ALGEMEEN No. 781. Zaturdag 16 November 1872. 12de Jaarg. Binnenlandsche berifften. Buitenlandsche berigten. Ilandelsberiglen. Advertentien. JPolitiek Overzigrt. Amerika heeft zijn president met groote tneer- derkeid van stemmen berkozen. De man die zulk een gewigtig aandeel heefr geliad in den broederkrijgaan wien in zijne verkiczing voor vier jaren de palm der dankbaarheid der groote natie werd uitgereikt. is dus andermaal aan bet hoofd geplaatst van dat rijk dat aan den andcivn kant des grooten Oceaans in nog geen honderd jaren tijds zich tot een reuzenstaat heeft ontwik- kelddie de magt der gansche onde wereld trotseert en op meer dan een gebied den palm der overwinning op baar heeft venvorven. Grant is de achttiende president der Ameri kaansehe Unic sedert George Washingtondie den 30 April 1789 als eerste president optrad. In 1773 ontstond de eerste oorzaak van den opstand tegen bet moederlandin 1774 werd tot opheffing van alle handelsverkeer metEngeland besloten en werden onder Washingtonde wapens opgevat. Twee jaren later. 4 Jnnij 1776. ver klaarden 13 gewesten zieh tot onafhankelijke staten welke onafhaukelijkkeid den 3 September 1783 door Engeland werd erkend. Binnen dit regeringstijdperk van denopnieuw benoennlen president zal dns bet eeuwfeest van Amerika's onafhankelijkheid invallen. Welk een vooruitgang in 66ne ecnw tijds. Toen in begin, thans eene bevolking van 50 millioen inwoners met do prachtigste stedeneen handel slechts door hct voornaamste handelsland der onde wereld op zijdc gestreefd en eene ontwikkeling in njiver- beid die in onderseheidene npzigten boven die van alle andere landen der bekendc wereld uitstrekt toen nog een handvol moedige vaderlanders die het jnk banner overheersching afsehnddenthans eene geduehte mogendheid met wie in het strijd perk te treden een der meest gevreesde by alle andere wereldmagten is. Welk eene hersehepping in die enkele eenw. Wie zal het uitmeten vvat een tweede ook in bctrekking tot de onde wereld, tot bet lot der volkeren zal uitwerken. De heer Thiers heeft zijne boodschap uitge sprokenmaar naar hetgeen tot nog toe wordt vernomenis het vraagstnk der toekomstige regeringsvorm van Frankrijk daarin onaangeroerd gelaten. De partijen staan tegen elkander over als die strijders, waarvan elk voor ander niet eerst de hand wil nitstrekken om den strijd te doen ontbranden ja het is alsof men wacht op den een of andcren misslag van den tegenstander, om daaruit een te zekerder pant van aanval te maken. De positie van Thiers is das daarora geenzins de meest benijdbare onder de hooge regeringsr.etelsgedrongeu als bij wordt door de iutrignes der verschillende partijen. Frankrijk kan vergelekcn worden bij een schip dat na reeds vele en belangrijke stormen te heb ben weerstaan, bij vernieuwing eene zeer gevaar lijke rels gaat doen. Naar men nit Spanje meldtis de toestand in Catatonic nog verre van gnnstig de Carlisten maken zich vooral ten platten lande. voortdn rend aan geldafpersingen en allerlei andere ge- weldenarijen echnldig. Het schijnt, dathetgou vernement geene troepen genoeg beschikbaar heeft. Te Barcelona is een der geachtste ban- delaars diet stad de heer Pnig y Llagostera doodelijk gewond, waarschijnlijk nit wraak, om dat hij indertyd in de cortes alio misbruiken bij de administratie der in- en uitgaande regten aan de kaak heeft gesteld. De internationale tentoonstelling te Madrid zal bij kon. besluit geopend worden op 1 Mei 1875, terwijl dan tevens de regelingscommissie zal worden benoemd. Deze commissie 150 leden tellendepersouen die alle politieke rigtingen vevtegenwoordigen heeft maarscbalk Espartero tot presidentmaarschalk Serranodo heeren OlozagoArrazolaen markies Duero tot vice presidenten benoemd de oud minister Sagasta Balaguer en Ochoa bevinden zich onder de leden. Het gouden