ALGEMEEN No. 766. I2de Jaarg. Woensdag 23 September 1872. Binnenlandsche berigten. Buitenlandsche berigten. f landelsberiglen. ABONNE M E N T. f VERSCH IJ N T WOENSDAG KN ZATOEDAG A D V E R T E X T I E N. I> SI ft T COM P. ie Aeuzeii. Ougefrankeerdo brie veil worden niet aange- nomen. JPolitiels Overzigt. Een groote troost voor de Engelschen is, dat het geheele aan Amerika tot schadevergoeding te betalen bedrag, 42 millioen gulden, kan ge- vonden worden nit het voordeelig saldo van het loopende dienstjaar. Dit is het dus niet wat John Bull, onder alle loftuigingen over het tractaat van Geneve, eone in stilte verkropte zucht over de ondergane vernedering afperste Dat Engeland eenniaal tnoest komen tot de erkentenis zijncr trouweloosheid was van den beginne af te zien, maar men heeft zich daaraan zoolaug mogelijk trachtcn te onttrekken. Ofschoon de langdurige zaak thans beklonken is, zal Amerika niet nalaten bij elke gelegenheid op de straf der Alabama te wijzenmet de verzekering bij herhaling van zulke feiten den ondengenden bengel beter de ooren te zulleu wasschen. En even als in Amerika heeft Engeland op het vaste land van ons werelddeel veel van zijn zijn onden iuvloed verloren waardoor het alle gewigtige veranderingeu in de laatste 20 jaren geheel lijdelijk heeft moeten aanzien, het bond- genootsehappelijk tractaat met Frankrijk tot een liloot stnk papier moeten laten, zijne oude fier- heid door Rnslands vcrscheuring van het trac taat van 1856 zien krenken en onlangs weder bij de vereeniging der drie keizers zonder eenige uotitie is ter zijde gezet. Engeland schijnt zich voor het vervolg te zullen moeten vergenoegen met de meer bescheiden rol van de eerste te zijn op het gebied van hande! en industrie. Wij willen nog niet zeggen dat het land er daarom minder aan toe is. Laten dan de Enropesche mogendheden zich nitputten in hunne overdreven oorlogsmagt, het hlijkt nit de gemakkelijke afdoening der schuld aan Amerika zelve. dat het laud zelf er zoo kwalijk niet bij vaart. De opening der Spaansche voiksvertegenwoor- diging heeftnaar de jongste berigten in de heste orde jl. zondag j»laats gehad. De vrees van een aanslag der Carlisten bij deze gelegen heid is gebleken ijdel te zijn geweest althans zoo ze niet zijn afgeschrikt door de genomen maatregelen. De koning en zijne gemalin wer den door het Spaansche volk, schrijft men met kalmte en zonder geestdrift begroet. In hoe verre deze kalmte ten voor- of nadeele des konings moet worden nitgelegd willen wij niet beslissen maar toch schijnen de zaken in Spanje nog alles hehalve in vertrouwbaren toe stand te zijn. De spoorwegen zijn nog altijd zeer onveilig door de aanranding der Carlistische benden zoodat zelf het dienstbaar personeel tusschen Madrid en zijne fnnctien verder waar te nemen Rekent men bij dezen toestand een tekort over het afgeloopeo dienstjaar van derdehalf duizend millioenen realen en dat de opstand op Cuba ook nog volstrekt niet is bedwongen, dan kan men nog niet zeggen dat de zon der wederge- boorte over Spanje is opgegaan. Blijkens •eene statistieke opgave heeft Frank rijk in den oorlog van 1870—71 het volgende verloren; twaalf steden StraatsbnrgCol mar Metz Saverne, Schlettstadt, Weisenburg, Hage- nau Miihlhausen Sarregueminus Thionville Chateau-Salins Saarburg 1750 gemeenten met eeue bevolking van 1.600.000 zielen bijua het 20e gedeelte van Frankrijks geheele bevolking; aan vlakte inhond 14.900 vierkante meters drie groote arsenalen (een te Straatsbnrg en twee te Metz), een kruidfabriek (Metz) en eenige lion- derden kruidmagazijnen twaalf vestingen, waar- nootschappen 460.000 hecta