ALGEMEEN No. 782. Woensdag 20 November 1872. 12de Jaaro\ liinnenlandsche beriirten. Huitenlandsche beri^ten. Politiek Ovei*zisrt. Evcnals ten tijde des keizers werd bet woord dat Frankrijks president bij de opening der nationale vergadering /.on spreken zoowel buiten als hitmen Frankrijk met de grootste spanning Terwacbt. Men gevoelde als bij instinct, dat liet thaus herstebie staatschip zee kiezen en de kapitein onvormijdelijk rekenscbap bad te geven welken koers bij wilde inslaan. Na eene niet ongunstige schets van Frankrijks bandels- en fiuancielen toestandomtrent welk laatste wij vernemen dat dit jaar de derde milliard oorlogsscbuld zal zijn afgelost en boven- dien voor een bedrag vvissels op Duitscbland roorbandeu zijn waardoor de betaling van bet vierde milliard meer dan kan vvorden gedekt terwijl nog maar do helft der leening van 3'/j milliard is gestort wijst de president met alien ernst op den politieken toestand. Het oogenblik dug zegt hij „is btslissend." Allen waebteu met zeker ongeduld en vragen door welken vorm gij aan de republiek de oonservatiere kracht zult geven vvelke zij niet ontberen kan en wanneer do dag daarvoor zal konien. Aan u te kiezengij hebt het mandaat ontrangenom bet land te reddendoor bet vrede. orde en een regelmatig gouvernement te gcren. Aan u is het uur overgelaten te bepalen, wanneer gij dit werk ondetnemen zult. Wij willen in geenen deele het werk u nit de handen nemen en ons in ttwe plaats stellen. Maar wanneer gij een commissie zult benoemd hebben, met het onderzoek van het groote werk belast dan zulleu wjj indien gij onze meening vraagt deze rondborstig en vastberadeu kenbaar maken. De groote beslissende zitting is nu geopend. Wij zullenterwijl wij u van onze deferentie ver- zekeren niet in gebreke blijven h onze mede- werking te verleenenals gij het zoo gewigtig werk onderbanden neeint. God zegene dat werk cn doe het vollcdig en duurzaarn zijn Terwijl Thiers waarschuwend den vinger opheft om toeh de oudc zonden te laten varenzoekt hij op even hehendig als geslepen wijze alle verantwoordelijkheid van zich te werpen en op de schonders der volksvertegenwoording te doen neerkomen Niet meer aarzelende den strijd aan te binden zoekt hij reeds bij voorraad het gedrang te outkomenwaarin de herlevende partijstrjjd hem wel Ira zal plaatsen. Reeds zijn de beraadslagingen met heftigheid geopend. De republiek de houding van Thiers en de redevoeringen ran Gambetta zijn in de zitting van donderdag ijverig besproken. Alles duidt aan dat de tegenwoordige zitting zeer onstnimig zal zijn en Thiers als overwiunaar uit dezen strijd optredendedit voorzeker als den erootsten triumf zijner moeijclijke regeringstaak zal bescbouwen. Te midden dezer politieke stormen klinken nog gedurig stemmen uit het verledene in de roor de regtbanken gevoerde processen uit den revolutie tijd. Zoo werd den 9 dezer behaudeld de zaak der plundering van deu prachtigen Madeleine kerk en de daarop gevolgde moord op den pastoor Dugueny. Elf beschuldigden stonden roor deze zaak teregt. De beleening eener ring van 500 frs., tot de gestolen voorwerpeu behoorcndehe ft de schuldigen aan 't licht gebragt en het volgende gcschiedverhaal doen opleveren In den nacht van den 4 op 5 April eischte iemand zich commissaris van politie uoemende, 4 man van de hoofdwacht en een korporaal om een huis te bezetten en eene arrestatie te doen De wacht werd geeommandeerd door personen die reeds vooraf met bet komplot sclienen