brniloftsfeest van den koning en de koningiu van Saksen werd zondag rnorgen vroeg in de rijk versierdo residentie Dresden aan de bevolking door het gelni der klokkcn verkondigd. De kerkelijke inzegening had plaats in het koninklijk paleis, werwaarts een schitte- rende stoet het bruidspaar voerde. Acbter de laatsgenoemde volgden het Duitsche keizerspaar, de leden der koninklijke familie, de vorstelijke gasten waarouder de aartshertog Karel Lode- wijk van Oosteurijk prins Karel Tbeodor van Beijeren de groot hertog van Mecklenburg; de i gezamenlijke Saksische hertogen de hertog Van Anbalt, de graaf van Vlaanderen en prins Christiaan van Angustenburg. De bisschop i Forwerk door acht geesteljjken omringd, voltrok de inzegening en wees in zijne rede op de eer der aanwezigheid van het Duitsche keizerspaar en van zoo vele andere hooge gasten. Hij her- inuerde aan de door den keizer erkende ver diensten der Saksische prinsen en sloot zijne met de volgende vraag„Belooft gij voor Gods aangezigt den onoplosbaren, vijftig jaren geleden geiegden band tot aan het einde uvvs levens in eere te houdenechtelijke eendragt en weder- keerige hulpverleening te betrachtenGod te dieuen tot God u seheid Waarop het bruids- paar luide Ja antwoordde. Daarop had de priesterlijke inzegening plaats. Allen begaven zieh daarop naar de katholieke hofkerk waar onder hel donderen van hct geschut en geweer salvo's het Te Deum gezongen werd. Jl. zaturdag gaf te Londen de nieuwe lord- major sir Sidney Waserlooeen installatio- fecstrnaal. Bij deze gelegeuheid voerde lord Granville minister van buiteulaudsche zaken het woord. Sprekende over het geschil met de Ver. St. van Noord Amerikazeide hij, dat de uitspraak van het hof van Geneve alleen de bears, niet de eer van Groot Brittanie raakt. Hij gaf den raad zonder morren te beialen en ver klaarde voorts. dat het Engelsch Fransche ban delsverdrag in beginsel in overeensteinming met het stelsel van vrijeu handel. Ten slotte zeide hij dat de regering vast besloten heeft de cer en de belangen van Groot Brittanie te handhaven, hoewel zij (evens bezield is met den wensch om den vrede voor Engeland en de overige natieu te behondeu. o In de zitting der eerste kamer van donderdag 11. is het wets ontwerp betrekkelijk de besniet- telijke ziekteu aangenomen met 23 tegen 12 stemmen. Door den minister van binnenlandsche za ken is bepaald datindien dringende noodzake- lijkheid bestaat oin wegens lougziekto verdacht, niet ingeent vee op te stallen en cle inentiug niet dadelijk kan ge.schieden wegens gebrek aan entstof, door den burgemeester vergunuing kan worden verleend tot vervoermits de eigenaar zich schriftelijk bereid verklare de inentiug zoo spoedig mogelijk te doen plaats hebben Op het nakomen dier belofte moet strong worden gelet. Nenzen 15 November Onze najaarsveeinarkt trof aller ongunstigst weder, tengevolge waarvan de aanvoer van vee gering was. Eenig vee nit Znid Beveland kon wegens te late overkomst niet meer ter markt worden ge- bragt. Er waren aan de lijn 29 stuks rnndveo en 7 paarden. Bovendien waren aangevoerd een 70tal varkens en eenige schapen. De uitgeloofde premien zijn toegekend aan A. van Boven van Ellewoutsdijkvoor het grootste getal aangebragte rnnderen en voor het schoonste stnk ruudvee van bniten het district; C. Weijlels van Westdorpe, voor het grootste getal aangebragte paarden en het schoonste paard, beneden de 7 jaar E. J. Levi, alhier. voor het schoonste stnk rundvee van binnen het districten A. de Meij van Zuiddorpevoor de ineeste varkens. Heden morgen is weder eeri oeverafschui- ving ontstaan aan den Eendragtpolder. De grootste lengte bedraagt 130 M. en de grootste breedte 60 M. Bij besluit van den koning van Belgie van 31 October is aan de heeren Vanderloo en Berten te Rotterdam concessie verleend om met