ALGEMEEN No. 776. Woensdag 30 October 1872. 12de Jaarg. Binnenlandsche berigten. Buitenlandsche berigten. Wij vestigen de aandacbt ran den lezer op de wijziging in de uren van vertrek en aankomst van den spoorweg Neuzen Mechelen met November a. s. JPolitielr Overzigft. Zullen wij de republiek al dan niet behouden Dat is de vraag die ganscb Frankrijk nogaltijd bezig houdt; het uitbiinkende punt dat de strijd der partijen bestendig zal opwekken. Men beeft Napoleon teregt den moordenaar der tweede re publiek genoemd wie vraagt men, zal 't geiuk- ken den derden den doodsnik te geven den derden, die evenals die van 1793 en 1843 rondom door vijanden omgeven is. En de laatsten dat zijn niet ulleen de Buouapartisten de Orlean- nisten, de Chambordisten maar volgens Thiers zelf's de republikeinen die met Gambetta de tegenwoordige regering in een onguustig daglicht zoeken te stellende mannen wier beginselen van onbeperkte vrijheid- van omvervverping der oude maatschappeiijke grondslagen ook dit ge meenebest onvermijdelijk te gronde zoude rigten. De bevolking. den eindeloozen strijd moede beeft in de jongste verkiezing een antwoordge- gevenvoor de regering niterst bemoedigend. Geen enkel nltra der tegenoverstaande partijen werd gekozenniettegenstaande Buonapartisten, Orleannisten en Chambordisten zich op soinmige plaatsen vereenigden. Het laat zich dan ook aanzien dat de tijd gekomen is om de nog altijd voorloopige regering op vastere grondslagen te vestigen. „Tvvintig maanden president" is de titel eener brochure, die men beschouwt als de uitdrukking van de toekomstige plannen der regering. Daarin wordt medegedeeld dat het voornemen zoude bestaan1°. Een vice-president te benoemen 2°. een tweede kamer in te stellen 3o. een wet uit te vaardigen omschrijvende de verkiezing van den president4o. eene wijziging der kieswet te bewerken. Onder de groote maatregelen gednrende deze twintig maandsche regering reeds tot stand ge- bragtmag ook gerekend worden de tbans naar gemeld wordt. goed vordereude onderhan- deling over een nieuw handelstractaat met Enge- land. Er mag gezegd worden dat hoezeer ook vroeger gelaaktde inzichten van Thiers hier blijken te zullen zegavieren en voor Frankrijk voordeelig zjjn want de soliedere Fransche nij verheid zal tegenover de Engetsche concurrentie van minder gehaltehierdoor meer beschermd worden. Ook met de afdoening der schuldbetaling aan Duitscbland scbijnt alles zeer coulant af te loopen, dat is af te leiden uit het roosklenrig financieel tafereel, in de Praissische karaers afgelegd, waar eene schuldaflossing van 23 4 24 millioen thalers is aangekoudigd met en benevens zeer vele bni- tengewone uitgaven tot verbetering van den inwendigen toestand des lands, als het aanleggen en onderhouden van wegen, de verhooging van ambtenaarstraktementenoprigting van een nij verheids museumoprigting van scbolen voor lager onderwijs verbetering van onderwijzers- traktementen, aankoop van kunstwerken en ver hooging der kosten van universarien en semina rien met 1873 worden alle inkomsten des lands nog belangrljk hooger geraamd. Het lijdt geen twijfel of Duitschland is na den oorlog een tijdperk van ongekenden bloei te ge moet gegaan. De ontwikkeling der industrie en d« algemeene welvaart gaat reuzenschreden yoorwaarts. Als het zoo voortgaat, zal de Duit- scher misschien binnen weinig tijds uit de boogte on das reicbe Holland" nederzien. ja komt misschien de tijd dat men „das bedriifiige land- schaft" niet meer wil aunexeren. De koning van Pruissen beeft als scheidsregter tusschen Engeland en Amerika eene uitspraak gedaan die John Bull waarlijk niet zal opraon- tere'n van zijn jongste nederlagen en de onderwer- ping aan brooder Jonathan. In eene grenskwestie aan de wcstkust van Amerika is Engeland geheel in het ongelijk