algemeen No. 768. Woensdag 2 October 1872. 12de Jaarg. Binnenlandsche b6rio*t6n Va"de"r„kra"' lc bcil va" I ..is, rS;4erayi *-«*«• bclen ^ts£.rireD,ie'melde aich tat Buitenlandsche beri^ten. WOENSDAG EN ZATUKDAQ iasen ,ie.k°s,e° o ABONNEMENT. v E K S C IIIJ N T Mil OUT CO MP. <e feMen. JPolitieh: Overzijgt^ Acbtmaal honderd duizend Franschen zulfen naar de nieuwe legerorganisatie steeds gereed staan ten oorlog te trekken. De voortdurende bedreiging van een Lnropeschen oorlog is dns met Napoleons verwijdering geenszius uitgestor- ven. Acbtmaal honderd duizend soldaten en een met diepen haat en zucbt naar wraak vervuld volb, geeft waarljjk nog weinig uitzigt op een heldere poiitieke toekomst. Het schjjnt dat de Franscbe regering de aan- wakkering dier haat geenzins ougevallig is, daar van haren kant niets gedaan wordt om de harts- togtelijkste en rnwste scheldtaal tegen de Duit- scber8 te betengelen. About, de lerende spreektrompet voor al wat zoo bet beet Franscbe vaderlandsliefde is, is na ecu kortstondig verblijf in de gevangenis te Straatsburg weder op vrjje voeten gesteld en men kan er op rekenen dat deze volksrepresen tant zicu zal roeren om het Duitsche gespuis door den modder te haien. Wij geven hieronder een enkel staaltje dier taal, in het blad le Soir voorkomende r De Duitsehers zijn barbaren in uniform, als soldaten verkleedde bandieten. Tartuffes in'wa penrustingdon Basilio's in kaplaarzeD. A1 le lagere instincten en dierlijke begeerten der wilden worden hen verweten. About zegt, dat deze kannibalen naar Parijs oprukten, om de bank te plunderen even als Grieasche en Italiaanscbe looveis handelen zij om hun doe) te bereiken. Nachtelijke togten, in bet duister der wouden listige aanvallen van vier tegen &5n, geheime moordcn, brandstichting en plundering, dat alles bebben de Duitsehers met die bandieten gemeeu. Maar Frankrijk kent thans het ras dier scbur. ken, die tot den burger zeggen „uw geld of uw leven!Wij zullen naar Berlijn gaan, om dit barbarendom in zijn nest den kop in te drukken. Wanneer Frankrijk de beschavin- niet anders redden kan, dan door de doortrap" ping van al het teutonisch ongedierte, dan zal Enropa van deze Hokenzollerns, deze lummel achtige jonkers, deze gehelmde jezuiten bevrijd worden. Wij moeten op onze oostelijke grenzen een voor honderd jaren verscheurd en gekneveld Duitschland hebben." Verwekt het nu nog verwondering, dat zulk een man, die znlk eenc taal tot den Elzassers en Lotharmgers voerde, door d« Dnitsche regering eenvondig onschadelijk wierd gemaakt. Hij zal zeker bij zijne in vrijheid stelling de boodschap hebben meegekregen bij eene herhaling zijner liandelwgze op een langer logement in een Duit sche gevangenis te kunnen staat maken. Al mag men nn met alien ijver werken om een leger te formeren als Duitschland, ja mis schten nog sterker, daarom heeft men no- niet dat legerbestuurdat bij de jongste Duitsche oorlog zoo schitterend is uitgekomen. Dit bleek weder in de afgeloopen week. Tengevolge der schuldafdoening moesten twee Franscbe depar- tementen outruimd worden. De Duitsehers sfon dec stipt op de bepaalde minuut gereed om af te marcherer.maar de Franschen hadden niet de noodige en vooraf bepaalde maatregelcn genomen; de Dnitschers waren genoodzaakt limine reeds verlaten garnizoenen