ALGEMEEN No. 774. Woensdag 23 October 1872. 12de Jaarg. Binnenlandsche berifften. ABONNEMENT. V E 11 S C IIIJ N T 'WOENSDAG Eik ZATURDAG I> S3 ft' T C «J> m Is. te Veuzi'i). A D V ER TENTIEN. Ongefrankeerde torieven wordsn niet aange- noxaeu. JPolitieU Overzigt. De kiesbeweging in de zeven Fransche tie par tenaenten die hnnne vertegeinvoordiging in de nationale vergadering moeten aanvullen, begitit reeds levendiger te worden. Iu de meeste staan de kanseu gunstig voor de reptiblikeinsche can didateu. Edmont About, die zich volgons ge- ruchten in liet departement der Voge/.en candidaat zou hebben gesteld, heeft zulks in de XIXi6me Sibcle tegengesproken verklarende niet in aan- nierking te wiilen komen. De minister van biunenlandsche zaken heeft er van afgeaieneene circnlaire over de ver- kiezingen op 20 dezer aan de preiecten nit te vaaidigen. Tenvij) men alligt daarin eene pressie op de kiezers van booger hand zou kunnen zien, beeft bet gouvernement buitendien niet noodig zijne staatkunde uiteen te zetten. Het blijkt thans dat de reden waarom prins Napoleon zich uit Frankrijk beeft laten uilzetten, was oni daardoor beweging ten gunste der Na poleontische belangen te doen ontstaan. De prins heeft bij eenige der voornaamste advocaten adviezen laten invvinnen over de wettigheid zijner uitzetting uit Frankrijk met bet doel om eene vervolging in te stellen tegen den minister van binnenl. zakenden onderteekenaar van het daartoe betreffende besluit. Volgens een ander herigt zou bet plan bestaan de zaak in de natio nale vergadering te brengen door eene interpellatie aan de regering. Thiers zal dus weldra tusschen het kruisvuur der Grenobelscbe redevoering. der Lonrdescbe gebeurtenissen en der uitzetting van dit lid der keizerlijke familie geplaatst worden. Men spreekt er van de familie Napoleon door een wetsoutvverp van Frankrijks bodem te ver- wijderen. Zoo worden de drijvers'oorzaak dat de mildstc bepalingen in dietatorale worden veranderd. Thiers heeft nog onlangs ten opzigte van Gam- betta gesproken, dat zulke republikeinende gevaarlijkste vijanden der republiek zijn. Uit Spanje wordt gemeld, dat de opstandelin- geu het arseuaal van Fcrrolbegunstigd door de duisteruis van den nacht, grootendeels ontvlugt en naar de zeekant ontkomen zijn. Bij die vlugt werden 99 man door de troepen gevatterwijl nog een getal van 300 personen in bet arsenaal waren overgebleven. Zorrilla zet zijn regeringsstelsel onverschrokken door. Jammer dat de heldere en eerlijke Kasti- liaan, die rond voor zijne gevoelens uitkomt en daarnaar bandelt. nog altijd met zulke gebrek kige middelen met zoo weinig trouw en stand vastigheid. ook onder zijne cigene aanbangers moet arbeiden. Meer dan elders nog, is eigenbelang de lioofd drijfveer in de politiek. Het is dan ook nog lang niet zeker, dat Zorilla zal slagen Volgens een door de Augsb. Allg. Zeit. mede- gedeeld schrijven uit den Elzas van 12 dezer, keeren reeds vele personen terugdie voor de Fransche nationaliteit geopteerd en zich eenigen tyd in naburige Fransche plaatscn opgehouden hadden om een bewijs van hnnne Franschgeziud beid te geven, maar die nooit voornemens gevveest zijn bun domicili voor goed naar Frankrijk over te brengen. Hetze|fde berigt meldt, dat een groot aantal minderjarigeD die deels bij bet Fransche leger dienst genomen hadden, deels zich in Frankrijk op sckolen bevonder., maar wier onders of voog- den niet voor Frankrijk geopteerd hebben, tbans overeenkomstig bet verdrag door de Fransche overbeden weggezonden worden. Dit lot had o. a. eeuige jongelieden getroffen die zich als kweekelingen op de zeevaartschool te Celte be- vondenvoor dezen bad de rijkskanselarjj te Berlijn de reiskosten