoer van personen goedereu en vee tusschen Sluis en Brugge, vroeger verleend aan L Noest, als direct ear der Sluissche stoomliootmaatschappij, gevestigd te Sluis. met ingang van 13 Januarij 1873. verklaard te zijn vervallen. Neuzen 24 December. Gisteien had albier iu bet Nederl. logement do openbare verkooping plaatsder uavolgende onioeiende goederen gelegen in de gemeenten Axel en Neuzen I. Eene extra schoone bofstede. bestaande in woonhuisschuur en verdere gebouwenmet 8 hect. 99 aren 20 cent, hofgrond of erf tuin boomgaard. bonw on vveiland uitweg a'ls wei- land en water, gelegen in den Bnthpolder. -e- meente Axel. II. Eene partij uitmuntend bouw land gelegen als voren voreugroot 9 beet. 85 a'en 32 cent. III. Eene partij uitmuntend bouwland gelegen als jvorengroot 3 beet. 96 aien 20 cent.; te zamen verkocht voor f 1100 per 44 aren 56 cent. IV Eene schoone hofstede, bestaande in woonhuis. sebum' en verdere ge bouwen. met 10 beet. 75 aren 75 cent, erftub) weilaudzijkantweg. bouwland en aan was ge legen in den Ouden Zevenaarpoldergemeeute Neuzen. V. Eene partij bouwland en zijkantwe" gelegen als voren. groot 6 beet 90aren 20cent! VI. Eene partij bouwland en zijkantweg. gele gen als voren groot 3 beet. 52 aren 40 cent te zamen verkocht voor f 930 per 44 area 56 cent. VII. Een beplan.te dijk. genaamd „den Lankerekseheu dijkgroot 1 beet. 75 aren 50 cent.; verkocht in massa voor f 2710. VIII Een schoon hofsteedje. bestaande in woonhuis schuur en aanhoorighedenmet 2 hect. 42 aren 60 cent, erltuin, boomgaard en bouwland alles in den Ouden Zevenaarpeldergemeente Neuzen verkocht voor 1550 per 44 aren 56 cent. Iu bare zitting van 3 December 11. beeft de S o c i e t c d e Medecine te Genttot corr. li'i beuoeind den beer A. Walraven geneesheer te Lamswaarde, wegens waarnemingen en onder- zoekingen over de al of niet abortive werkin<* der sulph. quin. Aan bet Hulst. blad wordt berigt dat op 't Zand gemeente Koewachtin den tuin van den beer P. F. Dierick, zijn gesloken 26 lau<'e en zeer dikke asperges; kuustinatig in den vollen groiid geteeld i bebbeu we veel last van bet water, maar het j is o n s e i g e n w a t e r, dank zij de trage gang J der werkzaambeden van bet te graven uitwate rmgskanaal dat wij aan bet ministerie Fock i te danken hebben doch betwelk waarschjjnlijk j nog lang op zijne vollooijing zal wacbteD. Be- langhebbeiiden betalen inmiddels trouw bunne j subsidie daaraan. Was bet kanaal gereed dan zou, volgens bet alotide spreekwoord „het water naar de zee loopen." Nu lijden onder Aarden- burg en Oostburg de landen niet weinig. Enkele boisteden moeten als het ware met bootjes l lezocht worden. Op sommige plaatsen waar- onder IJzendijke, hebben tal van minvermogeude lui een ander onderkomen moeten zoekeu. In tusseben wordt er over bet algemeen weinig aimoede geleden en is de gezondbeidstoestand z.eer bevredigend. Men scbrijft aan deN.G. Ct. uit Hoofdplaa' van 18 dezer: Het berigt uit den Haagaande Arnb. Ct. over het polder reglement in Zeeland, is in zoo verreonjuist, dat niet alleen de Belgen, in.iai ook giondeigenaars uit andere rijken tegen de bepaling, dat zij zich niet dan door Neder- landers mogen laten vertegenwoordigenbij de ministers zijn in verzet gekomen. Daaraan is bet dan ook waarsehijnhjk toe te scbrijven dat de koninkhjke sane