ALGEMEEN No. 767. Zaturdag 28 September 1872. 12de Jaarg. Binnenlandsche beri^ten. lisilenlaiulsclie horigrlen. verzigt. Frankrijk geniet tegemvoordig eene rust en kalmte als het sedert de beste regeringsjaren van Lodewijk Philips niet heeft gekend. De oude president heeft zijn landelijk verblijf, Trouville, verlaten en ademt thans in de konink lijke verblijven van het Elysee de Parijsche lucht en met haar het Parijsche leveu van beweging en feestelijkheid in. De ommekeer voor Parijs is waarlijk ook groot. Tijdens het keizerrijk werden door de weelde en de geldverspillingen van het ambtelijk perso neeldoor de schitterende festiviteiten van het hof de rijkdommen der grooten met voile handen onder het volk verspreid thans is dat alles ver- anderd. Bezuiniging en spaarzaamheid is de leus der regering geworden. geen sehitterend hofpersoneel doet de vorstelijke verblijven in tooverzalen der uitgezochtste en ondenkbaarste pracht verkeeren geen overrijk bezoldigde ambte- naren zijn in staat in de oude weelde voort te leven Parijs is het beeld der levenslustige en bloeijende jonkvrouvv. die zich eensklaps in eene devote gemoedsstemming aan de wereld heeft onttrokken. 't Is daarom misschien dat de hoog bejaarde Thiers zich de moeiten en bezwaren van het vorstelijk leven voor eenige dagen getroost en door het geven van diners en bals het oude leven zoekt op te wekken of Parijs eenige vergoeding te schenken. Is het wonder dat een groot deel der Parijsche bevolking, naauw aan de keizerlijke praal ver- bonden, niet den keizer, maar zijn hof, zijn weelde zijne festiviteiten terng wenscht, zooals de een voudig burgcrlijke president ze niet in het leven kan noch zou willen roepen. Overigen3 schijnt de republiek meer en meer vertrouwen en genade in de oogen des Franscben volks te vindeu. Zelfs een deel der koningsge- zinden begint zich bij den tegeuwoordigen stand van zaken neder te leggen, terwijl aan den aude ren de gematigdbeid door de voorstanders der republiek aan den dag gelegdde gunstigste uitwerking heeft. Zoo schijnt de regering tegen te gaan alle hoogdravende verheerlijking der tegenwoordige orde van zaken zooals in Frankrijk bij iedere bovendrijvende parti) steeds de gewoonte was. De vcrjaardag der eerste republiek is geheel stil afgeloopen. Gambetta was naar Cbamb6ry vertrokken om een banket bij te wonen. Het werd door den prefect uit vrees voor ongeregeld heden verboden, en Gambetta, de alleenheerscher van voor weinige maanden, voegde zich stil naar de bevelen van de gemeente amblenaar en vermaande zijne vrienden dit ook te doen. De jongste berigteu uit Spanje luiden gunstig voor zijne schuldeischers. Het schijnt dat het Zorrilla gelukt is eene overeeukomst met de baque de Paris et des Pays-Bas te sluiten waarbij het crediet van Spanje een geruimen tijd kan gehandhaafd blijven en de betaling der rente voor tweederde in geld en voor een derde in rentegevend papier gewaarborgd is. Spanje zou hierdoor al zijne bezittingen verpand hebben. Dat onder die bezittingen ook gerekend worden de rijke kerkelijke eigendommen is vrij zeker en daarin vindt dan ook de groote tegenstand der geestelijke partij, daaruit de oneenigheid met het pauselijk bewind voornamelijk zijn grond. Zoolang Zorrilla met zijnen aanhang meester van het terrein blijftis geen andere uitkoinst denkbaar dan dat in den nood des lands uit deze bron zal worden voorzien. Met welk een geduchten tegenstand bij hier echter te worstelen heeft, blijkt hieruit dat van de veertig duizend geestelijken door het land te onderhoudenslechts vijftien honderd zich bij de nieuwe orde van zaken hebben aaugesloten. Een twintigtal schepen liggen gereed op kauaal om schutten en de haven te verlaten zoodra het weder gunstiger zal worden. De surnumerair bij de staats spoorwegen, de beer C. J. VVaeijhaert van Hoek, heeft maan dag 11. te Breda met goed gevolg exarnen afge- jegd als klerk derde klas. De arrondissements regtbank te Goes heeft volgens de G. Ct. den 16 September 1872 de navolgende vounissen uitgesproken 1°. L. V. D. 19 jaar, dieustmeid, geboren te Axel wonende te Kappeliebrug Clinge (Zeeland) defaillantschuldig verklaard aan eenvondigen diefstal onder verzachtende ornstandigheden ge- pleegd, veroordeeld bij verstek tot een cellulaire gevangenisstraf van een maand en in de kosten van het geding desnoods te verhalen bij lijfs- dwang. 