I I VERLIEFDEN, f lna;ezonden Stukken. BLADRIIT, Berigt aan Ziehen! NIEUWE BAZAR, Ifa. Fezant-Goethals Advertentien. Buitenlandsche berigten. Uandelsberigten. VEEMARKT LAATSTE WAARSCHl)W!\G. TE KOOP: o AXEL, T E Voor Jongmans en Jonge Dochters. BRIEVENBOBK fA <K 1 b< bi A vijf onderofficieren en korporaals, van bet garni- zoen te Maastricht, eerstdaags voor den krijgsraad te 's Bosch moeteu verschijnen om nadere bij- zonderheden betreffende deze treurige gebeurtenis mede te deelen. Ten bevvijze hoe in den loop der eeuwen de waarde van bet geld allengs verminderd is, kan dieuen bet „Oud Liedeken op den jare 1411 dat nog in de regentenkamer van bet Zionshofje te Leiden in Romeinsche letters ge- sebilderd. te lezeu en van den volgendeu in- b oud is Ochquam die goede tyd nog eens weer Dat bet kooren bet schepel ses Stuyvers ded Toen gold bet ossevleescb niet meer Als een grote (1) bet Ponddaar droeg men't voor mee Een varse Pond hooter om een Stnyver Een halve Blank (2) een goeye pot bier. Aau pestilentie was het land snyver Men zag geen specie van roer of rappier. Daar quam soo krachtig vis Tien duysend schelvissen op denen dag, Dat nog indachtig is Dat m'er twintig om een Stuyver zag. Er beeft ziek in den Bommolerwaard eene ziekte geopenbaard onder de paarden die men niet kentmaar die zeer veel overeenkomst moet hebben met bet mondzeer onder het rund veealtbans in zooverre dat de aaugetaste paarden even als zulks bij de aaugetaste runde ren bet geval is het vermogen missen om voedsel tot zich te kunnen nemen. Een veelbelovend valsche munter stood verleden week voor het Gelderscbe hof teregt. 't Was een jongen uit Kuilenburg. die zijne in- dustrie op de volgende eenvoudigemaar ver nuftige wijze dreef. Hij drukte op twee dunne koperen plaatjes dc stempels van een kwartje af, soldeerde deze aan weerszijden op een cent, sneed dan de cent rondom af tot de groote van een kwartje en verzilverde dit stuk metaal met kvvik dat hij van een spiegeltje had afgesckrapt. Ongeveer 8 van die „kwartjes" had bij uitgegeveu. Tot straf outving hij zes maanden gevangenis en eene boete van f 50. Onze Roeping wendt pogingen aan tot oprigting van een anti weelde of anti modeverbond voor dames. Naar men verneemt zal de zaak van dr. J. van Vloten op 1G November e. k., bij bet provinciaal geregtshof in Overijsel in hooger beroep behandeld worden. De kanaalwerken bij Velzenhebben door hooge zee en golfslag weder veel geleden het noorder en zuiderhoofddit laatsto vooralbe- kwamen veel schade. Zaturdag 11. ontstond er brand in de Nederl. katoenspiunerij te Hengelo. Het hoofdgebouw is grootendeels uitgebrandde twee stoorama chines de ketelshaspels en duivels echter geredwoonhuis en goederenloods zijn gebeel onbeschadigd. Gebouwen en machines zijn bij de Maagdenburger maatschappij verzekerd. Waar- Rchiinlijk zijn er geen persoonlijke ongelukken bij te betrcnren. Acht spuiten deden bij de blussching dienst, waartoe ook de buzaren het hunne bijdroegen. van goederen bestaat cn de zaken bestuard worden door vijftien „vaders." Ieder lid mag zich jaarlijks zekor gedeelte van do gezamenlijke goederen toeeigcnen, docb niemand krijgt eenig loon of geld voor zijn persoonlijke uitgaven. Elken dag worden godsdienst-oefeuingen geliou- den. Van den aard dezer laatsten is niet veel bekend. 