gesteld De tijdeu zijn voorbij dat John Bull met een brutaal gezigt en listige behendigheid 'tdijn en uiijn n»ar welgevallen ken uit leggen. Uit Amerika berigt men. dat sedert denaan- vaug van president Grants regering. dusindrie javen tijds aan de schatkist niet minder dan een millioen vier honderd veertig duizend dollars 1 is ontstolen. Hedge de betaalm.eigende zich toe 445400 dollarsJohnson ontvanger van het zegelregt 185.000 en Norton, controleur der postwissels 115.311 dollars. Hodge is tot tienjarige tucht- huisstraf veroordeeld Norton beeft de geledene schade uit zijn particulier vermogen moeten terug geven en is daarna bniten staat van beschuldigiug gesteld. Behalve deze zijn nog 208 belangrijke I diefstallen ontdekt. i Het is nn eenmaal de gevvoonte groote dieven niet te hangen anders beweert men, dat alle - telegraafpalen der geheele wereld daarvoor ontoe reikend zijn. De Spaansche cortes hebben met 99 tegen 58 s-temmen bet voorstel tot afschaffing van den doodstraf verworpen. Z. M. heeft benoemd tot scboolopziener in bet Gde schooldistrict van Zeelandden heer H. A. A. Collot d'Escury. te Hontenisse. De eerste kamer der staten-generaal is bijeen geroepen tegen woensdag den 6 Novem ber e. k. Uit het verslag der commissie van rappor teurs over hoofdstuk I (algemeene beschouwingen) der staatsbegrooting blijktdat in sommige afdeelingen van bet onderzoek beschouwingen van politieken aard werden geleverd, die vooral betreffen de houding der regering ten opzigte van het vraagstuk der census herziening en invloed van de behandeling daar van op de werk- zaambeden der wetgevende magt. Men had de bedoeling der regering met de woorden in de troonrede zoo opgevatdat zij geenszins eene electorale hervorming beoogde, maar sleehts van den census in een deel van onze kiesdistricten, dus een zeer partieelen maat- regel. Intnsschen scheen men uit latere ministeri- eele verklaringcn af te leidendat de regering nu ten aanzien van den census niet een partiee len niaatregelmaar een algemeeue herziening, een kiesherziening op het oog had en dat zij, in verband met de hervorming, de werkzaam- heid der kamer in bare tegenwoordige zitting zooveel mogelijk tot de census kvvestie wenschte te beperken. Hierbij werd geconstateerd, dat de minister van kolonien van wetsontwerpen van „politieke" strekking sprekendede militaire wetten had genoemd, en dus daaraan een politieke strekking bad toegekend. Tegen de zooeven bedoelden gang van zaken nu hadden de meeste leden in de afdeelingen, waar dit punt besproken werd. zeer groote be- denkiugen. Van gewoonlijk goed ingelichte z jde wordt aan het Dagbl. verzekerd dat het wetsontwerp tot wijziging van den census eerstdaags bij de tweede kamer zal worden ingedieud. Men meent zelfs te weten, dat het reeds ter onderteekening van da koninklijke boodscbap naar bet Loo zou zijn opgezonden. Neuzen 29 October. Omtrent bet verzoek tot calamiteus ver- klaring van den Nieuwen Neuzenpolder vernemeu wij dat ofschoon gedeputeerde staten verklaren dat de wijze waarop de polder gednrende de laatstverloopene jaren is bekeerdin dien tijd de belangen van den polder met zorg behartigd zijn en zj erkennen dat er veel pleit tot inwil- liging van het verzoek en alzoo voor de calami- teusverklaringzij bij meerderheid van sfemmen hebben besloten aan de provinciale staten voor te stellen aan het polderbestuur te kennen te geven dat in zijn verzoek niet kan worden ge treden. Jl. donderdag avond werd door de rede- rijkerskamer Neuzen's Kunstliefde in het Neder- landsch logement alhier ten voordeele der armen dezer gemeeDte eene tooneelvoorstelling gegeven die zeer heeft voldaan. De tusschen de pauzen, door dejmilitaire vereeniging „Ons Genoegen" uitgevoerde zangstukkenwerden met evenvcel genoegen aangehoord. Aanstaanden