algemeen CiSr °:sze:r 3?r brt1""*'- No. 784. V) oensdag 27 November 1872. 12de Jaarg. SS 2T vere"ela; »«1 -1 Binnenlandsche b^ri^ten. SeVTeLr'S,Ilbe|mitl M Wj"a geMC SS'«„t.,eel gel00f le hMWe» Ingezonden Stukken. Buitenlandsche berigten. van Tw.rr' r1 |endrik,1S Ma, inns> komende van Do.drecht en bestemd naar Louden in den JPolitieU Over/i<rt. Ilet beslissend oogcnblik is gekomen heeft Fraukrijks president gezegd m. a. w. de stoat van onzekerheid moet eindigenin deze zitting inoet een bepaalde regeringsyonn worden gcko- zen. Kies tusschen mij en al wat gij wilt "naar ik verkies niet Ianger hot boofd te'zijn dot met het volste regt ieder oogenblik door'een ander kan worden vervangen. De tegenwoordige Frnn- ache staten-vergadering zal dns een nieuwe en belangi ijke bladzjde moeten zijn in de geschie I denis sedert de konings beleediging to Ems voor Frankrijk op zoo droevige wijze beseh'reven. Alio partijen schijnen druk in de weer. De Orleanisten bezitten een niet te veracbten partii in de natiouale vergadering. Rouher en zijne geestverwanten bebben drukke onderhandelingcn met ChislehnrstGambetta is een man die toont dat hjj niet scbroomt te sprekenmaar ook weet op zijn tijd verstandig tezwijgen. Thiers is nog altijd de onmisbare. maar kitteloorige die evenzeer geaeht als gevreesd wordt. Dij al dezen strijdbij al die politieke woe- lingen en hartstogten is de plegtigheid der gebeden voor de nntionnie vergadering onver- binderd zijn ganggegaan. De groote en prachiige kerk de Notre Dame bevatte bij die gelegenheid al wat (ondanks de republiek) 'de hooge arisfo i eratie scbitterends kon ten toon stellen. Daar waren Thiers en echtgenoote. al de ministers, de piesident dei kamei's en een sohare van aan- zienlijke dames. Eeue collectie v0or de Elzas 1 ser8 werd gehoudenmaar bragt weinig op. (Deze geannexeerdcn ontvingen steeds veel deelneming in woordenmaar weinig in daden.) le twnalf uur 's middags begon de plegtig j beid. De kerk was pracbtig versierd. Alle lichten waren ontstoken, nicuwsgierigeu in meni"-- te opgekomen die ecbter bet schip der kerk niet mogten binnentredendaar dit voor de keur der officiele elite was gereserveerd. Degouver near van Parijs generaal Ladmiraultverscbeen oraringd door een schitterende staf; van ieder bataillon - was een deputatie van vier offieieren aauwezigdie in groot tenne den generaal afwacbtten. oorts waren vele afgevaardigden, de leden van den staatsraad de twee prefecten en de gemeenteraad ran Parijs vertegenvvoordigd. In de kerk was een wacht geplaatst en daar buiten bevond zich een compagnie van het 51e regement ora de orde te be waren. Bij de ver- schijning van den aartsbisschopmgr. Guibert k'a^uiM^e. muz'ek der de kerk gestationeerde republikeinsche garde een plegtigen marsch ten 1 gehoore. In &in woordde Parijzenaar mogt zich hier weer eens verlustigen in eene schitterende ceremonie als in de dagen van ouds. Ook in de nieeste andere kerken, de protes tansche kerken en synagoges niet uitgezonderd werden eveneeus de gebeden gehouden hoewel op minder plegtmatige wijze dan in de Notre Dame. In Engeland neemt de desertie in het leger op zeer verontrustende wijze toe. In bet laatst verloopen jaar beliep dit getal 8 a 9 duizend. Wat men moet denken van dezen tegenzin in de railitaire dienst, meent men bij de hoofd administratie niet te wetendoch zij die eenig zins meer met de zaak bekend zijn oordeelen dat ook in Engeland bet lot van den soldaat weinig benijd is. De Engelsche concnl-generaal op Cuba heeft aan zijn regering medegedeelddat er ongeveer 350.000 negerslaren op Cuba aanwezig zijn waarvan verre het grootste deel in Afrika is geboren en ingevoerd gednrende de laatste derfi- jaren. Van dit getal zijn er 200.000 werkzaam op de tabak- en