iiimii: (iinni: J. H. UCHTfflANN, HTM HAND TE KOOP. BAI.KN. IIUIDEN ZOUTERIJ. OPENBARE VERK00PIHG7~ Mr. J. G. van Deinse, I Inndelsberigten. 1® iKiB-dtSP&SU OPENBARE VERKOOPINfi Schippershuis en Logement Adverlenlien. EEN HOFSTEEDJE. Eene partij BOUWLAND en AANWAS, gelegen als vorenkadastraal seetie D, uitmakende de zuid oostelijke gedeel ten van nimimers 467- 471 tot en met 474, groot volgens bet kadaster 5 liectaren 15 aren 59 centiaren en volgens particuliere metiDg 5 hectaren 39 aren. HOFSTEEDJE, OPENBARE VERKOOPING BOEREN-INSPAN, MI9DELBURG. Badicale genezing van eene verouderde Maagkwaal. A B S H A U B B IJVS Anti-Bheumatische Watten Onlwaaktgij die slaapt! m I'rijzen tier Effecten. Amsterdam. 26 September. Dordrecht26 September. 279ste Staats-Loterij. De Notaris JF K 11 C A h A te Neuzen zal met den beer P U S S F M IEII te Assenedeten verzoeke van de meerderjarige en voogd over de minderjarige erf'genamen van wijlen DIRK DE KRAKEIi, op de door laatst gemelde bewoond geweest zijnde Iiof'stedein den Oud Vogelschorpoldergemeente Neuzen op Dondekdag den 3 October 1872, ties voormiddags ten 10 ure preciKS iu bet openbaar te koop aanbieden EEN COAIPIjETEIV bestaande in REESTIALEN, LANDBOUW- en MELKGEREEDSCHAPPEN eene partij WIT- en KLAVER-HOOIHUISMEUBE- LEN enz. enz. Alles breeder bij billetten omschreven. gemeente A X 12 l/< De Notaris J. J. F F 1! C K F A residerende te Nenzen zal ten verzoeke van de erfgenauien en regtbebtienden op (ie nalateuseliappen van CORNELLS 1IAAK en ADRIAN A WATTHEIJ, laalst bnisvrouw van JAN DE JONGE, land- tionwer te Axel, kraehtens verleende regterlijke snagliging, in lief openbaar te koop aanbieden: Eerste Perceel. bestaande in WOONHUIS, SCHIJIIR en verdere AANHOORIGHEDEN ERE, THIN. BOOM GAARL), AANWAS, WEI en BOUWLAND, alles gelegen in den polder Beoostenbleij Be- noordengemeente Axelkndn&traal sectie I) mimmers 468- 469, 470, 475 tot en met 479 en noord vvestelijke gedeelten van 467 471 tot en met 474, groot volgens bet kadaster 12bec- taren 21 aren 71 centiaren en volgens particuliere meting 12 hectaren 39 aren. De kooper betaald voor boomprjjs f 500-- en voor iabeur en vervoedhcid der landen/300.— T w e e d e Perceel. De kooper belaalt voor labenr f 150. Deze 2 perceelcn zullen ook in massa worden geveild. Derde Perceel. EEN EXTRA S C II 0 0 N bestaande in WOONHUIS, SCHUIJRen verdere AANHOORIGHEDEN, ERF.TUIN.WEI en BOUWLAND, alles gelegen als voren, kadastraal sectie D nummers 447 tot en met 451groot volgens bet kadaster 5 hectaren 16 aren 50 cen tiaren en volgens particuliere meting 5 hectaren 23 aren. De kooper betaalt voor boomprijs f 1500. en voor labeur 50. V i e r d e Perceel. Een VROUWEN ZITPLAATS in de Her- vormde kerk te Axel. Voorschrever. Goederen zijn in gebrnik te aan vaarden die onder bet lste perceel, bet Woon huis met 1 Mei 1873 de Schnur met 1 Novem ber