ALGEMEEN No. 775. Zaturdag 26 October 1872. 12de Jaarg. Binnenlandsche berigten. Buileiilaiulselie beri^len. S landelsberigten. JPolitiels Overzigt. Meermalen is de opmerking gemaaktneen zulk een man die aicb gedurig door zljne drift laat vervoeren die zich niet ontziet met de af- gevaardigden des lands in kibbelarijen af te dalen en zich nu eens naar de/.e dau weer Daar geene kant laat overbellen, zulk een man kan onmoge lijk eenigzins geruimen tijd bet bestuur van een groot land als Fraukrijk in banden bouden en bet was dan ook meermalen of de dagen der regering van den grijzen Thiers maar zeer wei- nige meer zonden zjjn, Thiers, dus sprak men, is voor Fraukrijk slecbts do man der noodzakelijkbeid. Zoodra deze heeft opgebouden zoodra Frankrijk weer opgerigt, zoodra de gevolgen des grooten oorlogs xiju afgeloopen zoodra zal ook Thiers en met hem de derde republiek verdwijnen. En toch ziet men ondanks dit alles den grijzen man met jeugdige kraeht bet roer van staat in banden bouden, tock scbijnt de republiek Frank lijk zich op vaster grondslagcn te vestigen dan ooit te voren, toeli hebben de jongste verkiezingeu die vrijer waren dan immer te vorengeleerd dat in vijf Tan de zeven departementeu de re- publikeinen den strijd met vlag en wimpels hebben gewonnen terwijl in slecbts 66n de kans der monarcbale partij bij de berstcmuiing eenig zins zeker is. Thiers beeft zich reeds weer van Parijs naar Versailles begeven tot bjjwoning der zittingen ven de nationale vergaderiugen. Men verwacht de spoedige benoeming van een vice-president der republiek en dat de keu/.e daar voor zal vallen op dtn geachten voorzitter der kamer, den heer Gr6vy, een man die bij gematigdheid en onpar tijdigheid, eeue groote mate ran gezond verstaud en een rasten wil paart. Tengevolge van den laatsten regentijd zijn de rivieren de Rhone en de Loire buiten hunne oevers getreden, waardoor rersckeidene valleijeu en laag gelcgen landen onder water zijn gezet en aanzienlijke nadeelen aan de nog te velde staande gewassen toegebragt. Ook uit Italie berigt men van groote over- stroomingen. Rome is door een sterke hoos gedeellelijk onder water gezetterwijl de Tiber en bare takken sterk zijn gerezen. Ook in bet noordeu en midden des lauds gewaagt men van vvatersnooden. De spoorweggemeenschap tns schen Florence en Livorno en bet noordelijk gedeelte des lands is afgebroken. Als men let op de houding der Spannsche afgevaardigdenwanneer zij in de nationale vergadering bunne beginselen met waardigheid bloot leggenkomt men eenigzins tot bet ge- voelendat hot wel outwikkeide gedeelte des volks van meer bezadigder aard is dan de gedurige oproeren die bet land bestendig in beweging brengen zouden doen denken. Thans is een voorstel aanbangig gemaakt tot afschaffing ran den doodstraf, hotwelk in de cortes zal moeten worden behandeld. Korot dat voorstel tot wetdan zal bet wel nergens meer effect doen dau in bet land waarin door een menigte van politieke zonden, zooveel met den mantel der verdraagzaamkeid moet worden bedekt. De Ferrolscbe opstand is gedempf, hoe zonder ling de afloop ook zij. Ofschoon de opstande- lingen in bet gebouw van bet arser.aal waren opgcslotengelukte het took in de nacht aan 1100 van de 1500 man te ontsnappen. De Spaanscbe fiuancieele voorstellen waarbij ijc, der rente ingebouden 'n papier en de overige -f% gedeelten in geld zulleu worden betaald, zijn, op voorstel van Rotschiid, door de Engelscbe financiers aangenomen. Men verwaebt thans stellig dat deze maat- regel zijn voile beslag zal krijgen. llet is llenoemd tot ingenieur van den waterstaat 3e klasse A. A. Bekaarthan§ adspirant inge uieur. In de zitting der tweede kamer van dings- dag 22 dezer is de wet op de besmettelijke ziekten aangenomen met 49 tegeu 13 stemmen. gebleken dat onderscheiden auibte naren en autoriteiten, voor wie het bezigen van kruisband verpligtend is, bunne ambtscorrespon- dentie regelmatig onder gesloten omslagen ver zenden met de vermelding op den omslag„on- gesehikt voor kruisband," hoewel de stukken in geencn