ALGEMEEN No. 771. Zaturdag 12 October 1872. 12de Jaarg. PUBLICATIB. Binneolandsche berigten. i landelsherigtcn. BURGEMEESTER en WETIIOUDERS dezer gemeente doen te weten dat. de suppletoire kohieren van den Hoof- clelljlsen Omslag en de Belnsting- op tie Hoiiclen dezer gemeentevoor bet loopende dienstjnnrzooils die door Bnrge- meester en Wethoudeis voorloopig zijn vastge- steld van heden af gedurende veer tie n d a g e n ter *eeretarie der gemeente voor een ieder ter lezing znllen liggenalsmede dat binnen dien tijd elk aangoslngeue tegen zijnen aanslag s c h r i f t e 1 ij k bij den raad bezwareu kan inbrengen. Gedaan te Neuzeu. den 10 October 1872. Burgemeester en Wethouder8~voomoeunl J. A. VAN BOVEN. De Secretaris J. DIELEMAN. JPolitielr Overvzig-t. Zooals wij reeds in ons vorig nummer ver moeddenheeft al de beweging over de hooding van Gambetta in bet zuiden van Frankrijk zich als een zeepbel opgeiosteven als ook de in- menging van het Russische hof in deze aange legeuheden niets is geweest dan een dicbterlijke niting der weelderige dagblad-persdie niet ver- znimt het geringste stipje aan den horizont tot een dreigende onweersvvolk uit te meten. Is de toestand van Frankrijk van dien aard dat men met eenig vertrouwen een eenigzins voortdurenden vrede mag verwacbten V Dit is een vraag die in Dnitschland gedurig bij ver nietnving wordt opgeworpen. Een gezagbebbend blad op krijgsknndig gebied, bet Militar Woeheublat, heeft gemeend de Dnit sche natie te moeten waarschuwenom zich ten opzigte van haar krijgswezen niet in slaap te laten wiegendaar Frankrijk onder zijne tegen woordige legerwet binnen den tijd van negen jaren in staat zal zijn een goed georgauiseertl en deels zeer geoefend leger van een millioen strij dcrs op den been te brengenzonder dat het er aan de noodi<:o manschappen voor bezetting en andercn doeleinden zal ontbreken. Minder pessimistiscb denken twee andcre Duitsche bladen. Hun geloof berust echter hoofd- zakelijk op de wuftheid der Franscbe bevolking, en boezeer het niet te ontkennen is dat de Duitschers het in stabilitcit van de Franscben winnenzoo vergete men toch nietdat in ge- heel Frankrijk slechts aan vvraak gedacht wordt, zoodat de bevolking zich zeker zware offers zal willen getroosten wanneer het daardoor de zeker heid meent te verkrijgen vrraak te kunnen nemen In de nieuwe legerwetbij de cortes ingediend. wordt voorgesteld dat alle Spaujaarden van 20 tot 27 jaren dienstpligtig zullen zijn. Geen en kele openbare betrekking noch maatschappelijke positie kan hierop inbreuk makenzoodat ook geestelijken het zwaard znllen moeten voeren. Gedurende de drie eerste jaren zullen de man schappen bij het staand leger blijvenhierna zalleu zij gedurende het vierde en vijfde jaar tot de eerste en gedurende de beide volgende jaren tot de tweede reserve overgaan. De aanstaande presidentskeuze in de vereenigde staten van Noord Amerika, welke reeds zoolang de hoofden in verwarring hieldbegiut thans ook tot de vuisten haren invloed nit te strekken. Vroeger dan bij gewone Amerikaansche verkie- zingen is thans van veehtpartijen te berigten. Te Baltimore werdreeds rnim veertien dagen geleden eene afdeeling veteranen welke zich naar de conventie van aan Grand gehechte solda ten te Pittsburg begaf, door eene hende aanhangers van Greely overvallen. De soldaten ontvingen de aanvallers met eene lading, welke de beet bloedige politici naar alle rigtingen deed niteen stuiveu en bij menigeeu het al te heete bloed vvat aftapte. Te Pittsburg zelf bad insgeljjks eene worsteling plaats, die slechts minuten aanhield maar toch lang genoeg dnurde, om eenige hon derden schotcn te laten wissclen een zt sfa! personcn te verminken en er zelfs 66n te dooden. Daar er nog bijna een gansche rnaand moet verloopen, eer de groote verkiezingsdag aanbreekt zijn nog soortgelijke berigtjes over plukbaren a 1' An dricaine bij menigte te waebtei) Fransche rege- getal Franscbe bun gemeenten Aan de gemeeniebesturen in de