voldaan. Reeds is gemeld dat Z. K. H. prins Frederik Hendrik Albrecht van Pruissen, broeder des kei- zers, genevaal der Prnissische cavallerie, veld- maar3cbalk van het Russische legerens., iu den avond van den 14 11. te Berlijn is overleden. Tijdens den oorlog met Frankrijk bad den prins te Maintetion eene boroerte getroffen zulks her- baalde zich op den 1G Jiuiij 1871, den dag van den zegeviorenden iutogt te Berlijn, en laatsie lijk, tijdens de zauienkomst der keizers aldaar, den 8 September 11. De prins was den 4 October 1809 te Kouingsbergen geboren en op zijn lOe jaar in Prnissische dienst getreden zijnde beeft lij zich als een zeer verdienstelijk kavailerie offieier doen kennen en zich in den Deenschen, den Oostenrijksehen en den Franschen oorlog door knnde en dapperheid zeer onderscheiden. Gelijk nicn vveet, was tie prins op zijn 21ejaar in bet huwelijk getreden met prinses Marianne der Nederlanden dbchler van koning Willem I, en zijn uit dat huwelijk lietwelk in 1819 is onthonden, drie kioderen geboren prinses Char lotte de overledene erfprinsfcs van Sakseu Mei- ningen [iritis Albrecht Nicolaaseven als ziju vader generaa! tier Prnissische kavailerie en prinses Alexandrine, echtgenoot van hertog VVilhelir, von Mecklenburg. In 1853 had prins Albrecht een morganatisck huwelijk gesloten met gravin Rosalie van Hohenau uit welk huwelijk twee zonen geboren zijn. <2 De minister van oorlog heeft de korps cornmandanten gemagtigd om even als aan de lotelingen ook aan tie numtnerverwisselaars en plaatsvervangcrs van do ligting 1869, die daartoe aaifzoek rnogten doen, de vergunning to verleenen tot het aangaan van een huwelijk. Neuzen, 22 October. Den 19 October jl. heeft de beer F. van Dixhoorn Lz. van Axel, leer ling aan de rijks- kweekschool te Haarlemmet gunstig gevolg exatnen voor de wiskunde afgelegd. De leden van den ring van Axel hebben besloten tegen 7 November e. k. een adres van gelukwenscbing toe te zenden aan ds. I. Prins, predikant te Amsterdam bij gelcgenheid zijner bei'denking van het eenig voorregtgedurende 70 jaren als herder en lecraar te zijn werkzaam gevveest. Twee personen in dienst van de spoorweg- maatschappij MeehelenTerneuzen Aimable Romblcdeen Belg, en Karel Scliaak. een Ne derlandervroeger wonende te Hulstkregen eenige dagen geleden terwijl zij op den spoor- weg iu de nabijheid van Temsche werkzaam waren, twist on foen deze vveer vvas bijgelegd stclde Scliaak eene weddenscliap voor n.l. om als de sneltrein Temsche passeerde in voile vaart er op te springen. Eenige oogenblikken later werd bet sein gegeven dat de trein in aautogt was; beide mannen plaatsen zich in positie. De Belg greep den trein het eerst. cn het gelukte hem er op te komen nadat hij ongeveer 100 meters was medegesleeptzijn makker echter vicl terstond en werd geheel vcrpletterd. Koewaclit, 18 October. De rust der iuwoners alhier werd zondag 13 October il. niet weinig verstoorddoor ongeveer een dertigtal personen nit de Belgische grensgemeeuten Moer- beke en Stekcne. Met stokken en steenen gewapend togen zij onzegemeente binnen, cn hadden spoedig twist vervvekt in de her berg van F. de Sine).eene vechtpartij bleef dan ook niet achter. De rijks- veldwacbter Buket, de orde willende herstellen, werd aangegrepec geslagen en in eene in de nabijheid zijnde sloot geworpen bij genoemden berbergier werden de glasruiten ingeworpen, terwijl de woedende bende de grenzen overtrok, onder het geroep van leve Leopold leve Napo leon weg met de kaaskoppen Naar wij ver- nemen is van een en ander proces verbaal opgc- maakt, De arroudissements regtbauk te Goes, heeft volgens de G. Ct. op 7 October o. a. de uavol- gende vonnissen uitgesproken lo. F. R., zoon van Pelrus27 jaarvisscher te Boachaiite (Belgie) idefaillant. D D. C. zoon van Jacobus, oud 23 jaar, visscher,skneeht ge boren en wonende te Philippine, schaldig ver- klaard aan diefstal bij nacht door meer dan een persoou oji plaatsen die niet als bewoonde buizeu worden aangemerkt of daarmede gelijk gesteld, veroordeeid de een bij verstekieder tot een cellulaire gevangenisstraf van ecu jaar en hoof- del ijk in de kosten van bet geding, desnoods bij lijfsdwang op hen te verbalen. 