suikerplantages. Bovendien vverken daar nog 50.000 h 60 000 Chinezcn die ook niet veel anders dan shaven zijn. De negers worden niet aangemoedigd ora te trouwen en geregeld te leven en over 't geheel wordt te veel werk van ben gevorderd maar zij worden overigcns niet wrecd behandeld. Gednrende het vvetsontwerpenbij de opening der kamers inge- lP°k een ontwerp aan de orde gesteld tot frmm n™" T" f°"dsgroot 20 millioen ii.1 lies tot bevordering van bet openbaar ln-er d'Inrvn T' '"ri^;en van gesehikte lokaFen 01 en/j- Daaruit zal aan gemeenten die am oe aanzoek doen tegen zeer mating 'rente 1 gednrende een zeker aantal jaren. een ^edeelte van ue son, noodig voor de inrigting vant j njdleelte dom de proviucie bijgedrngen wordt De miiita.re qnaestie welker regeling do te-en woonnge regering zich tot taak had gesteld en die ,u het geheele landbljkens bet tal Van gcscln if ten en petities daarover. aan de orde is bleef nog bangende de handelingen der re*erin* zeggingem Door de Belgische regering isonder andere iNeuzen, 26 November. Men meldt ons nit het voormalig 4e district onder dagteekemng van 24 dezerhet volgende Ik acbt het met onbelangrjjk UEd. in kennis te stellenmet eene mededeeling mij heden morgen nit Gent toegezondenvan bevoegde and (de secretans van 't Comite d'action) lioudende dat morgen namiddag 4tire eene ergndering van Belgische en Fransche grand ee i gen are n te Gent gehouden zal worden ora te beiaadslagen over eemge bezwaren welke het onlangs door de prov. staten aangenomen regie- ment voor de polders en waterschappen no* aankleeftvoornamelijk omtrcnt het aangeno men amendernent van den beer Fokker, waarbii uitsluiting van stemregt wordt bemkkend aan gemagtjgden in Belgie of elders in den vreemde woonachtig, zoodat deze maatregel nadeelig werkt op de zonen of verdere bloedverwanten van de eigenaren. Behalve dat is eveneens groot hezwaar te*en het amendernent van dien zelfden heer hondende nitslniting van de vreemde grondeigenaren be- doe d al 3 van art. 39, betreffende het niet medewerken aan de benoemingen van dijkgraven gezworenen enz. Men begrijpt niet dat zoo een mgrupend amendernent zoo maar zonder stamp ot stoot aangenomen is. Was van Gent, 26 November. Heden morgen ,s wegens spuijing te Nenzen. bet water net kanaal zoo laag gewordendat alhier eenige geladen en ongelad-n schepen, waarscbijn - hiermede met bekend, op zijde te*en de steenglooijing lagen. Door de felle anndran* van bet bovenwater hrak heden voormiddag een der kleine slmsdenren van boven aan de kom waarin de schepen geschut worden door midden zoodat men de schutbalken in deszelfs plants heeft moeten stellen. 1 Gisteren namiddag had een begin van schoorsteenbrand bij den heer L. La.nmens exped.tenr alhier plants welke zich alleen tot i.Izendijke, 25 November. Met *e- noegen vernemen wij, dat onze jeugdige stad- genoot, de heer Jan Vermastleerling van het conservatoire te Gent, dezer dagen is°benoemd tot adsistent-professor in de muziek aan die in- ngting. De benoemde is, zoo als men weet, de zoon yap onzen kapelmeester de beer V. J Vermast alhier. - Niettegenstaande bet ongunstige weder der laatste weken is de geuldie door bet Zwin (westel. Zecnwsch-Vlaanderen) loopt, den 9 dezer met groote inspanning gedigt. Doen zich geene huitengewone omstandigheden voor, dan kan de Internationale bedijking van het Zwin als geslaagd worden beschouwd. Aangenomen het heroep naar Sint Krnis door ds. E. J. van de Roemer, pred.teKrabbe.i- dyke. ^afU wli vernemen hehben concessionari«sen ya„ de omnibusdienst tusschen Middelhurg en Vlissingen hesloten deze dienst met prime Decern- her tijdehjk te staken. Uit Willemstad wordt ons van 23Novem- ner gemeldt: Gisteren avond ten 6 uur, had op hot Hollandsch Diep nabij deze