ALGEMEEN No. 773. Zalurdag 19 October 1872. 12de Jaarg. liinnenlandsche berij>len. Buitenlandsche berigten. AliON N E M E N T. V E R S C HIJ N T 'WOENSDAG EN Z ATURDAGr DEB OAT COM P. (e Acuzcu. A D VERT E N T I E N. Ongefrankeerde brievea wordea niet aango- nomm. JPolitielr Overzigt. ,.Ieder heeft zijne overtniging en ik lieb eer bled voor de opregte koningsgezipden maar geen staatkundigedie eenige aanspraak op dien naairi mag makenkan tegenwoordig anders dan er kenneu dat op dit oogenblik de rej>nb!iek de eenige mogelijke regeringsvorm iu Frankrijk id." Deze merkwaardige woorden van den man aan bet hoofd der zaken van Frankrijk geplaatst doen beter dan iets anders den waren geest der bevolking kennen. Ilet volk van Frankrijk wil de republiek eene andere vraag is of bet zal knnnen behouden wat bet wenscbt. Ilet blijkt tocb maar al te weldat de Napo leons ijverig werkzaam blijveu aan eene omkee- ring van zaken. Prins Napoleon wel eens den gekken of den rooden genoemdscbijnt uit de gescbiedenis der laatste jarenlang niet de onzinuige intriguant te wezenwaarvoor men bem jaren iang heeft nitgescbolden en bet is meer dan vvaarsehijnlijk dat Napoleon nog keizer van Frankrijk zou zijn, zoo bij zich aan bet beter doorzigt van dezen neef bad onderworpen. Tijdens de oorlogsver ktaring was prins Napoleon buitenslands en heeft dus geen invloed kunnen nitoefenen den onge- lukkigen stnp van zijn keizerljjken neef te ver- binderen. Misscbien ook dat de prins intjjds de lucbt beeft gekregen van de staatkundige atmosphecr die over de Tuillerien woei en zich daarom vroegtijdig verwyderd. Hoe dit z|jsteeds is de prins de belangen zijner dynastie getrouvv gebleven dat is gebleken in en na den oorlog, ofscboon bij niet de dol- zinnigbeid van den keizer beeft begaan eene taak als veldlieer op zich te nemen waarvoor gebleken is dat de keizer zoo min als bij zelve bekwaam was. Dit blijkt weder nit zijn verblijf in Frankrjjkwaar bij met Ronher en de fine fieur der Nap. party beeft geconfereerd. Thiers heeft bet daarom noodig geacht dit lid der keizerlijke familie naar de Zwitsersche gren- zcn te verwijzen. Omtrent bet Spaansche oproer te Ferrolver neemt men dat dit is uitgebroken onder de werklieden van bet aldaar bestaande arsenaal In 1867 waren bier nog 4000 menschen werk zaam. bedert. dien tijd is ec.bter de inrigting achternit gegaanzoodat nog slecbts 1500 manuen werkzaam zijn. Het nieest waarschijnhjke van bet geval is dat de bezuinigings maafregelen der regering den Alphonsistcn bier een hulpiniddel zijn geweest de ontevredenheid op te wekken. Het garnizoenzoowel der stad als der nabij gelegen forten is getrouvv gebleven tervvijl een paar oorlogschepen van de zeckant de opstan- delingen in bedwang hebben gehouden. Ferrol is een voormalig visschersdorp fhans tot een stad van 20.000 invvoners aangegroeid. In deze maand nog verwacbt men dat do Spaansche cortes bet voorstel tot regeling der schuld zullen beslissen. Welke de uitslag zijn mag. de toestand van Spanje is van dien aarddat, indien het niet gelnkt spoedig een beteren inwendigen toestand in bet leven te roepenbet land financieel moet te gronde gaan. Beter clan bier, is bet tafereel dat van Por tugal wordt opgebangen. Na cen revolutionnair tjjdperk van 20 jaren, brak voor Portugal in 1852 het oogenblik aan waarop bet denken kon aan de ontwikkeling van zijn stoffelijk en zedeljjk welzijnzoowel door den aanleg van spoorwegen als door ver- betering van het lager en ander ondervvijs. Nieuwc belastingen waren daarvoor echter noodig, ook tot dekking van bet aanzienlijk tekort. Na veel tegenstreven besloten de cortes tot aannetning der financiele