ALGEMEEN No. 772. Woensdag 16 October 1872. 12de Jaarg. Binnenlandsche berigten. IltiiteiiSamlsche berigten. AliONNEMENT. V E li s C H IJ N T WOENSDAG EN ZATUKDAG I) Si O V T CM M P. te Aeuzen. A D V E li T E N T I E N. Ongefrankeerde brieven worden niet aange- nomen. JPolitielf Overzigt. Uit alles wat men tegenwoordig in Frank rijk zie voorvallen, valt op te maken, dat de partijen ijverig bezig ziju, hnnne belangeu voor een toe komstigen regeringsvorra te beliartigen. De bonding van Gambetta de volkverzameling blijken0- bet roer van staat uit de handen van den nog altijd voorloopigen stuurmanThiers, over te nemen. Gambetta scbijnt van zijne vermoeijende tog ten in het zuiden des lands thans op Zwitsersch grondgebied nit te rusten. De berigten omtrent de Frauschen, die uit j Elzas Lolharingen naar Belfort zijn verhuisd1 Iniden allertreurigst. Niet alleen is het eeiie vol slagen onmogelijkheidvoor al die personen woningen te vinden maar tevens zijn de prijzen der levensmiddelen er tot eene buitensporige boogte gestegen. Er komen uit Frankrijk wel gelden tot onderstenning dezer landverhuizers maar dit baat niet veelintegendeelvelen wor den daardoor teruggehouden van ten spoedigste elders een rniddel van bestaan te zoeken, waartoe zij na verloop van eenigen tijd toch zuilen moeteu besluiten. Van Fransche zijde wordt bun voor- gebouden dat wanneer zij in den Elzas of Lot baringen terugkomeu het verblijf aldaar bun in vele opzigten zeer lastig zal worden gemaakt. Eenigen bebben bet echter er op gewaagd en bij hunne terugkomst aan de openbare antoriteit verzochter ongehinderd te mogen blijven het- welk bun dan ook terstond is toegezegd onidat zij zicb tevens bereid verklaardeu tot de Duitsche nationaliteit over te gaan. Engeland kocht reeds vroeg en koopt nog altoos aardappelenniet in enkele, maar in alle proviucien op anders niet bezocbte plaatsen en veel meer dan andere jaren, ondanks de be we ring uit Gelderland dat het laafste met andere jaren geen verschil maakt. Want de aardappelen oogst in Engeland is mislukteerst door tegen spoed met bet weer, daarna door zware ziekte in het gewas. De behoefte oin te koopen strekt. zicb uit tot Rjjn Pruissen zoo niet verderterwijl er roorbeeldeu zijn dat bij kooplieden in gemeen- ten alhierdie zich van wintervoorraad haddeu voorzien van Engelsehe zijde beproefd is de ingeslagen party aardappelen tegen winstge venden prijs over te nemen. Op bet platteland worden telkens Duitsche ook Fransche kooplieden aangetroffendie zich met den aankoop van vee, voornamelijk kalverenbelasten. De alsdan besteede prijzen zijn driemaal hooger dan in gevvone tijden. Madrid is het tooneel geweest van een volks- oproer tengerolge eene bepaalde belasting op deuren en vensterswaarbij eenige gekvvefst en het stadhuis bestormd wierd. Men schrijft dat de orde door vrijwilligers hersteld werd. De finaneien zijn het voorname struikelblok waarover bijkans alle Spaansche ministerien vallen. Er moeten zware belastingen van alle zijden worden opgelegd en daartoe is de natie veeltijds nocb geneigd nocb in staat. Het berigt als zou door middel van een steen worp een aanslag op bet leven des konings zijn geweest, wordt tegengesproken; maar tocb scbijnt de positie van den vorst alles behalve rooskleurig te zijn daar zelfs zijne vrouvv bij hem op vertrek moet bebben aangedrongen. Wat moet er van een land wordenwelke bewoners voor en na alles zoeken omvertewer- penwat zijne verheffing zou kunnen bewerken. iNeuzen, 15 October De door de verscliillende polderbesturen en eigeuaars van gronden gemaaktc aanmerkiugen op het outwerp-reglement voor