tea bouvvgcoiu- .370 kilometers bevaarbare rivieren 300 kilome ters kanalen735 kilo meters spoorwegen 88.500.000 trcs. aan grondbelasting64 400 000 ires, aan andere belastingen, drie succursalen der bank, een rount (Straatsbnrg) twee tabaksfa- brieken zeven tabaks depots, vier zoutmijnen 80 ijzermijnen en ijzerfabrieken, 160 spinnerijen 315 lakenfabrjeken 105 porseleinfahrieken 20 glasblazerijen 345 brouwerijen de oorlogs- schadevergoeding beloopt vijf milliarden lies. de steden hebben ongeveer 500 millioen aan oorlogsscliatting betaald, het onderhoml der l>e- zettingstroepen zal miristens ook 500 millioen kosten, te zamen dus zes milliarden aan baar "•eld. Ilreskens, 22 September. Lmtstledon donderdag avond alsook vrijdag morgen brak boven deze gemeente en omstreken een verschrik- kelijk onweder los. Bleef deze gemeente voor onheilen bewaard niet alzoo was het te Nieuw vliet. waar donderdags avonds de bliksem in den rnolen van den inolenaar Lnteiju sloeg en aanzieniijke schade veroorzaakte daar een groot stuk uit den mnur werd geslageu en de molen van den kap tot halvervvege gebarsten is. morgen werd ook de andere moien aan den molenaar Brak man getrolfen. De daardoor evenwel spoedig gebluscht. Te Aardenburg werd de kerktoren door den bliksem getroffen. Nog werden we gisteren avond omstreeks 10'/2 uur (21 Sept.) door het geroep van brand en het lniden der klolc ver- ontrust. Later bleek dat. de bliksem was inge slagen in de sehunr van den landbouwer P. Cornelis onder Groede. Vijf spuiten waren op de plaats des onheils tegenwoordig. Behalve de schuur. die verbrand is, zijn twee kalveren 1 geit en eene duif, welke laatste in de vlam- men vloog- bij den brand orngekomen. Bij gelegenheid der Aardenburgsehe feesten een vreemdelir.g zijne dat er on den srrooten toren der de ngting van bet woonhuis naar bet wagenliuis. In het woonhuis la gen de bewoners alstoen te bed. Het wagenliuis verbrainle met wat zich daarin bevon I 2o Dat de heschnldigde in den naclit van 7 op 8 December 1870 met opzet de schuar van de wednwe van Dijke, te Osse- nissc, in brand heeft gestnken door met een Inciter het stroo in do schuur te doeti onthran- den. Die schuur stond op een afstand van 2 meters van het woonhuis dier wednwe, en eenige barer kindereu lagen op dat oogenbiik in de wo ning te bed. Het hot heelt hem veroordeel 1 tot eene tnclit- hnisstral van 7 jaren en in de kosten der pro cedure. met hovel, dat eon uittreksel van dit arrest zal worden gedrnkt en aangeplakt te Mid- delburg enteOssenis.se, ter plaatse waar zulks te doen gebrtiikelijk is. Breda Men verneemt, van hot Xlle Nederl gres voornemens is Vrijdag toebelioorende door den bliksem ontstgne brand werd Barcelona heeft geweigerd gafeeu vreemdelir.g zijne verwondering te keunen, er op den grooten toren der keik geon bliksemafleider was. Vrijdagmorgen kreeg men daaromtrent een liadrukkelijker weak, daar te ongeveer 7 uur de bliksem op de peer is geuallen en daar een begin van brand heeft doen ontstaan De stang van het kruis is uit de loo.lregte positie gebogen van twee wijzerborden is het vergnDel beschadigddoch de brand is gelukkig spoedig gebluscht. Het is te hopen dat men nu er toe zal besluiten een afleidcr te plaatsen, zoo we I tot behoud van den toren en de kerk als tot bevei- liging der nabijgelegen gebouwen. Cadzand, 22 September. Ileden had alhier de verkoop plaats van een dertigtal vaten labberdaan afkomstig van eene in het begin onder drie van den eerstcn rang; Strartsbnrg Metz en Thionvilletwee hoven van appel elf regtbanken van eersten aanleg, vier regtlmnken j van koophandel en vierennegentig