voorstellen van de regering, waardoor reeds dadelijk bet tekort van 8 tot bijna 4 millioenen guldens word terug- gebragt. Thans is nog aauhangig een wetsvoorstel tot invoering van den zoufaccijns. Wordt ook dat aan gen omendan zal er niet alleen geen sprake meer zijn van tekort maar zai men zelfs een overschot op de begrooting kunnen verwacliten. iettegenstaande de nieuwc belastingen heeft de 1 ortngesclie bevolking volstrekt niet over iinancielen druk te klagen. De gebeele grond- be lasting bedraagt niet meer dan 3061 contos oi Hum 8 millioen gulden, en de patentbelas- ting naauvveljjks 1 percent van de vermoedelijkc zuivere winst. De accijnsen drukken slecbts op ueimge artikelen en dan nog in zeer geringe mate. De wijnaccijns bedraagt niet meer dan 1 °cnt per liter en de voorgestelde zoutaccijns zal boogsten.s 2'/2 cent per liter beloopcn. lloudt men hierbij in bet oog, dat de welvaart van loitngal in de laatste twintlg jaren sterk is toegenomen en dat nog grootere vervvachtingen gekoesterd mogen wnrdeu van de voltooijing van het spoorvvegnetdat bet gansche land dooisnijdt. dan is bet niet te ontkennen dat de toekomst der Portugesclie monarcbie een senoou verscbiet oplevert. Prins Albert van Prnissen is jl. maandag avoud uui 10 minuten overleden. Hij was geboren den 4 October 1809 en op 17 Sept. 1830gehu\vd met prinses Marianna der Nederlandenwelk buwelijk 28 Maart 1849 door eclitscheiding werd ontbonden. Op 13 Junjj 1853 trad de prins in een morganatisch buwelijk met de gravin van llohenau. Herbenoemd tot plaatsvervangende kanton- legtcrs te Hulst C. C. P. Pierssens en L. J. F. van W aesberghe. Het Oost-Ind. iarief is met dc £rerin"e mcerderbeid van 38 tegen 36 stemmen aange- nomen. Geduiende het gehouden najaars exameu is te Am hem met goed gevolg als hoofdonder- wyzer geexamineerdde beer D. van Wijck hulpondenvijzer to Tiel. Hontenisse, 15 October. Tot aan ml ling van het bengt, voorkoinende in no. 771 van dit bind, zij nog medegedeeld dat bij den wedstryd door de vverkende ledcu' van do Ko- ninklyke scherpschutters vereeniging Prims Fre derik Ilendnk albier op zondag den 6 dezer de rozenprijs behaald is door den winner van den koningsprijs den fonder P. van Sikkelerus. en zulks na overkainpen met den schutter J. Weezepoel. - Men schryft uit Vlissingen Ilet Belgisehe dnemastschip Charles, kapitein Lechere, ko- mende van Philadelphiamet eene voile lading na.ptha is dingsdag uacht op de zandplaat bij Kammekens, totaal verbraud. De Charles was eerst gestrand op de plant van Hompelsboven Vlissingen. Het scliip was vol water, dreefop zyne lading en zijn toestand was dus hoogst gc\aarlljk. Dank aan de krachtige medewer- king der siecp stoombooten van de lieeren Maes en Gerlinck gelukfe men er in bet scliip viot te kiijgen. Men nam de Charles op sleeptouw tot Rammekenswaar men het schip aan den giond zetteten einde er Let water te laten uitlocpen. De bemanning bleef aan boord orn guldens is er in weinige uren vernield en de Belgisehe scbeepvaart verliest hierbij een zijner giootsfe sehepen. Volgens gerucbt zou idles vei zekerd zijn. De oorzaak van den brand is nog niet bekend. De Charles behoort. toe aan de h cere n reeders Verbois Co., meet 708 (on en was in 1856 te Antwerpcn gebouwd. Naar men verneemt is de firnia De Graaf te A iissingen vooruemens iu bet volgende jaar een steencn badhofel te doen bouwen, op eenigen alstand van het nit bestaande honfen gebomv. De coneessie voor het gtellen van bad- koetsen op bet strand is reeds verleend. bta'ste steenen poort (Dampoort) die Muidelbiirg nog bezitzal thans den weg van alle oudheden volgen en afgebroken worden. De kosteu i an