AICEMEE1V lilM'MMI\K I Mj No. 765. Zaturdag 21 September 1872. 12de Jaarg. Binnenlandsche berigten. Buitenlandsche berigten. ABONNEiMENT. V E 11 S C n IJ N T WOENSDAG EflST ZATTjEDAG 51 O X T CO M P. <e letrteii. A D V E It T E N rr I E N. Ongefcankeerde brieven wordsn niet aauge- nomen. GEDEPUTEERDE STATEN van ZEELAND. ruaken bekenddat door bet bestuur van den JNieuwe Neuzenpolder zjjnecalami - teus-verklaring is verzochten dat het daartoe strekkende adresmet de daariu vermelde stuk- ken tot en met 30 dezervoor de besturen en bijzondeie personenwier belangen bij eene calamiteus verklaring betrokkeu zijn, ter inzage liggen ten raadbnize te Neuzeu. Zij noodigen hendie verlangen mogteu be zwaren mede te deelenuit. om die v66r of op den 2 October aanstaande in te leveren. Middelburg, den 19 September 1872. De Gedeputeerde Staten voornoemd II. W. VAN LIJNDEN Voorzitter. BUTEUX, Griffier. JPolitiels Overzigt. Volgens de National Zeitung zou de Rnssische rijkskanselier over de jongste vorsten-bijeenkomst de naive verklaring hebben afgelegd „lk ben vooral tevreden dat er niets geschreven is." En inderdaad als men het oog vestigt op de menigvuldige beroeringen uit de zorgvuldig, ge wikte tractaten of protocollen voortgevloeid als men herinnert hoe vele vroeger door de diplo matie met eindelooze moeite tot stand gebragte overeer.komstenlater als met voeten zijn ge treden dan moet men met Raslands diplomaat uitroepen God dankdat in Berlijn geen ge schreven woorden tot een oorzaak van onderlinge verdeeldheden onder de aldaar vereenigd zijude keizers zijn ter uedergesteld. 22 kanonschoten hebben aan Geneves rnstige boorden met hun donderend geweld verkondigd dat het Alabama tractaat gesloten en daarmede den vrede tusschen Engeland en Amerika is be- vestigd. Vreemd dat de triumf des vredes met de zwaarste atributen des oorlogs moet wordeu aangekondigd. Het laat zich echter aanzien, dat het tractaat het lot van alle tractaten zal ondergaan en nog tot eindelooze moeijelijkheden bij de nitvoering aanleiding zal geven. Nu reeds staat Engelands vertegenvvoordiger op meer dan 66n punt tegen - over zijue mede senatoren en heeft zelfs gewei- gerd dusdanige bepalingeu met zijne handtee kening te bekrachtigen. In het geheel zal En geland naar 't thans bepaalde 42 millioen guldens hebben te betalen, een sommetje in onzen milli- arden tijd haast het noemen niet meer vvaard. Men is over 't geheel genomen in Engeland over deze zaak meer tevreden dan in Amerika. De onbeduidende som van 16 millioen dollars dus scbrijft men uit laatstgenoemd landzal waarschijnlijk geheel verzwolgen worden door de tegenrekeningen van Britsche onderdanen en de onkosten die de Amerikaansche regering er bijgemaakt heeft. zal onze regering ten slotte nog schade bij de zaak hebben. Men ziet dus dat de Yankees de som reeds en bagatelle be- ginnen te beschouwen Ook in Spanje begint men zich aan het milli- ardeusysteem te wennen. Men is voornemens tot dekking derachterstallige schulden een groote leening van minstenseen milliard realen te sluiten. Koning Amadeus heeft ook eon troon-redentje gehouden waaruit is op te maken dat de Car- listen opstand nog niet gedempt is, Cubanieuwe krachtige maatregelen vereischt en oneenjgheid met den paus biijft bestaau. In de daarop gevolgdc vergadering der eortes heeft Zorilla de merkwaardige verklaring afgelegd het tegenwoordig koningschap des noods met zijn leven te zullen verdedigen. Twaalf millioen Spanjaarden zegt bij. zijn geene partijmannen inaar