aanstaande bet overige alsmede perceel twee met nitzondering der Bouvvlanden waarop vrneh- ten staan welke eerst na het rooven daarvan kunnen worden aanvaardtop 18 October aan staande, die onder perceel 3, de Sclmnr met 1 Jannarij 1873 en bet overige met 18 October aanstaande, ter uitzondering van het Bomvland, waarop Viuebtcn staan hetwelk eerst na bet rooven daarvan kan worden aanvaardtdie onder perceel 4 dadelijk na de toewijzing. De verkooping zal gekouden worden in bet logement ,,h e t Gulden Vlies" bewoond bij den beer L. B. A. Rolff te Axel, op D I N G S D A G DEN 8 CCTOBER 1 872 deS middags ten 12 ure; zijnde intussehen alle nadere inliebtingen te bekomen ten kantore van genoemden Notaris. door bet ministerie van den Notaris J. J. i1 E It C 14 E H te Neuzen. De Notaris J. J. F E ft C K E /V te Neuzen zal ten verzoeke van JAN DE JONGE landbon werwonende te Axelalsmede de erf'genamen van zijne overledene bnisvrouw ADR1ANA WAT THEIJ, eerder wed. CORNEL1S HAAK op bet door haar bewoond geweest zijnde hofsteedje in den polder Beoostenbleij Benoorden gemeente Axel, in bet openbaar te koop aanbieden, op D o n- D E R D A G DEN 10 OCTOBER 1872 deS voormiddags 10 ure en V r ij d a g d en 11 October 1872, des namiddags ten 1 lire EEN VOLLEDIGEN als BEESTIALES, LAXDROUW- cn MELK- GEREEDSCHAPPEN eene partij ROGGE TARWE-, HAVER-, GERST-'en BOON- STROOHOOIKLIEEHOUT, MUTS- AARD- DERRINK enz. Ontvanffen de nieuwste ntodellen van WINTERMANTJllLS, alsmede een prachtige collectie WINTER BROEKSTOEEENSTOFEEN voor WIN TER JASS EN en meer andere NOUYEAUTES. Ajxnbiedinjy der Stalen 1) inn en eenijye dagon. CF Voorts eene partij zindelijk HUISRAAD, AARDAPPELEN, SPEKAPPELEN PEREN, PAARDENPEeNBETTERA VEN enz, enz. Alles breeder bij uitgezette billettenomscbreven. P.S. De verkooping zal gehouden worden alleen door voornoemden Notaris en niet met den heer TELCHUIJS zoo als in het vorige nummer dezer courant en op de billetten is vermeld. DOOR YERANDERING YAY YVOOYPLAATS. (waaraan bovendien een vast tractement van j), m. f 300 's jaars is verbonden)bevattende zeven KAMERSKEUKEN groote KELDER en BAKKERIJ, staande en gelegen in de on- middelijke nabijheid der twee Schutsluizen te Wemeldinge, benevens een in 1872 nieuw ge bonwd S 11 I!S en SCHUUR tetber- ging en stalling. Alles bij verkoop dadelijk te aanvaarden. Information zijn te bekomen ten kantore van Mr. P. J. A. VAN DAM te Goes. t e *g e n civiele prijzen, TE BEKOMEN BIJ J. de Jongve te Weuzen. De ondergeteekende koopt versch g(e- slachle huiden a 57 cents per kilogram. E. J. LEVI. De ondergeteekende brengt ter ken- nis dat bij hem gelegenheid bestaat tot het nemen van IPiano-les. Neuzen. W. A. K A A N. Loterij gehouden te Zaaraslag den 14 September 1872, van J. F. ROT- TEVEEL te Hulst3e klasse le prijs een sigarenstandaard speeldoos no. 145 de 2e prijs een paar bloemvaassen no. 355tie 3e prijs bekers met spiegelballen no. 9de 4e no. 102; de 5e no. 243; de 6e no. 91 de 7e no. 168; de 8e no. 256; de 9e no. 288; de lOe no. 158; de lie no. 277; de 12e no. 231; de 13e no.251 de 14e no. 332 de 15e no. 150 de Hie no. 57; de 17e no. 96; delSeno. 