gemeente een schip, genaamd de vrouw Adriana Willemina, fverr Pe" 200 aiUd r°gge komcndc Ant we,pen en bestemd naar Schiedam, werd op ,lf> "VRl I'let ver van de hovensluis. door 1 ndgernL H°ewel de schiPPer vaa de tjalk e de stoomboot op zich zag nankomen idle moeite deed om haar to ontwijken was zulks I Gwn, c i s,"?mboot kvvam met voile vaart i „n i-! fgen f schip aan, zoodat alles scheurde en k'aakte en het schoone vaartuig weldra be gon te ztuken. c-cIiIk-ip i gcvaa,'\ en de uiterste inspanning ide ie P den scbipper, om zijne twee kirn bed In i u e" eeu van 4 Jaar' <lie ''eeds te brenien Zlnkende vaartuig boven te b f" daaina met deze en met vrouw -uster eu beide knechten op de stoomboot over ni/vpi6,' NaaU^Clbka ba(iden zi) b«n vaar- tesiiJle i' fhe\ Z0Qk met de bieraan be- vesttgde rociboot in de diepte neder De scbip per met de zijnet, werden daarop door de geze*de stoomboot te Willemstad aan wal gezet! wfar hebbemie d Van ,alles. eu ^eene ande>'e kleederen nebbendedan die zij aan badden in deernis waaidigen toestand aankwamen. Van het se zonken vaartuig is niets te zien. g i I i^aai, h0' ^andelsblad verneemt is vonr hndPtit duLTll0rb6Cke commissie b«t gebeele Ilet T pid.Pi,a 7 'UU0 mgeschreven. e Leidsche stndentencorps heeft besloten /'540 *ooi dat plan beschikbaar te stellen. hpliv °ei'eiS Van onze koningin naar England beeft weder geruchten van huvveljksplannen van den prms T.? Oranje doen ontstaam De Bien lublic nainelyk verzekertdat H. M. het kanaal (Ten m^dp0^6n I P°gin"en aan te wen- en om de band van princes Beatrix de jongste heeft hHn(]pargehme?fer den omfrek Tan Hoorn dei dan 80 ,f i°° f ?a" CCnen zoon niet dan 80 taarten ten geschenke gekregen. Op bet postkantoor in eene onzer groote "eTs JaTT81 t r!angS iemand honderd P°sfze- beamb^e 00 i i kooPe° e.n boad daartoe den bearobte 100 cents aan die deze weigerde in he aling aan te nemen. De kooper oordeelde dat de ambtenaar volkomen in zijn regt was doch beg-on de postzegels na bj het stuk te koopen, en hiertegen kon de beambte tot zijn spijt niets inbrengen. De te Viedder gevestigde vereenigiu* tot weung van schoolverzuim, heeft besloten een adies aan de tweede kamer te rigten waarin TgheidaaDg 0ngeD °P de '"voering der leerplig- Een verschrikkeljjk ongeval had dingsdag nnddag in de prov. Groningen plaats. De pas° sagierswagen die van Groningen op Zeildiik )i p 2 mot 7 passagiere de Ruisschebrug gekomen passeerde" een kap 0 waa no.r bet Paard voor den passaciers- wagen verscbnkte en met den wagon en alien ie er in zatenin iiet Damsterdiep stortte. De yoerman kwam op het paard teregt en is on*e- deerd op het drooge gekomen. Onmiddefijk word hu p verleend om de passagiers te redden maar welke moeite men ook aanwendde gelukte het slechts vier te behouden. De andere drie werden levenloos uit het water gehaald. waarts gezonden. Op een getal van 44.000 dier ai beiders in het land maken 1000 wel niet veel uit maar des ministers maatregel heeft een goeden tndruk gemaakt. Pf ,Anh,vei'Pen circuleert een adres door dpn^ ffi burgergarde ontworpen, waarin de ophefficg van deze instelling wordt gevraa*,! omdat zij „onnuttig" is. I„° het adres won! gep,:otesteerd tegen de uitdrnkking *e- hnrTpd i t I0 -koIonel Brial'nont omtrent'de buioeioarde had gebezigd. ilppif De,Londenscbe Globe van 21 November deelt mede, dat men er den vorigen dag in geslaagd was om het wrak van de in de Theems gezonken stoomboot de Bafavier te ligten en het eemge honderden elien dichter bj d?n noorde- jken oevet teslepen. Niet minder dan 11 ketens waren v u S,Ch>P Sebragt. De dekken waren voor een deel door bet biiinengedron*en water gesprongen. Een kist met een g,oot hedrag aan souvereinen is door een schuitenvoerder op^ gevisckt en tegen betaliug van bet bergloon dpr TwL-6^6113^ eec l)assaSier aan boord' der Batavier teruggegeven. - Omtrent de overstroomingen in de omstreken van Kousbrugge, Itavele, Mercketn enz. veroor- zaakt door de rivier de Yser krijgt men nog altijd de ongunstigste berigten. Zelden heeft men nog dergelijke overstroomingen bijgewoond. Ook bebben de laatste regens de rivier de Maas bij Luik buiten haar oevers doen treden. K..