bun stoomboot de Stad Gent het Belgisch gedeelto van het kanaal van Gent naar Terneuzen te bevaren en wel voor een geregelden dienst tusschen GentRotterdam en Amsterdam. Axel, 13 November. In den tain van den heer A. van der Hooft, welke verleden jaar koolen heett opgeleverdwaarouder van meer dan 10.5 Ned. pond, zijn in den loop dezer week ramenasjes getrokkenwelke circa 24 Ned. oncen zwaar wegen. De arrondissements regthank te Goes heeft volgens de G. Ct. op den 28 October 11. het navolgende vonnis uitgesproken F. D. G. 60 jaar, M. D W. 25 jaar, A. G. 33 jaar, alien arheidsters te Westdorpeschnldig verklaard aan het zonder schriftelijke vergunning der cigenaars of gehruikers van landen aardap- pelen zoeken, veroordeeld ieder tot eene geldboeto van 3, ten behoeve der gemeente Westdorpe, sab. in een gevangenisstraf van een dag voor iedere boete en hoofdelijk in de kosten van het regts geding desnoods invorderhaar bij lijfsdwang. Het tweede stooraschip voor de lijn Rot terdam— New York de Maaskapt. E. Deddes, voor rekening van de firma Plate, Renchlin Co. gebonwd, is uit Schotland voor Rotterdam aan- gekomen om weldra de reis naar New-York te aanvaarden. De docters te Maastricht hebben besloten het honorarium voor hunne visites te verhoogen, met het oog op „de daurte der levensbehoeften." Als de patieuten niet hetalen willendan werkstaking. Verscheidene huiten en binnenlandsche daghladen hebben zich bcijverd om hct puhlick in staat te stellen zich een denkbeeld te maken van het cijfer 44 milliard het bedrag der inscbrij vingen op de Fransche leening. Ook wij wenscheu daartoe het onze hij te dragen. VVij hebben eenige berekeningen geinaakt waarnit het volgende blijkt Indien de heer Nierstrasz te gelijk met Adam geboren was en hij was al dien tijd lid der tweede kamer geweestdan zouden al zijne redevoeringen tot; heden nog geen 44 milliards vellen van de Staatscourant beslaan. Zoo een open baar onderwijzer op het platte land jaarlijks 44 golden overlegt (wat trouwens een onmogelijkheid is) dan heeft hij 1000 millioen jaren te leven om 44 milliards guldens bijeen te brengen (gesteld, namelijk dat hij, even als Bismarck met zijn k r i e g s s c h a t z 'doet, zijn kapitaal niet rentegevend belegt.) Zoo Eva nog leefde en van baar komst op de aarde af naar de tegenwoordige dames mode gekleed had gegaanzonder hare modiste te betalcn dan zouden 44 milliards nog niet vol- doende zijn om de rekening der modiste te voldocn. Zoo onze minister van oorlog jaarlijks 20 millioen guldens noodig heeft om eene logermagt te scheppen om eenmaal Pruissen te veroveren, dan zal door ons gedurende een tijdsvcrloop van 2150 jaren geen cent voor oorlogsbelasting be- hoeven betaald te worden zoo slechts een de goedheid hadeen sorn van 44 milliards aan t oorlogshudget te legateeren zoo een metselaar dagelijks 200 steenen legde (en zoo zijn er) dan zou bij 220 millioen jaren ond moeten worden om 44 milliards te vermetselen. Om treat een ongelukdat op den spoor- weg tusschen Antwerpen en Brussel is voorge- vallenwordt hct volgende gemeld De trein, die to 1 uur 18 min. des nanriddags Antwerpen verliet, kwam te Contich op een verkeerd spoor, namelijk dat van Licrwaardoor die trein in botsing kwam met de waggons, die gereed ston- deu om te vertrekken. Door den schok hebben vele reizigersdie in den Antwerpschen trein zater.wonden of kneuzingen ontvangen. De chet ran dienst en een geneeskundige hebben zich onmiddelijk naar de plaats des onheils begeven en namcn de rnaatregelenwelke de toestand noodzakelijk maakte. Het aantal ge wonden bedraagt vier. De crgste (deze heeft ecu been gebroken) is onder geleide van den geneeskundige naar Brussel overgebragt. Het onheil moet, naar het schijnt, worden toege- schreven aan eene verkeerdde working van bet wisseltoestel. Lr is onmiddelijk