weder te betrekken en de departementen zullen bierdoor de last der vreemde bezetting zich nog eene maand moeten getroosten. Het woord van Bismarck dat er tnsschen navolgen en nadoen een groot, onderscbeid is wordt ook bier weder bevestigd. Gverigens scbijnt de kalme oppervlakte van den inwendigen staatkundigen toestand reeds weder vcel onrust in zijn schoot verborgen te houden. Alles laat zich aanziendat Thiers bij de aanstaande bervatting der parlementaire werk zaambeden wcer een hevigen strijd zal hebben te verduren. De bertog de Brogfie een vuri- Orleannist, heeft reeds openlijk verkondigd, dat eerst de parlementaire meerderheid moet worden ADVERTEN T I E N. no°megn.frankeerde brie™« cordon niet aange- andm-d rp!'"f ",et kl'aellt aan ee" keizer iikrn n!lfet -'e arbeide«- de aai de hL""",ler °l'enbaar. arbefdeu stenn hii rk ,ha°!,Cr ,,Iannenen dat gedeelte des volks dat in zijn wel gekieukt is door bet vervallen vim den word?'ThV VV(ie--le <ler au,1,:ena,u,i- Reeds aan lif>t vn!d °peul'JkI ^chnldigj van ontrouw ei diag van Bordeaux waarbij treliik bSta m 'e oepaakten tijd is ter zijde gesteld. ^.«,llCkePk?ie;perDe.''"!'lick d»bb«« Ook bet vraagstuk Parijs of Versailles scbijnt I n hi®. f6UWe klacht >e Allien opdoen. Thiers elt blijkbaar tot eersfgenoernde plaats over eu LdenW()b?vmnKlat dC k?"insin der Enropescbe »ltr'iab„S2iVe:°S„;iSek'ke"' P,-iai'ibren' de weini° befeekenende rol die Franknjk tegenwoordig °p he£ Europeesch noli tiek terrein inueemtbegint menig bood.artt staatkund.ge van vroegere dagen erg te^en te wehdi? 5^ rVfreeni-in- der (l1'^ keizers gaat weinig of geen liebt op voor alien die niet van worden'6' Hrf <Iaai',ve,ha!"k'<le z[jn bekeud go- woiden Hoe dood onschuldig men die biieen- komst ook wil laten voorkomen men Sft met dat de groote Enropescbe vraa^stukken vvaar.n de drie Noordsche rjjken zoo regtstreeks betrokken zijn zoo maar stiilekens zijn mums seerd. Ofschoon men zich bij deze gei-ingtchat- ing schijnt neer te Ieggen zijn er die daarin S 'e IUeei" V°0r Frank"Jks veruedcring deelf d J °°f "!l ee,!e »oed® bro" "»ede- •idrcs °r <ie Ke'gische congresleden een all oniloop, gerlgt aan de sfad Middelbur- barteliikl regftma,,ge ,iauk,wre b,l!du vo'"' d" huu gelegenheid van iitt congies bewezen. - le Zoutelande, waar men maar geen pre Uan scbijnt te kunnen krijgen heeft de kerke- ber()Ci' ""gebragt op iemaud die nog bekeLl TVJTen ,:0ch,0nder de P'-edikanten beioepsbriet is behoorlijk verzou- de docb de kerkeraud heeft als natuurhjk ge- in woZn tVei'glS8i"- taal noch tcekea ^1 antuooiu ontvangen. vtbenfil 1 Tf fegtbank te Goes heeft o ado l 'e Courant den 23 September, o. a. de navolgen de vonmssen uitgesproken ens SbonnJ o-8V-0UW van Doni'nicus Francis- ens b ilious. 3o jaar arbeidster te Overslaa- »cb.. d,s verklaard |Mter, door op S le> "e!i"ie,|il' daden Sen laste te en die ingevalle zy plaats badden disgenen tegen vvie zij gedmd zijn aan eene boetstraffe Iyke vervolging -sonden blootalellen onder ver. van dwang. z. M. den koning heeft Urn^md tot Tiik"- Hoet Va° deo KoudeP°Idci'. M- liiemcns Az., te nit hecft aan dc cominissie on v° '!et ail,'eS van ontwoord op 2b September aan Z. Al. overbragl, bet vol- gende geantwoord „Mijne heeren „Ik betuig mijn dank aan de tweede kamer der staten-generaal voor