d e polders o t waterscha.ppen in Zee- land, bebben aan gedeputeorde staten aanlei- ding gegeven om een tal van wjzigingen daarin voor te stellen ten einde zooveel mogeljk aan de gemaakte bedenkingen te geinoet te koinen. Naar wij vernemen zouden de art. 46—79 houdende bepalingen op de vcrgadering van boold-ingelauden vcrvallen en ook bet woord „N e d e r 1 a n d e r" wegvallen daar waar dit voorkomt als een vereischte om tot bet bekeer mede te werken. Zijn wij wel iugclicht dan zal het gewjzigd ontwerp-reglement in de aanstaande najaarszit- ting der statenwelke deu 5 November a. s. zal worden geopendin behandeling komen. De te Hulst op maandag 7 dezer gebouden jaai- en reeinarkt werdt door het sclioonste we der begunstigd en was goed bezocht. Er waren ter markt aangebragt 5 paarden 41 stuks rued vee en 80 varkens. Van rundvee eu varkens is nog al wat van de band gedaan. Premien zijn uitgereikt aan Jan Fid. de Brousver, te Glinge (Belgie), voor bet grootste getal aangebragte paardeu D. Hartog. te liulst alsvoren voor het rundvee; L. de Wilde, te St. Gilles idem varkens J. F. de Brouwer vooruoemd iooi het sclioonste werkpaard G. van Campen, te Graauwvoor de beste baatgevende koe Ma.c. Baauwens te Graauw, voor het sclioonste tweejarig paard D. Hartog voornoemd, voor den stierdezelfde voor het sclioonste tweejarig rund C. Moens te Hulst, voor de vetste vaars° De arrondissements-regtbank te Goes, heeft volgens de G. Ct. op den 7 October o. a. de na volgende vonnissen uitgesprokcr,, als 1. Gh. L. E. koopmau 40 jaar, geboren te St. Nicolaas (Belgie), wonende te Esscben (Bel gie)defaillant, schuldig verklaard aan het be- driegen van drie koopers, in de soort van koop- waar, veroordeeld bij verstek tot eene cellnlaire gevangenisstraf van 3 maanden, drie geidboeten van j 25.--, ieder snbsidiair in eene cellnlaire gevangenisstraf van 3 dagen voor iedere boete en in de kosten van het geding desnoods invor- derbaar bij lijfsdwang. 2. P. I. V. 32 jaar. vrachtrjder te Hulst, defaillant schuldig verklaard aan bet in hetopen- baar aan iemand toevoegen van smaad-of scheld- woorden, de ten laste legging van een bepaalde ondeugd behelzende, veroordeeld bij verstek tot eene geldboete van f 12.snbsidiair in een gevangenisstraf van 7 dagen en in de kosten van llet Staatsblad no. 97 bevat het kon lies!, van den 24 Sept. 1872, tot vaststelling van een regletnent van politie voor bet kanaal door Walcnereu van Veere tot Middelburg. het geding desnoods invorderbaar bij lijfsdwang. 3. J. B. d. K. 25 jaar, geboren en wonende te Hulst, landbouwer, schuldig verklaard aan het toebrengen vac slagen en misbandeling geeno ziekte of beletsel om te werken van meer dan 20 dagen veroorzaakt hebbende, gepleegd onder verzachtende omstandighedeuveroordeeld tot twee geidboeten van f 8.— ieder snbsidiair in een gevangenisstraf van drie dagen voor iedere boete en in de kosten van dit regtsgeding, des noods invorderbaar bij lijfsdwang. 4. P. N. 29 jaar, geboren en wonende te Boschkapelle werkmnn schuldig verklaard aan eenvoudigen diefstal onder verzachtende omstan dighedeu gepleegd, veroordeeld tot eene cellnlaire gevangenisstraf van drie dagen en in do kosten van bet geding, desnoods invorderbaar bij lijfs dwang. De twee officieren te 's Hertogenbosch die onlangs zich vermaakt bebben met bet moeren van bellen zijn door den krijgsraad veroordeeld tot 45 dagen cellnlaire gevangenisstraf. Dezer dagen heeft te Breda een tragisch- comiseh voorval plants geliad. Bij den slater L. K.op den Haagd jkwerd door eon paar rijks ambtenaren eene koe benaderdwogens te 'age aangifte. De heeren