ALGE1EEN No. 786. Woensdag 4 December \8(Z. 12de Jaarg. ntaenli sc berigten. IJandelsberigten. Advertentien. ijariflc ECHTVEKEEJIIGIK JPolitielc Overzi<;t. le politieke strijd in Frankrijk dnnrt nog voort ir is rrij zeker reeds jl. zafurdag avond eene voorwaarts gekomen door het aannernen een regeringsvoorstel waarbij aau dertig plaats aan vyftien leden de bebandeling van toekomstige grondslagen van den staat zal den opgedragen. 'an alle zijden uit het land stroomen adressen, irbij de president het volste vertrouwen des cs wordt kenbaar gemaakt. De meeste bladen bijkans alle provincien ademen een vijantligen 3t tegen de tegenwoordige onrnststokers in nationale vergadering. Wat wilt gijdns >t mengij heeren hertogen markiezen en jnnen laat den ouden man zijn gang gaan wij vertronwen dat evenals veel zich na onze ie vernedering heeft hersteld ook verder nog zal teregt komen. an den anderen kant roept ThiersHoe •ne zou ikoude man mijne plaats willen imen om in eene op mijne jaren zeer ge- schte rust en vrede te mogen leven. Als ind op zulk een leeftij 1 nog 18 uren daags t arbeidenkan hij dan verdragen ieder inblik te worden lastig gevallen e Ultramontaansche beer Veuillot daarentegen zich dus over den grjjzcn president uit Thiersdeze kleine manheeft sedert hij s kinderschoeuen uittrokzoowat de hand id in of aanleiding gegeven tot al de ver kte dingen die in Frankrijk gebenrd zijn leeft de Julij-omwenteling gemaakt en deed Julij-troon weder instorten hij schiep door s „geschiedenis der omwenteling" het broei- j der revolufionairen en godslasteraars ja hij t Parijs geplunderd het standbeeld ran Vol- 5 vlak tegenover een kerk geplaats en niemand t Frankrijk meer tot de republiek gebragt minder voor het Bonapartisme behoeddan t deze man. let is denkelijk dat Thiers ditmaal zal zege- en maar verre is het er vandaan dat de d met dit conflict zoude geeiudigd zijn. De jrvlakte van den strijd verbergt een bodem, veel in zijnen schoot verborgen houdtwaar- voor gansch ons werelddeel wel of wee kan •tvloeijen. c minister van binnenlandsche zaken heeft ene bijeenkomst der commissie voor de ver- cschriften naar aanleiding van het protest prins Napoleon tegen zjjne uitzettingde daring afgelegd dat de regering de tegen- irdigheid van dien prins in Frankrijk niet dnlden omdat zij bekend was met het be in eener Bonapartistische zarnenzweringer oegende datvermist de nationale vergade was uiteen gegaan, de regering niets audcrs kunnen doen dan den prins uit hot land te en. ets beters dan al dien politieken strijd waar le de Fransche kamers zich bezig houden de zeer mogelijkc aanneming van een door afgevaardigde Joubert iugediend vvetsvoorstel :kkende om het bezigen van kinderen benedeu i leeftijd van 10 jaren in fabrieken te verbieden, het bezigen van kinderen boven dien leeftijd sen toe te staan wanneer hun gelegenheid ge- en wordt om onderwijs te genieten. Daartoe :dt in het vvetsontwerp bepaald dat kinderen 'en de 10 en beneden de dertien jaren niet er dan zes, door een rusttijd afgebroken uren dag in de fabrieken mogen arbeiden, en dat werktijd niet voor 's morgens 5 uur beginnen, sb na 8 uur's avonds eindigen mag. Vrouwen meisjes mogen verder volgens het ont de benoeming van Gamindc tot kapitein-generaal van Catalonie een afkeurcnd votiun uit le sprekeu. Philippine, 29 November, lleden had alhier do begrafeuis plaats der twee zoo jainmcr- lijk omgekoineu visschers uit deze gemeeute J. G. F. Arb o-cheer en ziju' kuecht l). Lauret, op den 27 dezer onder de gemeeute lloek ver- dronken groot was de outstelteuis, die dit treurig geval in de gemeeute had te.veeg gebragt en eene algemeeue deeluemiug in dezo droevige ramp bleek uit het groote aantal persouen die de beide lijkeu naar de laatste rustplaats verge zeldendaar de overledeue Arbroscbeer deei maakte van het