haar adres van antwoord. ,e vei"heugt mij daarbij op nietnv de ver zekermg te ontvangen van hare erustige begee-te „Ik yerzoek u, mjjne heeren, dit aan de tweede kamer te will en overbrengen" cl^l£ap<>lIo, 23 September. Vrijda- 20 September I. werd alhicr door den gemcen'- teraad eene bmtengewone vcrgadering gehonden lo. om den heer J. Mel onlangs benoemd lid te installeerenen 20. om een 2u wethouder te benoemen ter verVanging van den beer P. van Carnpen, die volgens den rooster aan de beurt van a ft reding was. Zoodra de beer J. Mel de gevorderden ecd afgelegd en als lid plaats ge nomen bad. gmg men over tot de stemming voor een wethouder, waarvan de nitslag was dat, zoo- als velen verwaebt badden, de beer van Carnpen uitgeworpen en de beer P. J. van fier Wielen in diens 2e plaats gekozen werd. Of onze gemeente door die personen-verwisseling voordeel gedaan heeft zal de tijd nog moeten leeren. Zatnrdag namiddag bij bet vcrtrek der spoorboot te Middelbnrg, sprong eene ongehnwde vreuw de boot na in bet water. Naar bet scbijnt xvond zich aan hoord der boot iemand met w'ien de drenkeliug op zeer intiemen voet stond en meet hicr aan telenrgestclde iiefde gedaebt wor- Ofschoon de vrouw veel tegenzin betoonde om gered tes worden, brachten eenige in de na- I ijheid zijnde personen haar op het d:ooge en wenl zij naar bare woning vervoerd. het gedingdesnoods te verbalen bij lijfs- 2°. P. C. D. P)., 18 jaar, dochter van Fran- heb^Klf l:r7P- te P°sc'd<.aPe!'e laatst gewoond sehnid i I ZaanislaS. dienstmeid, detbillaute, clltildi verklaard aan diefstai door een buis- bediendo fen nadeele van iemand dien zij n et diende maar die zich met haar in het butt van haren mees.er beyond, onder verzachtende om stand,gheden gepleegdveroordeeld tot eene kosfen"6 gev;angCni"st,'af van ee" maand en de s '"6' lieraoods ,e j j inoedwHigtoebrengen vao een wonde. waar. ma da„°'%n°f-"elc,Sel "erken van mcei dan 0 dagen is veroorzaaktveroordeeld tot eene-ceHulaire gevarrgenisstraf van 15 da-en en tot eene geldboete van f 8.—, subsidiar in een gevangenisstraf van een dag cellalair en 'n haien h?i"liTf"l reStsSedinS - desnoods te ver- uaten tnj lrjtsdwang. 4°. I. 0. 20 jaar, arbeider te Axel. J II zoon van Johannes, 20 jaar, hoerenarbeider j geboren en wonende te Axel. W. F. V I) 7()m van Jacobus, 21 jaar boeren arbeider, geboreu en wonende te Axelschuldig verklaard aan het mocdwillig toebrengen van slageu en stooten beenei lei ziekte ot beletsel om te werken van meei dan 20 dagen veroorzaakt hebbende, ver j oordeeld de eerste bij versfek ieder tot eene gevangenisstraf van drie maanden cellalair en in eene^e0!?? .ge,<1,,0ete van f snbsidiair eene cellulaire gevangenisstraf van ^n da- voor iedere boete en hoofdelijk in de kosten van rj°iU%' def °.ods biJ lijftdwang te verbalen. I o b. V. It, jaardochter van Dominions wonende te St. Jansteen defaillante. beklaagd e l,-.if frVan vriiSe8P''oken de kosten te diagen door den staat. De be vol kmg van Nederland bedroeg ult. December 3.6o 1.3 50 inwoners (1.800 125 man- nen en 1 845 205 vrouwen.) In 1871 we"de„ geioien 117.652 kinderen en stierven 106 799 personen; er werden 28.991 hnwelijken gesloten en er badden 149 ecl.tsclieidingen plants" c ,1!; 'f- d(j koningin zal binnen kort waar sebijnlyk in de helft dezer maand