een onderzoek ingesteld, waarna twee wisselwachters in heeh- tenis zijn gen omen. Eergisteren bevoud zich op den trein van Lnik r.aar Namen eene damedie plotseling ongesteld werd en stierf. De geneesheeren, die geroepen werden om hulp te verleenen konden slechts baar dood oonstateeren. Men besloot de ongelnkkige in een goederenwagen weder naar Lnik te transporterenwaar zij woonde en haar man zich bevond. Toen de trein te half twee te Lnik arriveerde zou het lijk naar huis worden gebragtmen opende de goederenwagen en daar stond mevrouw frisch en gezond. en gaf op niet zeer zaehtzinnige wijze hare ontevreden- heid te kennen dat men haar in een goederen wagen had gestopt. De dame had een toeval gehad gepaard met alle verschijnselen van den dood en gingna zich te hebben verwarmd te voet naar huis. De duiveupost stations te Metz Straatsburg en Keuien, ten behoeve van de Duitsche armee in oorlogstijdzijn thans georganiseerd. De directenr der Beriijnsehe diergaarde heeft voor rekening dos rijks ruim 600 postduiven aange- kochtdie na tusschen voornoemde drie stations verdeeld zijn.' Den 1 November had te Koninggrats 't volgende feest plaats in eene familieEen zekere Wosegeia vierde nl. de gouden, zijn zoon de zilveren en diens dochter de groene bn-iloft. Alle drie do pareu werden des middags te gelijk in de slotkerk ingezegend. In den laatsten tijd maakt men hoe langer hoe meer gebruik van zamengeperste lucht als bewegende kracht. Zoo levurt de „Maschinenbau- Actien Geselschaft Humboldt," te Kolk bij DeHtz, sints geruimen tijd boormachines (geoctroijeerd), die met behulp van zamengeperste lucht in be- weging gebragt worden. Zoo worden in West- phalen thans ook machines om kolen te hakkeu met behulp van zamengeperste lucht gedreven ook wordt er water mode opgevoerd. Dordrecht, 14 November. Wie genegen zijn te rcrvullen de betrekking van Hulponder- wijzer aan de openbare lagere school te HOEK (Zeeland) worden verzocht, in persoon of met franco brieven en onder overlegging van de uoodige bcscheiden ten spoedigste zich te wenden tot den Burgemeester dier gemeente. De aan de betrekking verhonden jaarvvedde bedraagt f 400 of, wanueer de titularis be- voegd is onderwijs in de Fransche ta.a.1 te geveu f Neuzen 15 November 1872. Die nog iets te vorderen hebben van of ver- scbuldigd zijn aan de nalatenschap van wijlcn den heer II. G.SCHRoDER, gewoond hebbende en overleden te Neuzen gelicve daarvan opgaaf of betaling te doen voor den pprst^n I>p« ecmhc? aanstaande, ten kautore van Mr. J. P. DRONKERS, aldaar. De ondergefeekeudeeigenaar ge- worden van de Broodbak- ker*s-aff aii*edoor zijne ouders. wij leu 0. DE VISSER en C BOOGAART, gedurende 56 jaren op het dorp Z a a m s 1 a g, uitgeocfend, berigtdat die affaire, te rekeneu van ZATUR DAG DEN 16 DEZER MA AND, door hem en voor zijne rekeningzal worden voortgezetbeveelt zich bij deze in de voortdurende guust van bet publiek aanen belooft eene concurrente eu stiptc bedieuing. Zaamslag dcu 15 November 1S72. J. DE VISSER. Be markt was heden raim voorzien. Tarwe 20 a 80 eent, Haver 20 cent, WittebooneD 60 cent lager. Gerst 10 cent, Paardenboonen 10 cent booger. Puike Zeeuwsche en Vlaamsche Tarwe f 12,90 a f 18,20.- Overmaassche f 12,20 a f 12,70, goede f 11,— a f 11,50. Kogge, Zeeuwsche en Vlaamsche f 6,50 a f 7,50, Overmaassche f 6,50 a f 7,—. Gerst, Zeeuwsche en Vlaamsche winter f 7,10 a f 7 40, Overmaassche f 6,— a f G.40, Zeeuwsche en Vlaam sche zomer f 5,50 a f 5,75, Overmaassche f 4,75 a f 5,—. Haver, dnnne f 2,50 a f 8,40, dikke f 3,30 a f 4,30. Paar denboonen f 6,60 a f 7,50. Duivenboonen f S,a f 8,80. Witteboonen f 10,50 a f 11,50. Bruineboouen f 10.00 a f 13. Erwten f 8,60 a f 9,—. Koolzaad f 13,10 a f 14,10. Lijnzaad 80 a 101 st.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1872 | | pagina 1