mar.nen van orde en rustlaten wij ons aan deze aansluiten en het land zoeken te red den. De beer Dullcrt is door Z. M. de koning be- noemd tot voorzitter van de tweedc kamer. Neuzen, 20 September. De uitslag der stemming voor een lid der 1 provinciate staten van Zeelandin het koofd- kiesdistrict Hulst, was als volgt Van de 785 kiezers hadden slechts 424 hunne stem uitgebragtvan onwaarde vverden verklaard j 5 briefje8alzoo de volstrekte meerderheid 210 Stem men hiervan bekwamen de heeren Mr. J. G. van Deiuse. IJ. J. van den Eeckhout H. A. A. baron Collot d'Escury M. J. van Vessem W. Riughout J. Lensen en D. Seijdtlitz( J. Kroon de Jonge en L.'Boel ieder Alzoo zal den 1 October ming moeten plaats hebben tusschen de heeren mr. J G. van Deinse en P. J. van den Eeckhout. Het getal ingeleverde stcmbriefjes was uit elke gemeente als voigt 134 st. 113 108 54 S. A. de SosidtJ. eene stem. a. s. eene overstem- Axel. Bofchkapelle Clirige Graauw Hengstdijk. Hoek. Honteuisse Hulst Koewacht Neuzen 59 12 11 18 6 17 60 57 8 39 Ossenisse 14 Overslag 5 Philippine7 Sas van Geut. 8 St. Jan Steen. 11 Stoppeldijk. 19 Westdorpe19 Zuamsfag 39 Zuiddorpe 15 j Mechelen morgen zaturdag avond kermisdag alhier. De directie van den spoorwc Neuzen heeft besloten ten 11 lire, eene expresse trein te laten rijden ter gelegenheid der laatste van Neuzeu naar llnlst. Ons koninklijk huis wnrdt wel zwaar be- proefd in den laatsten tijd. Naauvv isdegroeve gesloten die het stoffelijk oversehot bergt van de gade van een der nicest beminde prinseu of daar giuds, uit bet hooge noorden treft der koninklijke famiiie een nieuwen zwaren slag. Gisteravond even over riegen uur, is koning Karel Lodewijk Eugenius van Zvveden er. Noor- wegeu der Gotlien en VVenden, in den volien bloei van den mannelijkeii leeftijd 46 jaren oud te Malmoe ovcrleden. Reeds geruimeu tijd lij dende aan eene slepende ziektewas nu wijlen Z. M. naar Aken vertrokken, om aan de badeu aldaar heul en herstel te viuden maar 't. rnogt niet baton. Gat een trenrig telegram uit Malmoe, waar de koning eergisteren avond terugkeerde reeds niet \ael hoop, 't was foch niet te wachten, dat het zoo spoedig door de doodsmare zou wordeu gevolgd. Gehnwtl met wijlen prinses Louisadochter van onzen beminden prins Frederik rnogt bij zijne geliefde gade niet lang overleven. Wel een zware bcproeving in zijn late leveiisjaren voor den grijzen prinswiens hart nog treurt over het gemis eener dierbare gade en eener teerbeminde dochter. Dat God die hem in zijn hooge wijsheid dien slag toebragt, hem ook de kraelit geve dien te dragen, en moge prins Fre derik in de deelneming en in de liefde van ge heel Neerland eenige verzachting vinden voor zooveel leeds. Karel XV wordt in de regering opgevolgd door zijn broeder Oscar Frederik hert'og van Ostrogothie, geboren den 21 Jannarij 1829, ge- huwd, den 6Jnnij 1857, met Prinses Wilhelmina Marianne Ilenriette dochter van wijlen hertog Willetu van Nassau. Op den 20 September e. k. zai voor het provinciaal geregtshof in Zeeland teregt staau Lambertus Aartsen oud 32 jaren arbeider wonende te Ossenisse, thans gedetineerd te Mid- delbnrg, ter zake van: lo. mocdwillige brand sticbting in een gebouw, waarbij niet tc yoorzien was dat eeuig meuseheiileven in ge'vaar kon wordeu gebragt20. moedwillige brandstieliting in een gebouw, waarbij wel te voorzien was dat daardoor meiisehenlevens in gevaar kouden wor den gebragtzulks na reeds te voreu te zijn ver- oordeeld geweest tot eene gevangenisstraf van 66 n jaar. langer