donderdag avond zalmede ten voordeele der armen dezer gemeentein bet genoemd logement eene tooneelvoorstelling wor den gegeven door de militaire vereeniging „Ons Genoegen" vooral om het loffelijk pogen dier vereeniging wenscben wij haar een aanzienlijk auditorie. Wij vernemen met genoegen dat de heer Adriaan van Eck bewaarder der hypotheken to Hoorn die in zijne vorige woonplaats Gorinchem vonrzitter was eener vereeniging tot bet houden van vo'ksvoordragten, d&ar, en in onderscheidene andere plaatsen menigvuldig als redenaar optrad, bij zijn bezoek te Axel eene openbare voordragt aldaar zal houden ten raadhuizeop maandag den vierden November aanstaande des avonds ten zeven uren. Men schrijft uit Hulst 26 October Verschillende onzer bladen debiteren het volgende Twee personen in dienst van de spoor- wegmaatschappij MechelenTerneuzen, Aimable Kombled, een Belg, en Karel Scbaak, een Neder- lander, wonende te Hulst, kregen eeuige dagen geleden terwjl zij op den spoorweg in de nabij- beid van Temsche werkzaam warentwisten toen deze weer was bjgelegd stelde Schaak eene weddingscbap voor namelijk om als de sneltrein Temsche passeerde in voile vaart er op te sprin- gen. Eenige oogenblikken later werd het sein gegevendat de trein in aantogt wasbeide mannen plaatsen zich in positie. De Belg greep den trein het eerst en het gelukte hem er op te komen nadat bij ongeveer 100 meters was medegesleept, zijn makker echter viel terstond en werd geheel verpletterd. Als wj er nu bijvoegen„men begrijpt de secsatie door dit voorval in Hulst te weeg ge- bragt,de verslagenheid der hoogbejaarde ouders van het slagtoffer bij de ontvangst van het mis vormde 1 ijk,de algemeene deelneming bij de ter aardebestelling" dan heeft men ongeveer volledig den canard, op welken 't Brusselsche blad la Belgique, ruim 14 dagen geleden, aller- eerst het publiek vergastte. Een paar dagen later disckten 1' Etoile Beige en het Antwerpsch Handelsblad hem ook op. En sedert wie al meer er zijn verschillende lezingen. Wij sloegen op de zaak geen acht, wetende wat er van aan wasen zoo verklaard dan ook la Belgique in baar No. van 19 October dat zij tkaus beter iugelicht door den station-chef te Temschetot haar genoegen kan melden dat alles van A tot Z louter verzinsel was van haar correspondent. Niet zonder reden zag men hier elkander bij het eerste nieuws verbaasd aan hier waar geen Schaak bekend is, nog bij mensckengekeugen ooit was. In den Kruispolder, (Hontenisse) is woens dag 11. op den middag, de ongeveer 68jarige laudbouwer Antbonius van der Meyden door zijne vronw, die hem volgens gewoonte de koffij bragt, dood achter den ploeg gevondeu. Een beroerto schijut hem onder zijn arbeid overvallen te hebben. J?9a.s van Gent28 October. Heden morgen ten 7 ure is de snikerpeeenfabriek alhier, gunstig gelegen aan den spoorweg en het kanaal, in werking getreden. Op eenige kleiue uitzon- deringen na werkte de mackinerie goedonder toezigt van den ijverigen directeur met een bijna geheel oubekend personeel in deze industrie. De werklieden in deze eersteling van Zeeuwscb Vlaandereu mag wat bet personeel van arbeiders betreftwel eene internationale genoemd worden, als wonende in de gemeenten Sas van Gent Westdorpe en Neuzen (Sluiskil) alsmede uit Belgische gemeenten AssenedeSelzaete euz. De eerste met bloeraen getooide suikerpeeen werden onder een daverend hoera (kozakken- woordschrik der Franschen) door den heer Muishonddocter te Selzaete en andere keeren aandeelkouders in de machine geworpenals mede door den directeur. Meer dan 100 perso nen moesten als te veel afgewezen worden zoodat het aanbod voor 2 fabrieken genoeg was. Wij wenschen die fabriek voorspoed toe en hopen dat andere geldmannen de uitkomsten ziende een tweede fabriek zullen oprigten om voorded te doen met hun