tie nog niet op het reglement ^evalen is, yemiits l.epaald was dat het reeds met 1 January 1873 zou in vverking treden. - Men scbrijft uit Middelburg In eeno ver- gadenng dezer dagen gehouden door de hier ge ves lgde afdeeiing der vereeniging ter bevordering van fabnek- en handvvei kmjverbeid is besloten tot bet bouden van een wedstrjjd door bandwerks- heden in verscbillende vakkeu, alstimmer- .e en, smedenboekbiuderskleerniakers schoenmakerssigarenmakers enz. Er zullen aaivoor geldelijke premien en getuigschriften worden uitgeloofd. onderwijs wordt in de wet van '57 alios ge^even wat. art. 194 vergunt."" I Ziedaar dan onzen jarenlangen strijd door den tegenstander zelven geregtvaardigd. Ziedaar de bekenteuisdat de liberalen standhoudende tegen alle agitatiSnbet regt op huune zijde badden. Wij kunnen te vreden zijn." Maar wat zal de heer Saajjmans Vader e. s. die behoudemler gedaebtenis van de eerlijke toe- passing van art. 194 alle beil venvacht. van zoo'u bekeutenis zeggen „De Negen Gemeenteneen blad, dat tweemaal 's weeks bij den boekhandelaar Bernb Behrus (e Akkerum verscbijntkondigt in bet nommer van 22 December aan dat bet blad met 1 Januarij 1873 in grooter formaat het licbt zal zien en dat „de beer P. A. Janssen oud- kapitein der infanterieaan de redactie ver- bonden is, om verslagen van raads vergaderingen op te inakeu." Men scbrijft uit Graauw van 16 December: De longziektewaarvan deze omtrek sints eenigen tijd bevrijd was gebleven is thans alhier op den stal van een der voornaamste landbouwers uitgebioiJen. Ontniddelijk is de gebeele stal onteigcuden ofscboon al de runderen no^ ge- zond waren zijn zo alle geslacht. Men meldt uit het Voormalig 4e district van Zeeland. 20 December. Al hebben wij bier geen To of Tiber, nocli Seine of Marne' toch Als een bewijs boe de opening van den spoorweg tot V lissingen van grooten iuvloed is op het verkeer langs den vroeger zoo druk be- j zocbten rijweg tusseben onze beide gemeenten, kandieiien, dat, bij de II. week teu raadhuize i plaats gehad hebbende tolverpacbting voor het z ifnv iaar. s'ecbts is geboden de som van 11U0, tervviji die vroeger f 1800 A f 2200 j opbragt. Men ziet ook bijna geen rijtuig meer op den weg, daar ieder van bet sneller en goed- kooper vervoermiddel gebruik maakt; daardoor is ook de gadurende ruim acbttien jaren bestaan i uebneude omnibus onderneming verpligt geweest deu dienst te staken. xnT Tot, Semeente veldwaebter van Sehore en bike(Z. B.) is benoemd W. Hemmekam vroeger mareckauss^e te Axel. j De premie van duizend gulden voor hem die de daders van den iu den nacht van 13 op 14 dezer te s Gravenhage gepleegden dubbelen moord weet aan te wijzen of zoodanige inliehtin- gen weet te geven dat daarvan de aanbondin0- der daders bet gevolg is. is niet door de jnstitie uitgeloofdmaar door de erfgenamen van de vermoorde dame ter besebikking gesteld. Per telegraaf wordt ons gemeld dat in den afgeloopen nacht twee ingezetenen dier go meente, J. de J. en W. de G. waarvan een in de bunit der vermoorden vvooende. zijn gearres- teerd als verdacht van de daders te ziju van de aldaar gepleegden dubbelen moord. In de N. R. Ct. van 19 dezer lezen wij 't volgende wMen weet. met wat felheid de scboolwet van 18,)7 door den beer Groen en zijne partij is aangevallenomdat zij aan een verkregen