onderscbei- den provinciSn is door den minister van binneu- landsche zaken, ten behoeve der ringopgave gevraagd van het onderdanendat zich thans in bevindt. Naar wij vernemen, heeft de minister van binneulandscbe zaken aan de gemeentebesturen een opgaaf gevraagd van bet aantal kiczers voor de verscbjllende staatscol leges niet alleen vol gens den tegenwoordigen cencus, met en zonder bijrekening der patentbelasting, maar ook volgens een census die 1/5 lager is dan de bestaande insgelijks met en ook zonder bet patent. Neuzen, 11 October. Op bet dezo week te Middelburg gehouden examen voor hoofdonderwijzer heeft de beer P. L. Ahsmannhulponderwijzer te Stoppeldijk, als zoodanig acte verkregen. Gedurende de vorige maand zijn bet kananl albier opgevaren 50 zeescbepen, metende 9768 tonnen en 219 binnenscfiepen, in. 12512 t. en afgevaren 51 zeescbepen, m. 11169 t. en 228 binnenschepenm. 14916 t. Totaal sedert 1 Jannaiij 1872 zjjn bet kananl opgevaren 408 zeeschepen m. 76351 t. en 2599 binnenschepen m. 170911 t,en afgeva'-en 376 zeescbepen, m. 76741 t. en 2527 binnenschepen m. 168062 t. In de 9 eerste maanden van 1871 zijn het ka naal opgevaren 630 zeescbepen m. 98939 t. en 2790 binnenschepen m. 169579 t ren 608 zeescbepen, m. 114223 t. nenschepen m. 172158 t. Hontenisse7 October. door het heerlijkste weerbad e,.—,—. de tweede plegtige jaarlijksche scbietwedstrijd plaats van de werkende leden der Koninklijke scherpscbutters vereeniging Prins Frederik Hon- drik." Des middags 12 are trok het ruim 70 man tellende korps naar bet scbietterrein alwaar door de zorg eener ijvervolle regelings commissie, uit de contribuerende leden gektr/wn eene fraaije tent was opgerigtin welke tevens de prijzen waren ten toon gesteld. Op eene expresselijit daartoe opgerigte estrade werd des namiddags instrnmentaal en vocaal dag van en afgeva en 2750 bin- Begnnsiigd gisteren albier mnziek uitgevoerd door de harmonic St. Cecilia van Kloosterzande cn de mannen zangvereeniging Vrijheid. Eendracbt van Laniswaardc. Ougeveer ten half zes lire was de wedstrijd afgeloopen en werden de prijzen toegekend en uitgereikt als volgt No. 1. Een pracktig Weener vergnld sigarcn stelgeschenk van Z. M. den koning, aan den fourier P. van Sikkeleras met 42 punten. No. 2. Eene fraaije pendnle, geschenk van den bong wel geb. beer II. A. A. baron Collot d'Escury, kapt. kommandant van bet korps aan Z H.W.G. zelveu met 32 punten. No. 3. Een sabel met koppel geschenk uit de kas der vereeniging aan den schutter P. Jonkheijm met 31 punten. No. 4. Eene petroleum lamp, geschenk van den In Initenant J. van Sikkelerus aan don schutter J. Tieleman met 27 punten. No. 5. Een fraai in houten gesneden inktstelgeschenk van den In Initenant kwartienneester A. van tier Beck aan den schutter J. \V. de Zwart met 25 punten. No. 6. Een sigarenstel met blad geschenk van den 2n Initenant J. A. Pateeraan den sergeant J. F. Andriesscn. No. 7. Ecu Berlijnsch zilve- ren tabaksdoos geschenk van den beer P. J. Kuijpers lid der regelings-commissieaan den kovporaal J. Weesepoei. No. 8. Een sigarenstel, geschenk van bet bestuurslid J. J. van Arent- hals aan den sergeant majoor insfmeteor D. homers, de laatste drie ieder met 24 punten. No. 9. Een wollen vronwendoek geschenk van den beer P. A. Adriaansenslid tier regelings commissie. ann den schutter P. Dronkersmet 23 punten. No. 10. Een Berlijnsch zilveren ta baksdoosgeschenk van het bestuurslid, tevens secretaris der vereeniging, J. van Brabant!aan den schutter Ed. Blommaart met 22 punten No. 11. Een koperen tkeekomfoor, geschenk van den heer W. Staal YVz., aan den 2u Untenant J. A. Pateer met 22 punten. No. 12. Een pair knndelaarsgeschenk van den heer As. Polfliet, li I der regelings commissie aan den sergeant E. J. van Brabant! met 21 punten. No. 13. I alle Een paar vaasjesgeschenk van den sergeant- niajoor-instructeur D. Lamers aan den schutter A. t Giltle met 20 punten. No. 14. Eene tnelk- kan, geschenk van den heer Joh. van Domme- Icn lid der regelings commissie, aan tlen schutter W. Wu.iems. No 15. Ecu half doz:jn vorken geschenk van den heer Jutls. Burtnaan den schutter P. Huait. No. 16. Een half dozijn dessertmessen geschenk van tlen heer C. M. Tichelaar, aan dcri sergeant J. C. Sorber. No. 17. Twee glazen kbit potten geschenk van tlen heer P. F. Fruijtier, aan den schutter Joseph Roe- land No. 18. Een pijpje, geschenk van den schutter J. van der ?