I I I I I i m I I Ad AABSCIIUWING. OFENBARE AARBESTEDING GEZOUTEM RUMOVLEESCH, mim S TEEN KOLEN, OPENBARE VERKOOPING. OPENBARE VERKOOPING vertenlien. 1 landelsberiglen. ft I bij onkole inschrijving. OFSMBARS VERKCOPING Gekookt Rundvl.eesch, EE AT HOFSTEED JE, Eene parlij UOUWI.AKD en HOFSTEEDJE, BOEEEN-INSPAN, PUIKE M Ken Woonhuis, Pakhuis, Erf on Tuin, staande en gelegen in de Molenstraatnabij het dorp Groenendijk, in de gemeente Hontenisse kadastraal be- kend sectie C no. 325 en 868op eene grootte van 6 aren 70 centiaren. DIT BE Hams T3 KOOP: kJ w St <ti te bi ei bi II St I'evallen van eon meit-ije BRUGGENDi. lint:ijn. x e l 2 October 1872. A. C. VER r w ij/.en v; verkiezing vclen ken Yoor het mij door de Kiezers ge- pclioiiken verlrojnven en veer de lie n belaiigstellingdie ik na mijne tut lid dor Provineinle Stiiien van ontvuig dank. bet nig ri'iinen kartel ij- Oetober 1872. J. G. VAN D RINSE. F'l-ijzen tier Effecten. Amsterdam 3 October. - 59,J Op V it ij i> ag i) n 18 0 c t o b k it 1872, des voorntiddags te 11 uren zal onder nadere goedkeuring van het Departement van Financien, •door den DIRECTEUR der REGISTRAT1E EN DOM EI N EN in de Provincie Zeeland te Mid- delbnrg, ten zijnen kantore in bet openbaar, 4)ij enkele inscbrijvingworden aanbesteed: llct Icggen van 4UOA vierli, me» #t»ps U'intcrinat en van OO vierk. meters Itijubeglag met leelit- tutnen op de slijkvang^eps g-ele- K'en op de ISijkMsclioppen nabij den poldep de kleine itelle in den Etrakman benevens liet on- deriiond tot I Met 1873 van die slijkvangers, met hun S4pananiiat en Kijsbeslag-. Ilet bestek ligt ter lezing ten kantore van denbesteder. alwaar het op franco aanvrage verkrijgbaar is tegen betaling van 5ni c e 11 t. Dg aanwijzing in loco zal plaats hebben op VituoAG okn 11 October 1872. des namid- dags tc 2 uren. Nadere inbclitingen zijn te bekomen bij den Hooldopziener der Doineinen in de Provincie Zeeland. J. J. IIrandt ie Middelburg. Ter voovkomins; van bedrog wordt eea ieder attest gemaakt, dat het eenig en alleen eelito onver- valaente UiVX V RS u!E". ^UTVURIjerGMS-ZOUT, proefondervindelijk als het teste middel tegen alio Vroorsehreven Goederen zijn in gebruik te aan- vaarden die onder het lste perceelhetWoon- huis met 1 Mei 1873, de Schuur met 1 Novetn her aanstaande het overige tilsmede perceel twee met uitzondering der Bouwlanden waarop vrucb- ten staanwelke eerst na het rooven daarvan kunnen worden aanvaardt, op 18 October aan- staande. die onder perceel 3, de Schuur met 1 Januarij 1873 en het overige met 18 October aanstaande, ter uitzondering van het Bouwland, waarop Vrucbteu staan hetwelk eerst na het rooven daarvan kan worden aanvaardtdie onder perceel 4 dadeljjk na de toewijziug. De verkocping zal gehouden worden in het logement „liet Gulden Vlies" bewoond bij den heer L B. A. Roi.ff te Axelop D x n g s d a g den 8 October 1872des middags ten 12 ure; zijude intusschen alle nadere inlichtingen te bekoineu ten kantore van genoemden Notaris. door het ministerie van den Notaris J. J. F K it C K E t te Neuzen. De ondergeteekende berigt dat hij zieh alhier heeft gevestigd als Mr. IIMMERMAJN. Tevens zyn bij hem te verkrijgen alle soorten van Hollaudsehe Nout- waren ipijkcM Draadnagels en •Izerwaren en al hetgeen verder tot bet Timmermansvak behoort. Hij beveelt zieh beleeft in ieders gunst aan en belooft eene vlngge en civiele bedieuing. Lamzwaarde, den 4 October 1872. J. BOEIJKENS. australisch A SW/i cent de 5 onsidem f 2.TO per blik van 3 kilo. C. DREGMANS. a Neuzen. us Dordrecht, 3 October. 