2°. J. F, zoon van Bart, oud 31 jaar, arbeider wonende te St. Jausteen, schuldig verkiaard 10 aan het in het openbaar toevoegen van smaad- of scheldwoorden de ten laste legging van eene bcpaalde ondeugd belielzende 20. bet moedwillig toebrengeu van slagen cn kwetsuren geene ziekte of beletsel om !e werken van meer dan 20 dagen veroorzaakt bebbende onder verzachtende om standigheden gepleegdveroordeeid tot twee geldboeten ieder van 8.subsidiair in een gevangenisstraf van drie dagen voor iedere boete en in de kosten van bet geding desnoods bij lijfsdwang op hem te verbalen. 3°. G. W. 14 jaar zoon van Jan en E. D. W. 17 jaararbeiders geboren cn wonende te Canter, Ciingc (Zeeland) beklaagd van bet moedwillig toebrengen van slagen geene ziekte of werk- beletsel van meer dan 20 dagen bebbende ver oorzaakt, daarvan vrijgesprokende kosten te dragen door den staat. 4°. J. F. D. R. 18 jaar, zoon van Norbertus, schipper geboren te Lamswaardewonende te Hontenisse. P. M. 22 jaar, zoon van Adriaan geboren te Graauwschipper te Hontenisse schuldig verkiaard aan gewelddadige feitelijke wederstand jegens bedienende beambten hande- lende ter uitvoering der wetten gepleegd door tvvee personen zonder wapenen voor no. 1 boven dien beleediging met woorden aan een bedieuend beambte in functie, veroordeeid de le tot eene cellulaire gevangenisstraf van drio dagen en een geldboete van f 8 subsidiair in een cellulaire gevangenisstraf van een dag, de 2e in een cel lulaire gevangenistraf van drie dagen en eolidair in de kosten van het regtsgedingdesnoods te verbalen bij lijfsdwang. 5°. G. P. zoon van Gerardus, 15 jaar geboren en wonende te Boschkapelledefaillant schuldig verkiaard aan het moedwillig toebrengen van verwor.dingen, geene ziekte of werkbelefsel van meer dan 20 dagen veroorzaakt hebbende,gepleegd met oordeel des onderscheidsveroordeeid bij verstek tot eene cellulaire gevangenisstraf van 15 dagen en een geldboete van f 8 subsidiair eene gevangenisstraf van 6en dag, mede cellulair en in de kosten van bet geding, desnoods te ver balen bij lijfsdwang. Zeeland wordt nog altijd gehonden voor de bij uitnemendheid ongezonde provincfe van ons vaderland. Dat Aardenbtirg daarop in elk geval eene nitzondering maakt, kan blijken uit de volgende officieele opgaven. Op bet oogenblik leven en genieten een goede gezondheid22 vrouwen en 14 mannen van 70 jaren en daar- boven. Daarvan zijn er 8 boven de tachtig terwijl er 2 boven de negenfig jaar zijn. De ondste werd geboren in 1777 zij wordt in't begin der volgende niaand 95 jaar. Dit getal van 36 personen op eene bevclking vau 1750 zielen is zeker wcl opmerkelijk. Afet ingang van 1 November a. s. zijn als scbeepsklerk bij de Nederlandsehe zeemagt be- noemd 8 jougelingen. Tot bet getal behoort C. Hammaeber van Groedeleerling op de school van den beer Schoo aldaar. Men schrijft uit Tholen Ilier ter plaatse heeft zich in den iaatsten tjjd gevonnd eene vereenigingzich noemende: Verbond in het belang der weazen. Zij stelt zich ten doel, zoo door geidelijko bjjdrageu als andersziusin bet belang der Thoolsche weezeu werkzaam te zijn. Deze vereeniging mag zich reeds iu een aanzicu- lijk aantal leden verheugeu. In tegenstelling