bekend te zijn en nu op de bank der beschuldigden ge- zeten warcn. Met groot geweld ging het nu op de past trie der Madeleine los. De porlier en zijne vronw, vreezende voor het leven van hnnnen pastoor, voldcden niet terstond aan het hovige kloppen op de deur, maar zoehten hem ecrst te redden. Op bun aandrang gelukte het werkelijk den gecstelijken te vcrwijderen toen do dent in splinters vloog en de woestelingen binnen stormden. De portier en zijn vrouw wierden nu het slagtoffer hunner edelmoedigheid de laatste werd naar de wacht der place Vendorae gesleept. Nu ging het op vernielen rooven cn stelen alles wat waarde had werd in zakken gestopt terwijl dc overvloedig gebruikte wijn hunne wocst- heid verdttbbelde. Eindelijk aan eene zaal go kotnen waar het levensgroot portret van den pastoor hing verinaande de aanvoerder tot nicer gematigheid in bet dtinkeu, omdat de persoon van dat portret nog moest worden gearresteerd. Inmiddels bad de pastoor eene scbuilplaats gezocht in het ministerie van fiuantien maar vieezende daardoor de ambtenaren in ongelegen heid te brengen, verliet bij vrijwillig cn moedi" dit gebouw. -Jo Op straat gekomen ontdekte hem de nog ver- meerderde bende en voerdo den ongelukkige onder ruwe mishandelingen naar zijn pastorie terug. Moedig weerstond de pastoor zijn beuieu, maar dit veriiinderde niet dat bij naar het bureau van politie werd gebragt. Niemand der wijkbewonersdie onder hunne oogen de misbandeling van bun geestelijke zag, had den moed zich tegen de kauibalen te ver- zetten. Gelijk men weet behoorde dc pastoor tot de ongelukkigen die den 24 Mei in de vestiug la Roquette werden vermoord. Thiers zegt in zijn aanspraak Frankrijk is niet gei'soleerd. Neen gewis de oogen der ge- heele wereld zija bij voorduring gevestigd op het land, dat zooveel verwisseling zooveel jam mer en eliende te aanschouwen geeft. Eene vvaarschuwing en erustige berisping mag het hecten waar J biers als te kennen geeft zoolang wij ous zelven vernielen en in den afgrond werpen mag men ons laten begaan maar reken er op dat iedere rigting in eene eenigzins vijandige verhouding naar het buitenland met argus oogen door gansch Europa wordt gadegeslagen. Een schrale troost is het wel wanneer de president er eene eer in tracht te stellen, dus het voor- werp der algemeene aandacht te zija. giaanhaudel in Holland voor immcr zijn afge- sneden. D Van donderdag 21 Nov. af zal te Bergen op Zoom wekelijks eene beurs van koophaudet worden gehoudeu voor beetwortelsuiker beet wortelen en aanverwaate artikelen. Zaterdag is voor. het prov geregtshof te Zvvolie behandeld het appel van dr Van Vioten tegen bet vonnis van de Deventer regtbank waarbij hij wegeus lastering veroordeeld is tot 15 dagen eenzame opsluiting. Het 0. M. heelt bij moude van den advocaat- generaal gerequireerd tot vernietiging van bet dedeelen dat door hen o IVeuzer-, 19 November. De heer D. van Wijck Jr. te Tiel is be noemd tot hoofdonderwijzer aan dc bijzondere school te Lier (Zuid-Holland.) De arrondissements-regtbank te Goes heeft volgens de G. Ct. op 4 November 1872 de navolgende vonnissen uitgesproken als 1. L. S. 17 jaar, boerenknochtwonende te Clinge (Zeeland) schuldig verklaard aan het moedwillig toebrengeu van slageu en stooten, geeuerlei ziekte of beletsel om te werktn van meer dan 20 dagen veroorzaakt hebbende ge- pleegd onder verzachtende omstaudigheden ver oordeeld tot eene geldboete van /"8, subsidi iir in een gevangenisstraf van drie dagen en in de kosten van het regtsgeding desnoods invor- derbaar bij lijfsdwang. 