deele vallen onder de nitzonderingsbepa- lmg van art. 7 2 van bet koninklijk besloit van 5 July 1850 (Staatsblad no. 38), die alleen wegens den uitedijken vormof den oruvang, en geenszins wegens den iuhoud der stukken kan worden ingeroepen. De minister van finantien beeft thans aan de postambtenaren gelast een naauwkeurig toezigt op dat misbruik te bouden en alle verzendingen, die onder gesloten omsla gen ter post wo'den bezorgd of af te wijzen of met briefport te belasten. In -de najaarsvergadering der provinciale staten van Zeeland welke j>p dingsdag den 5 November a. s. zal worden geopend zullen onder anderen de volgende voorstellen van gedepnteerde staten worden behandeld 1°. Tot tegemoetkoming der gemoente West dorpe in de kosten van bet lager ondenvijs, voor den bouw van een schoollokaal met onder- wijzerswoning 2°. Een nader voorstel omtrent bet ontwerp algemeen reglement voor de polders of water- schnppen in Zeeland 3°. een voorstel omtrent bet verzoek van den raad der gemeente Hoofdplaatom die gemeente op te nemen onder de aanlegplaatsen van den stoombootdien8t op de Wester-Sebelde 4°. Omtrent een adres van het bestuur van den Nieuvve Neuzenpolder. om dien polder cala mitous te verklaren 5° Omtrent de adressen van de commissie voor de verbetering van den weg van St. Mar- griet naar Oostburg en van burgetneester en wetbouders vau Ilontenisse, om rentelooze voor- scbotten uit de provinciale f'ondsen tot verbetering vau wegen en 6°. Omtrent een adres van burgemeester en wethouders van Hoofdplaatom een renteloos voorsckot ter verbetering der haven dier gemeente. Met 1 November wordt weder eene wijzi- ging gebragt in de regeling vau den spoorweg- dienst tusscben Roosendaal en Middelburg. in verband met de opening der gedeelten van den staatsspoonveg DordrechtRotterdam en Middel burg— Vlissingen. Het vertrek der treinen is geregeld als volgt Uit Vlissingen Middelburg 6 9 11.55 5 9 6.9 9.10 12.5 5 19 Goes.... 6 33 9.39 12.55 5.47 Aank. te Roosend. 7.47 11.10 3 10 7.11 -Naar wij vernemen heerscben de mazelen en het roodvonk in de gemeente Kattendijke in die mate, dat de gemeenteschool reeds sedert 14 dagen gesloten is. Ook in Goes komen veel gevallen van dien aard voor. Bij den zondag te Parijs gehouden inter nationalen zangwedstrijd beeft de llaagsehe man nenzangvereeniging Caecilia twee eerste prijzen behaald met de voordragt van De lersche land- verhuizers", rauziek van Geraert, en een prima vista gezongen Fransche corapositie. Voor eenige dagen had bier ter stede, zegt, bet Utrechtseh Dagblad't volgende plaats Twee mannen, hoofden van bnisgezinnen, waren over- eengekomen om zich stil nit de voeten te makeu, met acbterlating van bunne huisgeziuneu. Ten einde bun voornemen vrij ten uitvoer te kunnen brengen, zochten zij middelen om bunne vrouwen te verwijderen. Daar eene dezer juist in bet kraambed lag> wendde haar man pogingen aan om 3 gebolpen door zekere onrustige verscbijnse len bij de vrouw en de bekendbeid dat zij vroe- ger reeds in 't krankzinnigengesticht was ver- pleegd geworjjenhaar op nieuvv daarheen te doen vervoeren hetgeen hem geiukte. Deander verzocht daarop zijne vrouvv om voor enkele dagen t huishouden bij den eerste te gaan waar- nemen om in de eerste verzorging der kinderen te voorzien, Deze gaf bieraan gehoor. De man nen nu vrij spel hebbende, maakten alles te gelde wat onder hun bereik viel en lieten daarna niets meer van zich hooren. Men verbeelde zich den toestand der vrouwen, toen zij tot de ont- dekking der waarheid kwamen, zich van zooveel beroofd zagen cn zich teveus in verlaten toestand bevonden. Bij de te ZwoIIe bestaande Thorbecke- vereeniging is bereids ruim f 500 ontvangen om in den gevel van bet gebotuv, waarin Thor- becke is geboren cen gedenksteen te plaatsen. De vereeniging is verder voornemens een intreke- ningsljjst bij alle ingezetcnen te doen circuleeren, om bij geuoegzame bijdragen op ecu der openbare pleinen dezer stad een buste van den grooten staatsman op te rigten. De beer Tretibburgemeester van Voor- scbotenschrijft