279ste Staats-IiOterij. Niettegenstaande de pogingen der vijanden van eene scbielijke on zekere eigenhulp, en hoewel gelijksoortige bnismiddelen lalloos versehijnen slaan de volgens het voorscbrift van deu Profes sor in de medicijnen Dr. Harlessen naarge- weten bereide Htollwerck'sche Borst- Bonbons tot heden volkomen onbereikbaar daar. De 30 jarige steeds loenemende cou sumtie is bet zekerdste bewijs voor de deugde- iijkbeid van het fabrikaat, hetwelk aan alle borst- lijders niet genoeg kan worden aanbevolen. ffemeeute AXEL, De Notaris JJF F. I! C K K N residerende le Neuzen. zal leu vcrzoeke van de erfgenamen en regibebbenden op de nalatenschappen van CORNELLS I1AAK en ADRIANA WATTHE1J, laatst huisvronw van JAN DE JONGE, land boinver te Axelkraehlens vcrleende regterlijke magtiging. iu het openhaar te koop aanbieden E e r 8 t e Perceel. bestaande in WOONHUIS, SCHUUR eu verdere AANHOOR1GHEDEN ERF. TUINBOOM GAARD. AAN WAS. WEI en BOUWLAND, alles gelegen in den polder Beoostenbleij Be- noordengemeeiile Axel, kadaslraal sectie I) nummers 468. 409. 470. 475 tot en met 479 en noord wcstelijke gedeelten van 4(17. 471 tot en met 474. groot volgens het kadaster 12hec- taren 21 aren 71 centiaren en volgens particnliere meting 12 hectaren 39 aren. De kooper betaald voor boomprjjs f 500en voor la hear en vervoedheid der 1 ami en /300.- T w e e d e Perceel. AAJN WAS, gelegen als vorenkadastraal soctie D. uifmakende de ztiid oostelijke gedeel ten van nummers 467. 471 tot en met 474, groot volgens het kadaster 5 hectaren 15 aren 59 centiaren en volgens particnliere meting 5 hectaren 39 aren. De kooper belaalt voor laheur f 150. Deze 2 perceeleu zulleu ook in massa worden geveild. D e r d e Perceel. E E N E X TR A SCHOON bestaande in WOONHUIS, SCHUUR en verdere AANHOORIGHKDENERF, TUIN, WEI en BOUWLAND, alles gelegen als voren, kadastraal sectie D nummers 447 tot en met 451 groot volgens het kadaster 5 hectaren 1G aren 50 cen tiaren en volgens particuliere meting 5 hectaren 23 aren. De kooper betaalt voor boomprijs f 1500.—. en voor labcur f 50. V i e r d e Perceel. Een VROUWEN ZITPLAATS in de Her vormdc kerk te Axel. De Notaris JF E It C K F N te Neuzen zal ten verzoeke van JAN DE JONGE landbou werwonende te Axelalsinede de erfgenamen van zijne overledene huisvrouw ADRIANA WAT- THEIJ, eerder wed CORNELLS HAAK, op het door haar bewoond geweest zjjnde hofsteedje in den polder Beoostenbleij Benoordengemeente Axel, in het openhaar te koop aanbieden, op Don- d e r i) a g d f n 10 O c t oku 1872 des voormiddags 10 ure en Vrijdag den 11 October 1872, des namiddags ten 1 lire: EEN VOLLEDIGEN als BEESTIALEN. LANDBOUW- en MELK- GEREEDSCHAPPEN, eene partij ROGGE TARWE-. HAVER-, GERST en