ALGEMEEN No. 789. Zaturdag 14 December 1872. 12de Jaarg;. Binnenfandsche beriglen. Buitenlandsche beri«>'len. A B 0 N N E M E X T. V E 11 S C H IJ N T WOENSDAG EN ZATURDAG I> II O il X C O ITI P. <c it'ouzen. ADVERT ENTIEN. Ongefrankeerde brieven wordo," niet aange- nomen. De COMMISSARIS DES KONINGS IN DE PROVINCIE ZEEE AND breogt ter kennis vau helanghebben 'en <!at de lichten aan den ingang der haven te liens, heginnende met den 12 dezorweder 7.ullen worden ontstoken. Middf.t.rurg 11 Deeemher 1872. De Commissaris des Konings voornoemd, R. W. VAN LIJNDEN. folitielr Ovepzifft. De toestand in Frankrijk is in zooverre ge calmeerd dat Thiers zijne poging om de F' ansche repuhliek op vastere grondslagen te vestigen door de kracht der tegenover hem staande par tijen voor het oogenblik heeft opgegevenen daarvan zijn minister van binneulandsche zaken met diens secretaris generaal de offers heeft latcn worden. Zafurdag was de opgewon lenheid over staat- knndige gebetirlenissen te Parijs grootdoe!) de rust is nergens gestoord ge worden. Het regent verzoek sch rift en tot onthinding der volksvertegen- woordiging, waaraau echter bij den tegenwoordi gen toestand wel niet zal worden voldaan. Er is thans emie commissie van 30 leden benoemd tot ontwerping eener nieuwe regeling waarvan slechts 11 tot de linkerzijdc of beken le voorstanders der Thiers regeering behooren. Het verbond tnssehen de Bonapartisteude Legitimisten en Orleanisfen wordt thans officieel aangekondigd door de bladen die aan het „h >f van Chislehnrst" tot orgaan dienen. Eene collectieve verklaring, geplaatst aan het hoofd van den Ordre, den Ganlois en den Pays, ver zekert het bestaan dezer aliiantie en geeft te kennendat het bondgenootschap ten doel heeft de omverwerping van de repuhliek. Over het bloedhaddat er dan zal moeten komen ter beslissing van de vraag weike dynastie Frankrijk moet herkrijgen wordt in die verklaring niet gesproken. 'Naar men verneemt, heeft de h mge geestelijkheidwier grooteu invloed op de royalisten bekend is den nienwen bond bewerkt. Ondanks de beloftenwelke de drie genoemde bladen geven voorloopig alleen de verdediging der maatschappy zich tot taak te stellen, tnaken zij reeds onderhands eene zeer ijverige propaganda in het belang van den ex keizerbovendien bebben de gedurende eenigen tijd gestaakte woelingen der Bonapartisten op de Parijsche werkplaatsen weder een aanrang genomen. De agenten der imperialistisclie party traehtten den werklieden diets te maken dat allien de repu bliek de schald heeft van de vermeerdering der belastingde dnnrte der levensmiddelen en het kwijnen van handel en nijverheid. Wauneer het keizerrijk hersteld isdan zalzoo verze- keren die opruijersbet grootste gedeelte der belasting Op de schouders der rijken en der goede burgers gelegd worden. In vele fabrieken en weikplaats worden die agenten zeer slecht ontvangenin enkele ecbter viuden bunne woorden wel geboor. Binnen kort zalop gezamenlijke koslen van de Britsche regering, de admiraliteit en de Britscbe maatscbappij van wetenscbappen, het oorlogscbip Challenger in zee steken met het doel om op uitgebreide schaal waarnemingen te doen ter bepaling van de diepte des oceaans, den vorm van den zeebodemvan de tempe- ratuur des zeewaters op verschillende diepten van de kraebt en ligting der stroomen enz. De reis zal minstrns drie jaren durenbet scbip zal zooveel doenlijk alle zeeSn bezoeken, van de Noord tot de Japanscbe zee en de golf van Mexico, van Nieuw Zeeland tot straat Behring. Het is rnim van alles voorzien wat voor den wetenschappelijken arbeid wordt ver- eischt; bet heeft niet minder dan 200 Eng. mijlen