bet volgende in de Leidscbe Courant Bij het rundvee van twee bouwlieden in de gemeente ontstond in den loop var. bet jaar de longziektezij wilden bet overige vee niet. dadelijk laten inenfen en bij den een werden successievelijk zestien runderen aangetastbij den ander zeven. Onder het vee van vier bonwlieden geburen vau e6n der besmette hoevenwerd van ieder een rund door de longziekte aangetastzij hebben omniddelijk bun gelKelcu koppel laten inenteu. Tot heden is bij drie hunuer geen enkel geval meer voorgekomen bij werd enkele dagen na het eerste geval een tweede rund aangetastmen mag dus aannemen dat bet dier besmet was op bet oogenblik der inenting, terwijl bij dezen een derdo rund aan de gevolgen der inenting, bezweck. Bij al de runderen is do knnstbewerking, tot op dit oogenblik, zonder eenig nadeelig gevolg afge loopen. Ik meen dat het in algemeen bclang wensche lijk is, dat deze feiten zooveel mogelijk bekend worden. In de bosscben van Heercnvccn, opeenigen afstand van Joure hebben 3 mannen een lijk onder 't geboomte gevonden van een man die zich door ophangen aan een jongboomtje, van 't leven had beroofdwaarna het boompje ge broken was. Hoogstens een paar dagen kon bij een lijk zijn geweest. Tot erkend. nog toe is bij niet o Naar bet scbijnt bevjnden eenige boofdamb- tenaren der gebeime Fransche politic zich te Brussel, met een zeker doel. Zij hebben in last op te sporen den oorsprong van een kistje dezer dagen bij Thiers ontvangen bevatteude eenige Orsini bomtnen en vergezeld vau een brief lioudende mededeeling dat nog eenige duizenden van die voorwerpeu te Parijs voorhauden zjjn bij personen die er van gebruik willen makeu tegen de regering. Men zegt dat dit kistje uit Brussel gezouden was. De Parijsche bladen zijn uitgenoodigd gewordeu voorloopig over dit inci dent niet te spreken. Een industrieel rnaakt in de Times een eenvondig middel openbaar om 50 p. c. te be- sparen op het verbruik van den steenkool. Het is voldoeude, zegt bij, om stukken krijt in den vuurhaard te plaat.-eu. Dit krijt, door den steen kool verbit, yerspreidt zeer reel warmte, zonder dat er iets hinderlijks 't gevolg van is. In eene bijeenkomst van steenkolen eige- naars te Glasgow en in bet westen van Schotland werd besloten do loonen uer inijnwerkers niet te ve-boogen en den prijs der steenkolen 3sb.6d. {[2.10) per ton af te slaan. Op de Engelscbe en lersche knsten gingen gedurende 1871 1927 schepen verloren ofbeliepen scbade bijna de helft daar van waren kolensche- peu. Bij die 1927 sebipbrenken kwamen 626 menscben om terwijl er 4336 levens behouden werden door de reddingsbooten van de „IioyaI Lifeboat Institution." De maatschappij der geschiedenis ran de oude Zwitsersche kantons beeftfeen onderzoek gedaan naar de legende van Willem Tell. Deze geleerde maatschappij is tot bet jammer- lijk besluit gekomen dat er nooit een laudvoogd met name Gesler aocb een Willem Tell bestaan heeft. Gevolgelijk heeft Willem Toll nooit geweigerd zijn hoofd te ontblooteu voor den hoed van den landvoogdmoest bjj nooit met een kruisboog den appel van bet hoofd zijns zoons schieteu ofschoon de boog zelve, die voor dit heldenfeit gebruikt werd, nog beden te Zurich ten toon gestekl staat. Willem Tell is nooit onder cen storm het meer van Lucerne overgevaren is nooit op do Tellrofs aan wal gesprongen beeft geene aan- spraak tot de landbewoners in de bergengte van Russnacht geliouden en ook den landvoogd Ges ler niet vermoord Er is nog meer: de inwoners van Uri, Scbweiz en Unterwalden zijn nooit des nnchts te zamcn gekomen op den berg Rutli. zoodat volgens het onderzoek dier geleerde maatschappij, (te heele legende der bevrijding van de Zwitsersche re publiek iu bet niet vervalt. Onder de prachtige gebouwen in bet weder opgebouwde Chicago neemt het hotel Potter Palmers eeue eervolle plaats in bet beeft l'/s mil lioen dollars in aanbouw gekost. De fagade is gebouwd in den stijl van het paleis der doges te Genua, de St. Markuskerk te Veeetie en eene binnengalerij van het Louvre. Een van de vleu- gels is een kopie van het vaudeville-theater te Parijs, en bet front aan de zijde van de Abash- avenue is in zuiver Franscben stijl gebouwd. Het hotel heeft aan de voorzijde eene lengte vau 254 voetaan de achtcrzijue van 125 voet eu aan de zijde van Monroe 253 voet. Er zijn zeven _rdiepingen met 830 kamers en 1000 bedden. Ook het Paeitie hotel en bet Sherman hotel trek- ken zeer de aandacbt. Deze alien zulleu in Mei voor bet gebruik gcreed zijn. JPi-ljzen der 16tleeteu Amsterdam 24 October. 