ALGEMEEN No. 780. Woehsdag 13 November 1872. 1 2de Jaarg. BBEBSBM AEI® Binnenlandsche hes'i^ten. BRANDSCHOUWINti BURGEMEESTER on WETIIOUDERS vau NEUZEN maken bekend datingevolge bet bepaalde bij artikel 21 der verordening op de brandweer in deze ge- meente. van wege het bestuur over de brand weereene brandsehouwing aan de huizen der ingezetenen zal plaats hebben in de laatste helft der loopende maand. Neuzen, den 11 November 1872. Burgemeester eu Wetbouders voornoemd J. A. VAN BOVEN. De Secretaris J. DIE LE MAN. JPolitielr Overzigft. De republiek is in gevaar. Dat is de overtni ging van de overgroote rneerderbeid des Fran- schen volksdie met hnn grijzen president de tegeuwoordige orde vau zaken op vaste groud slagen zoeken te vestigen Niet alleen, gelijk wij ineermalen berigten dat de Napoleontische l'ractie in het gebeim en met gouden sleutelen de deuren voor ecu nieuw keizerrijk traeht te openen zijn bet tbans de aanbangers van het oude regime die opeulijk optreden eu een nieuw koningrijk onder den graaf van Cbambord met den titel van Hendrik V, zoeken te vestigen. Te Bordeaux heeft een banket in de open lucbt plaals gehad terwijl eene petitie aan de nationale vergaderiag zal worden ingediendreeds door duizenden getcekend van navolgenden inboud. „Frankrijk behoeft een koning. wiens regten door de eeuwen en eervolle antecedenten gebei ligd, onbctwistbaar zijn, z<Mdat zelfs de tegen slanders genoodzaakt worden hem bulde te bren- gen. De graaf de Cbambord beeft ons door de opregtheid zijner verklaringen een overvioedig bewijs gegeven eener loyauteit, immer boven alle verdenking verbeven door eerbied af te dvvingon beeft bij zich noodig gemaakt." De petitie scbets dan in vrolijke klenren bet lieil van eene monarchic. „Rondom een waren koning, evenals Hendrik IV, in den boezem der boofdstad teruggekeerd zal men zich alio levende krachten der uatie zien scbaren. De troon zal weer bet bolvverk worden, dat onze opene huizen en onze vreedzame familien verdedigt. Het pu bliek belang zal die troon, bersteld door de alge- meene zekerbeid, scbragen. „De Europesche mogendbeden zullen niet dra len hem te erkennen en het bondgenootschap te zoeken van een staatdie zich zal onderscbeiden door zijn voorspoed de duurzaambeid van bet gouvernement en het prestige der monarchic. j,Doze monarchic, welke Frankrijk gemaakt heeft tot wat het was, zal het weten op te heffen en bet den steun zijner naburen bezorgen. Met de republiek zullen wij aan geen enkel der "volkeren van Europa vertrouwen inboezemen gedwongen steeds alleen tegenover alien te staan zullen wij, om geeerbiedigt te worden veroor- deeld zijn ontzaggelijke legers op de been te houden." De schrijvcrs verzoeken dan de kamer aan het land eene constitutie te geven, die Frankrijk in vrijheid doe leven onder Hendrik V, „onder dien verheven prins, die bereid is er alles aan op te offeren bebalve de eer." Zij eindigen met een beroep op de prinsen van Orleanswaarbij de beroemde „fusie" weer ten tooneele wordt gevoerdop deze mauier „Er zijn geen twee koninklijke familien er is slechts een enkeleen elke familie heeft haar hoofd. De prinsen van Orleans hebben niet vergetendat Louis Philippe, bun vader en grootvader, eenige dagen voor zijn dood zijnen zonen aanbeval de eenbeid in bet buis van Frankrijk te herstellen. Stcllen wij vertrouwen in hun kinderlijken eerbied voor den laatsten wil buns vaders en vergeten wij niet bet woord des HeerenElk verdeeld koningrijk zal ver- gaan." Dat de aanstaande zittingen der nationale vergadering nog al wat beweging zullen opleveren, laat zich dus allezins verwachten. laatste Duitscbe bataillon nit Reims. Te half ell reeds deden 50 Fransehe gendarmen er bun iutogt en werden door de onderprefe'ctenden maire- enz. feesteiijk begroetde gansche stad was