2. A. V. A. 25 jaar, landbonwersknecbt wonende te St. Jansteen schuldig verklaard aan het beleedigen met woorden aan een be- dieDend beambte in functie, veroordeeld tot een geldboete van 8,subsidiair in een gevange nisstraf van 3 dagen en in de kosten van dit regtsgeding desnoods invorderbaar bij lijfsdwang. 3. J. V. G. 48 jaar, wonende te St. Jansteen, beklaagd van moedwillig misbandeling daarvan vrijgesprokende kosten te dragendoor den staat. Op de voordragt voor hoofdonderwijzer te Sluis. zijn gepiaatstJ. Brev6e, T. M. Smout M. Zonnevylle en G. J. Endhoven. Aan het einde dezer week zal de benoeming plaats hebben. Het berigt van den verkoop van den Prin- sentnin to Vlissingenblijkt van alien grond ontbloot. Zondagmorgen overleed te Kapelle (Z.-B.) de heer Jan van Duine burgemeester dier ge- meente in den onderdom van 82 jaar. Hij was de ondste burgemeester van Zeeland en ridder van de eikenkroon. De N. Middelburgsehe conraut bevat een ingezonden stuk waarin betoogd wordt dat eene indamming en overbrngging van het Zijpe in ver- band met het Antwerpsch spoor van Zierikzee een algebeele stremming van de vaart van groote sehepen tusschen Holland en Zeeland zal ten gevolge hebben - en daarmee zou de Zecnwsche Deventer vonnisen tot veroordeeling in eene geldboete van 25 tot f 1000. Het hof zal den 23 dezer nitspraak doen. Door den stationsehef te Steenwijkis naar men zegtprocesverbaal opgemaakt tegen een reizigcr, welke zich veroorloofde „afluideu", te roepeneen sein dat alleen door den ehef behoort te worden gegeven en tot aanduiding van het vertrek van den treiu dient. Te Valtermond hebben eenige ingezetenen in een halven dag 75 bijeengebragt en die den hoofdonderwijzer Heyt aangeboden, onder dank betuigiug voor den ijver door hem steeds aan deu dag gelegd. De raad had een voorstel tot verhoogiug zijner jaarwedde afgewezen. Dat in het eenvoudige Tvvente de industrie nog al van beteekeuis is, kan hieruit blijken dat naar niet te ruime berekeuing, er tbans 152 fubrieken in werkiug zijn, met 196 stootnwerk- tuigen van circa 4000 paardekracbten en met 204 ketels. Uit het noorden des rijks meldt men ons De vele gevallen sneeuw, op sommige plaatsen door bijkomenden storm ter hoogte van verschei den voeten opgestuwd heeft reeds belemmering in de postgemeenschap op de Friesch Overijssel- scbo cn Groninger-Drentsche straatwegen' ver oorzaaktzoodat vele handelaren de vrachtver- zendingeu tot de morgentreinen uitstellen. Uit het noorden des lands mcldt mendat in geen jaren zooveel koppels wilde ganzen zwanen en eendvogels aldaar zijn opgemerkt als thans het geval is. Dr. Matthes en dr. Wijnne te Groningen trachten gelden bijeen te verzamelen voor een gedenkteeken ter eere van Jan van Marnix heer van loulouse, den grondlegger van het verbond der edelen, den eersten martelaar voor de goede zaak. o De Engelsche stoomboot Albert, varendc van Grimsbij op Antwerpen, heeft gisferen op zee een Noordsche bark op de ladiug drijvende outmoet. Drie man zaten in hot tuig. Het vveder was zeer stonnachtig met hooge zcecn van de stoomboot trachtte men met sloepen het volk te redden; tot tweemalen toe sloegdeboot om. Eindelijk mogt men er in slagen e6n man te redden, de twee anderen werden door de zee tegen het schip doodgeslagen. De geredde ver- haalde, dat de gansche equipage was omgekomen. Een man zat nog half naakt dood in het tuig. Na het schip