201; de 19 no. 192; de 20e no. 63; de 21enol42; de 22e no. Ill; de 23e no. 394de 24e no. no. 176, de 25e no. 307. Mij bij voortdurend aanbevelende. Zoolang de wereld bestaat is nooit een middel bekend geweest, dat zoo proefhondend en kracbtdadig tegen Rhenmatiek werkt, als de onfeilbare ABSHAUBBINS; bare jniste en onmiddelijke working trekt de aaudacht van iedereen tot zicli. Alle lichte aandoeningen ons door de buiten- lucbt aangebragtzooals kramp, jicbt, hoofd- krampaangezichtspijn kiespijn, pijn of verstij ving in de leden, enz., worden door de zeer spoedig en onfeilbaar genezen. De prijs per pakje is slechts 30 Ct. verkrijgbaar bij den bereider en hoofd ddpothouder, die, tot waarborg van echtheidal de billetten waarin de pakjes gewikkeld zijn, onderteekent, A. BREETVELT Azn. te Delft, die deze Watten o. a. verkrijgbaar heeft gesteld bij deze woorden waren de onze toen wij in no. 765 van dit weekblad zagenhoe weinig van de stembevoegden op den 17 dezer hun stem- biljet hadden ingeleverd en wij herhalen ze bij deze. Kiezerstoont door awe opkomst op 1 October a. s., dat gij onze, zoo duur gekochto- vrijheid lief hebt Wij zullen op a. s. Dingsdag onze stem voor het lidmaatscbap der Provinciale Staten van Zeelandnitbreugen op en wij bevelen die heer met nadruk bij u aan. 27 Sept. 1872. Eenige kiezers in de kantons Hulst en Axel. Door bet vermeerderd debiet zijn de prijzen als volgt: Doosjes Pillen en Potjes Zalf ^0.80; 1.85; f 3; f 6.75; f 13 50; f 20.50. Zijn op franco aanvraag 4 contant te bekomen bij alle Apothekers in Holland, alsmede in Hollevvay's Etablissemeut te Louden, 533, Oxford- street vroeger 244Strand. erbard, kap. Santjer, >p aiouture iu ballast. <3c Dcensche oonef Swaneo, kap. Oleaen, naar Herseni met steenkolen. 4*e Engelsche schooner Lizzie Olsen kap. Kadman, naar Ipswich in ballast. Den 19. de Engelsche stoomboot Colletis, kap. Sch(,flei(]i naar Goole met stukgoederen de Eugelsche stoom boot Balmoral, kap Wwtkinson, naar Griinsbij met stnkgoederen. 2A Sept. de Belgische stoomboot Flecha, kap. Seeuwen, naar Looden met stnkgoederen. 22 Sopt. de Engelsche stoomboot Citij Ghent, kap. Suowden, naar Grimsbij met stukgoederen 23 Sept. de Noordsche bark Petrcllen, kap. Svinsen, op avou- ture in la^ast. de Duitsche schooner Florentine II, kap. Hintze naar Hamburg met steenkolen. 24 S°pt. de Duitsche kof Gretcher, kap. I.enger, naar Elsen«-ur met steenkolen. 25 Sept. de Eugelsche stoomboot Colletis, kap. Schoficld naar Goole met stukgoederen. N'edeklakd. aCertific. Werkelijke schuld pet. 55, a.lito dito ddo 3 6ai adito dito dito 4 87a nAandeel Handelmaatacliappij. l-t7s :to esploitatie Ned. staatsspoorw. 