BOON- STROO, HOOIKLIEEHOUT, MUTS- AARD- DERRINK enz. Voorts eene partij zindelijk I1UISRAAD, AARDAPPELEN, SPEK, APPELEN PEREN, PAARDENPEeN, BETTERA- VEN enz, enz. Alles breeder bij uitgezette billettenomschreven. VERKRIJGBAAR BIJ O. Gerritsen te A_xel. De Notaris HI. G E E l\ E te Hulst, zal ten verzoeke van JOHANNES DE NIJS, landbou- werwonende te llontenissein hoedanigbeid van onherroepelijk geraagtigde eerste hypothecaire sehnldeischer van den gefailleerden PIETER JOHANNES DU BOISmetselaar en klompeu- makervroeger gewoond hehbende te Hontenisse, thnns wonende te Rijsseliu het openhaar pre- sentercn te verkoopeu En zulks om daarvan bij de betaling der koop- penningen in het het gebruik te komen. INSTEL op Dingsdag 8 October VERBLIJF 22 telkens des namiddags om 2 ure ten hnize en herberge van Johannes Jacobus Kroon, op het dorp Groenendijk in de gemeente Hontenisse. cen florieant WOONHUIS inel IG It V K en verdere aanhoorigbeden, gelegen oj) een der mooiste s'anden dezer stad. Te bevragen bij de Uitgcvers dezes. De ondergeteekende H. J. KEGE- LAER, trediplomeerd Vee- arts heeft de eer liekend te maken dat hij zicb gevestigd heeft in de gemeente Hontenisse ten buize van den heer Th. KEGELAERBier- brouwer te Groenendijk en zieh aanbeveelt tot het verleenen van veeartsenijknndige hulp. II. J. KEGELAER. Door het vermeerderd dehiet zijn de prijzen als volgt Doosjes Pillen en Potjes Zalf f 0.80; /1.85- f 3 6 75 f 13 59 20.50. Zijn op j ran en annvraag A contant te bekomen bij alle Apothekers in Holland, alsmede in Holleway's Etablissement te Louden, 533, Oxford- streetvroeger 244, Strand. 1872, IVIidclelen van Vervoer. Stoombootdienst op de Wester-Schelde. Spoorwegen. de Ni U std de vie Os; na I'll Ki TUB Th sci de» W ua La sal de la? av ua CM scj La Se ba ai II Z( de Ki g Urlie schooner Mati) Sniit-b, knp. Cw-k naar I.ondeu iu balla-il. dr Pnil-chc kof AriaiW, knp l*e V al. naar Ips wich nicT jo-rat eu haver. 1 Oct. de H assise he hark Duna k ip. hailing, naar Higa met ballast. de Ne lerlaudsche schoo ner ('nfharina, kap Oldenburger, naar F.lseneur ruet steeuko- Jen. de NoonLche hrik Thew is, kap. Lucke, naar Engelaud ■in balla3t. «le Zvr-edsclie brik Nordstjcrnen, knp. Rerguaan, up avoniiire in ballast de Dmtsche brik Fainilie, kap. Bu- digr, op avonture in la last. de Noordsche brik Peuelope, kap. Paulsen opavoniiire in ballast. de Moordsehe brik Nnrdvijrrncn, knp. Johanscn, op avonture in ballast de Rn- gelscbe schooner Jifne*. ktip, Hord, naar Sclbij met aardappeleo. *2 (>ot. de Puitsche brik Heinrich, kap. /illnier, naar New- Castle in ballast. de Russisehe bark Klisa, kap. Ehlerdt, naar Riga in baliast. de Puitsche brik Heurietle, kap. Mitt- brodt, naar Swincmunde in ballast. de Puitsche brik Ncptun, k»p. Parow, naar New-Castle iu ballast. de Puitsche bark uraf von torangcl, kap Getzin, naar Ncw-Castie in ballast. de Puitsche dri> mastachooner Anton kap. Packovv, op avon- t ure in ballast de I'ussische brik lJstavat, kap. Fabtrg, op avonture in ballast. do I)uit9che brik Kriedrich Ludwig, kaji. Borger, op avonture in ballast. - de Pui sche brik Fran- ziska, kap. Schmidt, naar Flrmbouig met st'eukolen. de Puitsche brik Julie Auguste, kap. Kruger, naar M olgas met Bteeukolen de Fnuelsehe schooner South town. knp. Rausel, uaar Louden met ltcge vuten de Eiifcefsrhe stoomb »ot Col lot is, kap. Schofie d, n:\ir Goole met stukgoederen. 