gemeentebestuur alhier, van de afdeeling Metaien Kruis te 8as van Gent en de handboogmaatschappjj St. Pieter alhier, wareu al deze corporaticu vertegenwoordigddoor de leden van laatstgenoemde maatschappij werd ziju lijk gedragen bij het graf werd door deu hoofd man dezer maatschappij, deu beer A. Taelman, eene lijkrede uitgesproken, die een diepeu iudruk op al de aanwezigeu maakte, zjjne rede was van den volgeudeu inhoud Ziedaar dan geachte me-lele leu Ziedaar rp niet dan over dag in de fabrieken rken. Saar men uit Madrid meldt, zijn de in opstand toinen federalen woensdag door de regerings- epen met groot verlies nit de stad Murcia •dreven. De trocpcn zijn daarop Linares hin- igetrokken en zetten ijverig de vervolging ;en de muiters voort. De kolonel Gurra heeft insnrgenten in Andalusie geslagcD, paarden materieel buit gemaakt en ecnige manschappen fangen genomen. De bende der federalen in cos is geslngen en uiteen gejaagd; een groot leelte is krijgsgevangen gemaakt. Te Madrid jrscht volkomen rust. De cortes heeft met 152 tegen 47 stemmen, worpen het voorstel van Figuerasom over vriendeu en !>ekenden die zich rond deze groove scbaren om een laatst afsokoid te uemeu v;iti tlezeu zoo jammerlijk omgekoruen overledenen, het laatste oogenblik, dat wij bij het stoffelijk om hulselvauden betreurden vriend nog een woord van herinuering, een traan van medolijdeu kuu nen wijden Ja ik zeg een traan van mede lijdeu 1Jaren vlodeu en zageu wij hier om ons been onze geliefde vriendenouze dier- baarste familiepauden ter laatste rustplaats leggeu maarhoe suel ook soms ous door deu dood ontruktveelal toch uog met een laat.-teu haud- druk met een laatsten lius, met eeu laatst troos tend woord bij het afscheid uit het leven maar zelden op eeue zoo droevige, zoo onverwackte wijze als heden de geheele gemeeute treurt over dien onverwacbten, dien droevigeu slag, en ziedaar eeu jongeling in den bluei zijner jaren, hier een vader in de voile /.org zijus levens, plotseliug nit hunne familie, uit ons midden weggerukt. Ziedaar meusch uwe inagteloosheid de over- tuiging van nw niet Ziedaar de oudoorgron- delijke wilsbesluiten van den Alvermogende Ziedaar de spreuk bewaarheidde niensch wikt maar God beschiktStaren wij hier in de geopende groeve op eeuen betreurden vriend ook onze maatschappij verliest in hem een wel willend lidde gemeeute de staat een braaf, eerlijk, vlijtig burger! maar zijn huisgezinde vrouvv, een teederen echtgenoot, de kinderen een liefdevolien zorgzamen vader Ja diep bedroefde vrouwdiep hedroefde kinderen bitter hard is de slag, die u treftmaar heft het oog tot 11 e m die dc mier niet vergeet, door vviens zorg het gevingste grashalmpje groeit en tiertueen duizeadmalen minder vergeet Hij de weduweu en de weezeu berust in de onderwerpiug en gelateuheid in Zijnen allerheiligsten wil en° Hij zal u troost en zalviug in het harte leggeu. Adieu dan vriend Arbroscbeerniet alleen een traan van medeiijden, maar ook onze godsdienstige nagedachtenis zij u toegewijdmoge zij tot eeuwigheid mede werken adieu rust in vrede waar gij gingi, volgen wijen God weet mogelijk spoedig, adieu! mogeu wij elkauder in zaliger gewestcn weerzien Men meldt uit Hulst 30 Nov. Gisleren namiddag speelde het bijna 4jarig zoontje van Johannes de Kort voor de deur der ouderlijke woning. In de nabijheid ligt een riool waarin het water der stad bijeenloopt. Oiigelitkkigerwijs raakto het kind in deu put, en hoewel het er bijna dadelijk werd uitgetogen, en er oniniddelljk geneeskundige hulp bij de hand was, niets mogt bateu. Gedurende meer dan een uur weudde men alles aan, wat in dergelijke gevallen de wetenschap voorschrijft, maar de dood beschaamde de kunstde ouders hadden een dierbaar kind te beweenen. De directenr van het rijksteiegraafkantoor alhier P. F. Ketuer wordt met ill gang van 