met Fransehe vlaggeu versierd 's namiddags was er op alle openbare plaatsen muziek en s'avonds werd de schouwburg beropend rust- verstoringen hebben er niet plaats gehadde wacbtposten waren bij gebrek aan militairen door pompiers bezet. Vitry le Francais, Saint Sesmir en Ay waren dingsdag reeds door de Duitsckers outruimd. Daar verschiliende gevallen van typhus zich hadden voorgedaan onder de jonge Duitscbe recrutendie te Epernay iu garnizoeu lagen is de ontruiming dier stad verhaast. Op last \au den beer Thiers zal de kazerue gedesinfec teerd worden vbdr de Fransehe troepen haar betrekken. De proenreur generaal tot wien prins Napoleon zich wegens zijne uitzetting, met een aauklagt tegen den minister van binuenlandsche zaken hectt gewendbeeft zich oubevoegd verklaard om van 's prinsen bezwaron kennis te nemen aangezien het besluit tot uitzetting vau den prins is uilgegaan van den president der republiek en den miuisterraaden dit eene regeringsdaad is, waarover alleen de nationale vergadering te beslissen heeft. De prins beeft daarpp een ar.twoord geschreven en o. a. verklaard, dat bij van alle middelen welke bet regt hem aan de hand geeft gebruik zal innken. Henri Rochefort is nit zijne gevangenis naar Versailles vervoerdom daar in extremis de zieke moeder zijner beble natnurlijke kinderen te buwen die bij door (lit huwelijk wettigt. II0 's veeds weder oj? de terugreis naar de vesting^, waar bij gevangeu wordt gehouden. 'ater Follet beeft de plegtigbeid in bet klooster van bainte Augustine, waar de stcrvende vrouw is opgenomen kerkelijk voltrokkeu de heer Zameau, maire van Versaillesburgelijk. Roche- loit moetin strijd met door den Rappel en andere radicale bladen verspreidde geruchten om medelijden voor hem op te wekken nooit zoo wel geweest zijn als tbans. Ilct kalme kerker even geeft hem embonpoint en zijn zennwleven is veel minder opgewekt. IIij bewoont. eene eel met di. Rastoul, die een rijk en gezien arts was v<r6r de commune, maar zich door deze beeft aten meeslepen en, even als Rochefort, tot deportatie naar eene vesting is veroordeeld. in het ontwerp voor te stellen. Op voorsiel des voorzitters werd besloteu bet. ontwerp donderdag 7 dezer in behandeling te nemeu. De medcdeelingen en voorstellen van gedepn teerde sfaten zijn of voor kennisgeviug aauge- nomen of naar de afdeeiingen verzonden. Dit laatste was rnede het geval met verschiliende ingekomen adressen. o Woensdag in or gen te 10 uren vertrok het Ei is bij koninkl. besluit eene sfaatscommissie ingesteldom te onderzoeken welke nadeeleu voor Nederland te ducbten zijn ten gevolge van de maatregelen die in den faatsten tijd in uaburige njken op bet gebied van bet muntwezen zijn genomen en om aan den koning, bij de mecie- deeling van de uitkomsten van haar onderzoek zoo noodig de middelen voor te stellen die zonden kunnen worden aangewend om de voor Nederland gevreesde nadeeleu te voorkomen. Aan bet verslag omtrent bet vcrbandelde iu de najaarszitting der provinciale staten van Zeelaudontleeuen wij bet volgende Zitting van Dingsdag 5 dozer. De nnjaarsvergadering werd door deu voorzitter in naam des kouiugs geopend. Er waren 33 leden tegenwoordig. In de eerste plants werden onderzocbt de geloofsbrieven van den in bet kiesdistrict Ilulst tot lid der staten gekozen beer mr. J. G. van Deinse. Overeenkomstig de couclusie van bet rapport der commissie. met bet onderzoek helast, werd tot toelating van dieu beer besloteu. Later ter vergadering verschenen beeft bij de vereisclite eeden afgelegd en zitting genomen. Voorts is voorlezi'ng gcdaan van een aantal koninklijke beslniten en andere ingekomen stuk- ken die alle voor kennisgeviug werden aan<*e- nomen. Het algemeen verslag der afdeeiingen omtrent bet ontwerp algemeen reglement voor de polders en waterschappen in