't lluwelijk is niet verboden, maar wordt niet aangemoedigd. Aan heeren TimmermansMetselaars- bazen enz. te Neuzen. Door de duurfe en het meer en meer stijgen der eerste levensbehoeften en braudstoflfen ziet meuig ambacbtsmaus-knecbt de winter zorgvol te gemoet. Wat zeggen wijhij is reeds aan- gevangen. Op die grondeu hebben wij onderiing elkander geraadpleegdom tot U een vriendelijk en tevens billijk verzoek te rigteunamelijkom gednreude den winter do zomerloonen te mogen behouden. Voorbeelden aan te halendat in ons Vader- land en elders de werklieden dergelijke ver- zoeken gedaau hebben, om zich tot hunne patroous te wenden acbten wij bier onnoodigdaar in onze provincie bet voorgevallene op het eiland Walcberen nog verscb in het geheugen ligt. Ook de ueringdoende burgers worden verzocht bet bovenstaande verzoek te willen steunen door er hunne goedkenriug aan te hechten. Hebben zij bun bestaan ook niet aan den werkman die bier en elders toch het grootste deel der bevolking uitmaakt, te danken Ook zij zien toch gaarne den werkman dagelijks of wekelijks met ziju geldhoe kloin zijne behoeften ook ziju mogen, tot zich komei. Om verder over het lot van den werkman nit te weiden ligt niet in onze bedoeling docb wij laten het aan iederen weldenkende over, om boven- staand sckrijven te beoordeelen en houdeu ons overtuigddat hij die vooruitgaug bevorderen en het lot van den werkman gaarne verzach- ten vvilhet volkomen met ons eens zal zijn. Door deze weinige regeleu hebben wij ge meend dit door het plaatsen in deze conrant ter uwer keunis te brengen, en verzoeken U tevens vriendelijk, docb dringend, aan bovenstaand ver zoek geboor te willen verleenen. Met de Vijftien zwate CANADA BGGMENgeschiki om te zagen. En tien gladde ESSEN BOOMEN geschikt voor werkhout. Rotterdam* 21 October. Gent, 18 October. Ruim NEGEN HONDERD BOSSEN te koop op d e P u n t te Zaamslagtegen drie gul den vjjftigr centen de honderd bossen Professeur BURGGRAEVE te Gentzal als naar gewoonte elken Maanda^ op de gewone uren te Selzaete bij VICTOR WILLEVS te consulteren zijn. regt over het standbeeld van J. VAN ARTE- VELDE, Vrijdagmarkt 49 GENT. assortement van lllIEUWE Stoelcii in accajonKerse- olmeiken en ander bout, Beddegoert, Mpiegels, Pendules enz. De meubels zijn uit schoon droog hont gemaakt, door goede werklieden en onder zijne bestnring. Verkoopt aan gerlnge prijzeii en met waarborg. groot en schoon NEIIBELEK laar. nottelaar Louden, 21 October. mceste achting Dw. Dien. de gezamenlijke Ambachtmans-kuechts van Neuzen. In de synagoge