ambtenaren namen aizoo de koe mede, om die ten eigen profjte te verkoopen pas waren ze met buu beestje op de 1 rincenkade gejkomen, of de koe rukte zich los en zette het op een loopen. Een lCjarig jongelingmet name Leonardus woolen, wildo de koe tegenhoudeu maar werd do >r haar in de haven geworpen en verkeerde reeds in groot levensgevaar toen J. Vlamicgs liei bergier en J. Bouw, arbeider, met eeu bootje k wain en aanroeijen, die er in slaagden hem nog in tjds te reiden. De koe was intusschen de voormalige Waterpoort uitgeloopen en werd door de twee komiezen nagezet(loch is tot heden nog niet teriggevondeu. Zaturdag namiddag ten 3 ure is de zwaar geladen stoombo.it Telegraaf No 4, uabij de Willemstad in bet Ilellegat door lict stooten op eene der zandbanken door midden gebroken en gezonken, alleen de equipage en de passagiers mini veertig in aantal met de bagage zijn ge- red voor het overige is alles verloren. - Bij de groote scliietwetstrijd te Gent heeft de beer J. van Menskapitein bij bet korps kon in kl. Rofterdamsche scherpschutters twee prijzen beliaald. Uit de gebouden confeientie van de Utrechtsclie commissie voor bet asyl te Brielle met de boofdeommissie der feestviering van den 1 April is geblekeu dat bij eerstgenoemde com missie bet voornemen bestaat een asyl te stichten alleen voor gehuwde zeelieden bet bestek daar- v°or_ is reeds door den beer van Oudshoorn architect te Amsterdam, in gereedheid gebragt. Door do Brielsche commissie is besloteu nog in dezen winter de fundamenten voor het monument te doen leggen ten einde in bet volgende jaar 1 April, reeds tot de onthulliug te kunnen overgaan. Aan onzeu landgenoot den beer Jan Duypers is de eer te heart gevallen den prijs van /"lOOO voor de beeldhouwkundc aan de koniuklijke aca demic van Belgie te behalen. In de kerk te Stapborst heeft een ouderling ten aanhoore der talrijk opgekomen scharebjj 't einde der godsdienstoefening op 11. zondag rnorgen den dienstdoenden predikant ds. Rein° dersmet luider stem toegevoegd„Gy kent God niet gij moet niet alleen spreken over zijne barmkartigheidmaar Hem ook voorstellen als een vertoornd regter." Deleeraar, ouvoorbereid op zulk oen aanval, verliet zeer outstemd het kerkgebouw. De toehoorders waren naar men ons meldtverontwaardigd over de brutale han- deling van deu waanwijzen ouderling. Van Maart 1848 tot Julij 1872 dus in een tijdvak van vier-en-twintig jaren heeft Nederland versleten 17 ministers van justicie 19 buitenlandsclie zaken 13 binnenlandsche zaken 15 finaneien; 18 kolonien 12oorlog; 11 marine. Te zamen 105 ministers! Op iiet oogenblik dat de justitie de naauvv- kem igste ouderzoekingen in het werk stelde was de persoon in quaestie op de viugt. Nog- j thans werd bet onderzoek met spoed voortgezet j en gaf aanleiding tot de inhechteiiisneming oener jufvrouw, die zegde de liicht van B. J. te wezeu docb men stelde haar eenigen tijd later weder op vrije voeten. Bij nader onderzoek vond men eindelijk een geheel materieel, dat kon dienen tot bet fabricee- reu van valsclie obligatien, Al de in beslag genomen voorwerpen hadden een vvaarde van ongeveer 25,000 fr. en men begreep dat de ver- dachten er scbenen op gerekeud te bebben millioenen met hunue oawettige middelen te winnen. Eenige dagen geledendeed de regter van instructie, vergezeld door zijn griffier, den beer lloussel, nogmaals eene huiszoeking in de woning der nicht van den bcscbnldigde. Deze poogde bij de aankomst der justitie een kleiu stukje papier te verbergen, doeh dit werd temi°,2;e- vonden. Op (lit papier stond de naam van een dorp uabij Warscbauwwaaiheen de regter oogen- blikkeljk