vredegerogten de universiteit van Sraatsburg, na die van Parijs de eerste van Frankrijk drie iycea, vijftien col Rges (middelbarc scholen) vier kweekscholen voor onderwijzers en een dertigtal geleerde ge-. der vorige week aldaar gestrande vissclierssloep Bij arrest van het provineiaal geregtshof in Zeeland van 11. vrijdag is Lambertns Aartsen, oud 32 jaren aHieider wonende te Ossenis.se thans gedetineerd alhier scbuldig verklaard aan lo. moedvrillige hrandstichting in een gebotnv waarhij niet te voorzien was dat daardoor men' schcnlevens in gevnar konden geliragt worden en 2° moedwillige braiidsticliting in een gehonw waarhij te voorzien was dat daardoor mcnschen- levens in gevaar konden geliragt worden zulks na vroegere veroordeeling tot gevangenisstraf van langer dan e£n jaar De besehuldiging luidde, zooa's wij vroeger hehhen medegedeeld 1<> dat Aartsen in den p.aeht van 9 op 10 October 1870 op de liofstede van J. Verdurmen. te Ossenisse, opzetteliijk in brand heeft gestoken eenig vlas in Let wagen- huis, staande op een afstand van 10 meters van het woonhuis, tenvijl de wind destjjds woei in dat de regelings-commissie taal en k tteikundig con mevronw Kleine— Gartman te Amsterdam een gouden armband aan te bie- dent voor hare belanglooze medewerking aan de op den .'3 September 11. gekouden letter- kuudige bjjecnkomst van genoemd congres. Uit Middelburg meldt men. dat de hoofd- onderwijzer der gemeente Oost- en West- Souburg, met zijn 12jarig zoontje is uitgenoo- digd, oin deel te nemen aan een groot banket, dat de Genzenbond te Antwerpen aan zijn voor- zitter, den beer van der Taelen aldaar, zal aan- bieden. Zooais men zich zal herimieren, heeft genoemde jougeling, bij gelegenheid der ont- hulling van het monument van Marnixop het kerkhof te West Soubnrg, namens de schoolkin- deren dier gemeente, den Genzenbond toegespro- ken. De troonrede, onlangs door Z M. den ko ning uitgesprokengeschiedt, in tegenstelling van vroegere jaren di'tmaal de eer van vermef ding en beoonleeling in onderscheidene Engelsche Fransche en Dnitsche hladen. Met wehvillend- heid van de zijde der twee eerstgenoemde, met do gewone lompheid als het Holland en zijne bewoners betreft in de Dnitsche bladen. De officieaze Kolu. Zeitung spant ook ditmaal weder de kroon De hcroemde publicist John Lemoinne van het journal des D6bats wil er zelfs kapitaal uit slaan voor de toekomst. IIij zegt„Deko ning der Nederlamlen heeft II. maamlag de zit- ting der staten generaal geopeml. De Nederlan den hebben voorlieen een beroemde geschiedenis gehad, en toch, wij moeten lien geluk wenschen, dat men tegenwoordig van lien zeggen kan „Ge!nkkig de volken <iie geen gesehiedcnis heh beu" Deze kalmte te midden van Lettumult van Enropa veronrlooft den souvereiu te kunnen dat h ij iu vrede lee ft met. alle mogend- dat de oogst. overvloedig is dat de vis- blocitd it de liandel en industrie vooruit Toch straalt bezorgdheid voor de toekomst vrcdelieveml staatsstnks door. Er wordt Fyenoord Dordrecht Zwaluwe RozendaalEsschen - Antwerpen. De leniperatnur van dezen zomer is ge weest bet geen inen zon liunnen noemen natunr- lijk d. i. op kleine nitzonderingen na, warm en gedurende eenige hon Isdagen beet. Zelfs Sep tember heett zich tot II. donderdag onafgebroken als zomermaand doen kennen. Op den dunr was er echter oinvecr aan de lucht en als dit zich eons begon te ontlnstenkou verandering van temperateur verwacht worden. Donderdag voormiddag wees de thermometer 68J aan met harden wind uit het w. z. w. toen in den na- uiiildag een plotselinge verandering iudeatrnos- pheer ontstond. Donderbnjjen toch hegoimeii los