te Ostravvo ging op den avond van den grooten verzoendag plotseling al het gaslicht nit. Eene vrouw was even te voren door de hittc in zwijm gevallenmen had water voor haar willen halenmaar die vraag om water werd door sommigen opgevat als een gevolg van branden weldra klonk deze laatste kreet door het thans gebeel in het duister gehuldc gebouw. De vrouwen op de gaanderijen drongen naar beneden en vruehteloos riepen de mannen haar toe. dat er geen brand was. Tengevolge van het gedrang zijn 17 vrouwen en 3 kimlereu om het leven gekomen. In Amerika werd onlangs een paar voor de tweedemaal in den echt verbonden. Vijf en twintig jaar geleden had dezelfde plegtigheid plaats, doch toen de man l'/2 jaar later wegliep en zich niet meer vertoondebekwam de vrouw lacgs wettelijken weg eene echtscheiding en huwde met een ander die eenige jaren later stierf. De beide cerste gelieven geraakten met elkander in briefwisseling, met dat gevolg dat zij een kvvart eeuw ua bun eerste huwelijk een tweede sloten. Als 't niet gebeurd was, zou men het verhaal voor de vrucht der overprikkelde fantaisie eeng schrijvers houdeu. In den Amerikaansehen staat Jowa is een nieuwe godsdienstige sekte ontstaan, de „Ama nians" geheetcn. Zij bestaat uitsluitend uit Duitscbers. Deze hebben langs den Rock-Island- spoorweg dertig duizend acres land gekocht en daarop onderscheidene molens en fabrieken ge- sticht. De eigenaardigheid is dat er gemeenscbap Aanbestedingen. Op Vrijdag 1 November 1872, des voormid- dags ten 10 ure- aan het gebouw van het provin ciaal bestuur te Middelburg Het aanleggen van een in het Zwiu gelegen gedeelte van het Uitvvateringskanaal in het voormalig vierde district van Zeeland. Deze aanhesteding zal gcsehieden hij enkele inschrijvingvolgens 8 schriften. g 434 der Algeineeue Voor- BURGERLIJKEN STAND VAN NEUZEN van 14 tot 30 October. IPrijzen tier Effecten. iinsterdain 21 October. Heden overleed onze geliefde moeder en behuwd moeder CORNELIA BOOGAARTwed. 0. de Visser in den ouderdom van 81 jaren. Zaamslag, den 20 October 1872. Uit aller naam J. DE VISSER. Algemeene kennisgeving. OP Dingsdag; den 29 October 1872* K 7lI De Notaris J. JF E It C K E N te Neuzen zal met den heer K E- BOOM te Westdorpeton verzoeke van den heer A. VERPOORTE Jz., dijkgraaf van den Eendragtpolderwonende te Zaamslag in het openbaar presenteren te verkoopenop D o n- DF.RDAG DEN 14 NOVEMBER 1872 deS voormiddags ten 10 ure Eene groote partij gedeeltelijk zware OLMEN BOOMENwaaronder geschikt voor werk hout, staande aan den dijk tusschen den Kleinen en Grooten Huissenspoldertot aan den Schenkeldijk, in de gemeente Zaamslag. Te vergaderen aan gemelden dijk. De Notaris J. J. F E It C K E N residerende te Neuzenzal publiek presenteren te verkoopen op Donderdag den 21 November 1872, des voormiddags ten 10 ure Eerstelijk op den dijk tusschen de Zaamslag- eu Cappellepoldersin de gemeente Axel, om- trent de hofstede „P a n w