>leeren aan den In luite- nant kwartiermeester A. van tier Beek tie laatste vijt alien met 19 punten. No. 19. Eenesigaren- PUP geschenk van den heer J. van Laaraan tlen sergeant P. Neeteson. No. 20 Twee siga- renbekers, geschenk van den heer Ads. J. Hie!, aan tlen schutter P. Asselmanbeiden met 18 punten en no. 21 een tabakspot geschenk van tlen heer P. J. van Remortelaan den schutter Gs. du Bois met 17 punten na overkampen tegen tie schutters P. Vonk en J. de Wit. De uitreikiug dezer prijzen gesehieddevoor- nfgegann en gevolgd door bet spelen der volks- Iietleren onder gepaste toespraken en fanfares der harmonic door tlen hoog wel geb. heer ka- pitein kommandantdie daarna in eene toespraak, dit; (evens van vvarme lieftle voor vaderland en vor«t getuigde dank zegde aan tie tali ijke aan we/.igen tiie door linnne opkomst te dezer plaatse van hunne beiangstelling blijk gaven dien dank bijzonderiijk brengende aan de regel. commissie de officieren Pateer en van der Beek, lienevens tie contribuerende leden P. A. Adriaansens W. Staal ffz., L, van SchooteAnd*. Polfliet' P. J. Kuijpers en Jobs, van Dommeleii) die zich boven allcr verwaebting van tie zoo wehvillend opgenomene faak had gekweten, en het scbiet- terrein tot eon wezenlijk feestterrein had ge- maaktaan tie harmonie en de zangvereeniging, die het feest door hunne harmonische geluiden hadden opgelnisterd aan de damesdie door hunne aanwezigbeid almede tot oplnistering van het feest hijdroegenen aan de jonge dames H». van Arenthals en Ra. Kuijpers, die de over- winnaars tie onderscheidingsteekenen op de borst hadden bevestigd waarna hot korps voorafge- gaan door de harmonie en de zangvereeniging, en gevolgd door bonderden belangstellenden naar deelnemers met wezenlijk genoegen werd gevierd, en roorzeker alien tlen derileu jaarlijk- 'augen doet te ge- schen schietwedstrijd met verlaugen doet te moet zien. 1 Jreslcoiis, 10 October. Gisteren namitl uren geraakte op de hooj;t omstreeks 2 het voormalige fort Frederik Hendrik eene tjalk op eene zoogenoemde rots of ontlerzeeschen stcenhoop aan den grond. Het schip kwam van Werkendam, is gelatlen met riet en rijshout en bestemd voor de Nienwe sluis. 's Avonds is er nog eene sleepboot bij geweestdoeh't was toen reeds te donker. Het schip is vol water geioo- pen. Heden is tie boveniast er van gelost en lioopt men, bij gunstig weder, het schip verder op het drooge te halen ten einde het lek te kunnen digt maken en het vaartuig wetler in Kloosterzande terugkeerdealwaar de avond in gezelligheitl en genoegen werd doorgebragt. 69 werkende leden hebben aan dezen wedstrijtldie op 200 pas gesehieddedeelgenomen. 8 October. De hiervoren vermelde wed strijdhad gisteren na den middag een zeer gepast vervolg. Geleid door de officieren van het korps seherpschutters begaven zich een twin- tigtal contribuerende leden, naar het versierde scbietterrein en hielden daar alweder eenen wed strijtl waart au de uitslag was als volgt Eerste prijs. Eene petroleumlampgeschenk van den heer E. Sergeant, aan den heer P. F. Fruijtier met 24 punten 2e. Twee hazen ge sehenk van den lioog wel geb. heer kapitein- kommandantaaii den heer P. van Maeizaeke met 21 punten. 3e. Een ehocoladeketel, geschenk van den heer P. F. Fruijtier, aan den heer Ed. Sergeant met 15 punten. 4e. Twee vazen ge schenk van de kas der vereeniging, aan den heer A. L. A. Rouscher met 14 punten. 