5 Januarij a. s. als zoodanig karftoor tc Seliounhoven, en in zijne tegenwoor dige betrekkiug vervangen door den directeur van het rijksteiegraafkantoor te Breskens D. Rijuders. De arrondissements regthank te Goes, heeft volgens de G. Ct. op 18 November I!, het na volgende vonnis uitgespro'ken als tegeu M. T. C. 21jaar, arheidster, wonende te Clinge (Zeeland) schuldig verklaard aan het loopen laugs den spoorwegzouder dat baar zulks uit den aard barer betrekkiug vrijstond en bniten toestemming van de bestuurders der dienst of van hem, wieu dit door de besiuurders is opge dragen. Veroordeeld tot eeno geldboete van drie gulden subsidiair in een gevangenisstraf van eeu dag en in de kosten van het geding, desnoods te verhalen bij lijfsdwang. Voormalig 4e district. In verschiilende poldersblijft do toestand door den boogeu waterstand treurig en allerschadelijkst. Afgeslo ten van bijna alle uitwaterings middelen zijn de nadeelen welke door de landbouwers in de Zwin, Olieslagers DiomeleSophia, Bewester Eede bezuiden en benoorden en in vele andere vruebt- bare polders, geleden worden, onberekenbaar. Eenige vvouingen en verschiilende hoopen koren vind men er onder waterzoo dat de watersnood al daar luide toeroepthoe gewenscht bet toch is, dat er den ineest mogelijken spoed gemaakt wordo, met de aanhangige kanalisatiewerken. Ook somutige griniUvegen zijn er bijna oudoor- komelijk niet het rninst dien in den Zwinpolder, zoo zelfs dat wanneer de tegenstanders van kei- wegen in de staten vergadering, nu eeus een kflKje geliefdcn te komen nemen hunne voor lietde voor de hier ondoelmatige grindwegen gewis getal van procenten zouden dalen. Omtrent. de verzending van geiden door middel van postwissels tusschen Nederland en i.e ereenigde Staten van Noord Amerika zijn de navolgende bepalingen vastgesteldwelke met 1 December a. s. in vverking zijn getreden Door de Nederlaudsehe pestkautoren worden geene sommen tot. een hooger bedrag dan van f 124.14 of van 49 dollars 70 cent overgemaakt. Behalve de naauwkeurige opgave van deu naam en de woonplaats van den geadresseerde. wordt mede de opgave van den naam en woonplaats van den afzender in den pogtwissel vereischt. Andere schriftelijke mededeeliugen zijn niet ge oorloofd. J h Het regt wegeus elke afzonderljjke geldver- zending naar de Vereenigde Siaten bedraagt Voor sommen van f 12 42 of daar beneden f 0 30; boven f 12 42 tot 24 83, 060; boven f 24.83 tot. /49.06, 1.20; boven tot 74 49, f 1 80; boven f 74.49 tot f 99.32, f 2 40; boven 99 32 tot 124 14, f 3 00. Te Deltt is een 1 ljarig meisje door uit- glijden in een ketel met kokende Hpoeling ge vallen, en ofselioon ohmiddelijk er uitgehaald en in koud water gedoinpeldtlen volgende dag onder bevige pijnen overieden. De barbiers te Oudewater hebben eenparig bcsloten, om het seheerloon met '/-i cent de persobn te verboogen. Een hnisvader te Haarlemmenncerdezer dageu met zijn kinderen speleude* wierp een verplaatst naar hot weinig k in id in den kagchel en de kinderen hadden veel sehik in de dan volgende ontploffing. Maar toen de vader zich een oogenblik verwij- derd hadwierpen de kinderen den heelen ge- vulden krnidhoorn in den kagcheltengevolge waarvan deze uit elkander sprongen de klee- deren van een fiUnner in brand geraaktcn. Do bnreu die oj» den slag toeschoton hebben het brandende kind in het >vater gedompeld om het vuur te kunnen hlusschen de kleine is er met eenige brandwonden afgekomen. In den naeht van dingsdag op woensdag viol aan de binneu de gemeent-e Voorst, te Wilp en Twello gestationeerde rijkseommiezcn het zeker zeldzaam voorregt ten deel om in een boerenwoning onder Vaassen niet minder dan drie geslagte, doeh niet veraecijnsde koeijenin heslag te nemen. Hadden de ambfenareu nog eenig geduld wefeti te oofenen dan ware de aanhaling weldra verdubbeld geweestverm its nog drie andere koeijen op stal stondeu met dezelfde Itestemming. BURGERLIJKEN STAND VAN NEUZEN van 35 N'ov. tot 1 Deo. Rotterdam, 2 December. Gent* 29 November. Louden, 2 December. PETRUS DE KRAKER EN JOHANNA DE BLAAIJ. dji? Zaamslag, 4 December 1872. Hunne dankhare kiuderen. Tot mijne diepe droefheid en die zijner kinderen en behuwdkinderen overleed heden na eene korte ongesteld- heid zeer plotselingin den ouderdmn van ruim 77jaren, mijn geliefden echtgenoot. de beer MATTHIJS CORNELIS DE KOSTER, in leven Wethouder dezer gemeonte. Cohtgene. 