2J wgiaasmm ZooaU men weet hebben een groot aantal belanghebben- (lea, meeatal landbaiwers of tot den laudbouw in betrekking etaande, bij den kouing bezwaren ingediend tegen het den 1 N ivember dea vorigen jaars door de provinciale staten van Zeeland vastge9telde reglement op het gebruik en deinstaad- houding der kunstwegen in deze provincio. Die bezwaren zijn voornamelijk gerigt tegen de bepaling van art. 3, waarin de breedte der velgen zoodauig wordt voorgeschreven dat de wielen van alle landbouwerswagens, voor zoover die tot berijdeu der kunstwegen worden gebezigd, zullen moeten worden vernieuwd of althans zoodanig gewijxigl dat de kosten daarvan weinig minder dan die eener totale vernieuwing zullen bedragen. Ook is het bekend, dat het hooldbestuur der Maatschappij tot bevordering van Iandbouw en veeteelt in Zeeland zich deze zaak heeft aangetrokken en dat, zooals wij in der tijd gemeld hebben, proefnemingen hebben plaats gehad omtrent het ver- achil in trekkracht tusschen wagens met breede en wagens met smalle velgen, die eehter, wegens het drooge seizoen en den toestand vau den grond waarop de proef genomen werd, geen zekeren uitslag hebben opgeleverd. Daar evenwel het bezvvaar der kosten van breede velgen, niet minder groot wordt geacht dan dat omtrent de trekkracht, heeft het hoofdbestuur van a I de burgemeesters in Zeeland een opgave verzocht van het gctal voertuigen in iedere gemeente, waarop de verbreediug der vel gen zou moeten toegepast worden, en naar aanleiding van de ontvangen antwoorden zou volgens het hoofdbestuur de zeker- heid bestaan dat, als het reglement ten uitvoer wordt gelegd zooals het is vastgesteld, de landbouwende stand met een last van niet minder dan een millioen gulden zal worden bezwaarl, behalve nog de overige moeijelijkhed n die zoo groot worden geacht dat de verdere aauleg van kunstwegen er door belem- raerd dreigt te worden. Uit de opgave vau den burgemeester van Koewaeht is onder anderen gebleken, dat de aanleg van den grindweg van die gemeente naar Zuiddorpe 4280 minder heeft gekost dan de verbreeding dee velgen alleen voor Koe waeht beloopen zal. Het hoofdbestuur heeft than3 een adres aan de provinciale staten van Zeeland gerigt, waarin het, onder mededeeling van een en ander aangainde de velgcuquaestie, in het belang van den Zeeuwsehen landbouwer verzoekt, dat de staten mogen terugkomen op bun beslnit en de gevreesde bepalingen vaD bet reglement buiten vveikkiug stellen. Mogt aan dezen wensch niet kunnen voldaan worden, dan zou adressant er iu ieder geval eeue tegemoetkoming in zien wanneer door de staten werd verleend: 1®. vrijstelling voor het berijden van kei- en klinkerwegen 2o. idem voor het vervoer van oogstvoortbren- 8elen van het land naar de scliuur3o. idem voor den vervoer van mest naar hefc land4q. idem voor de wegen, zonder pro- vinciaal voorschot of subsidie aangelegd, voor zooverre couces- •ionarissen dier wegen het reglement op die wegen niet wen- schen toegepast te ziGn5o. buiten werking stelling van het reglement gedurende den zomcr, van 1 ApriMot I November. Sn. tr. Pers. tr. Gem. tr. Pcrs. tr. Nederi.and. aCertific. Wei-kelijke scliuld aJito dito dito adito dito dito aARodeel HaudelmaatBchappij. Belgie. aCertificaten bij Rotschiid. Frankrijk. alnschrijvingen - adtio RuslaND. aOblisjatien 1708/1816. aCcrtific. adm. Hamburg adito Hope ft Co. 1855 adito f 10QO 1804 O I "3 pet. 54J 3 64- 4 87,5 41 137 i r. 1171 M 3 50J 5 751 B mm 5 731 5 86s 5 9?2

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1872 | | pagina 1