lierstelling van het mointmentale gebouw waren te lioog. Zaturdag namiddag 2 unr werd te Haarlem de torenspits der gi-oofe kerk door den bliksein getmffen zonder dat daardoor echter brand wen veroorzaakt. De plafina-spits van den bliksem afleidcr is daardoor beschadigd en gedeelteljjk gesmolten zoodateven als voor 6 jaren mag geacht worden dat dit gobouw door Franklins uitvinding is gespaard gebleven In den nacbt van maandag op dingsdag lb, te ruini 2 ure is de steenen werkplaats van den vuurwerkmakor van der Brnghaan den Amstel eesperzijde) te Amsterdam met hevig geraas in de lucht gevlogen. De scbok was zoo hevig dat nabij wonendenplotseling in ban lie rust opgeschriktiu 't eerst aan een aard- bcuug dachten. Van een paar aangrenzende uitspanningen zijn alle ruiten van het station- gebomv en den kap vau den Rijnspoorweg en zelfs van eenige aan de overzijde van den Am- stel gelegen gebouwen zijn ondersclieidene ruiten vernield. Ook de woning van den heer v. d. Brngh heeft geleden. De brand die in de over- bet vaartmg gade teslaan. Docli dingsdag nacht ontstond ereensklaps brand aan boord. In weinim oogenblikken stond bet scliip van onder tot boven in vnur en vlam de sleepstoomboot de Klamper welke gehikkig op de plants was gebleven oui bet scliip te bewakenbad naauwelijks tijd de bemanning ter hnlp te Snellen en te redden. De Charles heeft geheei den nacht gebrand de vlammeu slingerden als slangen rond de maslen omhoog. Het schouwspel was selioon en grootsch om te zien, maar ongelnkkig is de ramp niet minder groot. Voor duizeuden en duizenden blytseleu van de werkplaats ontstond, is met behulp van stoom- en andere spuiten gebluscht. Naar men verneemt is dit thans het vierde ongeval van dien aard dat de heer v. d. Brngh treft en kouden de verniclde gebouwen daardoor niet tegen brandschade verzekerd wordeu. Uit Willemstad wordt onder dagfeckcniug van 13 dezer nog gemeld omtrent bet onlieil aan de van Antwerpen komende Telegraafboot in bet Hellegat overkomen De lading werd gisteren door ligterschepen zooveel nmgeliik overgenomen. Er is eene lek-kage ontstaan die met kan gestopt worden en waardoor de'boot vol water is geraakt. Tot in den nacht is men I met lessen bezig geweest. Heden is men met I net lichten voortgegaan, docb in vveerwil hiervan is de boot reeds zoo diep in bet zand gewoeld, I dat er geen kar,s inoer bestaat om liaar viot te krijgen zoodat het fraaije stcomscliip verloren zal zijn. Gcdnrende het jaar 1871 zijn aan 's rijks munt geslagen 6 874.320 rijksdaalders en 1 mil lioen tien centslnkken, ter gezaineulijke nominale waaide van f 17.285.550. Met de ongebruik'te proefpenningen en buspenningen bedraagt bet totaal der afgeleverde stukken van 27-2 guldens 6.875 035 en bet gelieele getal standpenriingen en zilveren pasmuntaan de munt geslagen 7.879.519 stukken. Het getal vacaftiren bij de hervornule kerk I gemeenten in ons vaderland beloopt thans plus minus 100 nicer dan bet aantal bescbikbare can didaten. Door bet provinciaal geregtsliof in Ovcrijs- sel is eene geliuwde vrouw, wegens bet weg- nemen van cl r i e t u r v e n schnldig verklaard aan diefstal bij nacht in een bewooud huis en te dicr zake veroordeeld tot eene cellulairo ge- vaugenisstraf voor den tijd van 45 dagen. De trein die te 10.30 Arnliem verlaat, passeert te ongeveer 12 nren bet station Dclden, waunecr het postpaket voor die plaats, tervvijl de treiu in voile vaart isop het perron wordt geworpeu. Toen zondag het postpaket op do gewoue wijze nit den trein werd geworpen geraakte het onder de wagonswaardoor tal van brieven, courantcn, cnz. geheei of ten deele vverden vernield, Ter bestrijding van het