Zeelandwerd door den beer Suijders als algemeen rapporteurvoorgele- zen. Dit verslag beeft aan gedeputeerde staten aanleiding gegeven om verschiliende vvijzigingen Na de splitsing der vergadering in afdeeiingen 1S.. de fitting gesloten eu de volgende openbare bijeenkoinst bepaald op 7 dezer, des namiddags te 1 uur. Zitting van Donderdag 7 daver. Iii die zitting waren 38 leieu tegenAvoordig, Onder de sedert de vorige zitting ingekomen stukken komt voor een adres van het bestuur van den polder Nieuwe Neuzen tot toelichting van bet verzoek om dieu polder calamiteus te verklaren betwelk naar de afdeeiingen verzon den^ en deu leden ter band gestel 1 is. oorts zijn een aantal verslagen der afdeeiingen betreflende voorstellen van gedeputeerde staten en ingekomen adressen uitgebragt, die met de daartoe bekoorende stukken meereudeels op de griffie zijn nedergelegd ter inzage van de leden, 0111 later onder der orde te worden gesteld. 1 wee onderwerpeu waartegeu in de afdeeiin gen geen bedenkingen waren gerezeuzijn da delijk behandeld. te weten: a het voorste! van gedeputeerde staten om aan den gemeenferaad vau Hoofdplaat te kennen te geven dat niet kan worden getreden iu zijn verzoek om die gemeente op te nemen onder de aanlegplaatsen van den stoombootdienst op do vv esterscbeldeen b het voorstel van gedeputeerde staten om hen te magtigen tot den verkoop van 242 boomeu op den vveg van Oostburg naar Zuidzande. Leide voorstellen zijn zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd. Naar aanleiding van bet verslag der afdeeiingen omtrent bet voorstel van gedeputeerde staten tot nietinwiiliging van bet verzoek van bet bestuur der polder Eiland en Brandkreek van ecu reuteloos voorschot van f 51 300 voor de bestrating van den vveg van St. Margriete naar Oostburg hebben gedeputeerde staten nader voorgesteld om het gevraagdc reuteloos voorschot toe te zeggen, doch de gelden eerst in 1874 beschik- baar te stellen en onder voorwaarde dat de gevraagde rijkssubsidiead 9700, evenzeer vvorde vcrleond waarop evenwel op de sfaats- begrooling' voor 1873 niet is gerekend. Met betrekking tot bet adres van het hoofd- bestuur der Maatschappij tot bevordering van landbouw en veeteelt in Zeeland, tot wijziging van bet onlangs vastgestelde reglement op het gebiuik en de instandhouding der kunstwegen, en bet daartoe behoorepde adres van adbaesie van 219 ingezetenen van Walcheren stellen gedeputeerde statennaar aanleiding van het verslag der afdeeiingen voor: hun collegie uit te noodigeu om in een volgende vergadering de noodige vvijzigingen in bet reglement voor te stellen eu der regering te kennen te geven dat tie staten wijziging van bet reglement wenschelijk acbten en zij mitsdien verzocht wordt geen lie- siissing aangaande het aanbaugige reglement te nemen. Het verzook van C. Verwer, 'te Hoist, om v i ijdom van tol of subsidie voor zijn wa^en- dienst tusscben Hulst en Walsoorden v. v. is zonder hoofdelijke stemming afgevvezen. van gedeputeerde staten totufwij- verzoek 0111 den poidcr Nieuwe Het voorste! zing van bet Neuzen calamiteus te verklaren is met 20 tegen 13 stemmen v e r w orpe n, zoodat bet verzoek is iogewilligd. Met 31 tegen 2 stemmen is aan gen omen bet. voorstel van gedeputeerde staten, om afwij- zend te bescbikken oji een adres van 11. van Peenen Az.