~ ^bicago is een wet afgekondigd, waar- )ij verbodeu wordt des zoudags drank te ver- koopen. Het gevolg is geweestdat de apolhe- kers het zoo druk hadden dat zij de voorsckriften van cognac en whisky niet alle konden gereed maken Sommige herbergiers ontdoken de wet- dooi dtank te schenken zonder betaling aan te nemen anderen berekenden dat het voordee!i*er was de boete te betalen dan te sluiten en, afsof het vetbodeae eene grootere aantrekkelijkheid had er is op den eersten zondag dat het'vorbod n werkmg trad meer drank verbruik dan ooit te voren. teuiig ongeval plaats. Een groot nieuw tjalk Uit Belgie wordt gemeld Er bestaat hoop I op een aaustaande dalmg der steenkolenprijzen. I - zal, het 7e,'k seizoen in de beetwortel- suikei tabi teken afgeloopen zijn en dan zal eene bimcngewoon groote hoeveclheid steenkolen be sen ik haar komen want men berekent dat deze fabneken voor zich alleen zooveel steenkolen lerbiuiken als in al de hnishoudens van het gansche land te zamen noodig zijn Voorts heeft de minister van oorlog al de miliciens, die als stcenkool nnjnwerkors den kost veidienen buis Op den 28 October II. had alhier door heereu ingelanden van den Hoofdplaatpolder, bij ber- stemming de benoeming plaats, van een lid van llTofdplaat V°°r bCt caIamiteuse waterschap Naar men verneemt is door een viertal heeren die tot deze benoeming bebben medegewerkt eemge tijd na dat den benoemde beeedigd en zitting in den d jkraad genomeu had, aan heeren gedeputeerde staten, een bezwaarschrift in*e- diend, hondende dat de onderwerpeljke benoe ming met regelmatig geschiedt is op grond lo. dat aan die benoeming is medegewerkt, door een ingelande. die tengevolge van verd'eelin* en scbeiding zjns boedels niet meer stembevoe*d vyas 2o dat een ander ingelande bij de eerste stemming afwezig, tusschentjds ter vergaderin* is gekomen en (NB aan de herstemming heeft deelgenomen en 3" dat de benoemde persoon alleen genoemd met de initialeu van zijn voor- naam niet yoldoende zou aangewezen zijn. Of sehoon net bier de plaats niet is, die bezwaren te wederleggenzijn wij evenwel benieuwd of heeren gedeputeerde staten het ouderwerpelijke beslmt ter vernietiging aan de betrokken inge landen zullen terugzenden en of deze laatsten in dat gevalmaar dadeljk bereid zullen »e- vonden worden daarop ferug te komcn. Ilet verdient nog te meer opmerking dat de reclatnanten nock ter vergadering zich tegen de pioclamatie nocli tegen de toelating van den be noemde verzet bebben maar bovendien bet pro- ces vcrbaal van den regelmatigen afloop der zitting met kuune handteekening bebben be- kiaeht.gd: veilig is dan ook bet spreekwoord CS ?nlnaLnef m,aaltijd" van toepassing. iv if -I j J wederom duidelijk, tot welke bhndheid de partijzucht zich uifstrekihet*cen nog meer te betreuren is om dat ze, behalve datter wil e van die dweepzieken, personen de dupe rnaak*, die anders bekend staan be*aafd te aijn, met gezond oordeel en verstand. Hoofdplaat. wvimuuiiucni. vjcuurenae net twecjarig verblijf van den consul op Cuba heeft bij nooit gezien dat een neger zelf een slag of een stomp kreeg, ofsehoon zij bet dikwerf ver- dienen want 't is een koppigongehoorzaam en onverschillig ras. Hij vergelijkt ben met weer- sjiannige muilezels. trenrio- nno-pvnl nlmfo 1 C,^1IICCI1LC Ct'l

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1872 | | pagina 1