ALGEME No. 788. W oensdag 11 December 1872. 12de Jaarg. Buitenlandsche> berigten. HandelsbenMen. Binnenlandsclie berigten. Politiek Overzijjt. Reeds eenigen tijd Iiepon er gernchfen eener minder vriendschappelijke verhondiug tusschen Frankrijk en ltalie en men vreesde dat de Ital. wet op de geesteiijke corporatien daarin geen verbetering zoude brengen. In Italic zelf hecf't dit reeds aanleiding gegeven tot eenige onge- rustbeidzoodat de regering noodig schijnt le hebben geacht bieromtrent eenige openlijke in- lichting te geven. In eene geboaden vergade dering van den 27 Nov.begon de minister met die ongunstige berigten tegen te spreken en verklaarde dat voortdurend de beste verlmuding tusschen de beide landen beersebte. Bij elke voorkomende gelegenhoid" zeide bij „heeft bet Fransche gouvernement ons zijnen wenscht be tuigdom met ltalie op een goeden voet te blijven, alle redenen tot wantronwen te vertvij- deren en tot den grondslag der wederzijdsche betrekkingen te nemen bet belang dat beide nation er by hebben om met elkander in vriend- sebap en goede nabunrschnp te leven. ltalie is niet vijandig tegen Frankrijk en dat kan hot ook niet zijn. Met wenscht met Frankrijk de vriendschappelijke en vaste betrekkingen te onderboudenwelke strooken met de herinne- ringen van vroegere dagen en met de levendig beid der bandels relation. De onzekerheid en onbestemdlieid, welke in dit opzigt wel eens in ltalie zijn opgemerkt, zijn dan ook niet toe te schrijveu aan eene bier te lande heerscbende eigenlijke vijandscbap jegens Frankrijkmaar aan bet vermoeden dat er bij onze naburen een gevoel van vijandscbap bestaat en bovenal aan de wetenschapdat in Frankrijk de clericale partij magtiger is dan in eenig ander land en in den tegenwoordigen strjjd der partijen wel eens de overhand zou kunnen verkrijgen en ge volg geven aan hare weinig bemantelde vijand scbap jegens ons land. Dit woord van den Italiaanschen minister maakt aanspraak op eene helderheid van voor- stelling bij de parlementaire taal on/.er politiekers niet altijd evenzeer uitkomendehet leert dat bij eene omkeer van zaken in Frankrijk ons werelddeel aan nieuwe botsingen bloot staat en de man die thans het roer van zaken in Frankrijk in kanden heeftvan Eoropeesch belang is. Sommige bladen hebben reeds berigt dat Thiers den moed zoude hebben Iaten zakken en bij een verderen tegenstand, zooals hij die in de laatste dagen ondervond, de regering nederleggen maar van den nnderen kant deelt men mede dat de groote blijkeu van overeenstemming die hij nit alle deelen des lands ondervindthem hebben doen besluiten het tegen hem opgestokeu komplot van keizer- en koniuklijken met kracht het hoofd te bieden. Dat wij bij dezen stand van zaken mcnige stormachtige zitting der Fransche kamers te wachten hebbenis boven twijf'el verbeven zoodra maar de point brulants aan de orde van den dag zijn. Het Fransche ooMogsbudget voor 1873 bedraagt raeer dan 200 millioen gulden. Bij gelegenheid 40.000 man zeker geen bezwaar bij eene be volking van 15 millioen invvoners is op vele plaat sen bet voorwendsel geweest tot bet zaaijen van ontevredenheid onder de bevolking en het ver- wekken van oproer. Te Mureia. eene stad met 40 i'i 50 dui/.end inwonersgelegen bij de oost- knst der Middellandsche zee, heeft een gevecbt |)laats gebad vvaarbij 300 dooden zijn gevallen, te Bejar. een slechts gering dalstadjewerd 7 men aaneen over de overwimiing gestreden te Limarqes zijn de oproerlingen naar het gebergte gevlngt maar niet dan nadat ze eerst een aan merkelijke oorlogschatting had len geheven. Te Malaga heeft men de voorstad door de opstan- delingen bezetstorrnenderband moeten innemen. Te Madrid meende men dat de opstand no ge daan was en alleen de verstrooide beuden moesten worden vervolgdlatere berigten echter doen zien dat de oproerliugen op verscbillende punten, o. a. te Malaga en te Amuriadelweer een offensieve houding hebben aangeuomen. In de omstreken van Toledo zijn de Carlisten geslagen en in Valencia de republikeinende regering behaalt wel de overwinning maar schijnt maar niet bij magte