ALGEMEEN No. 7 TO. Woensdag 9 October 1872. 12de Jaarg. Binnenlandsclie beri^ten. Buitentassdsdhe berigten. t X^olitiek: Overzigt. Gelijk hekeudis l>ij het Duitsch Fransche vredesverdrag iu 1870 bepaald, dat het aan do bewouers der op Frankrjjk veroverdo geweslen vrjj zou zijn te kiezen tusschen het Eranseh of Duitschen dat ze binnen twee jaren zich daaromtrent bepaaldeiijk moesten verklaren. Den 1 dezer maand was deze termijn verstreken en het is bijkans ongeloofijk, dus meldt men, hoe velen het thans Duitsche grondgebied, do piaats ▼an hun wieg en bakermat, verlaten. Iu Metz en Straatsburg waren geene rijtuigen genoeg de gezinnen met have en goed te vervoeren. De wegen zijn als bezaaid met verhuizers, diehunne bloeijende zaken gaan verlaten, om elders eene onzekere toekomst tegemoet te gaan. De troineu waren met in staat alien op te nemen, zoodat ecu langdnrig oponthoud piaats had. Het geza- menlijk getal der uitgewekenen wordt op een derde der bevolking geschatzoodat van de anderhalve millioen thans 6en millioen het Duit sche staatsbnrgerschap op zich genomen, en ge- kozen heeft zich te onderwerpen aan de wet ten en bezwaren die de Duitsche nationaliteit onver- mijdelijk met zich voerl. Komt het dus weder tot een oorlog tusschen Frankrijk en Duitschland dan zullen deze zonen van dit zelfde land tegen elkander moeten vech ten. Waar is de hooggeroemde vrijheid onzer dagenwaar menschen als werktuigen in de hand der grooten gebruikt kunneu worden tot elk doeleinde wat men er van verlangt. Dat is het resultaat dier heerlijke militaire overheei'schingdie als de opgaande zon des tjjds belaas ook wordt aangebeden in die landen, waar men daarvan door omstandigheden en positie tot nog toe kon en mogt verschoond blijven. In den grond gelooven wij echter niet dat v. Bismarck het vertrek dier yolbloed Franschen met leede oogen zal aanzien. Het spreekt dat deze wingewesteu langen tijd door Frankrijk zullen worden aangezien als da vruchtbaardste bodem tot het smeden van intrigues tegen de Pruissische regering en zoo ooit. de kans eenig- zins mogt verkeeren, het oog in de allereerste piaats naar dit punt zal gerigt worden. Het thans verdwijneode Fransche element der bevol king zal spoedig geheel door Duitschers worden ingenomen en dus het land te mcer en te spoe diger germaniseren. De reden door Gambetta te Grenoble gehou den, is te Parijs het point brulaute, waarmede men zich bezig houdt. Do president wordt voort- dnrend door zijne vrienden aangespoord om met hem to breken. Het regeringsblad Le Bien Publiq heeft iu scherpe bewoordingen zich over het gedrag van den dictator uitgelaten en ook bijkans alle andere bladen trekken tegen hem te velde. Wanneer men in de redevoering van een enkel man zooveel gevaar zietwat is er dan niet waarvoor Frankrijk bevreesd moet zijn. Do ex dictator heeft tot dusver op de tegen j hem gerigt I e aanvallen niets geantwoord, dat is ook rnaar de wijste kens. Waarvoor dit edit Fransch komediespel soms moet dienen, kan blijken nit het berigt dat Thiers de wisselagenten heeft ontboden en gevraagd waaraan de daling der Fransche rente moest worden toegeschreveu en het antwoord daarop luidde, dat zulks een gevolg was van de houding van Gambetta in het zuiden des lands. Die 't gelooven wil geloove'tmaar ons komt hot voor dat Frankrijks president nog al te veel blijken van gezond verstand heeft gegeven, om tot dergelijk kinderspel de hand te leenen. Gednrcnde het najaars-examen is o. a. gecxamincerd als hulpouderwyzer S. J. van Wijck te Neiszeu. I loelr, 7 October. Laafstleden zaturdag namublagv omstreeks 4 lire, werd brand ontdekt in een liooischelf en spoedig mede in een daar liaast staanden haverlioopbeide op het erf en in de onmiddcljj-ke nafiijheid der hoeve van den landbouwer F. Buijze alhier. Gelukkig was er zeer weinig wind en deze voor de geliouwen