verlaten te hebben barste het hont nit een. Eenige handelaars in Belgie hebben een nieuwe soort van publicatie uitgevonden. Zij ptakken namelijk acbter op baukbilletten gcheele advertentien, ja zelfs een prijsconrant der artikelen die zij verkoopen met adres enz. Het II. v. A. maakt met het oog daarop de volgende opmerking Indien daartegen geen wet wordt uitgevaardigd, zullen de bankbilletten weldra zoo dik worden als boeken daar de eene annonce op dc andere wordt geplakt cn vele billettcn nu reeds ongo scbikt zijn om per brief te vvorden verzonden omdat zij de zwaarte er van en dus bet port aanzienlijk zonden verboogeu. De berziening van de laatste volkstelling in Engeland heeft doen eonstateren, dat de be° voiking van Louden, in April jl. 3.254 260 iuwoners telt. De beeren Rothschild hebben tot alle tnaires van Parijs eene oirculairc gerigt,waarin zij mc- overeenkomstig de wilsbe- scbikking van bun vader baron James, overleden ilc:i 15 Nov. 1868, ter hunner bescbikkiug wordt gestcld eene jaarlijkscbe soin van 53.000 frs. om dnarmode gedurende de wintermaanden dc hnreu van de niet bedeelde arrncn te lielpen betalen. berigtcn over de overstrooming in Ttalie blijven zeer treurig. Hoe groot de ramp is kunnen de volgende voorbecldeu bewijzen. In I oi te 1 alle zijn 3000 personen zonder huisves- ting, in de gemeente Mirandola staan 922 huizeu, 407 schuren en 10.654 Iiectaren onder water! In finale zijn 7000 hectaren overslroomd, zijn 850 huizen onbewoonbaar en 120 geheel vcrwoest 6627 nienschcn hebben in die gemeente hunne woningen moeten verlaten, waarvan 600gezinnen op kosten der gemeente onderhouden worden. Vroesolijke bi-and te Boston. iyi r\ avj; r\ Naauwlijks is dc stad Chicago, die voor 3 mnanden ten prooi der vlammen word, weder voor een groot gedeelte opgebouwd ol een nieuwe treurmare komt tot ons over. Boston, dc twecde koopstiul der Vercenigde States, isgrooten- dccls door het vnnr vermeld. Nadere berigtcn uit Philadelphia melden het volgende: Zaturdag avond ten 7 ure brak de brand nit in een grauicten gebouw op den hoek van Summer- en Kingstonestrcets, gclegen in t hartje der bandels Wereld, waar tal van groote gebouwen staan, bijna alien uit graniet opgetrokkeu. Dc brand nam een aanvang in de machinekamer gelijk met dc straat gelegen, doch bereikte spoedig het dak. De spuiten waven binnen korten tijd tegenwoordig en de wind was aanvaukelijk stil, zoodat men alle hoop bad de brand spoedig meester te worden. Niet lang mogt man zich echter in die hoop verblijden want de wind verhief zich weldra tot een storm en de vlammen baanden zich spoedig een wcg naar de andere pakhuizen, alien gevuld met goederen waar dc vlammen ^oldoend voedsel vonden. Zij versprcidea zieb van het noord-westen naar bet zuid-oosten en de brand nam 7,66 snel toe, dat in den tijd van 9 ure, alzoo des morgens ten 4 ure reeds 22 blokken een ruimte van engc- veer (ill morgeu beslaande, in den ascb gelegd waren. Dit terrein werd begrensd ten zuid-westen door Summer-street, ten znid- oosten door Big Broad-street, ten noorden door Milkatreet cn ten noord-westen door Washington-street. Later werden no" ill pum gelegd Wmlhropsquare, Franklin-square, Reebes-Bloek0 Iranklm, Devonshire, Federal, High Kingston, Atkinson Wil liams, Lmcolnarch, Otis, Chauncey. Ilawlev en de naburige straten. 