kapitaa) en tevens daardoor het lot van den workman te verbeteren, dan zou van zelve de loonsverhoogingin verschillende couranten gevraagdwel acbterwege kunnen blijven daar de vraag en aanbod van werk zich dan beter zullen regeleu. Het dagelijks bestunr van Viissingen is door den gemeenteraad gemagtigd pogingen te doenom een inrigting tot staud te brengen, welke met het oog op de toekomst van Viissingen h iogst noodzakeljjk is te acbten namel jk het maken van een drijvend ijzeren dok. Men had de verwachting gekoesterd, dat op de staats begrooting cen post daarvoor zoude zijn uitge- trokken. Nu meD in die verwachting is teleur- gesteld, zal bij do tweede kamer der staten- generaal een adres in dien geest worden ingediend en afschrift daarvan aan de ministers wordeD gezonden. Omtrent het antwoorddoor den gezant van den keizer aller Russen aan den voorzitter van bet algemeen Nederlandsch vredebondmr. D. van Eckgegeven naar aanleiding van het adres aan de drie keizerstot bevordering van de algemeene vredezaakverneemt men nog dat de bewoordingen, waarin de gezant zich namens den keizer bij die mededeeling nitliet in het algemeen getuigden van zeer vredelievende beginselen en opregte synipathie met de bedoelin- gen in het adres uitgesproken en waarvoor Z, M. zijn dank liet betuigen. De sergeanten J. H. Moggenstorm E. H. Vemer. de sergeanten titulair A. P. Kuipers, D. J. ten Klooster en M. Logeman alsmede de wachtmeester-titulair L.J. A. Verbruggealien van den wetenschappelijken cursus der militair, administratis bij het instructie-bataillon te Kam- pen. zullen volgens de N. K. courant den 2 December a. s. te 's Gravenhage, onder presidium van den intendant lste klasse F. C. R. Boers het examen voor 2e luit. kwartiermeester afleggea Volgens de Ind6pendance heeft de minister van financieu aan de deputatie uit den Antwerp- schen gemeenteraad verklaard, dat deonderhan- delingen over een spoorweg van Antwerpen naar Gladbach weldra met een guustigen uitslag zullen bekroond worden. Te Brussel heeft een vergadering van werklieden plaats gehadmet het doel om een maatschappij op te rigtentot het goedkoop ver- krijgen van levensmiddeleneen middeldat noodzakelijk is gevvorden door het gedurig klim- men der prijzen van de eerste levensbehoeften. De talrjjke vergadering heeft zich tot cen inwoner der staddie met al de behoeften der werkende klassen bekend isgewendmet verzoek mid- delen te beramenwelke tot de oplossing van dit vraagstuk zouden kunnen leiden. Aan dat verzoek is voldaan en de werklieden hopen dat binnen kort een groote maatschappijter verkrijgicg van levensmiddelen tegen venninderde prijzen. zal opgerigt worden. Maarschalk Leboeuf, minister van oorlog onder het Fransche keizerrijk en in het begin van den Franscb-Duitschen oorlog, opperbivel- hebber der Fransche troepenis dezer dagen waanzinnig overleden. Er zijn verschrikkelijke bijzonderheden be kend geworden omtrent een brandwelke des middags van den 25n September jl. uitgebroken is in het krankzinnigengesticht te Newburg, in Ohio waarin zich op dat oogenblik 600 verpleeg- den bevonden. De brand liet zich eerst niet ernstig aanziendoch het vuur maak e ondanks alle pogingen snelle vorderingen. Toen rnoest men er natuurlijk op bedacht zijn om de onge- lukkigen uit het brandende gebouw te redden. Terwijl een gedeelte der beambten bij het bins schen behulpzaam was. ram bet andere gedeelte die hoogstmoeijelijke taak op zicb. Oubeschrij- felijk waren de tooneelen d'e nuvo'glen: velen der krankzinnigen weigerden bunne cellen te verlatenzij verborgen zich in kasten en onder bedden en waren noch door overreding noch door bedreiging uit hunne met elk oogenblik gevaarlijker wordeude positie te verdrijveu. Met

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1872 | | pagina 1