3 Oct. de Itussische brik Percij, kap. Handset, naar Haijnnseh met ste«-nkoleu. de Noordsche brik A una Brigeta Maria, kap. Andrea-ssen, naar Aroudal iu ballast. 11 U U S T NcDKfti.AND. aCartific. Werkelijke sehuld Bu.nn. Fuankuijk. Kubi.akd. aJito dito dito 8 adito dito dito 4 a AMideel Handelinaatschappij. 4J 'to exploitntie Nrd. staatsanoorw, at ertiflcateu bij Kotschild. 2J alnsrh-ijvingen 8 adtio 5 aDbligaiien 1798/18165 "(Vrlilic, adm. Hamburg ,5 adito Hope to Co. 1855, Ce aerie. 5 adito f H'OO 186 4 5 adito f 1000 1866 5 aj.olen 1866b aObtig. Hope Co. Leeniag 1860 4} aCerlifie. dito4 alnacript. Steiglitz Co. 2« a 4e L. 4 eObligatien 1867-1869 4 aCertificaten6 aAandeel spoorneg Gr. Maat9ch. 6 aOblig. dita4 dito epoorweg Poti-Tiflis. 5 dito dito Jeler Orel. 5 dito dito Charkow Azow •Schatkiat abligatieu OoiTlNKWK. aOblig. metall. iu lilver Jau./Julij. 5 adito dito April/Oct. 5 adito io papier iiei/Nov. 5 adito dito Febr./Aug. 5 pet. 55,J 117 78J 89 74f 8 99 98 POLEM. SraNji PoKTUSAL. 1'URKEIJK. F.0TPTE. Aaiant. Brazu.ii. Mexico. Grenada. Venezuela. Ecuador. Leenitig 1861 aObiigatien Buiteul. 1867-70 adito BiDitenlaodacbe adito 1871 adito 1856-1869 dito (binnenl.) dito 1868 adito Vereenigde States (1874) adito dito dito (1904) adito dito dito (1882) adito dito dito (1885) adito Illinoia adito dito Hedemptioa dito Ati. Gr. W. Spw. Ohio ser. (7 p). dito dito geconaolideerde 7 dito dito debenturea. 8 dito St. Paul Pae. Spw. ia see. 7 dito dito dito dito dito aObl. 1863 adito 1865 dito 1851 dito afgrstenipeld dito dito 89 741 7t» 4SJ 22sJ 181) 93' 92* 90 64 64 i 59 8(1 253 40? 89 97| 99,i rr 1 a'CvzalPn bekenil, iu hecle pakken a 60 cts., in 1/2 a 33 cts. en tot proefneraing in 1/4 pakjes a 18 ets. is ver krijgbaar: te Nejizcu, G. W. HOCTZAGKR, Apoth.AardenburgJ. A. M den Uecker, Axel: Wed. J. Veenhuizen; Biervliet- P. Luteijii; lliilst: J. Borghstcijniddelburg F. B. den Boer, hoek markt eu bij H. J. Martijnkorte Noordstr. Oost- burg: A. J. BronswijkSas van Gent: G. H. Stnbbe; Sluis: A. Abrahams; Vlissingen: Gasille, Apoth. en A. J. B. Stap,'lJzeu- dijke: L. J. Hevin. Fa iu de andere plaatsen in de hekeude depots. Brochures over gebruik en Getuigsehriften gratis. Bij den aankoop van dit artikel waehte men zieh voor achadelijke nnmaaksels en lette niet alleeu op de prijzen maar cr ook bijzonder op, dat ieder pakje tot vraarboi'g der echtheid de handteekeuing draagt van H. VON GIMBOEW, Apoth. F. m m e r i k a. d. IF en I abrik. v. chem. teehnische Praeparaten. VAX 2« see. 7 721 1869 dito. 7 m .4' 5" 95J 3 6 215 8 1 Tarwe ging 20 cent lager, Geril 30 cent, Haver 20 cent en Paardenboonen 20 cent hooger. Puike Zeeuwsehe en Vlaamsche Tarwe f 18,60 a f 14,30. Overmaassche f 18,— a f 13,30, goede f 11,60 a f i 190. Rogge, Zeeuwsehe en Vlaamsche f 7,"0 a f 7,50, Overmaassche f 6,80 a f 7,80. Gerst, Zeeuwsehe en Vlaamsche winter f 7,— a f 7.30, Overroaassche I 5,30 a f 5.60, Zeeuwsehe en Vlaam sche zomer 5,60 a f 5,75, Overmaassche f 4,75 a f 5,—. Haver, dnnne f 2,80 a I 3,70, dikke f 3,5 I a f 4,30. Paar. denboonen f 6,90 a f 7,20. Duivenboonen f 7,40 a f 8,20. Witteboooen f 8,00 a f 11,00. Bruineboonen f 13.00 a f 14.50 Erwten f 8,20 a f 9,00. Koolzaad f 13,00 a fl 4,00. Lijnzaad -- a st. Prijzen van f 100 en daarboven. 