gunstig. daar anders voor de laatste liet ergste te vreczon ware geweest. Binnen oen kvvartieriuirs na het brandgerucht, was de brand weer dozer gemeente ter plaatse van het gevaar en aan bare liinke bonding was bet te danken dat men reeds ten 6 ure den brand geheel meester was. Zij veidient dan ook om baron ijver. vlu^heid en goede orde alien lot'. a aai ecu praehtig vaandel ten geseheiike van baren bescher.nheer P. L. Iieepmaker. Vrijilag wer.i aan genoem len heer een tegencadeau ge geven, bestaande iu een pracbtig blaauvv flnwee- n niet ztlver geinonteerd album bevattende de poitietten van al de werkende leden. - De aanleg van de verbindingslijn tusschen e locaal station en het voormalig marinedok tc V Iks si n gen wordt met spoed in orde gebragt. net schijut dat men met die lijn gereed wil zijn tegen het tijdstip der openiug van den spoorweg. Volgens herigten uit China zou de consul der Vereenigdc Staten van Noord Amerika te Fooehpw door het graanw aldaar gesfecnigd zijn geworden, en Duitschland van het sluiten van een tractaat met het Hemelsehe rijk afgezicn hebben. o In de zitting der tvveede kamer vanll.maan- dag is bet wetsontwerp tot toekenning van pensioen aan de beide dochters van mr Thor heckena korte discussie aangenomen met 52 tegen 4 sfemmen. A_xel 4 October. Uifgenomen aardappelen en suikerpeeen. van welke de rooijing thans in vollen gang isis de oogst van veldvruchteu in dit district reeds sedert eenige weken afgeloopen en heeft de gunstige verwaehting daarvan zich in alien deele bevestigd. Tar we' hceit ecu ruime oplirengst geleverd hoewel zeker een derde van den oogst geschoten en met brandaren doormengd was en daardoor de prijzen zeer verscliillcn ook bet stroo geeft mini be.-chot. Roggeover bet algemeen ook geschoten gaf mede een goede oplirengst. Gerst en haver kwarneu zeer weinig voor. doch wat er was. muntte nit in kwaliteif. Paardenboonen waren rijk geladen en gaven een bijzonder goed gewas. Erwten had len veel ge- leden door den regen en hebben daardoor een matige opbrengst gegeven. Koolzaad is bijzon der voorspoedig geweest en heeft dooreen opge- bragt 3840 hectoliter per hectare. Vias is uitnuinteiid gelukt en leverde over het algemeen een krachtig en vol gewastot bewijs daarvan strekke dat er in deze omstreken puik verkocht is tot 700 per beet. Meekrap geeft slech's weder een middelmatig en zelfs bier en daar gering beschotde jonge staat echter vrij goed. Aardappelen vallen niet tegen en geven dooreen een vrij goeden oogst; de qunliteit is goe 1 en van de ziekte wordt nu weinig moer vernomcn de prijzen zijn thans omstreeks [2bQ per lice toliter. waarvoor ze voornamelijk uit het wes telijk deel van dit districtdagelijks bij scheeps ladingeu naar Gent en verdcr van daar naar Engcland worden verzonden. Snikerpeeiiu belo ven gcen voordcelige opbrengst te geven, zijnde over het algemeen ook klein van stuk. Klavers hebben lmitengewoon veel opgebragt. Weilandin en dijken geven nog overvloe lig uagras. Boom vruebten peren scbaars, appelen zeb^aumna tunrlijk dan ook hoog in prijs. Het rundvee blijft voortdurend in dit district een goede gezond- heid genieten en wordt van tohghlaar noch van klaauwzeer tot lieden iets vernomen de varken- ziekte daarentegen blijft aanhouden. De arrondissements regtbank te Goes heeft volgenS| de G. Ct. op 30 September 1872 o. a. de navolg'ende vonmssen uitgesproken als te»-en 1°. I. W. huisvronw van M. Dielemanarbeid- ster, geboren en wonende te Axel, 'schuldig verklaftra aan het moedwillig toebren-'cn van stooten geene ziekte of beletsel om te°werken van raeer dan 20 dagen veroorzaakt hebbende veroordeeld tot een cellulaire gevangenisstraf van' 15 dagen en eene geldbocte van 8.— subsidiair in een cellulaire gevangenisstraf ran een da<>- en in de kosten van bet geding, desnoods in°- vorderbaar bij lijfsdwang. 