v 1 i e t Ointrent honderd stuks CANADA BOOMEN dienstig voor timmer- en ander werk, staande op gemelden dijk. En daarna op het hofsteedje bewoond geweest door Jacob Donee, in den Capellepolder ge meente Axelten verzoeke van KRIJN VAN DIXHOORN landman te Axel verzameling van meer dan 115 MINNEBRIEVEN, toepasselijk op alle omstandigheden. In rjjk geYllustreerden omslag, 110 bladzijden duidelijken drnk k f 0.50. VOORHANDEN: bij Dhont Comp., te Neuzen. Alle degenen die iets te vorderen heb ben van de Engelsche brik ATTALIAH. alhier binnengebragt zonder bemanning aan boord vervoegen zich ten einde betaling te ontvangen, vGOr heden Woensdag avond 8 ure bij den heer Neuzen. J. T. DE SMIDT. 22 Oct. 1872. Scheepsmakelaar. te Eene zeer goede PIAiVO bevragenbij de Uitgevers dezes. TVIiddelen. van Vervoer. Omnibusdiensl tusschen Hulst eu Walsoorden. Spoorwegen. nn) l'l TUB k\ Tij »cl del baj ual Lo S r\ de las av mi CM scj Lo Se ba ai te ei si OosrSNHJJK. aOblig. adito Italic. Spanje. POCTUOAL. Turkeijb. Egypte. Auehika. metall. in zilver Jan./Julij. 5 dito April/Oct. 5 adito in papier Mei/Nov. 5 adito dito Febr./Aug. 5 Leening 18615 aObligatien Buitenl. 1867-70 3 adito Binuenlandsche3 adito 18713 adito 1856-1869. 3 dito (binnenl.)5 dito 18687 Brazilie. adito Vereenigde Staten (1874) adito dito dito (1904) adito dito dito (1882) adito dito dito (1885) adito Illinois adito dito Redemption dito Atl. Gr. W. Spw. Ohio ser. (7 p). dito dito geconsolideerde 7 dito dito debentures. 8 dito St. Paul Pac. Spw. le sec. 7 dito dito dito 2e sec. 7 dito dito 1869 dito. a Obi. 1863 adito 1865 dito 1851 dito afgestennpeld dito dito 7 41 5' 3 6 3 1 64] 59,; 591 29| 251 40J 51; 89; 96 98 99i 70; 94; 15; 21? 10 Mexico. Grenada. Venezuela. Ecuador. N.B De a gemerkte effectcn worden bij de IVederlandsche bank als beleeningspand aangeuomen Bij voldoende aanvoer werd Tarwe nagenoeg als voren ver- kocht Haver 10 cent hooger. Bruioebponeu 50 cent, Witte- boon-n f 1 lager. Zeeuwsche en Vlaamsche Tarwe f 12,25 a f 13,25, Over- maassche f 12,25 a f 13,25 mindere f 11,a f 12,Kogge Zeeuwsche ec Vlaamsche f 7,20 a f 7,80, Overmaassche f 7,00 f 7,60. Gerst. Zeeuwsche winter f 7,00 a f 7,80, mindere f 6,30 a f 6,90, zomer dito f 5.20 a 6,20, mindere f 0,00 a f 0,00. Haver, korte f 3,00 a f 5,00, lange f 3,00 a f 4,30. Paarden- boonen f 6,60 a f 7,30. Duivenboonen f 8,20 a f 8,70, Bruineboouen f 13,50 a f 14,— mindere f 10,50 a f 11,50 Witteboouen, Walchersche f 13,a f 13.50, Zeeuwsche f 11.25 a f 12,00, mindere f 10,50 a f 11,00. Erwten Walchersch f 9,50 a f 9,75Zeeuwsche f 9,25 a f 9,50 mindere f 8,50 a f 9,00. Koolzaad 70 a 71 Lijnzaad 80 a 98 at. per 31 '/2 kop. Meekrap, als voren; Racijn iets lager. Roode en Witte Tarwe a 85 kilo fr. 28,25, Rogg# fr. 16,—, Gerst fr. Haver fr. 18,--. Boekweit fr. 17,Paar- denboonen fr. 16,Koolzaad fr. 42,—. Lijnzaad fr. 40,25. Lijnkoeken fr. 24,75. Koolzaadkocken fr. 18.50. Boter per kilo,-ram fr. 3,05. Eijeren fr. 3,— per 26 stuks. Granen in dalende stemming. zijn wtj UEds. (1) 2, a cent. (2) Bijna 2 cent. Ovrri.ijden. 