0 Van de schade door deze brand aangerigt kan men zjeb reeds ecu Jenkbeeld vormcn als mrn weet dat alleen Reebes-Block gescbat wordt op 2 millioen dollars. Daar de Bostonsche brand- wecr met zoo haastig als anders te werk kon gaan, aangezien de epidemie die 00k daar onder de paarden heerscbt, zijn nog vele goederen verbrand, die anders gored badden kunnen wor den. Onder de verbrande gebouwen telt men er 78, die aan Engelsche firma's toebehooren. De bulp, te Worcester Provi dence, New-York, Fall River, Lowell, Lynn en andere steden aangcvraagd, werd zonder verwijl afgezonden. Dc paniek, welke de bevolklug als vcrlamde, laat zich gemakkelijker ilenken dan beschrijven. Van al deze verwarring profitecrden evenwel een dievenbende vvaaronder vele vrouwen en knapen zoodat benevens de politie 00k dc troepen- cn de mariniers de handen vol badden om de orde te handhavenongeveer 200 plunderaars werden in arrest genomcn. Het getal menschenlevens dat men te betreuren eft„ IS no3 onbekend, echter vreest men dat het aanzienlijk zal zijn. Geen enkel gebouw was tegen het vuur bestand, ieder gebouw waarin het zieb vertoonde bezweek. Ten 7 nre des morgens breidden zich dc vlammen steeds noordwaarts uit, cn bragtcn bet postkantoor in State-street in gcvaar; het nangrtnzende buis was reeds aan het branden. 'De bankeu cn andere daar gevestigde inrigtingen bragten bare ver- voerbare waarde naar een vcili^er oord. Om de voortgang van heUvnnr te' belctten had men reeds op verscheidene plaatsen gebouwen in dc lucht laten sprin^cu hetgeeu wel eenig good gevolg had. Des middags om kwart over een ure was men de brand meester. Het totaal verlies werd aanvaukelijk op 200 000 000 dollars gesebat docb nadere berigtcn ineldden dat het ongeveer SO OOO.OOO dollars bedraagt. Vcrder is thans geconstateerd dat 980 handelsgebonwen en 00 woningen in de ascb liggen. De te Boston gevestigde verzekeringsmaatschappijen kunnen 50 pCt vergoeden. Met Amerikaanschen spoed bereidt men zich reeds' voor do stad to herbouwen. i'an alle zijden wordt bulp ver- leendde noodlijdcnde zullen van rcgeringswegc onderstcund worden. Do voorgenomen reis van den president Grant' naar het Oosten en die van den minister Boulwell naar bet Westen is, uitboofde der ramp, uitgesteld. Onder het 1000-tal afgebrande en verniel-de gebouwen, zijn 21 banken, 46 verzekeringsmaatschappijen en 27 dagbkdbureaux. Chicago heeft een gift gezonden van 20.000 p. st. De paniek in de handelskringen konit allcngs tot bedaren. Van vrijdag 8 tot en met donderdag 14 November, zijn ir deze haven biunengekomen, de volgende sehepen, als.- 8 Nov. de Engelsche schooner Laura Williamson kap Wil liamson van Villa Nova met fruit. dc Engalschc stoomboot. Balmoral, kap. Watkmson, van Grimsbij met stukgocderen dc Belgische sehoouer Clemencc, kap. van Schoote, van Dantzi" met eiken slippers. 11 Nov. do Ncdcrlandscbc kof Jansie" kap. Niggebrugge, van Villa Nova met fruit. de Engelsche stoomboot Citij of Ghent, kap. Suowden, van Grimsbij met stukgoederen. de Deensche bark Bramen, kap. Christiaensen van Liban met slippers. 12 Nov. de Duitscbe brik Heinrieb' kap. Krnll, van Riga met zaad en vlas. de Duitsche bark Sincapore, kap. Beuge, van Riga met bout. 13 Nov de Duit sche schooner Gertrude, kap. Frecrichs, van Riga met vlas en zaad. de Noordsche brik Rajud, kap. Bengtsson, van Skeleftia met hout. 14 Nov. de Duitsche schooner Jobann, kap Eisen- bart, van Riga met vlas. Ian vrijdag 8 tot en met donderdag 14 November, zijn nit deze haven vertrokken, de volgende sehepen, als:

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1872 | | pagina 1