2P. V. 31 jaar, werkman geboren en wo nende te Ciinge (Zetland), schuldig verklaard aan beleediging met woorden aan een hedienend beam liteveroordeeld tot eene geldboete van 8 subsidiair in eeti gevangenisstraf van <lrie dagen en in de koston van het regtsgeding, desnoods invorderbaar bij lijfsdwang. do. Ch. L. V. 46 jaar, werkman geboren en wonende te Cliuge (Zeciand), aangeklaagd van het moedwillig toebrengen van slagen en mis- handeling daarvan vrijgesprokende kosten te dragen door den staat. Even voor de Aardenbnrgsche feestviering van Junij II. kreeg de kamer van Rhetorika De werken van het kanaal door Walcheren zijn tusschen Middeiburg en het Veergat zoover gevorderd dat dit gedeelte van het kanaal voor e scheepvaart opengesteld en de nieuwe haven van Middeiburg afgesloten kan worden. Te i>smgeu zijn de sluizen nagenoeg gereed en woidt. de zeedijk in de buitenbaven opgerairnd, zoodat de havens aldaar omstreeks de helft van het volgend jaar znllen kunneu gebruikt worden en daarniede het kanaal door Walcheren tevens geheel voor de scheepvaart zal kunnen worden opengesteld. -- De A mat. Ct. verneemt dat II. M. de ko ningm zich waarschijnljk tegen 14 dezer te vlissmgen zal inschepen'op Zr. Ms. stoomsehip de Valk, kommandant kapt.-luit. t./z. Clifford Koeq vau Brengel, om daarop de reis naar En gcland fe ondernemen. Te Nieuvvediep wordt aan boord van dat stoomsehip alles in orde ge bragt om II M. (e ontvangen. Het gevolg zal bestaan uit den hofmaarsehalk en zeven hofdames. - Volgens gcrncht is er op de hoogfc van 0n<lc Ton go een sehip gezonken, beladen met een sjiel of kraarn, bestemd om de Thoolsclie kermis te bezoeken waarvan alien zonden zijn omgekomcn, nitgezonderd een kind dat bij tij'ds gered is. 'l^71 zijn bier te lande veraccijnsd li0 941 rnnderen (waarde hi} de /18 millioen) en JJ 834 kalveren (waarde ruim [2'/.2 millioen). Voor hen die bevreesd zijn dat ons onder wijs op te brcedte schaal wordt ingerigt en dat van de krnchten der gemeente Diet wel meer mag wordeni gevraagd, moge de opinerking dierien dat ui BerJijn dat dricmanl meer inwonors telt dan Amsterdam gevondcu worden: 10 gymnasia met 5333 scholiercn 10 Real en andere hocere scholen met 5366 sell. 4 hoogere meisjesscholen met 24-j6 scb.58 middelbare en lagere scholen met 38.896 seholieren en verder nog 122 bijzon dere scholen met, 49 631 seholieren. Naast die cijfers verschijnt. ondanks al wat er op dit ter lein leeds verrigt is, de hoofdstad van een volk, dat zich op bevordering van oudervvys nog wel treureusvvaardige tooneeleu plants gchad in d> herbergen waar de faro op 14 en de lam hick op 25 centiemen per glas was gebragt. De n> litie is er tusschen moeten komen. Men heeft te Brussel iu eeu herberg op bceiei daad eeG zakkenroller betrapt, een losge- latcu galeiboef, wiens avonturen een grooten weerklank hebben gehad in de regterlijke wereld. Het is zekere A. een nogal bekend professor j en leermeester der kinderen van een der eerste aaelijke farailien des lands, veroordeeld eeu twiutigtal jaren geleden, voor diefstal eenarson. van meer dan 100.000 fr. ten nadeele ia.i den graaf II. de L.tot 15 jaren dwangarbeid J 18 ter bescbikking van het geregt gesteld. De volksteiling te Parijs is ten einde ge- Jl 1866 had Frankrijks hoofdstad 1'7^'o^n Inwonei'si tlians in 1872 is het cjfer l.i49 3,?0 en de bevolking derbaBe in de laatste zes jaren 50.600 zielen afgenomen. Malmaison, het beroemde landgoed van den ex keizer van Frankrijk, is aangekocht door Roueher. In het midden van dit landgoed lie- vindt zich een afzonderlijk stukje land van 150 meters omvang, hetwelk een waarde heeft van o a 800 francs. De eigenaar van dit land Guerran een klein landbouwer en een bekend lepuolikein, heeft het nooit aan den keizer willen afstaan, die er hem herhaaldelijk veel geld voor geboden heeft. Als bewjs voor de grootheid van|hetaan- tal