17 Oct. Elizabeth Lafeber, oud 77 j., d. v. Lonrens en van Jozina den Beer. Geboorten. 18 Oct. Andries Johannes, z. v. Bernardus Johannes de Boij en van Helena Maria Spronk. 19 Oct. Jan Christiaan, z. v. Jan Dieleman en van Maria Magdalena Allaart. Elizabeth, d. v. Lennis Versluijs en van Elisabeth Wienand. 20 Oct. Sara Pieternella, d. v. Cornelis van Doeselaar en van Suzanna Wolfert. Belhik. Fcankkijk. Rusland. POLEN. cCertific. Werkelijkc schuld Of a pet. 5<; adito dito dito 3 n 641 adito dito dito 4 m 87J aA&udeel Handelmaatgchappij. m 137i Ho exploitatie Ned. ataatsspoorw. m 1171 tftertificaten bij Kotschild. M 3 5 785 5 9SJ aCertific. adm. Hamburg 5 M 74 adito Hope fc Co. 1855 6e aerie. 5 V 86J adito f H»00 1864 5 U 98,; adito f 1000 1866 5 n 9Si aLoten 1866 5 M aOblig. Hope Co. Leening 1860 89 aCertific. dito. 4 74; alnscript. Steiglitz Co. 2e a 4e L. 4 m aOblijfitien 1867-1869 4 aCertificeten 6, n 48; aAandeel spoorweg Gr. Maatsch. 5 m 229 aOblig. dito 4 m 176 dito spoorweg Poti-Tiflis. 5 93J dito dito Jelez Orel. 5 m dito dito Charkow Azow 5 m 92 5 n 73; VOOR Vertrek te Walsooruen 's voorm. 4.SO 's nam. 4.15 Aankomst Hulst 6.80 6.15 Vertrek Hulst 9.1, Aaukomst Walsoorden 11.— S. van Neuzen n. St. Nicolaas en Maehelen 6,45. 10,20. 1,53. 6,30 n Axel it n rt it 7,10,36. 2,13. 6,46 Hulst 7,15. 10,52. 2,80. 7 a Olinge n tt h a 7,30. 11,07. 2,45. 7,15 Aankomst te St. Nicolaas 7,47. 11,25. 3,02. 7,82 Meehelen 9,21. 1,05. 4,20. 8,50 van Mechclen n. St. Nicolaas en Neuzen 6,50. 10,46. 1,35. 5,50 St. Nicolaas naar Neuzen 8,05. 11,45, 3,20. 7,50 Clinga 8.20. 12,—. 3,35. 8,04 Hnlst 8,45. 12,23. 4,—. 8,28 Axel 9,02. 12,38, 4,20. 8.43 Aaukomst te Neuzen 9.17. 12.53. 4,40. 9,— van Neuzen naar Gent 6,10. 10,30. 4,37 Sas van Gent 6,35. 10,55. 5,02 van Gent naar Neuzen 8,17. 12,15. 7,25 Sas van Gent 9.29. 1,55. 8,51 Selzaete-Lokeren 5,25 b. 9,05. 1,10. 8,80. Lokeren-Selzaete 6,15 c. 10,15. 4,42. 9,30| Selzaete-Eecloo 9,05. 1,20. 8,25. Eecloo-Selzaete 5,45. 10,15. 4,22. St. Nicolaas-Lokeren-Gent 5,40. 8,f. 9,25a. ll,35f, 2,35f. 4,25a. 7,35+. 9,35. Gent-Lokeren-St. Nicolnas 4,25. 7,9,25+. 10,40+, 2,20. 5,30a. 6,30+. 8,40. St. Nicolaas-Beveren-Antwerpen 5,40. 7,55+. 10,05i. 11,40+. 3,15. 6,10a. 7,40+. 9,40. Antwerpen-Beveren-St. Nicolaas 4,40. 7,15+. 8,50a. 10,50+. 1,50+. 3,50a. 6,50+. 8,50. Lokeren-Dendermonde-Aalst-Brussel 6,56. 9,10. 10,57. 1,50. 4,50. Brussel-Aalst-Dendermonde-Lokeren 7,28. 11,20. 2,10. 5,15. Antwerpen-Rotterdam 7,35. 10,20. 3,37. 6,15 tot Moerdijk. Rotterdam-Antwerpen 6,15. 8,50. 12,15. A Sneltrein 1 en 2 i/as. Corretj>»itdeerd met den. In ternationale toeg. B. Rijdt aileeti Woensdag t. c. Rijdt alleen Dings dags. DRUKKEBIJ TAN DHONT COMT. TE NEUZEN,

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1872 | | pagina 2