eene depeche en een photographic van B. J. zond. Spoedig werd bij daar aange- houden. IIij is naar men zegt een oud officier van bet Russisch legeradvocaat en intendant van verschillende prinsel jke fatnilien zjns lands geweest, waar bij tengevolge eener vervalsching in geschriften veroordeeld werd tot verbauning naar Siberiemaar bij ontsnapte aan die straf door ontvlugting. De veroordeelde nicht van B. J. is tengevolge van al die belangrijke outdekkingen, voor de tweede maal aangebouden en in hecbtenis ge nomen. Nog andere besehuldigden ziju in Rusland voor dezelfde zaak ackter 't slot gezet en onder hen de oudste zoon van B. J. De uitslag wordt met belangstelling te geraoet gezien. Een Belgisck idnstrieel blad deelt een middel mede, waardoor 309/o en meer op hot verbruik van steenkolen kau worden bespaarddie in kagcbels voor huisej jk gebruik worden gestookt, Dit middel bestaat in bet leggen van een losse jzeren plant op den rooster, onder de brandstof. Do lucbt, die de aan do voorzjde geplaatste rooster doorlaatis voldoende om bet vnur zoo goed brandeude te houden dat zelf het oppoken nagelaten kan worden. De steenkool verbrandt op deze wijze veel beter en laat zeer weinig ascb na. In do laatste acbt dagen zijn meer dan twee dnizend mei kalvers per spoor naar Duitsch- land en Frankrjk geexpedieerdbestemd tot aanfok en uitbreiding van den veestapel aldaar, alien tegen liooge prijzen. f 60 a f 70 perstuk', in Groningen en Friesland opgekockt. In ge vvone tijden besteedt men voor dergelijke vier- maandsche kalvers 16 a f 20. De gonverneur generaal van Ned. Indie heeft vijf bouderd gulden aan de Thorbecke- commissie doen toekomeu. Ongeveer een jaar geleden maakten sommige bladen melding van een huiszoeking, door bet parket van Brussel gedann in een woning te Elsene en die bevvoond werd door een zekere B. J., Russisch onderdaan, De man werd ver- dacbt valsche obligatien te fabriceereu van Rus- siscbe spodrwegeu. Het is een algemeen bekende waarbeid datbij het overseinen van telegrammen vele fouten en onjnistkeden worden begaan door bet slecbte of onduidelifke schrift, waarin de be rigten aan de kanloren worden overbandigd. Om hierin te voorzien is door een Frausch ambte- naar der telegraphic een eenvondig middel uit- gevondenbestaande in een soort drnkkasfjc waarraede bet publiek 'zelf zijn telegrammen in drukletters kan zetteu. Dit nieuwe stelsel is in beginsel aangenomeueu binnen kort zu!l n de hoot'd telegraafkantoren te Parijs van zoodanigc kastjes voorzien worden. Op reis kan men niet te voorzigtig zijn fegenover personen welke men niet kent. De heeren V. en S. koopliedenreisdeu met den nacbttrein van Parijs naar Nantes. Zij zaten in een coupe eersle klasso. waar een derde persoon eveucens plaats nam. Men sprak over velerlei zakenook over wijn. De vreemde baalde eindelijk een llesch te voorschijn uit ziju reiszak en iiet de heeren van zijn wijn proeveu. Deze was uitberaend eu men dronk de flesch uit of liever de beide kooplieden dronkeu hem uit de gelukkige bezilter van dien fijnen wijn bragt bet glas slecbts even aan de lippeu. Deu andereu rnorgen had de couduclenr alle mocite om de slapende reizigers wakker te maken. Per drie miandeu biunen Nenzenf J> frmicB door het sreheele Rijk 1,10 gcheel Belgie1.40 Enkele nominees0,05 Alen abonneert zich bij nlle Boekhaudeiaars, Postdirecleureu en Brieveubushouders. BIJ Van 1 tot 4 regels0 40 Voor elke regel meer010 Advertentien gelieve men aan de Uitgevers in te zenden uitcriijk Pingsdag eu Vrijdag namiddags DRIE ure.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1872 | | pagina 1