2o. A. C. 52 jaar, zoon van Johannes hove- nier, geboren te Westdorpe, beklaagd van het in het openbaar aaa iemand toevoegen van smaad- oi scheldwoorden de ten laste legging van eene bepaalde ondeugd behelzende, daarvau vrijgespro ken de kosten te dragen door den staat. 3°. J. J. D. B. 50 jaar zoon van Johannes Franciscus, landbouwer geboren te St. Gilden (Belgie) wonende te Stoppeldijk schuldig ver klaard aan het in het openbaar aan iemand toe voegen van smaad- of scheldwoorden de ten laste legging van eeue bepaalde ondeugd behel zende onder verzachtende ornstandigheden go plcegd. Veroordeeld tot eene gehlboete van vijltig cent subsidiair in een gevangeni -straf van een dag en in de kosten van het regtsgeding desnoods te verhalen bij lijfsdwang. 4®. 11. 0. 49 jaar, zoon van Cortofridus, schaap- herder te Koewacht en geboren te Weert (Litn- burg) schuldig verklaard aan bet in het openbaar aan iemand toevoegen van smaad-of scheldwoor den de ten laste legging vau eene bepaalde ondeugd behelzende. Veroordeeld tot eene geld- subsidiaii ons uit 's Ileer Areuds boete van twaalf gulden subsidiair in een ge- o Neuzen, 27 September. Hcden morgen werd albier door de Engelsche stoomboot City of Ghent binnen gebragt een brikschip, genaamd Attiliah. Genield schip werd, verlaten door de bemanniiig, drijvemle gevoudeu omtrent Westkapelle, en bad veel averij aan tuig en zcilen. vangenisstraf van zeven dagen en in <ie kosten van bet geding desnoods invorderbaar bij lijfs dwang 5°. A. P. 39 jaar, wed van Clisins Passemeer geboren te Meerdonk (Belgie) herbergierster en kleermaakster te Clinge (Zeeland) schuldig ver klaard aan laster door op eene open bare plants aan iemand daden ten laste te leggen die in- gevalle zij plaats hadden hem tegeu wien zij geduid zijn, aan de verachtiug en den haat der bnrgeren zouden blootstelleu onder verzachtende ornstandigheden gepleegd. Veroordeeld tot eene geld boete van vijfentwintig gulden subsidiair in een gevangenisstraf van zeven dagen en in de kosteu van het regtsgeding, desnoods invorder baar bij lijfsdwang. 6°. B. V. L. 26 jaar, klompenmaker geboren en wonende te St. Gilles (Beigie) defaillant. C. L. J. zoon van Albertus. 23 jaar, arbeider geboren en wonende te Sint Jan Steeu beide schuldig verklaard aan het moedwillig toebrengen van slagen en stooten geenerlei ziekta ofbeletsel om te werken van meer dan 20 dagen veroor- zaakt hebbende, de 2e beklaagde bovendien aan feitelijken en gewelddadigen wederstand tcgen den gevvapenden arm, bandelemie ter nitvoering der wetten. gepleegd door een persoon zonder wapenen en gewelddadighedeu tegeu tweeagen ten der gewapende magt onder bet waarnemen van bun dienst beide gepleegd onder verzach tende ornstandighedenveroordeeld de eerste beklaagde tot eene geldboelevan aeht gulden subsidiair in een gevangenisstraf van drie dagen, j de tweede beklaagde tot een cellulaire gevan genisstraf van aeht dagen en eene gehlboete van acbt gulden subsidiair in een gevangenisstraf van £6n- dag celiulair en ieder in de hell't der kosten van het geding desnoods invorderbaar bij lijfsdwang. 7® P. V. G. zoon vanJndocns, 23jaar. arbei der geboren te Stekene (Belgie) wonende te St. Jansteen. F. V. B. zoon van Amardus 19jaar, arbeider geboren en wonende te Koewaeh', schuldig ver klaard aan bet moedwillig toebrengen van slagen en stooten geenerlei ziekte of werkbeletsel van meer dan 20 dagen hebbende veroovzuakt, onder verzachtende ornstandigheden gepleegd veroor- in een gevangenisstraf van een da<>- voor iedere boete en ieder in de lielft van de kosten van het regtsgeding desnoods invorder baar bij lijfsdwang ,^e 'j'-eren raderstoomboot Zeelandia voor rekening van Provinciale Stateu van Zeeland op tie wcrf van den sclieepsbonwmeester M. van I der Kuijl te Slikkerveergebouwd is