dieplijn en 25 Eng. mijlec van de sterkste dreglijn aan boordbenevens eene rijke verza- melingnetten, haken en harken en de werktaigen von meuwste uitvindiug om voortdurend wan- neer weer en wind zulks veroorloveo, den bodeiu der zee af te dreggen. Bovendien zal men traehtten om ook voor amlera takken van wetenschap waarnemingen te doen daarvoor zijn niet slechts uatuurkun digen maar ook schei eu sferreknudigen, leeke naars en photografen aan boo>d, en vooi- dit doel hehhen zich vele vrijvi illigers aaugeboden. Daar snelheid van beweging hier geen vereischte is is het zeilvennogen van de Challenger aanmer kelijk verminderd en de sterkte der eigentlijke benianuing zooveel mogelyk ingekrouipen. Men verwaeht de scboonste vrucbten van deze on der neming voor de wetenschapterwijl men uu reeds herekerit, dat de Challenger op zijn wetenschap pelijken togt aan het land nog minder zal kosten dan wanneer het schip weikeloos in de eene of andere Biitsche ooHogshaven hleef liggea. Dat. alle vera idering geen vorbetering iswerd dezer dagen in Engeland door een deskuudige weder aangetoond in de quae tie der pautsering van oorlogshodems. Wie herinnert /.icii niet dieti wedstrijd ttisschen Frankrijk en Engeland in het bo awe n van de grootste en de zwaarste met 'j/.er omgeven sehepen Naauwelijks had het eene schip eene der Fransche vverven verlaten of Engeland zette een ander op staj>elgcdachter dan zijn tegenstander om dan door dezeu weder overtroffen te worden. En het resultant van dien kostharen wedstrijd Geen ander dan dat Engeland thans eeu tal vau de zwaarste gepant- serde sehepen hezitzouder daardoor iets voor zijne verdediging te hebben gewonnen. De mid delon van aanval nerneu steels in kracht toe en uu ligt het in den aard der zaak dat. hoe ge ducbter deze worden, hoe minder het ijzer de sehepen tegen de werkiug van het gescbut kan hesehermen. De zwaarste pantserplaten worden door hat tegenwoordig geschnt als papier doorboord en het lijdstip is niet ver meer verwijderd waarop men de grootste zeemogen Iheid verpligt zal zieu tcrng te keeren tot ile zeemagtwaannede Nelson en de Rnyler bnnne grootste overvvinningen hobhen hehaald het houten materieel. De boofdvoorwaarde bij een zecgevecht is toch thans niet zoozeer de zorg voor de onk wets baarheid bij de verdediging als wel de vlugheid bij den aanval. Om dien te veikrijgeu kan men geen gebruik maken van logge jjzeren gevaarteu, die geschikt kuunen zijn voor de kuustverdediging maar zal men in het hezit moeten zijn van een aanzienlijk aantal houten vaartuigenzoodanig ingerigtdat zij onder zeil en stoo.n met den meesten spoed te gebruiken zijn. Dit denkbeeld wordt ook ontwikkeld door den EDgelsehen luitenant kolonel Strange, die zulk eene flotille van kleine ongepantserde vaartuigen gewapeud wil hebben 66n stuk van het zwaarste geschut, dat met de meeste zekerheid zijne pro jectielen zal kunnen afzenden, De geschiedenis van David en Goliaht moet in praktijk worden gebragtde vlugheid van dea dwerg moet het winnen op de domme kracht van den reus. Van zulk een oorlogscbip der toekomst, oflievervan het verledenverwaeht de Engelscbe kolonel herleving der zeemanskunst en van den zeemans geestdie door de dienst op de pantserscbepen grooteudeels dreigen verloren te gaan. Eaten wij zegt hjj. als van ouds weder meer gaan letten op de kracht van onze slagen, dan op de dikte van ons schild Die les uit den vreemde is ook voor ons behartigenswaard. De minister van buitenlandsche zaken roept op jongelieden, Nederlanders, die in aanmerking weuschen te komen voor klerk bij zijn depart., voorshands op een tractement van 500. Schoon Aanmeldinrr