dan Woeusdag naclit werd in het zoogenaarnde Oudeland of Oud Sabbinge onder VVolphaarsdijk brand outdekt in de bakkerii van Leendert van Doomdie zoo snel in hcvigheid toeuain dat de spoedig foegesnelde brandweer van Wol- faarsdijk niet meer in staat was het afbranden van het gebouw met winkelschnurlje en alles wat de eigenaar bezat, te voorkomen. Met moeite Heeft van Doorn zich met zijne vronw en kinde ren door iiet raam kunnen redden, dock de on gelukkige dieustmeidDina Caandie boven sliepis eene prooi der vlamnien geworden. Men vond het verkoolde lijk aan den ingang van den sclioorsteenwaaruit men afleidt dat zij zich daardoor een uitweg had vvillen zoeken. Niettegenstaande, naar men ons meldt, de ge bouwen tegen brandsehade verzekerd waren lijdt de eigenaar groote schade, wiji letterlijk niets gered is. De beer H. Loos, aartsbisschop van de oud- roomscb katholieke klerezy, van Utrechtzal zich met dr. van VIoten, kanunnik van het ka- pittel te Amersfoort, den 26 dezer naar het con- gres van oud-katholieken te Kenlen begeven. De Alkin. Courant verneemt, dat het plan tot indjjking van de Wieringermeer een ge- deelte van de Zuiderzee tusschen Wieringen eu Medenblik groot omstreeks 20.000 bectaren bij voortduring met inspanning bestudeerd en voorbereid wordt. Dezer dagen heeft eene vergadering plaats geliad van d'e commissie, die reeds in 1870 daarover verslag heeft uitgebragt en bestaat uit heeren die de geldelijke aange- legenheden trachten te regelenen gemagtigden van vermogende Nederlandsche aaunemers. Van deze laatsten die de in te dijken oppervlakte in het afgeloopen voorjaar op nieuw naaawkeurig hebben gepeild en onderzoehtis eene opgave gevraagd der sommen, waarvoor zij al de be- dijkingsvverken volgens het door de connnissie gemaakte projectvoor eigen rekeuing en risico zouden vvillen uitvoeren. Terwiji mevr. W. te Winterswijk deze week bezig was bare kandsekoenen met naphta te wasschen vlogen deze door het sterke wrjjven in brand. Ook de aanwezige naphta en de om- ringende voorwerpen geraakten in brand. Ge- lukkig bad de dochter van mevr. W. genoeg tegenwoordigheid van geest om eenige bedde- kussens over de brandende voorwerpen tegooijen, waardoor de vlamnien gedoofd werden. Wij maken melding van dit voorval dat beter adiep dan een soort.gelijk te Hoornverleden jaar met eene predikautsvronw, ter waarschu- wing der dairies, die het gevaar, aan het gebruik der naphta verbondenniet altijd indachtig sckijnen. Aclit dagen geleden dus scbrijft men uit Assen liet een onzer stadgenooten een brief, waar in een bankbiljet van [60, in de brievenbus aan de markt hezorgen. Deze brief kwam echter niet ter bestemder plaatse en werd dus door den geadresseerde evenmin ootvangea. Eenige dagen later werd er s avonds voor de denr, op tie stoep, van denzelfden stadgenoot een pakje gevonden, dat bij de opening 24 rijksdaaldersbeueveus eenige letters scbrift bleek te bevatten. Ue schrijver hiervan - een toon nog on be kende grooibeid deelde daarin mede, dat hij gepasseerden zondagavond den brief op de straat bad gevonden en bij opening bet bankbiljet had ontdekt. Na er een paar dagen gebruik van te hebben gemaakt, vond hij bovengenoetnde wijze zeker de heste om den eigenaar het bedrag weer ter hand te doen stellen. Had bij cr welligt op gcrekend, dat de zaak hicrrnede uit was. dan was "die! rekeuing zeker fout. j De persoonaan wien de brief ter bezorging j was gegeven was overtuigd dat hij goed in de bus eu niet verlorcn was geraakt. De zaak werd