5de Klasse. Trekking van I 2 en 3 October. t 50000 no. 13691. 1000 4499, 11747, 19134, 1910, 4841, 9633, 9817, 10313, 117S5, 16915, 17080, 19S01. 400 7139, 19173, 7707, 9973, 10782, 11377, 11681, 14722, 16238, 16889, 18748. 200 1749, 17061, 12, 6281, 9797, 10129, 15759, 18017. 100 32, 734, 3797, 3899, 5906, 5982, 7003, 8156, 8226, 8418, 9412, 10231, 10744, 18645, 926 2403, 2851, 3015, 3241, 3313, 3498, 4390* 5130, 5257, 6870, 7807, 11228, 11340, 12401* 12458, 13209, 13268, 13908, 18775, 19646 IN DE H-°H°way'3 Pi lien. De Lever en de Nicren. De Schadelijke uitwerking van koude en doordringende winden doet zieh zelfs^ op het sterkste gestel gevoelen, vcrzwakt de functien del* huid en voert daardoor eene te ^roote hoeveelheid bloed in de inweudige organen. Het eer.ige middel om onder deze omstandigheden ziekte te voorkomeu bestaat dam-in, dut men de afschciding der overkropto organen vermoerdert, het geen zeer gemakkelijk gedaan wordt door Hollowav i'illeii Deze pillen stellen de iever en de niereu in staut om zieh spoedig van darzelver drukkende zamenhooping te outlasten terzelfder tijd den geregelden bloedsomloop veruieuweude. Dcza heilzame uitwerking verkrijgt men zomler eenige stoo nis Holloway s Pillen zuivereu en versterken tegelijkertijd, zij ver- beteren den eetlust, en veroorlooven deszelfs voldoeuin'g zonder de onaangename gewaarwordingeu eener moeijelijke spijsverte- ring of andere erger ongcsteldheden. Van Vlissingen naar Borsszlen en Neuzen: elken dag des morgens half 8 uur. Van Neuzen naar Hokdekenskbrke elken Dingsdag, Woeusdag, ondordag, Vrijdag, Zaturda» ea Zondag des voormiddags iO, L5 uur. 's Alaandags voormiddags 11,30 uur. Van Wat.sooiiden uaar Hanswrekt, Hoedkkenskehke eu Neuzen des Zondags voormiddags 11,15 uur. des Maandags namiddags 1.30 uur. Van Neuzen naar Bohsselen eu Vlissingen: elken Tingsdag, iloensdag, Donderdag, Vrijdag en Zaturdag des middags 13,15 uur. des Zondags namiddags 1,43 uur. des Maandags namiddags 3, 30 uur. van Neuzen n. St. Nicolaas en cchelen 6,45. n Axel 7, n Hulst 7,15. Clinge 7,30 Aankomst te St. Nicolaas 7,47. Mecheleu 9,21. van Mechclen n. St. Nicolaas en Neuzen 6.50. St. Nicolaas naar Neuzen 8,05. Clinge 8,20 a Ilulst r, 8,4o. n Axel 9,02. Aankomst te Neuzen 9.17. 1.53. 6,30 2,13. 6,46 2,30. 7 2,45. 7,15 3,02. 7,32 4,20. 8,50 1,85. 5,50 3,20. 7,50 3,35. 8,04 4.—. 8,28 4,20. 8.43 4,40. 9,— van Neuzen naar Gent 6.10. 10,30. 4,37 Sas van Gent 6,35 10,55. 5,02 van Gent naar Neuzen 8,17. 12,15. 7.25 Sas van Gent,, 9.29 1,55. 8,51 DKUKKERIJ VAN DHONT COMP. TE NEUZEN. 10,20. 10,36. 10.52. 11,07. 11,25. 1,05. 10,40. 11,45. 12,—. 12.23. 12,38. 12.53.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1872 | | pagina 2