menigvuidig school- verzuim te Amerongeu heeft de raad aldaar het volgende besluit genomen net is den leerlingen verboden zonder verlof van den hoofdouderwijzer van school te blijven. Iugeva! van ziekte moet van die omstandigbeden aan den hoofdonderwij- zer kennis worden gegeven. Eoneljjst, Vermel- dende de nainen der kinderen die zich aan veel- vuldig niet genoegzaam gewettigd schoolverzuiin schnldig maken, zal alle ackt dagen aangeplakt worden. Men meldt aan het Handelsbl. dat reeds onderscheidene sehepen zich liebben voorzien van den vliegertoestelnifgevonden door den heer H. A. Sluik, te Harlingen, dienende om bij stranding op een spoedige en vcilige wijze de scbipbreukeliugen to redden, zooals bijvangou- vernementswege genomen proeven is gebleken Het toestel is voor ongeveer 20 te verkrijgen Terwijl bet in blikken geconscrveerd1-' Australisch vlcescb hoe goed ook van kwalitei1-' weinig aftrek beeft, onulat de pry's van 40 e11 per f/2 kilo voor den mingegoede consumenteb te boog is, komt daarentegen bet Australisey pekelvleesch zooveel te meer in gebraik. B- bet bezit van al de vereischte goede hoedanig" heden geldt dit vleesch niet meer dan 25 a 27i/c ct. het halve kilo. In kleine fusten gepakt word* het vrij druk aangevoerd. Het wordt in ver" schillende plaafsen van ons land niet alleen o'c' kockt door den minderen man, maar 'tko^' zelfs ook reeds iu de keuken van den beter»-9 stelden burger. Sommige Engelsclie bladen bevatten het zeer twijfelachtig berigt, dat de ex keizer Na poleon zich in de lente van het aanstaande jaar naar Madera zal begeven en daartoe van II. M. de koningin het jagt Victoria and Albert in gebruik zou gekregen bebben. De zoon van Napoleon heeft vrijdag 11. exa- men gedaan voor de kou. militaire academie te Woolwich. Te Londen is het terrein uitgekozen voor eene algemeene veemarkt. Het strekt zich over een lengte van 370 meters laugs deu Theems nit. Deze markt biedt alle noodigc inrigtingen aan voor lossing lading, verkoop en slagten van 4 tot 5000 stuks rundcren en li tot 14000 stuks schapen. Al deze dieren kunnen in goed iugermte stallen geborgengevoed en van alles vooi-zfen worden. Deze stallen vormen het maximum van den invoer van slagtvec voor de Lonleusclie markt. De dieren worden levend verkocht doch moeten alien op de plant's zelve in de daar voor bestemde slagtiiuizen gedood worden. Ieder beest wordt geneeskundig onderzochtzoodrahet e kenteekenen eene ziekte openbaart, wordt bet dadelijk van kant gemaakt en in ecu kolos- salen stoomketel onder zeer sterke spanning tot vet, meststof enz. omgewerkt. Zoo wordt°van bet ligcljaam des diers nog zooveel mogclijk partij getrokkenzonder dat er eenig gevanr voor besmetting bestaat. Er zijn verschillendo slagtiiuizen drie daarvan zijn 42 voct lang en en 28 voet. breed en drie van 28 bij 24 voet zoodat 2200 schapen te gclijk worden geslagt. De uitvinder vau den erwtenworst, de Berlijusclie kok Grunberg, is dezer dagen op 53jarigen leeftijd overleden. -- Den lOn dezer is te Weenen in de rA!ocip6 le- fabriek van Lenz eene groote ramp vco.-gevnlleu Tegen 5 nnr werd een dof gedruisch vernemm' dat uit het ketelbuis schcen te koonn. E n' Per (trie waaudcu bimien NeuzenJ n a franco door hrt gcheple Rijk 1,10 II II h II n gehtel Bclgie1,-10 Enkele nommers0 05 Men abonneert zich bij alle Boekbaadelaars, Postdirccteuren'en Brieveabusliouders. BIJ Van 1 tot 4 regelt 0 40 Voor elkc regel meer 0,10 Alverteirtien geliere men a&u de Uitgevers in te zeiiden lutoriijk Dingsdng en Vrijdag namiddags DKIE ure. O H(IU WVAUIU UII1 v- o —V, vnv, 111 UCUVC1*

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1872 | | pagina 1