te zijn de beibaling dier onge regeldbeden te verhinderen Uit alle omstandighedcn blijkt dat de troon van den thans zwakken en nog altoos sukke lenden Amadous zeer waukel staat en een wel gelukte rukwind der partijen haar kan ombalen. Zorilla schijnt dit zelf te hcseffen daar hij reeds pogingen heeft aangewend zich met de republi keinen die de magtigste partij in bet land zijn, te verstaan. Deze echter hebben zulks koeltjes o[)genomen terwijl de bijeenkomst beeft geleid dat partijen malkander scberpe woorden toege voegd en er alles behalve eene verzoening is tot stand gekomen. dier bebandeling werd menige klagt gehoord over de insubordinatie der troepcn, waarvan de eene partij de schuld op den ander werpt, maar tot geuezing van welke kwaaldie de kauker van het tegenwoordige Fransche leger is, al zeer weinig practische geneesmiddelen werden gereleveerd. De tvveede helft van onze eeuw komt in een opzigt in Frankrijk veel met de vorigo overeen, dit namelijk dat de onzedelijkheid en daardoor de lafhartigheid onder de bevolking gaande weg toeneemt. De heilzon der vrijheid is voor Spanje ook nog al niet opgegaan. Hoevee! timmerlieden achtereenvolgens bezig warer. het lang verwaar- loosde gebouw van volksgeluk op te knappen en te verbeteren, nog altijd schijnt het aan den bekwamen architect te ontbreken die in het geheel eenige eeuheid weet te brengen. De gevierde Zorilla. onder den jubel des volks tot het bewind geroepen en op wiens bcleid men zooveel hoop had dat het land tot rust zou komen, schijnt daarin ook nog maar niet te slagen. Car- listen. republiekeinenclericalen en wie weet wat al staatkundige partijgangers schcnden on opboudelijk dan bier dan daar de openbare orde, alles met geen ander doel dan de bestaande orde van zaken omver te werpen. De ligting van Z. M. de koning beeft de wet ter voor ziening tegen besmettelijke ziektcn met zijne goedkeuring bekrachtigd. Nenzen 10 December. In ons nummer van 4 September 11. deelden wij onze lezers mede, het vinden van een kindje, bij de bouwhoeve Moffenschans alhier; wij ver- nemen dat verleden week die zaak voor het geregt te Gent is bebandcld en dat de moeder van dat kind is veroordeeld tot 3 maanden ge vangenisstrafbij die bebandeling is tevens ge blekon dat het kindje betwelk alhier den 2G April 1871 aan de westsluis is gevouden ook nit dat hnisgezin voortkwaro, de moeder daarvan is tot gel'ijke straf, en de brengster dier beide kinderen veroordeeld tot eene gevangenisstraf van G maanden. Uulst8 December. Heden morgen ten 8 ure werd op den straatweg van bier naar Kapellebrug, ongeveer 10 minuten van deze plants verwijderd, het lijk gevouden met ver- brijzeld hoofd van den marechaussee J. Leegen- boek welke sedert eenige dagen op zijne stand plants te Aardenburg was vermisteen tweeloop zakpistool werd bij het lijk op den weg gevonden. De juiste reden tot zeifmoord wordt niet gekend. In de Gazette van Gent lezen wij bet volgendeWij hebben over eenigen tijd bet verslag medegedeeld van de algemcene vorga- dering der Belgisehe en vreemde eigenaars der polders protesterende feger. de nitsluiting der vreemdelingen in bet bestuur hunner eigendom- men. Het reglement. waarbjj deze nitsluiting bekrachtigd wordt. is door de provincial staten gestemd geworden. De koninklijke bekrachtiging ontbreekt alleen aan het gezegde reglement om in Holland wet te zijn. Het "is we! te denken dat er in onze kainer zal gevraagd worden, welke bonding bet gouvernement iu deze zaak denkt te nemen. Men zegt dat eene ondervraging in de beerenkamer van Pruissen zal plants hebben Frankrijk komt op diplomatieke wijze tusschenbeidenEngeland onderstcunt ook krachtig zijne landgenooten en ltalie zal zich bij Duitschland aansluiten. Men schrijft uit Goes aan de conservatieve Rott. Courant Sedert jareii was bier de algemeene kiaclit der ingezeten over de drukkende lasten hoofd- zakelijk) veroorzaakt door de enorme uifgaven voor bet openbaar oiiderwijstengevolge waarvan dan ook door de kiezersmannen naar onzen ge- meenteraad werden afgevaardigddie jaren lang door woord en schriftdie uitgaven