een reis ondernemen naar En-eland. Van, eerne onbekende dame ait Dordrecht is voor de Louisa stichting (opvoedinggesticht vooi nagclaten kinderen ran rninverruogende vujmetselarenj de aanzienlijke gift ran f 1000 ntvan-en. Soliieitanten naar vacante hulponderwijzers- eitei op een jaarwedde van 400. In versehil emle c„»,wera eene oproeping v° D sX haaMe S'1?""" ■a"0"''»»oC,ea ^.e" schrijft ait Amsterdam van den 26 dat ^iste 'en 25'r beIaugstellin» vernemeu wij, pisteien Jj dezer, de eerste stoomboot van Amsterdam regtstreeks door het nieuvve kanaal gevaren en de Noordzeesiuizen gepasseerd i^ Derhdye I8 een belangryk deel vL" het grooS boot a I fa V gebragt te heschouwen Do boot zijnde de Noordzeekanaaltoebehoorende (-e 'uaacl'aPPIJheeft den nieuweu water- eD in twee en een half uur afgelegd. Het feit is vooral ook daarom verbhjdenddevv 1 men nu verwachten kan, dat „het IJ zich spoedi- zal werpen m den scboot der Noordzee." De oudste predikant van Nederland t® Amsterdam ds. Pries. 2a, ,egc„ T Jaeiar'j boren'IJia Ttsi"1"" Us- Pries is ge ooien in 1781 en werd in 1802 tot nredikant te Eede bevestigd. Van 1825 af. is bij te An sterdam in zijn ambt ijverig werkzaam Het Nieuws van den Da- meldt dit zich gedwongen ziet, den abonnemeuts'prijs me 2o cents per kwartaal te verhoogenwe-ens het stijgen van arbeidsloonen zoowel als van°panier- pujzen. Men zal heriuneren dat dit reeds le tweede verhoogtug van dat blad is. °e Landbo«w Courant deelt mede, dat het inenien bestaat om door eOne srroote geld- ojerij in kleme aandeelen het noodige kamtaal eene'1! °P1'iSti«S in Nederland van landbouwschool met eene modelhoeve. ke~iJTnCdlea ?aaUdag i8 °P de Bc,'gharensche kermis in dea dans een meisje dood gebleven jong en scboon en de eenige dochter van bemid- delde ouders. De pantek duurde een kvvartier. vaaina fiait en vedel wederom de beenen der vrijsters en vrijers in beweging bragten en het leven met vernieuvvilen lust gevoeki werd, - Verieden week zijn door den pbotograaf A. van Beuren, te Pilburg, de afbecldingen ge- nomen van bet paleis en de kamer, waarin Z M. koning VVillem II overleden is. Reeds in de volgen.le maand zou tot de slooping van het geboinv worden overgegaan Dezer dagen stierf te Brnssel een achtjari- knaapje ouder de vreesselijkste loitering aan de gevolgen van een houdenbect. Eenige da-en te voren was bij, door bet bondje zijns groot- vadeis in oen bovenlip gebcten, doeb nit vrees van bekuord te worden, had het arme kind dit gezwegeu en bet wondje zooveel mogelijk ver aorgenzoodattoen geneeskundigo hull) werd aangebragthet reeds te laat was. zdT ^edert eetJige dagen bebben te Ber-en (Bclgie) een groot getal mijnwerkersin vijfkolen- mijnen den arbeid gestaakt. Zij vragen een oi meerdenng van dagloon, bun vraag sleuneude op den boo-eu prjjs der steeukolen. De werk- stakers zijn overigens zeer kalm. Ar~ IageV(-lge etna overeeukomst tusschen voa Manteuffd en de iransche overheid, zaldeont- Per drie mjancieii biimen Neuzen 1 n franc# door hct gcheela Itijk ^10 Enkele uommcrs *1*6. I 1.40 Brier"nbuahoadere. BIJ i an 1 tot 4 regels Voor clke re^el meer 0,40 Ad\crtciitien j?elievt uaf-n a^n 0 t*% 0,10 Diugsdag eu Vrijdag namiddags DBlTure bVo rrnri; '&c" kae Kosten

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1872 | | pagina 1