ALGEMEEN No. 709. Zaturdag 5 October 1872. 12de Jaam\ Binnenlandsclie berigten. Buitenlandsclie berigten. o Politieb Overziiit. De toestaml van ons landsclirijt't het gema- tigde Franscbe blad le bien Pnbliq, welk blad geacht vvordt te staan ouder den invloed der regering. is niet verontrustend in betrekking tot de baudhaving der orde maar zij is zeer ernstig uit eeu gouvernenier.teel oogpunt. Frankrijk verlangt en beeft noodig een beslissing ten opzigte der regeringsvorm. Ziedaar weer de oude strijd der partjjen in volien aantogt. ziedaar weer bet veld geopend waarop voorstanders der verscbillende pretenden ten zich ten strijde aangorden en het zal nog de vraag zijn of Frankrijk zonder schokken tot de beslissing van dit steeds dringerder vraagstuk zal komen, Het is de oude geschiedenis van bet in zich zetve verdeelde rijkdie Frankrijk belet den rang in te neinen waarvoor het in de Europesclie statenbuisbouding als bestemd is zie daar den angel knagende aan de vvaaracbtige ontwikkeling en verbetering van dit schoone land. Reeds is Gambette. de vurige republikein in bet openbaar opgetreilen tot bescbenning der tbans bestaande regeringsvorm en beeft te Gre noble eene redo uitgesprokeu waarin doorstraalt boezeer bij de republiek in gevaar acht. in ge- vaar niet bij bet volk maar jnist bij de boven drijvende part ij van regering en volksvertegen woordigingboezeer bij wantronvvt velen die zicb tbans nog nset een republikeinscb kleed hebben omhangen en onder dat kleed bun we zenlijk streveu zoeken te verbergcn. in Fngeland is men zeer tevreden over den loop die de onderhanclelingen met Frankrijk ne men in zake het bandelstractaat. Geen ander land beeft bij Frankrijks bandel zooveel belang als Fngeland. Van de 11 millioen tonnelasteu, die de bavenbeweging in Frankrijk ten vorigen j.-irc uitmaakte, waren mini 4 millioen onder Engelsehe vlag. Frankrijks aandeel bedroeg 4 millioen cn de overigc 3 millioen waren over de verscbillende stateu verdeeld. Alzoo meer dan een derde deel der scheepvaart op Frankrijk is in Engelsehe handen. Welke verwijten men ook tegen het nieuwe ministerie in Spanje zou kunuen rigteu, van ge brek aau werklust zal men bet zeker niet kun nen bescbuldigen. In den korteu tijd van zijn beslnan beeft het wetsontwerpen gereed geinaakt betreffende de militaire aaugelegenheden iiet regtswezen, de betrekkingen tusscben den staat en de kerk en de financiele quaestie. De regering stelt voor de afscbaffing der lotir.g en de iuvoering van de algemeene dienstpligtig- lieid, docli daarbij teveos de afscbaffing van de verpligte dienst op 's lands vloot. In bet bestaaude plan tot amortisering der action van de gelden, bestemd tot het aanleg gen van wegen en bet uitvoeren van werken van algemeeti nut, zal geen wijziging vvorden gelnagt. Daarentegen zal de amortiseriug der spoorvveg-obligatien worden gestaaktwaarvoor in de plaats zal worden gesteld eene getnakke- lijke conversie in rentetitels. De ri gtige voldoening van den interest der ua'ionale schuld zal verzekerd worden door de vestiging der bypi theekbank terwijl die beta- ling aan de Banque de Paris et des Pays Bus ztl worden opgedragen. Het hinkende paard komt ecliter achteraan. De minister wil zoodanig bedrag van de gecon- solideerde schuld uitgeven, als noodig is om 250 millioen franken in klinkende specie te verkrij- gen, dus eene nieuwe lecning van 120 millioen gulden. meer en zen van geiiischt voor korten tijd 1 zorgsmaatregelen meer at. De plaag beeft reeds de gren Yorkshire overscbreden en hare offers in Lincolnshire waar de pachters nog iij de bevoegde magt op voor- en bet verordenen eener zorg vuldige afsluiting badden aangeitrongen. IV enzen, 4 October. De uitslag der heistemming voor een lid der provinciale stateu van Zeelaud, in het boofd kiesdistrict Hulst. was als volgt Van de 785 kiezers hebben 4G0 hunne stem uifgebragtvan omvaarde werden verklaard 8 briefjes volstrekte nieerderheid 226 stemmen hiervan bekwamen de beeien mr. J. G. van