5e. Een Berlijnsch zilveren tafelhe!geschenk van den heer Jobs, van Dommelen aan den heer Juds. Bnrm alsvoren mot 14 pnnten 6e. Een Oost Indische sigarenkokergeschenk van den 2n Initenant Pateer, aan tlen heer J. van Dommelen met 13 pnnten; en 7e een baas, geschenk van den heer J. J. van Arenthals, aan tlen heer M. J. van Arenthals Pz. met 11 punten. Door tie zorg tier regelings commissie werd des avonds 8 ore in het hotel tie Linde een heerlijk sonper aangerigt vvaarhij behalve die commissie het bestuur der vereeniging en eenige andere genoodigtlen alien met hunne dames aanzaten en waar onder gepaste vrolijkheid en talrijke heildronken aan tlen koning als be- schermheer der vereeniging, aan de officieren van ^het korpsop den bloei der vereeniging euz. enz. een feest geeiuJigd werd hetwelk door vlot water te brengen Op den 7 dezer overlced te Middelburg mr. Alexantier FranQois Sifflc, advocaat, oud notaris en oud lid van den gemeenteraad, in den ouder- dom van 71 jaren. Reeds op jengdigen leeftijil werd zjjn naam onder tie Nederlandsehe dichters gelezen en zijn geheele leven heeft hij tier muzc zijne genoegelijkste uren gewij'l. In philoso- phische wetenschappen allezins te huis was bij een man van groote verdiensten. Naar wjj vernemen heeft mr. A. W. Verster uit Oosterwi;k zich bij adres tot de provinciale staten van dat gewest gewend, met verzoek tot kracbtige ondersfenuing van de aangevraagile concessie voor aanleggen en exploiteeren van een spoorweglijn van Bronwershaven over Zie- rikzee, het Zijpe, St. Philipslantl, Steenbergen Zwalusve— 's Bosch. Onderstcuniug zoo door deel- neming in het benoodigde kapitaal, als door steun hij autoriteiten. Hieruit blijkt dus dat er thans werkeljjk ern- stig sprake is van betgeen nog steeds als nage- noeg eene onmogelijkheid werd beschouwd een verbinding van Schouwen en Duiveland aan het spoorwegnet. Volgens dat adres is, blijkens de uitkomsten van een gedaan ouderzoek omtrent het vervoer uit en bangs de streken welke de spoorweglijn zal doorsnijden dit vervoer reeds nil zonder spoor, zoo aanmerkelijkdat de adressant niet twijfelt aan een uitstekenden uitslag van deex- ploitering dezer lijn. De Dortsche Ct. verneemt thans nader, dat prins Hendrik het plau heeft opgevatom tegen het einde van December de reis naar Ned. Indie met het stoomschip „de Koning der Netlerlanden", gezagvoertler B'-aat, mede te maken. De prins zal te Suez of Port Said aan wal stappen en van daar de terugreiswaarsehijnl jk over laud, aanvaarden. Uit eene advertentie in de Tijd blijkt dat, bij genoegzame deelueming, in September 1873 te Amsterdam een „roomsch catholieke hoogere burgersehool met driejarigen cursus" zal geopend worden. Alleen die leerlingen zullen worden toegelaten die hun eerste H. communie gedaan hebben. Het schoolgeltl bedraagt 80 'sjaars. Niet minder dan vier boeren en twee boe- rinnen werden II. maandag teGorinchem. onder geleide van een paar politicagenien en eene me nigte volks, naar het sfadhuis gebragt om daar de gewone boete van f 10 te betalen vvegens bij naweging te licht bevonden boter. Wij vernemen, dat aan de Groninger liooge- school een uitstekend examen is afgelegtl in de natuur- en wisknnde door tie eerste vnm wel ijke mediscbe student bier te lande, jnfvronw Jacobs. Dordrecht. 10 October. ra>A."A'. L'j.-sggHt'MTv o 1 Bij matis;en aanvoer ruimde Tarvve tetren Hi a 20 cont lniror vrij wel op, Gerst 20 cent, Haver 10 cent en Erwleu bO cent hoogcr. Puike Zeeuwsche en Vlanmsche TaVwe f 1 a f 14,--. Overraaassche f 12,70 a f 1:1,goede f a f M y0. Rogge, Zeeuwsche en Vlaarasche f fi,80 a f 7 80, Overmans*che f 6,80 a f 7,50. Ger9t, Zeeuwsche en Vlaarasche winter f7,— a f 7,30, Overraaassche f 5,30 a f 5.GO, Zeeuwsche en Vlaara sche zomer f 5,50 a f 5,75, Overraaassche f 4,75 a f 5,—. Haver, dunne f 3,-- a f 3,80, dikke f 3 6 a f 4,80. Paar- denboonen f 6,70 a f 7,20. Duivenboonen f 8,a f 8,10. Witteboonen f 8,00 a f 11,00. Bruinebooneo f 12,OQ a f 13.-- Erwten f 8,80 a f 9,30. Koolzaad f 13,40 a f 14,40. Lijnzaad -- a st.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1872 | | pagina 1