met goed j SCV0'o water geiaten. I Men sehrijft kerke van 26 dezer Gistereu avond omstreeks half zes ure brak a er een hevig ornveder uit vergezeld van legen en wind, die op soinmige plaatsen aan een boos of orkaan deden denken. In somini"-e boomgaarden en tninen zijn verseheidene boomen omgevvaaid of uit den grond gerukt. Ook aan verscuillende daken werd meer of rain scbade toegebragt, terwjjl op eene hofstede degraanstapels en strootlampen een speelbal der wefvelwinden werden. Gelnkkig zijn er geen persoonlijke on<>-e lukken te betreurcn. Op de Landbouw tentoonstelling te 's Gra- venliage bad men de oudeugeude grap om een der bezockers een billet, met de woorden „aan- gekocht voor de verloting," op den rug te plakken. ien ininste die persoon liep er eenigen tijd on- hewnst mede rondtot niet geringe hilariteit van bet tnlnjke publiek. •i l,ersoon <les avonds van zonda" jl. uit de gevangenis te Rotterdam wist te ont° vlugten is in den volgendeu naeht aangehouden. Aanyankelijk dacbt men, dat bij reeds de gren- zen bad vveten te bereiken, daar er geen spoor van hem te viriden was. De arrondissements regtbank te Amsterdam been uitspraak gedaan in de bekende zaak van D. B. IDikkcns die den 4 September jl. teregt stond ter zake van den belangrijken diefstal van geldswaarden en diamanten op den Eijnspoorwe- tusschen Harm el en en Gouda. Zij heeft hem geheel overeenkomstig het requisifoir van het O. M. schuldig verklaard aan enkelen diefstal en hem aeswege veroordeeld tot eene cellulaire gevangenisstraf van 2 jarcn. Tijdens bet verblijf der troepen te Millingen zijn van en naar het kamp verzonden 44000 bneven svaarvan mim 9000 ongefrankeerd. Naar men verneemt, circuleeren in onder- scbeidene gemeenten van Overjjssel en Drentbe adressen van gemeente veldwachters aan den minister van justitieverzoekende om regeling hunner traetemeuten bij de wet en vaststelling van een minimum, met opheffing zoovoel tnogelijk van emolnmcnten van particulieren aard. Adres- santeu hebben het dikwijls trezien en ondcrvinden het zelven, hoe onafliaukelijkheid voor de politie een eeiste behoette is, terwijl velen door eene al te karige bezoldiging zoo ai'hankeljjk mogelijk zijn en soms ten gevolge van de luimen of in- zigien van een raadslid aan broodsgebrek worden pi ijs gegeven, befgeen niet anders dan hoogstna- deeling kan werken op de goede uitocfeniug en bandhaving van de verordeningeu reglementen en we'tcn. -- Voor de betrekking van kastelein aan de societeit ,,do Vereeniging" te Deventer, op eene jaarwedde van 1000, vrije woning enz., iiebbeu zich tot nu toe 350 sollicifanteu aangemeld. Namens den beer dr. J. van Vloteu is den 23 dezer appel aangeteekend tegen bet vonnis onlangs tegen hem gewezen zoodat de zaak voorzien zijn lezen wij in een Fransch dagblad, dat de groenten en vruchtenmarkten te Parijs overvloedigen aanvoer ondervinden. Nog nimruer is er zoo grooten voorraad peren perziken, drui- ven., meloenen, kool cnz. ter markt aldaar geweest als tegenwoordig en tevens munten deze vrucb- ten uit door schooneu wasdora. Aan de bedevaart naar de grot van 0. L. V. te Lonrdes is gedurende de maand Augustus dom ineer dan honderd vijftig duizend personen deel- genoineu. Eenige dagen geleden werd een onzinuige weddenschap aangegaau tusschen een slager van Montrouge en twee koleubranders uit zijn buurt. Deze hadden gewedeen gebraden schaapeen enorme hoeveelheid snijboomen en acbt liter vvijn in zes uur tijd te zullen versliuden. De wed denschap werd gewonneu maar men nioest. een der gulzigaards naar zijn woniug vervoeren waar hj twee uren later overleed. In Rnikerodein Rijn Pruissen is bij het verdiepen van cen waterpnt een petroleum bron ontdekt, die reeds dagelijks 680 liters oplevert. De bezitter van het land was er slechts korten tijd eigenaar van en reeds nu zijn hern voor dien groud aanzienlijke sommeu gebodeu. Graaf Joseph Mastai Ferettide onlangs overleden brooder, van pans Pius leefde met zijn gezin in het ouderwelsche en doodsche Sinigaglia, waar )bij en zijne breeders onder kouiug Victor Emanuel burgerlijken