1 December 1872. J. W. WISSE, Wed. de Kostsk. Eenige kennisgeving. Het Hotel delfi (Station Axel" zal op Zaturdag a. s. 7 December fjfeopend worden. De ondergeteekoude eigenaar van gcze»d Hotel" allferguustigst gelegen hij hot sta- lionsgebouw te 2\,x.elj neemt bij deze de vrij. ■oi .j de Nicuwe Rottenlamsche Courant van dingsdng 19 November 18/2, no. 320, lezcn wij de volgendo advcrtentie MEfiKxtAPPEN. ..Een ieder in dit artikel handelende zal wel meer of minder bij ondervinding hebben, dat het in den laatsten tijd boos; noodzakelijk is good na te zien wat men ontvangt, en daar bij de beste controle nog altijd veel vertrouwen moet worden gegeven, is het zijns inziens dnbbel zaak, dat wanneer twee- of valschpakkigheid wordt outdekt, dit publiek te maken, en betzij nu dat omiehtzaamheid voor goede meleering of kwade trouw dc oorzaak is, de schade komt altijd op den verbruiker neer. Twee partijen Raeine in den laatsten tijd door mij uit Stampersgat outvangen, en bij bet gevvoue nazien leverbaar waien, werden in de fabriek van de heeren Fha.xskn va.v he E"ttk Co. te Goes verwerkt en bevouden een partij 21 baleu 301 Ned. p. zuiver kluiten bevatte, zijude gemerkt M V S, en een baal uit partij P I V S 18 Ned. p., komt op ongeveer 20 pCt. verlies, behalve de mnl en het indroogen, bij eene goede verdoeling van aarddeelen zal wel niemand bij betaling van marktwaarde dergelijke Racine ontvnugen, en is mijn be- scheiden wensch ook anderc buizen, wanneer ze iets dergelijks mogten ondervinden, ook dit bekend te maken, teneinde eenmaal deze onhoudbare toestand ophoude. (Get.) H. J. GUDDE Jr. Cominissionair. IIlwei.ijks—oltkekkingen. 28 Nov. Gcrardus van do Wege, oud 23 j., jm. en Elisabeth Allaart, ond 22 j., jd. Overlijden. 29 Nov. Izaak Maartens, oud 72 j., z. v. Cornells en van Christina Serlippens. Gebookten. 25 Nov. Jaunetje Gerarda, d. v. Jacob de Witte en van Adriana Pieternella Johanna Mesu. 29 Nov. Jaunts Pieter, z. v. Jacob Andries van Iloeve en van Pieternella Schijve. Puike soorten tarvve konden alleen vorige prijzen opbrengen, mindere 80 a 40 ct. lager. Ha?er 10 ct. lager over granen bijna als voren. Zeeuwsche en Viaamsche Tarwe f 12,50 a f 13,50, Over- maassche f 10,10 a f 10,80 mindere f 8,50 a f 9,20. Rogge Ze uwsche ec Viaamsehe f 7,20 a f 7,60, Overinaassche f 6,90 f 7,10. Gerst, Zeeuwsche winter f 6,90 a f7,20, mindere 16^30 a f 6,80, zomer dito f 5,70 a 6,30, mindere f 5,00 a f 5,60. Haver, korte f 8,40 a f 4,80, lange f 2,60 a f4,10. Paarden. boonen f 6,80 a f 7,80. Dnivenboonen f 8,20 a f 8 70, Bruineboonen f 13,— a f 13,50 mindere f 8,50 a f 11) -1 Witteboonen, Walchersche f 12,— a 112.50, Zeeuwsche f 11,25 a f 12,—, mindere f 8,— a f 11,—Erwten Walchersch f 8,50 a f 9,25Zeeuwsche f 7,75 a f 8,25mindere f 7,25 a f 7,50. Koolzaad Lijnzaad 86 a 100 st. per Sl'/2 kop. Meekrap iets lager, handel kiein. Roode en Witte Tarwe a 85 kilo fr. 27,—, Rogge fr. 15,—, Gerst fr. Haver fr. 13,75. Boekweit fr. 18,50. Paar- deuboonen fr. 16,50. Koolzaad fr. 42,—. Lijnzaad fr. 41,50. LijnkoekeH fr. 25,—. Koolzaadkoeken fr. 18.—. Boter per kilogram fr. 3,10. Eijeren fr. 3,95 per 26 stuks. Granen vast, maar met weinig handel. O - VAN

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1872 | | pagina 1