Deinse 270 en P. J. van den Eeckbout 182 J. G. van stemmen van alzoo gekozen de beer mr. Deinse. Het getal kiezers en dat der ingeleverde stem- brief jes was uit elke gemeeutc als voigi Axel Bosehkapclle Clinge Graauvv. Hengstdijk 101 24 14 35 13 44 95 71 24 102 41 13 8 23 6 18 43 57 17 59 Ossenisse. Overslag Philippine Sas van Gent Si. Jan Steeu Stoppeldijk. Westdorpe Znamdag. Zuiddonie 18 7 7 31 28 38 31 81 21 16 6 6 23 13 18 24 50 13 De voorgestelde belasting bervorming bestaat in de wijziging der patentwet en andere belas tingen en voorts in de lieffiug eener belaying van 10 pCt. op hot tarief der spoorwegen voor personen- en 5 pCt. voor bet goederenvcrvoer voorts 5 pCt. op den interest van alle obligatien eu industriele aetien de invoering eener belasting op de petroleum cn eindeljjk de wederinvoeriug der befiing van eenige accijnsen. Dit laatste is wel opmcrkejijk. Het finaneieel beginsel der liberalen is steeds en overalafscbaf fing der accijnsen. En naauwelijks is er in Spanje een liberaal bewiml aan bet liestunr of bet stelt de weder-invoering voor van de zoozecr veroordeeldc accijnsen. De hoop, dat bet Engeland gclukken zoude de veepest in harcn voortgang te breidelen ueemt Hoek Hontenisse Hulst Koewacht. Neuzen JPEK rg,I6S It A A b\ De beer W. den Hollander liulponderwijzer aan de openbare school alhier, beeft op bet beden gehouden najaars examei; aete verkregen als ouderwijzer in de Duitsche taal. Hontenisse, 3 October. De jaarlijksebe scbietwedstrijd van de bier bestaande eti in bloei toenemende Koninklijke Selicrpscliuttcrs-Vereeni giug Prins Frederik Hendrik die verleden week om bet ongunstige weder wer<l uitgesteblis tbans bcpaald op Zoudag den 6 October c. k., des middags 12 lire, oj) bet gewone scliictterrein liabij bet Kmisdorp. llet getal prijzen waar- onuer een van Z. M. den Koninklijken bescherm- heerwordt nog dagelijks grooter; deze zijn tbans gcexposeerd bij ilen D luitn. der vereenig. ilen beer J. v Sikkelerns te Kloosterzaude cn zullen zondag naar bet scbietterrein overgebragt. en aldaar ter bezigtiging gesteld worden. De regelingscom- missie uit de contribuerende ledenbestaande nit de heeren P. A. Adriaansens\V. Staal Wz., L. van Schoote. A. PolflietP. J. Kuijpers en Jobs, van Dommelen levert het bewijs dat zij bare taak begrjjpt en er zeer voor berekend is. llet scbietterrein waarop eene kolossale tent is gebouwd. is in een wczenlijk feestterrein her- schapen door het aanbrengen van eerepoorten, kundige instnnnenten en cliemicalien. De jaar- lijkscho contributie voor de medeeigenaars van de eigeiidommeu der vereeniging werd vermin derd van f 7.— op 5.Aan de contributie van f 2.50 werd bet stemregt in de vergadering toegekend, terwijl bcpaald werd, dat bij ballotage ook personen tot leden zouden kunnen worden aangenomen tc^en be»aliiig van 1.contri butieonvermiuderd de bevoegdbeid van het bestnur, om onvermogende leerlustige jongelin gen gelieel gratis de wekelijksche voorlezingen te laten bijwonen. Pot voorzitter werd gekozen de hoogwelgeb. beer II. A. A. baron Collot d'Escury, tot cotn- missaris de beer J. J. van Arenthals en tot secretaris penningmeester berbeuoemd de beer J. A. Pateer Ez. De vermindering der te betalen contributien doet de gegrotide hoop voeden dat velen zich bij deze vereeniging zulien aansluiten eii daar- door haren bloei znllen bevorderen eu hunne eigene keunis vermeerderen. y Voor het op te rigten huldeblijk ter nage- dacbtenis van mr. J. Ii. Thorbecke is te Middel- bnrg ingeteekend door 155 personen voor ruim 500. De bicsekop van Breda beeft benoemd tot pastoor te Biervliet, A. Broeders tot kapeilaan te Boschkapelle, F. van Eekelen tot kapeilaan te Hontenisse, A. M. A. de Korttot kapeilaan te Koewacht, J. J. A. Jongeneden tot kapeilaan te Stoppeldijk, L. Claassenstot kapeilaan te IJzendijke, A. M. Jnten. -- Men zegt, dat in het tbans bij bet depar- teinent van jnstitie bewerkt wordend wetsontwerp nopens de regterlijke organisatie, zal worden