te broken de regen stroomde neer en de thermo meter daaldo tot 51 het was of de overgang van den zomer tot den herft eensklajis had plaats gehad. Sedert dien tijd is met steeds verander- lijken wind (hinder en regen, barometer en thermometer rijzend en dalend gebleven dc laatste met een versehil van 10'. Niettemin is de temperatuur sterk afgekoeld en kan de zomer als geeindigd worden beschouwdhoewel de hertst nog ren zal. wel eenige zoinersche dageu opleve- Er is te Brnssel, tusschen de brouwers en de herbergiers twist ontstaan. Ten aanzien van de prijsTerhooging der steenkolen willen de brouwers insgelijks den faro lambiek enz. dnnrder doen betalen. De herbergiers protesleren daar tegen krachtdadig; zij beweren dat de eiscli der brouwers overdreven is dat zij voor niets tor we re Id nog zoitden [jogeii den prijs van een glas bier te_ verhoogentenvijl zij d'ieuaangaar; le eenige jaren geieden tijdens bet fameuse faro- oproer, eene treurige ondcrvinding hebben opge- dat de gla/.en reeds klein genoeg daan orn ze nu nog meer te gaau Kortom men heeft geen zeggei lieden sclierij gaan. in dit in van het leger gesproken van liervonnin van de versterking der grenzen. Frankrijk zoo min als Engeland zijn een bedreiging voor Neiier- land. Het gevaar moet dus elders schnilen en het is voor ons het hoofdpunt van de rede." een kapitein die in het hunt in de wacht krom krijgsraad worden ge Naar men zcutzal kamp bij Milligen ee i sol geslageu heeftvoor een roepen. Men meldt ons dat de niaatschappijon Grand Centra! Beige en lot exp'oitatie van slants spoorwegen bezig zijn eene overeenkomst te siuiten waardoor direct treinen met dezelfde wa- gens zullen loopen tusschen Rotterdam en Ant werpen (welligt ook tot Brnssel) en wel over Zwaluwe, Breda, Rozendaal, waardoor men dus na de opening der liji: Feyenoord—Dordrecht op 1 November a. s. deze 1 ij 11 zal verkrijgen verkleineu euz. hoop tot eene over eenkomst te gerakeu. Men zegt, dat sommige herbergiers er aan denken, om gezamentlijk eene centrale broinverij op te rigten en zich aldus te ontslaan van het jnk der voornaamste hi'ouvvers van de hoofdstad waarvan zij al te veel afhanke- 1Uk beweren te zijn. Men weet niet hoe deze zaak zal eiudigen. Een voorbeeldige dochter in Alhanie Noord Amerika, had een eisch van 10.000 dollars ingestehl bij de regtbank tegen li uir eigen nine der, omdat deze baar liedcrlijk ge Irag had ver- weten. De mocder werd tot hetaling van de gansche som veroordeeld. - De oudste breeder van den pans, Graaf Giuseppe Mustai, is te Sinigaglia overleden. De pans is door dit vcrlies zeer getroffen. Uit Wolonie meldt men Wolynski van Jaunarij tot paarden slonden. dat Jul ij en hoortivee door de wolven in Wladimir 1000 stuks zijn ver- JPrijzen <lei- iCffecten. Amsterdam, 23 September. Per (trie mnanden biunen Neuzen franco door het geheele Rijk geheel Belgie. Enkcle nommera Men abonneert zich bij alle Boekhandelaai-3Postdirecteureu en Brievenbushouders. 1,— 1,10 1,40 0,05 Vau 1 tot 4 Tegels oor elke regit meer BIJ 0,40 0,10 Advertcutien gelieve men aan de Uitgem-s iu te zeudeu uiterlijk lmigsdag en V-rijdng namulaags uitiiij ure. zij a Neueki,a.nd. aCertific. Werkelijke scluild 21 «Jito dilo dito .3' adito dito dito 4 «4nudeel iIandelmnatschappij. 4' ''■to e.T|)loitntie I\<-d. staalsspoorw. Beloie. a( ertificiUeu tiij llotschild. 21 Frankrijk. «lnsrhrijviiijren 3* <i-dtio 5 Kusland. aObligaticn 17.(0/ 18165 oCertilic. adin Hamburg ,5 udito Hope .V Bo. 1855 Ge scrie. 5 adito f 1 >00 186 4 5 pet. 5 4 65 8? -: 187ii 73; 98i 74; 971;

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1872 | | pagina 1