ernstig onderzoeht en heeft ten gevolge gehad, dat de brievenbesteller E. v. Z. gisteren avondp^door de policie uit ziju^woniug gehaaid en naar het huis van arrest overge- bragt is. Aan de Prov. Gron. Cf. wordt van weliu- gelichte zijde medegedeelddat de postkantoren in ous land reeds van brandkasten zijn of worden voorzien, koofdzalielijk tot bewaring van aange- teekende brieven. De Courier de la Mease meldt, dat door twee oud zouaven te Maastricht het voornemen is opgevat om op het kerkhof aldaar een mo nument op te'pigten voor drie hunner wapen- broeders die na hunne terugkomst uit Italie in deze stad aan afmatting van de reis en doorge- stano ellende bezweken zijn. Het gedeukteeken zal 220 kosten. Groote hoeveelbedeu Belgische steenkolen worden bij voortduring te Grimsbij aangevoerd. De exporteurs daar ter stede beweren dat de prijs der steenkolen thans zijn boogste punt heeft bereikt, maar desniettemin had verleden week te Sheffield weder eene rijzing plaats. De hacdel in"slakken brengt tegeuwoor- dig in Frankrijk meer dan twaalf duizend fr. op. Vooral te Parijs is het gebruik zoo groot t dat er sprake van is in de llalles" een afzon- derlijke plaats voor den verkoop er van af te staan. Reeds in de oudheid waren genoemde dieren een geliefkoosd geregt der lekkerbekken. Zelfs deelt Plinius ons den naam mee van een industrieel zijner dagen die de kunst outdekt had van slakken te ruesten. Petronins roemt hare voortreffelijke eigensehap- pen als hij verhaalt van Trimalcions festijn en Ma- crobins bezingt de kostelijkheid der heerlijke spijzeop 't banket, door Lentulus aan de Ro- meinsche vestalen aangeboden. Horatius en Mar- tialis hebben de slak bezongen en verheerlijkt. Het meest geacht worden in Frankrijk die welke nit Bourgogne komen men betaalt ze met bijna 5 centimes het stuk. Op den 10 Augustus dezes jaars kwam te Liverpool een achtjarige knaap bij zijne ouders te liuis met een vrij ernstige wonde nan bet voorhoofd. Op de vraag hoe hij daaraan kwam, gaf hij ten antwoord dat een zijner makkers negen jaren ond hem had willen tooneu hoe men „wnrgdc." Op zijne uituoodiging was hij op den grond gaan liggen, waarop de ander hem de keel trachtte toe te knijpen. Teen hem dit echter niet beviel en hij wilde opstaan, had de jonge „wurger" hem ter aarde geworpeo en op het hoofd getrapt. Niettegensiaande de gewonde met zorg werd behaudeld stierf bij echter kort daarna aan de gevolgen. De justitie bemoeido zich met de zaak en dezer dagen sprak do,jury cen verdict wegens manslag tegen den jeugdigeu wurger uit. Een der liulp ambteuaren bij de Fransehe volkstelliug heeft een curieuse statistiek gemaakt met behulp van de opgaveu zijner collega's. Volgens de door hem vervaardigde synotischu. tabel der ligehaainsgebreken te Parijs, zijn aldaar, in rotide getallen 1450 bogchels, 1100 personen die slechts 6ene hand hebben, l200 invaliden met een been 150 personen met verlamde bee- uen 50 zonder neus, 1800 blindeu totaal 8750 gebrekkigen dat is ougevecr een tweehonderd vijftigste der geheele Parijsche bevolking. Per drie maanden binnen Neuzenf 1, UM i, frauce door het geheele Rijk 1,10 u n II II n geheel Belgie1,40 Enkele uommers0,05 Men abonueert zich bij alle Boekhandeiaars, Poetdirecteuren en Brievcnbusbouders. BIJ Van 1 tot 4 regclso,40 Voor elke regel meer0,10 Advcrtentien gclievt men aan de L'itgevers in te zenden uiterlijk Diiigsdag en Vrijdag namiu.aa~,a DJttliii ure. d 2

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1872 | | pagina 1