inwoners dat Metz verlaten heeftkan dienen dat van de twaall notarissen die daar hun prak- tjjk uitoefenden slecht twee in die stad zullen gevestigd blijven. eens wat wil laten voorstaan nog altiid in een treurig licht. Den 15 October aanstaande zal de hoogl. Donders zijn 25jarig jubileum vieren. Op dien dag zal hem door vroegere en tegenwoordigc leerlingen een aandenkeu worden aangeboden. I De aanbieding van dit geschenk zal ten twee j ure in het gebouw voor kimsten en wetenschap- pen piaats hebben, terwijl ten 5 ure een feest- maaltyd zal worden geboudenwaaraan ieder die in het leest belang stelt, kan deelnemen. In Lcmsterland wil geen der raadsleden ambtenaar van den burgerljken stand wezen. Als nn de burgemeesterdie, ook al is bj geen raadslidtoch benoembaar iseveneens voor de betrekking bedanktis het voor de trouwlus- tigen een harde proef. Den 2 en 3 dezer was 't kermis in de gemeente Nieuwenhoorn. De meeste boeren uit het eiland gingen dan ook 1 October daar been 0111 koek Neen, om een knecht. Want en dat is niet zeer algemeen bekend t is daar kueclitsmarkt. Z j die nog geen boer haddeu voor den winter, liepen vroeger met 6en „sljklap" (slopkons) als kenfeeken. Dat gaat nn echter uit, de mode. Een blaauwe kiel sdiijnt thans meer in zwang te komen. E11 zoo brengt de boer van de kermis mee een knecln. Er hebben dingsdag avondte Brussel be- Eene gebruikelijke wijze van onwillekeurige zelfmoord is pas gebouwde huizen te gaan be- Monen. In Londen is het dan ook de gewoonte dat agenten voor huizen tevens lijkbezorgers zijnomdatzooals een hnnner onlangs zeide beide zaken allijd zamen gaan." II j zeide dat als een familie een nieuvv huis gehuiird had, hi] in den regel binnen 't jaar iets aan deze familie verdiende als Ijkbezorger. Sir Walter Scott leendc eens aan iemand eeu boek, maar drnkte het hem wel op het hart om het op den bepaalden tijd terug te geven. „Ik moet u dat ernstig verzoeken zeide de romancier „want ik heb gemerkt, dat velen van mijne vrienden wel is waar slechte rekenmees- ters, maar toch goede boekhonders zijn." Een der gevaarlijkste giftmengsters is dezer dagen fe W est Auckland gearresteerd en naar de gevangenis te Durham gevoerd met name 1 laiy Anne Cotton, oud dertig jaren. Doze vrouw was viermaal gehuwd en" men telt onder hare slachtoffers drie van haar echtgenooten. Ilaar derde echtgenoot leeft nog en zij is na haar naam veranderd te hebben met een vierde gehuwd De secietaiis vau staat heeft hovel gegeven 0111 de lichamen van haar vjjf slachtoffers op te gra ven. De namen zijn Frederic Cotton, zijn schoou- zoon het kind van de beschnldigde, naatrvelijks 14 maanden oud en twee vreemde personen. Deze zaak heeft een groote sensatie iu geheel Engeland le weeg gebragt. Men meldt uit New York, 1 October. De schuld der Vereenigde Staten is met 10 300 000 dollars verminderd. Het in kassa beloont tot 87.000.000 dollars. Te New-,York liuwde voor eenigen tijd een echfpaardat tersfond 11a de volfrekking van hun huwelijk op reis ging. Vrienden geleidden hen naar het station de jeng ligc vrouw stak, •oen de trein reeds in beweging wasuog iict hoofd uit het nortier om een laafst vaanvd toe te roepen, zij heeft een gilal hare tanden zijn haar ontvallen en voor altijd verloren. Da dame had een valsch gcliit. Maar haar echtge noot heeft nu eene actio tot vernietiging van bet buwelijks contract ingesteld op gron fvan "•e- pleegd bedrog in de levering. De inbraakdezer dagen in de keldcrs dei bank vau Baltimore gepleegdis een der stontste schurkenstreken, die zich in don laatsten tijd heoben voorgedam. Den 15 Augustus werd een der aan de bank grenzende panden betrok- ken door oe firma Stabler Co., graanbandeiaars, die daar hunue kautoren en opslag overbragten. 1 SB j W5?? juiiuju O if y j iV'~> V>1

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1872 | | pagina 1