afkeurden. Hoewel uu de meerderheid van den gemeen- teraad uit zulke niannen bestaat. zuljen eerlang die_ lasten nog met eenige duizenden verhoogd worden, door bet oprigten eener landbouvvkuudige schoolwelke als onmisbaar wordt beschouwd maar waarvan de gunstige resultaten zoowel als die der bestaande hoogere burgerschoolnaauw- Ijjks zullen te vinden zijn." De beerW. Moerdijk, hulponderwyzer aan de openbare burgersehooi voor jongens te Gouda, staat no. 1 op de voordragt voor hoofdenderwijzer te Kruiningeu. weft hii S°nngen T echter Kedaan- doch Z01ldcr vrudlt De Kott. Ct. meldt bet volgende uit opaarndam Dezei' dagen voeren 11 man 's morgens voor b Hur in cen sloep op bet IJ zijnde bet perso neel van een der aldaar gestationeerde rnodder- molens. Nu is bet niet te cntkennen, dat bet yaartuig te zwaar belast wasvooral den wind m aan meriting genomen, docb zooals meermalen gebeuitwas bier ook het geval, men za<r het gevaai te laat iu. Weldra waren dan het lltal daar de wind meer en meer wakkerde en de golven ook plants in de boot namen bewust dat een bijna zekere dood weldra hun aller lot zoude zijn want hoe zonden zij in het duister p. m. 60 m. van den wal, in dit ormtuimig water behouden kunnen blijven terwjjl bet vaar tuig zeer spoedig door het in'bnigen van bet water, zinken zoude, doch gelukkig niet alzoo. Een echte Hollaudsche jongen met name Jochem Polder- man wonende te Spaarndamstoker op de moddermachinc. klimt op een der banken en zegtMenschenkermen helpt bier nietde boot moet verlielit worden, die zwemmen kan, volgt mij na. anders gaan wij alien verloren en bij springt overboord, welk voorbeeld nog door een man, den kapitein der machine wonlt ge volgd. De boot was nu minder be.vracht doch ten be wijzedat door bet kloek beraad van J Poldernoan hij zich en 10 man voor een groot gevaar heeft geredstrekke dat de boot"toeh nog zonk, doch nu zoo digt aan den wal, dat alien behouden bleven. In een der jongste nommers van de Stan- daard komt een advertentie voor, die alius aan vangt Heden overfeed de bij Gods volk alhier (te Amsterdam) welbekende en beminde Maretje, wed.^ van J. Krijgers, in den ouderdom van mini 87 jaarvan welke 70 jaar op den weg naar Sioti. Die haar nabjj gekend hebbeu weteu hoe zij lot in haar laatste dagen nog groeu en frisch in het geioof was. enz. .^en gev(dge ^an het bij vernieuwing snel en buitengewoon wassen van de Waal, zijn dings- dag avoud ook de boven uitenvaarden en de veendam te Brakel onder geloopen zoodat het water thans van dijk tot dijk staat, en al de buitcndijks gelegen gronden van Loevestein tot Za't Bomrael ter weerszyden van de rivier totaal zijn geinundeerd. Ook' te Gorinebem staat de kade, dienendo tot aanlegplaats der stoombooten, gebeel onder water. Het provinciaal geregtskof in Gclderland 1 eeft Jan van Druten wegens moordgepleegd op zijn dochtertje door het in de Rijn te werpen, en poging tot moord op een tweede kind ge pleegd, tot levenslange tuchthuisstraf veroordeeld. Van 1 Januarij tot December is aan de markteu te Leeu warden, SneekBolsvvard LemmerBalk, Woudsend Joure, Ileerenveeu j en olvega aan boter verkocht voor eene waarde van ruim 7 millioen gulden; in 1870 bedroeg zij f 1.040 000 meer, doch toen zijn de prijzen kooger geweest dan nu. Volgens berigten uit Luik is ook de Maas met zijne zijrivieren, buiten zijn oevers getreden sinds den winter van 1850—i8f»l heeft het water in die streken zulk eene hoogte niet bereikt. Tusschen Luik en Maastricht zijn alle vetden oyerstroomd en de huizen vormeu eilandjes te midden van het water. In den omtrek van Luik te Seraing, Jupille, Jemeppe, Huy en ander plaatsen hebbeu verscheidene fabrieken dienten- gevolge den arbeid moeten staken, waardoor de werldieden in grooten nood geraken. Luidens de jongste berigten was het water nog steeds wassende. De S?ine..is 200 zeeF Seurassen, dat dingsdag te Parijs bijna alle in de nabijheid der rivie"'r gelegene kelders van bet water te lijden badden. De Moniteur kon niet op den gewouen tijd ver- schijnen, omdat de drukkerij onder water stond. Rondom Parijs is de toestand