11 Bklmk. a( ertificaten bij Kotschild. 2J FnaNKRIJK. alnach-ijvingen 3 adtio 5 '",5 Kusi.nd. aObligatien 1793/18165 98. aCertiftc. adra. Hamburg .5 a dito Hope A Co. 1855, 6e aerie. 5 86 adito f 101)0 1864 5 98s, adito f 1800 18665 98$ al.oten 1866 -* 243 aOblig. Hope Co. Leening 1860 4J 98^ aCertilie. dito olnseript. Steiglitz Co. 2e a 4e L. 4 75 aObligatien 1867-1869 4 75^ aCertifieaten aAandeei spoorweg Gr. Maatsch. 5 228 aOblig. dito4 .ft dito apoorweg Poti-Tiflia. 5 dito dito Jelez Orel. 5 dito dito Charkow Azow 5 90* Potr.N. aSchatkiat obligation5 '"J Oostknkijk. aOblig. metall. in zilver Jan./Julij. 5 ,64 adito dito April/Oct. 5 63$ adito in papier Mei/Nov. 5 59$ adito dito Febr./Aug. 5 lTai.il. Leening 18615 Spanjk. aObligatien Buitenl. 1867-70 3 30J adito Binnenlandsche3 #26 adito 1871 3 4lj Po*tue»i.. adito 1856-18693 51J Turkeijb. dito (binnenl.)5 Eotpti. dito 18687 88J Ameui&a. adito Vereenigde Staten (1874) 5 #95 adito dito dito (1904) 5 adito dito dito (1882) 6 97» adito dito dito (1885) 6 98$ adito Illinois,7 adito dito Redemption 6 -- dito Atl. Gr. W. Spw. Ohio aer. (7 p). dito dito geconaolideerde .7 dito dito debentures. 8 - dito St. Paul Pac. Spw. le sec. 7 dito dito dito 2e see. 7 72j dito dito 1869 dito. 7 72J Biazilie. aObl. 1863 adito 1865 5 Mexico. dito 18513 14, J Gbenaba. dito afgestempeld 6 22j Venezuela, dito3 Ecuador. dito 1 N.B. De a gemerkte effecten worden bij de Nederlandsche bank ala beleeningspand aangenomen Aanvoer van Tarwe sehaars en bedong vorige prijzen, Gerat 20 cent en Koclzaad f 1 hooger, overige Granen ala voren Pnike Zeenwache en Vlaamsche Tarwe f 18.80 a f 14,50. Orermaaaache f 13,10 a f 13,50, goede f 11,80 a I 12,10. Rogge, Zeeuwache en Vlaamsche f 7,00 a f 7,50, Overmaassche f 6,80 a f 7,SO. Gerat, Zeeuwache en Vlaamsche winter f6,80 a f 7 00, Overnoaassche f 4,80 a f 5.20, Zeeuwache en Vlaam- •che zorner f 5,00 a f 5,50, Overmaasache f 4,50 a f 4,75 Haver, dnnne f 2,50 a f 3,50, dikke f 3,50 a f 4,30. Paar- denboonen f 6,50 a f 7,Dnivenboonen f 7,10 a f 8,20. Witteboonen f 8,00 a f 11,00. Bruineboonen f 13.00 a f 14.50 Erwten f 8,00 a f 9,00. Koolzaad f 12,811 a f 13,80. Lijnzaad -- a at. Prijzen ran f 100 en daarbovon. 5de Klaase. Trekking van 24, 25 en 26 September. f 1000 no. 15364, 4906, 6747, 9100, 11659, 12487, 14077, 16266, 18211. f 400 6G42, 10078, 3420, 7185, 14726, 14807, 10845. f -200 2442, 5410, 7584, 14450, 14872, 656, 5648, 7976, 9921, 13328, 17715, 18176. I 100 2412, 8126, 9924, 10361, 10950, 12604, 1295S, 17984 18848, 19711, 424, 3801, 5062, 7401, 8631, 10874, 11209, 11633, 12758, 12808, 13203,15375,16717, 16733, 18202, 18159. IN DE V aarde Heer vonGiinborn! Veer dan 20 jaren was ik aan maagpijn lijdende, en dit in de twee laatste jaren zoo hevig, dat de pijn geheel ondragelyk werd