voorgesteld de afscbaffing van de provinciale geregtsbqven, docb beboud van alle regtbanken. De drie beetwortel suikerfabrieken te Bergen op Zoom zijn sedert 8 dagen in voile werking en verschaffen aan menig huisgezin het levens- onderboud. Men verneemtdat nog een vierde I snikerfabriek binuen die stad zal worden op- gerigt. vlaggen wimpels cnz. Otize beide insgeljjks in bloei toenemende mil- ziekgezelscbappen de llarmonie St. Cecilia van Kloosterzandeen de mannenzangvereeniging Vrijbeid, Eendracht van Lamzwaardezullen op eene daartoe expresscljjk door de zorgen tier regelings eommissie opgerigte estrade. den wed strijd voor de mededingers en voor de tocschou wers tot een aangenaam feest lielpcn maken. In verscbillende tenten binnen en buiten bet feestterrein zullen ververschingen te bekomen zijn; en bevestigt zicli bet gemclitdan zou bet be stuur der vereeniging er op bedacht zijn om aan personen die geen leden der vereeniging zijn, den toegaug tot bet feest en seliietterrein toe te staan tegen betaling eener kleine retributie ontenisse4 Octolier. De in de/.e gemeente bestaande veieeniging Kennis is Macbt ten duel hebliende bet honden van met proeveu opgehelderde voorlezingen over natiuir en schei- kunde toejrepast op landbonw, imlustrie en het dagelijksclie leven liield gisteren avond in haar gewoon lokaal vergadering tot bet shiiten der rekening. berziening van bet regiementverkie zing van een nieuw bestnur en regeling der te behandelen onderwerpen bij de eerlang te her vatten win ter voorlezingen. Uit de rekening bleekdat gednrende bet eerste jaar van bet bestaan dezer vereeniging aangekocbt waren voor ruim f 100.natuur Zondag is te Rotterdam aangekomen de eerst voor de directevaart op Amerika gebouwde stoomboot Rotterdam." Volgens de N. Ii Ct. zijn de afmetingen van bet schijj deze: lengte 260, breedte 35. holte 24 Eng. voeten bet is in Engeland gemeten 1596 register tonnen en voorzien van een compound surface condensing machine van 300 paardenkrachtenwelke bij de vaart naar Rotterdam is gebleken te kunnen vvorden opgevoerd tot eeu effectief vermogen van 1800 paardenkr. Het scbip is iugerigt tot den vervoer van 388 landverhuizers, maar beeft ruimte genoeg om bet dubbele te bergen. De smaak- vol ingerigte kajuit biedt, buiten de ruime ka- piteinskamer in vier butten elk met 2 slaap plaatsen, een comfortobelverblijf voor 8 le klasse passagiers aau. Voor verbljjf der officieren dient de voorkajuit of zoogenaamde kerk. Het gebeel geeft een zeer gunstigen indruk. De kapel van de schnt'tferij in der. Ilaag is maamlagmiddag, toon zij in den muziektempel op 'tMalieveld sjieelde, plotseling voor 'toogder belangstellende schare verdwenen. De vloer van den tempel bezweck en all.es verzonk in de diepfe Men scbrijft aan de Asser Ct. uit Brielle dd. 27 September, dat de Nymph waarvan de vervaardiging aan den beer Koelman te 's Huge is opgedragen bijna gelieel in klei is voltooid. Zij is eene rij/.ige, bevallige figmir, in verscbil lende o|iziebteu van het oorsproukelijk ontwerp afwjjkende. Op het dekstuk eener zeeschelp geplaatst draagt bet beeld een krans van scbelpen en Noordzeeplanten om de slapeu met de regterhand wijst zij naar zee en met de linker houdt zij de half ontplooide banier onihoog. Men verwacht, dat bet monument spoedig aau de zorg van den metaalgieter kan worden toe- I vertronwd, terwijl de fnndameuten voor bet toe komstig standbeeld nog voor den winter zullen worden in onle gemaaktopdat de ontbulling zoo 't mogelijk is, nog I April '73 plaats vinde. j llet Vadcrland meldt, dat de gemeente bij bet afsebeid van ds. Kalma te Losdorp dien j herder, en lecraar met de eenigzins gewijzigde woorden van ps. 119 toezong: ,.Och dat uw geest hem ware vvijsheid leer," 't Verstand ver- licht," de nevels op doe klarcn Lieoudeu- gende boeren Te Noordwijk a/z is in den naebt van zon dag op maandag een scbip gestrandwaarvan naar men veronderstcldde geheele bemanning verongelukt is. Tegen den morgen spoelde een boot