regt de vrijheid van onderwijs te kort deed, Jaren aebtereenmet onbeevenaarde bitter- lieid worden wij daarover vervolgd. Deloyaal, I despotiek en de Hemel weet boe bet al meer beette, dat wij de schoohvet van 1857. als een trouwe uitvoering der grondwet, wilden handbaven. En wat zegt beden De Hoop des Vaderlands, bet hoofdorgaan der scboolwet agitatie ,,„De grondwet gedoogt geen wetsherzieningdan in den geest van den heer Moens't bijzonder De beer Motley, die thans te Londen ver- toeft, is eiiistig ongesteld. Eene bevige bloed- spuwing heeft hem zeer verzwakt. Toch voedt men hoop, dat bij herstellen zal. Een ankee beeft een matras uitgevonden, die bet onmogelijk maakt zich te verslapen. Die matras wordt opgevvonden als eeu pend'ule. Bij het naar bed gaan zet men den wijzer op bet uurwaarop men wakker wi! worden. Op den bepaalden tjjd loopt met een verschrikkeljjk geraas een wekker afde matras wordt doorde veer opgeligtlegt den outwakende zachtjes op den vloer ncer en rolt zich dan op, zoodat hem alle gelegenbeid tot weder inslapeu belet wordt. In navolging van den burgemeester van Koe wacht heeft men te Graauw ua smids en wagen- makers gehoord te bebben ook eene berekeuing gemaakt wat het breede velgen reglementmoest bet wet worden den landbouwers van Graauw voor verandering van widen zon moeten kosten. Do voertuigen die omveruiijdelijk veranderd zouden moeten worden ziju opgenomen en naar eene matige taxatie van bovengenoerade am- bacbtsmans becijferd. De becijferiug geeft maar eventjens voor die gemeente een facit van f 226.02 a I 1 e e u voor wielen zonder verder de nood/.akeiijkste uitgaven voor bet veranderen van assen en daarmede verbonden houtwerk in acht te nemen, betwelk zeker nog al een ouaardig som met je surplus zou opleveren. Naar bovenstaande maatstaf zal een voermau, ter uaauwernood tol kunneude betaleuverpligt ziju voor de verandering van ziju gerij eeue uitgaaf te doen van salvo jus to f 100, en een landbonwer, nu slechts rond komende die van f 650. Niet ten ouregte dus dat ook smids en wagenmakers met angst bezield het tijdstip te gemoet zien dat er over de breede velgen kwestie zal beslist worden want zeggen zij, werk en uitgaven zullen er voor ons genoeg zijn maar op St. Andries zal de betaling van velen achter blijven en wij zullen daardoor ons c r e d i e t bij leveraneiers cu notarissec ver- liezen. Neemt men verder in acht dat de landbouwers voor het miust het 9/io gedeelte der kunstwegen hebben tot stand gebragt en voor dat gedeelte voortdurend den kostelijkeu onderboud zullen moeten blijven betalen, dan zal het geene ver- wondering baren dat zij hun afkeer v<an een reglement doen blijkendat hun zoo duur te staan konit. zoo diep in bunne vrijheid ingrijpt ben aan banden legt en onuitvoerbaar is. Immers iemand die maar eenige kennis van wegen of land beeft zal moeten constateren dat bet onmo- gelijk is, gedurende bet grootste gedeelte van het najaarden winter en het voorjaar met breede velgen gerijen werk te kunnen maken ja zelfs dat voor het oogenblik geen een land- bouwereenigzins van de kunstwegen venvjjderd met zulke gerijen de kunstbaan zou kunnen be- reikennieftegenstaande bij met gerij uigfc;i smal of oud beslag, dat geniakkclijk dpor de

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1872 | | pagina 1