van het ministerieel besluit, om voortaan de vaceinatie alleen door zedelijke middelen te bevorderen, heeft het hoofdbestuur der vereeniging tot bevordcring der volksgezond- beid te Dordrecht zich met een adres tot de tweede kamer gewend, waariu het nut der vac einatie nog eenmaal bondig wordt uiteengezet en de wensch wordt uitgesproken, dat de kamer weldra een wet helpe tot stand brengen, die de vaceinatie in het eerste levensjaar der kinderen gebiedeud voorschrjjft. Diugsdag 15 dezer is het eerste stoomschip der geregelde vaart van Rotterdam op New York, van de firrna Plate Reuclin en Co. onder het lossen van kanonschoten uitgevarenmet 70 passagiers en een voldoende lading, zoodat thans de „brug over den Oceaan" zij bet ook nog in bescheiden afrnetingeu, gelegd is. Men meldt uit de residentie aan de Arub. Courant. Als een bewijs hoe hoog noodig het is dat eene wet op de besmettelijke ziekten tot stand kome, kan strekkendat op dit oogenblik aan de hoogere '^burgerscbool alhier, drie leeraren les geven in wier woningen de mazelen beer- schenzonder dat daartegen iets scbijut gedaan te kunnen worden. Uit Hellevoetsluis ontvangt het Dagblad het volgende curieuse schrijven „Omtrent de komst van H. M. de koningin is niet veel te melden. Het regende nit den treure en de wind liep met buijen uit bet N. N. W. tot W. N. W. in kracht af en toenemende van bramzeils tot stijve marszeils koelte. H. M. stapte dadelijk vau het stoomjagt op de Valk over. Niettegenstaande het slordige weer, waren marine on mariniers, benevens een groote menigte burgers op de landingsplaats aanwezig (kanaal van Voorue). Men begroette de vorstin met gezaug en vaderlandseh lioerah en trots den regendie letterlijk met emmers uit den hemel vielmoest de koningin haar volk toch nog met de hand groeten en kreeg het op laiige laatste zoo druk dat zij met beide hauden een zakdoek begon te wuiven. „De kommandant van de Valk moet toen H. M. hebben aangeraden om de reis uit te stellen want Z. edel gestr. zag maar al te wel aan bet vallen van het kwik in het glasdat er braaf briesch in de maak was. Doeb de kouingiu, moet, als een waarachtige vorstin over ons land van waterroten bebben gezegd „0ch wij heb ben nu de reis bepaald. en zullen haar maar doorzetten." Toen is men naar Bronwershaven gestoomd, denkelijk zal de kommandant daar wel het anker hebben laten vallen. Want bet weder is al meer en meer onguustig geworden. Gaat eens ua bij znlk een briesch met de koningin op zee; men danst en stampt en wordt vau bakboord naar stuurboord geworpen. De kommandant zou waarlijk dan wel zjjn haren moeten vasthouden bij de gedacbte, dat H. M. of de hol'darnes groot gevaar loopen een arm of been te breken en o wee dan zou er wat zwaaijen. Hij had. al ware hij dood onsclml- dig bet altijd gedaan want bij had wijzer moeten zijn en niet iu zee steken. „Vrouwvolk aan boord. en dan in storm, goede hemel. mijuhecr de redacteur. grooter lastpost is er op ons lieven Ileer's aarbol niet te bekennen. Men zal dus wel voor Brouwers- haven liggeu." Het vroeger berigt, dat de kapitcin en de offieier van gezondheid, betrokkeu iu de 1 ekende zaak van den milicien M.zouden zijn vrjjge- s riken, Ujjkt onjuist te zijn. Vo'gens den Courier de la Meuse zouden de kapiteia V, ea Pel' drie niaanden binnen Ncnzenf 1, fiance door hot geheele Rijk 1,10 ih h b gehet'l Bclgifi1,40 Enkole neimners0,05 Men nboimeert zich bij alle BoekhandelaarsPostairecteuren en Brievenbushonders. BIJ Van 1 tot 4 regelsf 0,40 Voor elke regcl nicer0 10 Advertentien golieve men aan de Uitgevers in te zenden uiterlijk Diugadag en Vrijdng namiddags DRIE ure.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1872 | | pagina 1