Alle gebiuikte middelen mijner Heereu Doetoren bleven vruchteloos; doeh door lict gebruik van Uw Ulliverseel- F.V1VT'"U. S-Zcut werd de pijn dragelijk en is langzamerhand geweken. Nu kan ik mijnc werkzaamheden weer voort- zetten tot wonder van een ieder die mij in mijnen jammerlijken toestand gekend heeft, en ben derlialve gaarne gtnegen alle niaaglijders Uw nitstekend fabrikaat aan te bevelen. Veenendaal (Prov. Utrecht). G. B o 3. Bit alleen eehte, onvervalschte Universeel-Zniverings-Zout Is allergnnatigst bekend wegens zijne genezende nit- werlcing bij alle M a -n. Verkrijgbaar in 1/4 pakjes a 18, in 1/2 a 33 en m 1/1 a 60 cts. te Neuzen, G. W. HOUTZAGER, Apoth. -"Aardenburg J. A. den Decker, Axel: Wed. J. Veenhuizen; Biervliet: P. Luteijn; HulstJ. Borgb- steiju- Middelburg- f'b den Boer, hoek markt en bij H. J. Jlartijnkorte Noordstr.Oostburg: A. J. Bronswijk Sas van Cent:' G. H. StubbeSluis: A. Abrahams; Vlissiugen: Gasille, Apoth. cn A. J. B. Stap; IJzendijke: L. J. Bevin. En in de andere plaatsen in de bekende depots. Brochures over gebruik en Getuigschriften gratis. Bij den aankoop van dit artikel wachte men zich voor schadelijke namaaksels en. lette niet alleen op de prijzen maar er ook bijzouder op, dat ieder pakje tot waarborg der cchtheid de haudteekening draagt van H. VON GIMBORN, Apoth. E m m e r i k a. d. R. en Fabrik. v. chem. technische Pracparaten. HET ZEER GERENOMEERD OF G. IF. Houtzager, Neuzen; D. RiemensZaamslag; Th. AnnaertHulat; )F. A. Noest, Sluis; B. de Lie, Oostburg; F. J. if. Bevin, IJzendijke; J. J. CroinHoofdplaat; D. nildeinitse Goes; W. VisscherKruiningen J. Delvoij Vlissingen J. Haringman-, ColijnsplaatJ. Smite, Zierikzee J. W. van Br abendBrouwershaven; C. BoutereeBruinisse J. Wester we elSt. MaartensJijkP. if. van LateTholen 5A. Goethele Middelburg,- P. LuteijnBreskens. Holloway's Zalf en Pillen. Ileupjicht, Rhuma- tiek. Het enkele noemen dezer namen brengt reeds angst on schrik in het gemoed van alien, die eens de kwelling dezer ijsselijke kwalen hebben ondervonden, ofschoon Holloway een middel tot verligting heeft aaugewezen, dat de» -vanhopendsteh lijder frisschen moed en vernienwde hoop moet geven. Nadat de pijnlijke deelen genoegzaam met laauwe pekel gebet, en daarna zorgvuldig afgedroogd geworden zijn, moet deze zalf met geduld en volharding op de huid, die daardoer bchoorlijk toe- bereid is geworden, ingewreven worden, en de Pillen moeten in znlke doses worden ingenomen als in de gebrniksaauwijzin- gen is voorgesehrcven. Deze eenvoudige behandeling zal de hevigste aauvallen van aangezigtspijn, zenuwpijn, rhumatiek en jicht ten spoedigate beteugelen, de daarmede vergczeld gaande zwelling doen vermiuderen, de pezen ontspannen en de ver- zwakte ledematen versterken. DKUKKERIJ VAN DHONT COMP. TE NECTBEN

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1872 | | pagina 2