nog veel erger terwijl de regens aanbouden en men dus bcducht is dat het water nog hooger stijgen zal. Ook uit Iralie zijn weer verontrustende berigten ontvangen nopens het wassen der rivieren in npper Italicwaardoor schade wordt aangerigt. Ook de Tiber dreigt buiten hare oevers te treden. De regen boudt aan. Aanbesteding-en. Op Vrijdag 20 December 1872, des root-mid- dags ten 10 ure. aan bet gebouw van het Provinciaal bestuur te Middelbunr: 1. Het aanleggen van een in den Zwinpolder gelegen gedeelte van het uitwateringskauaal, in het voormalig 4de district van Zeeland. Deze aaubesteding zal gescbieden bij enkele inschrjjving volgens 434 der Algemeene Vroor- schriften. Het uitnemen berslellen on weder iuhan^en van de buiten vloeddeuren der groote sluizen van het kanaal door Zuid Bevelandmet bijbebooremle werk/.aamlieden. Deze aaubesteding zal gescbieden bij enkele inscbrijving volgens 434 der Algemeene Voor- sehriften. BURGERLIJKEN STAND VAN NEUZEN vu,n U tot S December. o ICoi<cr(laiii, 9 December. (j —.Een zonderlinge zaak, die veel van een roman heeft, deed zich m deze week te 's Bosch voor. Een jongmensch, van ongeveer 30 jaren, wilde zich als sol- daat verbinden, doch hij kon zijne herkomst niet bewijzen, wist juc^ ,^.aar hij gebOren was, noch wie zijne ouders waren, ook had hij geene bij hem bekeiide woonplaats hier te lande hij kon dus niet aangeuomen worden hij beweerde echter dat hij luer geboren was, doch als cen kind van ruim een jaar aan boord was gebragt van het schip, gevoerd door zekeren schipper Berends, die de bmnenrivieren bevoer en ook om vrachten den Uijn opgingvan zijne vroegste jengd werd hij steeds gestreng aan boord gchoudeu en als het schip erger.s voor den wal lag) mogt hij met boven komcn toen hij tot de mannelijke jaren kwam, cn wist dat Berends, die hem steeds streng behandelde, zijn vader met was, vrocg hij dezen herhaalde malen wie zijne ouders waren hij kreeg dan echter ten antwoord met een eindic .eens st>rong hij zelfs in het water, om d or zwemmen 7 J om a or zwemmen het schip te ontvlugten, doch eer hij aan land kon komen werd hij met de boot mgehaaldweer aan boord gekomen, kreeg hij een diagt slagen en werd nog strenger bewaardtoen hij 26 jaien oud geworden was^ lag Berends met zijn schip aan het luenwe Diep, en werd hij onder den naam van Antoon Janssen naar fW T T 2ells(jh,lp 0VerSege^n. dat denzelfden dag naar Oost-Indie zou vertrekken met dat schip maakte hij twee Uden11 en We t0en ontslaSelll 'nmiddels was Berends over- Do reden waarom hij juist te 's Hertogenbosch teregt kwam om naar zijn vader cn moeder te zoeken, is, omdat eenmaal wylen Janssen, vroeger hezemmaker in deze stad, hem schreef dat zijne vrouw overlcdeu was. Het zij echter genocg dat deze die' na tT dood geen kinderen ""Ket en den dooil zijner vrouw in het oude mannenhuis werd opgenomen, waar.n hij ook reeds jaren geleden stierf AUe is by afgegaan op den naam Janssen, die hem gegeven was dachtP C •^""gen biJ iemand teregt gekomen, die hij dacht dat zijne moeder was en die nog een anderen zoou had velke op hem geleek doch ook vruchtelooszonder papieren n .onder geld staat hem niets anders voor de deur dan als landlooper aangehouden te worden, daartoe is echter zijn eer- gevoel te groot, liever, zegt hij, zal ik mij vrijwiilig den dood geven; jammer voor een zoo knappen, flinken, doch on»eluk- kigcii jougen. 6 OvECLT.TDEX. 5 Df-c. Jacobus Dcij, oud 14 j., z. v. Jacobus en van Anna Michielsen. j Gebookten, 4 Dec. Maatje, d. v, Leendr.rt van der Ifooft on van Suzanua Jolijfc. De toevoer van Granen was over het algemeen vrij voldoeade Tarwe 20 a 30 cent, Rogge 10 a 20 cent, Gerst 10 ceDtj Paardenboonen 10 eent en Erwten 25 cent lager. Zeeuwsche en Vlaamsche Tarwe f 12,50 "a f 13,50, Over- maassclie f 10,10 a f 10,80 raindcrc f 8,50 a f 9,-'-. Rogge Zeeuwsche en Vlaamsche f 7,20 a f 7,50, Overmaassche f 6,50 f 7,--. Gerst, Zeeuwsche winter f 6,70 a f 7,10, mindere f 6,*20 a f 6,60, zomer dito f 5,60 a 6,30, mindere f 5,00 a f 5,50.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1872 | | pagina 1