voor 31 cu Hoogduitsche talen. December a. s. N'euzen, 13 December. Benoemd tot ontvanger der directe lielastin- genin en uitgaande regten en accijnsen te Nenzen E. P. J. Baerveldt, thans ontvanger te Kruiningen c. a. Uulst, 11 December. Eergisteren had bier eene treffeude ter aardehestelling plants. C. J. van Turnhout de eenige zoon zijner reeds hejaarde ouders werd grafwaarts gedragen. A1 gemeen was de overleder.e geacht en bemiud. Als secretins der IE familie, als medebestuur der der handhoog-sociteit de Batavieren en als niedelid der Vinceiitius vereenignig werd zijn lijk door de ineeste leden van genoemde gezeiscbap pen kerk en grafwaarts vergezeld. Toen de kist in de groeve werd nedergelaten, kon men bij alien opmerken, dat deze plegtigheid eenen diepen indruk gemaakt had. Zeer zeker zal de zoo vrneg ontslapene vrieud bij ons alien lang in het geheugen blijven. Op nader te hepnlen datum, waarschjjnlijk in de maan 1 Juuij 1873, zal te Oostburg eene tentoonstellingworden gehouden van vee en landboawwerktuigen van vvege de maat scbappij van landbouvv en veeteelt, in de pro- vincie Zeeland. Men schrijft uit Yerseke. Zijn onze infor- matien juist, dan is de inschrijving op 150.000 kweekoesters ten verkoop aangeboden door de naamlooze vennootsehap „De eerste knnstmatige oester en mosselcultuur in Zeeland," gevestigd te Goes niet toegewezen vermits de hoogste inschrijver voor 50.000 oesters slechts /1800. per mille zoo geboden hebben. met verandering der voorwaarden. De knnstmatige oesteikwee- kerij neemt een steeds gunstiger wending. Nieuwe ondernemers nemen banken van den minderen visscher over, om de primitieve op- rigters te volgen en dat wel voor znlke hooge prijzendat men niet weet waarover zich meer te verwonderen over vraag of aaubod. Te Waarde is een kalf geboren op den stal van den landbouwer H. C. Poleij, dat blind is en een vreenulen staart heeft, ter lengte vau en er uitziende als die eetiergeit. Het is overi- gens gezond. Er werd den 6u te Wolphaarsdijk een per soon met name E. d. P., door de justitie ge arresteerd en naar het Luis van arrest, te Goes opgezondendie verdaeht sehijnt gehouden te worden van sehuldig te zijn aan de talrijke aldaar plants gehad hebbende brandeu Aan de open bare lagere school te Hans weevt is lot hoofdonderwijzer benoemd de beer M. Eintboud te Thuleu. De zes ouderofficieren van het instructie- batailjou te Kampen die dezer dagen te s'Ilage examens voor den rang van 1 uit. kwarliermees ter dedenzijn alien geslaagd. Slechts vier van hen de beeren Vemcr LogemaDTen Kloostcr en Moggeustormkunnen geplaatst worden. De Haagsclie predikant dr.Roelof Bennink Jaussoniusom zijn gevoelvolle gedichten met cere bcker.d, is maandag morgen plotsiding over- ledennadat bij nog den vorigen dag in de VVillemskeik gepredikt had. Voor Hellevoetsluis zijn gister naclit in een hcvigen zuid westen storm drie sehepen met ge- kapte masten tegen de Mariiiebaven gedreien. De Ojivarenden zijn alien gered. Uit den Holder wordt van 9 Deceruber gemeld Gedurende een groot gedeelte van den afge- loopen uacht cu den ganseheu dag woedt bier een bevige storm uit het Z. W., vergezeld van zivare rukwinden eu regenbuijen. De grootste wind- drnk werd waargenomen heden ocbtend ten 10 n. schrijven is een boofdvereischte. Voorts wordt verlaugd bedrevecheid in de Fransche, Engclseho j 40 m. eu was 109 Kg de baromctcrstand was teu 1 u. 35 m. 730 36 mm. Het water sfaat hier en daar langs het kanaal op de straten. Behalve het ornver waaijen van schoorsteenen en schuttingen, het afwaaijen van dakpannen heeft men gelnkkig nog van gcene rampeu ver- nomen. De storm blijft