ainhteu bekleeden. Het geslacht der Mastais dat zich door verdiensten door moed eu door liberate begi nselen onder- scheide, stamt af van een kamraenfabriekant, vyelke zich in de zestiende eeuw te Venetie ves- tigde, rijk werd en afstarnmelingen naliet van welke een jougvrouw uit het aigeraeen bekende geslacht Feretti huwde. Mejufvrouw Louise Atkins, die onlangs na volbragteu vijfjarigen studietijd door de univer- sietijd te Ztlrich tot doctor in de geneesknude werd bevorderd, heeft dezer dagen eene aanstelling bekomen als geneesheer(?) aan het Middland- hospitaal voor vrouvveu te Birminham. De wolven houden hier en daar in Rusland nog duchtig huis. Zoo viel o. a. den 6 Junij jl. 'a uiorgens om 8 uur, een dolle wolf een kudde schapen in de uabijheid van Ssimaniz (gouv. Jaresslawi) aan en verscheurde een lam. Toen de herdersknaap hem met zijn stok te lijf giug, iep hij dezen omver en beet hem in de zijde.' Op het jammergesehreeuw van het slagtoffer schoten penige boeren toe die den ongenoodigden gast verjoegen. Op zijn vlueht beet hij onder- scheideue paardeu en koejjeu eu rende het dorp binnen waar hij onderscheidene personen aauviel doch eindelijk greep een moedig man hem in den nek en werd hij afgemaakt. ZEETIJDINGEN. deck! tot eene gehlboete van drie gulden binnenkort inoet dieneu bij het provinciaal g-e- regtshof te Zwolle. Omtrent den liekender. grijsaanl T. II. de Vries te Beneden Kuijpe in Friesland, die thans ongeveer 107'/j jaar oud is, wordt genield, dat hij niet meer in staat is om in zijn onderhoud te voorzien cn in zeer hchoeltige onistaudigheden vcrkeert. Naar men zcgfis het huis Ilarreveld gelegen aan den grindweg van Varsseveld naar Liehfenvoordedezer dagen aangekoehf voor een Jezinten klooster. o Terwijl ooze vruehteumarkteu steeds slecht O TTTZVS&m Van 13 tot en met 26 September zijn in d«ze haven binnen- gekoinen, de volgemle voor Gent b -stemde zeeschepen, ais 13 Sept. de Engelsche stoomboot Killarneij. kap. Pomel, van Goole met stnkgoederen. de Euzelselie stoomboot Vic toria, kap. Cotton, van Goole met sltikooederen. de Dint-rlie brik Dounerstag, kap. Enkel van liica met balken. 15 Sept. de Beigische stoomboot Flecha, kap. Seenaen, van Londen n stukgoedereu. 16 Sept. de Engelsche stoomboot Colletis, ktp. Schofield, van Goole met stukgoedrren. de Engelsche stoom boot Balmoral, kap. Watkinsun, van Grimsbij met stukgoedcre.-i de Duitsche schooner Heinrich, kap. ftottgers, van lliga met vlas. de Engelsche schooner Janus, kap Hord, van Louden met grondDoten. 17 Sept. de Duitsche kof Frederich, kap. Dreijer, van Kiga met vlas. de Dnitsche schooner Wilheitn, kap. Schmidt, van Riga met vlas. de Nederlaudsche bark. Margaretha Louis Regina. kap. Hernara, van Dantzig met slippers. de Noordsehe brik Anna Brigeta Maria, kap. Johansen, van Noorwegeu met balken- Den 18. de Nederlandsche schooner Poalus Meints, kap. Plaatje, van Riga met vlas. 2(1 Sept. de Engelsche stoomboot Citij of Client, kap Snowden, van Grims- bij met, stnkgoederen. de Kng Ische schooner Marij Alice, kap. Hughes, van Port Modoc met Leijen. 21 Sept. de En gelsche schooner Southow, kap. Hansel, vau Londen met creosooot. 22 Sept. de Du:tsche schooner F-Iise, kap. Bentsuicder, vau Riga met vlas. 23 Sept. de Engelsche stoomboot Coiletis, kap. Schofield, van Goole met stukgoederen 2i Sept. de Engelsche stoomboot Tiger, kap. Stalker, van Londen met stuk goederen. 26 Sept. do Engelsche stoomboot LoriJos, ksp. Brown, van Goole met stukgoederen. Van 13 tot en met 26 September zijn nit deze haven ver trokken. komende van Gtnt dc volgende schepcn, als: 13 Jept. de Fransche brik V. A., kap. Vallee, in ballast naar Bilbao. Den 14. de Engelsche stoomboot Killarneij, kap. Poitvv naar Duinkerken mel stukgoeden. Den 15. de Eng. stoomboot Citij of Ghent, kap. Snowden, naar Grimsby met stukgoedereu. de Engelsche stoomboot Victoria, kap. Cothon, naar Goole met stukgoederen. Den 17. de Noordsehe brik Antilla, kap. Ilerichscn, op avonture in ballast. - de Dnitsche schooner

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1872 | | pagina 1