( te Zuidzande, om afstand in koop van bet plantregt langs een gedeelte van deu rg naar Zuidzande. De behandeling van bet ontwerp algemeen reglement voor de polders en waterschappen in Zeeland werd aangevangen en zou den voPmn- den dag vvordea voortgezet. De volgende zitting werd bepaald op vrijdag 8 dezer, des voormiddags te 10 uren. van "Vrijdag 8 dezer. Iu die zitting werd de deu vorigen dag aan- gevaligen behandeling van Let bntwerp algemeen teglement voor de ))olders of waterschappen in Zeeland voortgezet en ten cinde gebragt. Het gehcele reglement is met 30 trgeu 5 stemmen aangeuomen en zal tot gpedkeuring aan den koning worden opgezomien. Werd bepaald dat den volgcnden dag de vvcrk- zaatnhedeu zouclen worden voortgezet. Zitting van Zaturdag- 9 dezer. In die zitting zijn de volgende besluiten ge nomen. provincialeu wcg van Oostbu ooraf was met 22 tegen 11 stemmen v e r- w or pen een amendement van den beer Ham- macber. gtrekkende om de beslLsiug alsuo" aan te houden. Oji bet voorstel van gedeputeerde staten strek- kende om als bet gevoelen der staten aan de legering te kennen te geven dat de gemeente v/estdorpe in de kostcn van den bouvv van een nieuw schoollokaal enz. eene som vau j 8000 zal kunnen bijdragen is met 27 tegen 6 stemmen een amendement van deu beer van Eck aan- genomen, tengevolge waarvan genoemil be- dicig* tot 10 000 is verhoogd. Het <il%oo geamendeerdo voorsiel werd met 32 stemmen tegen 1 a a n g e n o m e n De voorstellen van gedeputeerde staten betref- feode het toesfan.ii van renteloo/e voorschotten tot wegsverbetering zijn aangeuomen: dat betreffende de aanvrage van het gemeentebestuur van Hontenisse zonder hoofdelijke stemming, en bet gewijzigd voorstel aangaande bet verzoek van bet bestuur der polders Eiland en Brandkreek met 31 tegen 2 stemmen, nadat vooraf met 23 tegen 10 stemmen was verworpen een amendement van den beer de Smidt, om uit het voorstel van gedeputeerde staten' te doen vvegvallen de voorwaarde dat bet rijkssubsidie evenzeer worde verleend. Op bet voorstel van gedeputeerde staten om aan den gemeenteraad van Hoofdplaat een ren- teloos voorschot te verleenen van 6420 tot ver- beteriug van de haven dier gemeente is door de beeren Bybau c. s. een amendement voorgesteld, betwelk door gedeputeerde staten werd overge- nomen strekkende om genoemdosom van /"6420 te vermiuderen met [2000, zijnde het bedrag geraamd voor de kosten der bestrating met kei° steenen van de los- en laadplaats. Dit alzoo gewijzigd voorstel werd aangenomen met 21 tegen 12 stemmen Nadat ook het voorstel tot wijziging der be- grooting van de enke! provinciale huishoudelijke inkomsten en uitgaven voor 1873 was goedge keurd is deze najaarszitting gesloten. Neuzen, 12 November. Met genoegen vernemen wij dat de raad dezer gemeenteop nieuw een bewijs willende geven van erkenuing der goede diensten van de brand weer alhierbesloten heeft aan dat korps eene som van 75.te sclienken als premie voor de door hetzelve verleeude goede en ijverige huip, bij den onlang plants gehad hebbenden brand op het gebucbt Otbene onder de gemeente Zaamslag. De Zierikzeesche Nieuwsbode bevat bet volgende ingezonden stuk. Een inwoner van Walcheren welke vele inalen met de provinciale stoomboot de reis medemaakt van Vlissingec naar Neuzen eu omgekeerd, heeft met bevreemding nu weder de aankoudiging gezien omtrent de regeling der vertrekuren in de maand Novemberen wel dezewaarbij de boot een kwartier uur later van Vlissingen naar Neuzen afvaart dan in de maand te voren zoodat het meer dan waarschijnlijk zal wezen dat de bootom de andere weekaltbans eenige dagen achtereenbij eb en mogelijk tegenwiud, niet op den tijd te Neuzen zal kunnen aankomen, om do reizigers aan wal te zetten die van deu spoortreiuwelken ten 10 20 are van Neuzen naar Sint Nicolaas vertrekt, gebruik widen maken, en dus ook voor diegenen welke naar Autvverpen widen, eene ongename teleurstelliug veroorzaken zal. Zoomede ondervindt bij ook menigmaal bet onaangeuame en tijdrooveude opoutboudt, dat bij de aankomst aan de sluis, in do haven te Neuzen, plaats vindt, om dostoomboot, vooral- eer de passagiers worden ontseheept, te doen draaijeu, eu men zoodoende sours een kwartier

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1872 | | pagina 1