inuiiddels voortwoeden. Men heeft reeds lang opgemerktdat het ledergoed in stallen door de amruoniak dampen hard en broos wordt. Het gebruik van vet of andere smeermiddelen is niet voldoende geble- ken. Men bereikt volkonien het doel door onder het vet of de olie eene kleiue boeveelheid glycerine te mengen het leer blijft dan goed en buigbaar. Eergisteren is te Eindhoven zekere Gerrit Sampermans konducteur. gearresteerd als ver- moedelijke dader van een diefstal van drie bankhilietten van /"1000, ten nadeele vau de maatscbappij der staatsspoorvvegen. De Werkmansvriend bevat de voorloopige statuten van een anti zondags arbeidsverbond. Het doel vau dat verbond is de afsehatfing van alien noodeloozen arbeid op zondag. Onder noodeloozen arbeid verstaat het verbond alle werk dat bij ernstigen wil zeer wel den vorigen dag kan worden verrigtof zonder gevaar voor iemands levengezondheid of eigendom tot den volgenden dag kan worden uitgesteld. A1 wat niet regtstreeks of zijdelings met dit doel in ver- baud staat ligt bniten het verbond. Het zal zijn doel trachten te bereiken door het houden van openbare vergaderingenhet verspreiden van geschiiften, het uitzenden vaa agenten, enz teu eiude overal belangstelling in de afscbaffiug van den zondagsarbeid op te wekken en gaanile te houdenen de daartoe dienstige maatregeleu te doen bespreken eu voorstaan. Het verbond zal echter uimmer iets voorstaan of doen. dat indruiscben zou tegen de maatschappelijke orde. De contributie is minstens 25 cents per jaar. Uit Dooruik wordt gemeld, dat de regtbank aldaar bij vonnis heeft uitgemaakt, dat een rei- ziger voorzien van een retourkaartop geene tusschenstations mag afstappen, om zich vervol- gens met eeu anderen trein naar de bestemmings- plaats te begeven. Men schrijft uit Dinaut van den 6 Dec. Eene vrouw van Audenelie, die reeds herhaaldc malen in de Maas was gesprongenlict zich eergisteren in eeu diepen waterput vallen die maar 90 centimeters breed was eu verseheidene meters water iuhield. Hare bleed ver waaten gingen op zoek en ten 11 ure kwamen zij met fakkels aan den put. Zij is doodzeiden zij tot elkander. na haar herhaaldelijk toegeroepeu te hebben. Wij zullen de politic waarscbnweti en haar morgen komen opvisschen. Des morgeus ging een buur naar de put. Hij ziet de arme vrouw beweging maken. Wat doet gij daar roept bij haar toe. - Ik wandelantwoordde zij bedaard. De buurman snelt naar bet buis der vermisto en deze wordt eenige minuten daavna uit haar nat graf opgehaald. In den nacbt van zondag op maandag heeft er in Eondeit een zeldzaam hevige orkaan gewoed. Er is hier en daar schade aangerigt aan gebou- wen en verscbeiden personen zijn gewoud. Te Bristol is een huis ingestort. waarbij twee per sonen werden gedood. Te Exeter woei de top van den toren af en beschadigde de kerk. Te Oxford is Oriel College zwaar beschadigd eu een nog niet voltooid spoorwegstatiou vernield. Het kamp van Aldershot heeft erg geleden. Te Dawlei, in Shorpshire, heeft een vrees- selijk ongeluk plants gehad. Terwijl aeht arbei- ders in eeu stcenkolenmijn werden neergelalen, brak de ketting. waaraan de bak bevestigd was, en alien stortteu in de diepte neder. Zij von- den onmiddclijk den dood. Per drie uisandeu Mnnen Neuzeuf 1 franc# door het geheele Kijk 1.10 geliecl Belgie1,40 EnVele nommers 0.05 Men abonneert zich bij alle Boekhaudelaars, Postdireeteuren en Brierenbusbouders. BIJ Van 1 tot 4 regeUf 0,40 Voor elke regel meer,,0,10 Adrertentien gelievt men aan de Uitgevcrs in te zenden niterlijk Pingadag en Vrijdag uamiddags DRIE lire.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1872 | | pagina 1