aan, waarin men vier 1 ij ken vond die lioogst wa irsebijnlijk tot de equipage hebben behoord Men schrijft uit Amsterdam Dezer dagen beeft een, anders zeer verdienste- lijk onderwijzer, zich schuldig gemaakt aan een feit, dat burg, en weth. aanleiding heeft gegev en hem voor drie maanden in zijue betrekkiug te schorsen. Hij moet een zeer ondeugenden jongen met een geesel van touwtjes zulk een draclit slagen op bet daartoe ontbloote ligchn; m toege- diend hebben dat deze thuis gekomen door scbrik en ontsteltenis, naar men zegt, een zenuw toeval gekregen beeft. De hoofdonderwijzer, die den jongen daartoe beeft laten schoolblijven verontschuldigt zich met de bewering, dat de vader van dien jongen reeds van plan is geweest hem in een verbeterhnis te doen opnemen en den onderwijzer verzocht bad, dien ondengenden zoon eens ernstig onder handen te nemen. Men verzekert, dat de zaak ook door de jnstitie nailer onderzocbt wordt. In de legerplaats Milligen werd van 16 Augustus tot 14 September jl. op postwissels uitbetaald f 12789.95. De officier van justitie te Gorincbein vestigt de aandacht op een soort van adreskaart van de groote en den vorm van een muntbillet van tien gulden, en iiiterlijk zeer veel overeenkomst daar- mede hebbendedocb bij nadere inzago sleclits eene uitloving van tien gulden inhoudende voor hem die 3333 keeren de soireAs fantastiques van professor Kingsbergen bijwoont. Die billetten xiju te Amsterdam ter steemlrukkerij van van Lierge- drukt en waarscbijniijk op een der kermissen ver- spreid. Te Goriuchem heeft dezer dagen met een dergelijk stuk reeds een geval van opligting plaats gehad eu bet is waarscbijniijk dat nog meerdere pogingen tot misieiding en bedrog van minkurulige zullen worden aangewend. Te Salfort in Engeland slierf dezer dagen een mar. aan watervrees, die door eeu reeds drie maanden geleden beet van een kat was vcroor- zaakt. Ten tij le dat liij gebeten ward vreesde hij daarvan geen bij/.ondere gevolgenmaar maakte eenvondig gebruik van azijn en liot daar- op de wond uitzvveren. Bijna drie maanden verliepen eu eerst drie dagen voor zijn dood rertoonde zich de vreesselijke ziekte die hem, niettegenstaande vroegtij.lig aangewende genees- kundige bulp, deed bezwijkeu. In Britscb Indie zijn van wege den ex- keizer Napoleon III juweelen enz. verkoebt, voor een sommetje van 3 millioen gulden. Te Lissabon is een scliipbreukeling behou- den aan wal gebragtdie vier dagen en drie Dacbten in bet kanaal op een stuk wrakbout bad rondgedreven. Van een bemanning van 30 personen was bij de oenig overgebievene. ZEETiJDIN(iEN. kiez. ing. kioz. ing. Van 27 September tot en met 3 October zijn in dree haven binuengekomen, de volgende zeeschepcn, bestemd voor Gent, als 27 Sept. de Belgische stoomboot Flceha, kap. Seeuivon, van Londen met stukgoedereu. de Engelsehe stoomboot Cilij of Ghent, kap. Snowden, van Griinsbij met slokgoedcren. 30 Sept. de Engelsehe stoomboot Colletis, kap Seln.fieid, van G.oole met stukgoedcrcn. 1 Oct. de Duitsche schooner lloisteiu, kap. Johannsen, van IVanses met pluuken. 3 Oct. de Engelsehe stoomboot Citij of Ghentkap. Snowden, van Grimsbij met stukgoederen. Van 27 Sept tot en met 3 Oct. zijn uit deze haven ver- trokken, komende van Gent, de volgende zeeschepcn, nIs 27 Sept. de Duitsche schoonerkof Hermann, kap. Snicdcrs. naar Kiel met steenkolen. de Ncderlandsehe schooner Ve._ trouwen, kap de Vrics, naar Koppenhagen met stecnknlen 2il Sept. de Engelsehe stoomboot Londos, kap. Brown, naar Goole met stukgoederen. de Duitsche bjik Die Eichc, kap. Westen- dorff, naar tlseneur met steeukolen. de Engelsehe stoomboot Citij of Ghent, kap. Snowdon, naar Grimsbij met stukgoederen. 30 Sept. de Belgische stoomboot Flccha, kap. Seeun-en, naar Londen met stukgoederen. de Noordsehe hark Sochrimwer, kap. Johnsea, naar Freder ks ad in ballast. de Noordsehe hark Emanuel, kap. B.iastadt, naar Frederickshalt in ballast.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1872 | | pagina 1