algeiee No. 764. Woensdag 18 September 1872. 12de Jaarff. I^iniieiifaudseJie heiiu'lcii. »oS;r;ir„w,jzisi°s <i<!r o n ABONNE M E N T. advebtentien VERSCHIJNT W OENSDAG EN ZATURDAG no AIT COM P. te Xeuzen. JPolitielc Overziyt. De algemeene indruk welke <le bijeenkomst te Berlijn moet achteriaten is deze, dat Rutland en Oostenrijk zich oubewimpeld veiklaard liebben met alleen te berusten in het resnltaat der groote gebeurtenissen van 1870 en 1871, maardaaraau ook volkomen bun zege! te hechten. In dien geest ,is al het gesprokene door de vorstenzelve en de voornaamste woordvoerders die hen verge- zelden. Vraagtmen, waartoe dit openbaar vertoon dan komt. 't ons voor dat de volgende rede daartoe de aanieiding kon zijn. Het laat zich denken dat voor Frankrijk en het Franscbe volk, tukopwraak, de blik op znlk een wel vereenigden trits zijner magtige naburen als van eene hoogst nnttige en bedwingbare strek- king kan vvorden geacht. De toestand waarin dat land verkeert geeft daarvoor alien grond. Een onzer landgenooten te Parijs aanvvezig zijnde, geeft van die stad de volgende schets De stad heeft hetzelfde drukke, woelige ge- laat als voorheen Toch zijn de trekken van dat gelaat vrjj wat veranderd. Uitwendig her- innert nog veel aan de vreesselijke dagen der commune. De prachtigste gebouwen zijn no- altijd uitgeb.-eide puinhopen. De Tuillerien, hel Palais Royalhet stadhuis enz. steken de afge brokkelde, doorsehijnende en naakte muren treurig omhoog. Het ministerie van finantien bestaa't uiet meer en de grond daarvan wordt verkocht om er buizen op te bouwen. In alle wjjken der stad vindt men de sporen die de commune diep op haren weg heeft ingedrukt. En de commune mannen levea nog. Dagelijks worden soldaten rustbewaarders enz. door de heffe des volks (voijous noemt men ze hier) beSedigd en aauge- rand en nog altijd hebben er dagelijks wel twee honderd vijftig arrestatien plaats. Ieder weet dat en toch zwijgt iedereen over de commune. Het is alsof het fatsoenlijke Parijs zich over zijne kinderen sebaamt. Dit "leidt zel'fs tot de grootste onregtvaardigbeid. Want het is volstrekt niet vreemd te booren dat de Pruissen door middel van petroleum de gebouwen van Parijs hebben verwoest. De arme Pruissen hebben alles gedaan en zij worden vcrantwoordelijk gesteld voor alles wat de commune verrigt heeft. Men tracht on die wijze de vreemdelingen en ook zich zelve te bedriegen. Het is zoo zoet om zich met de tong op de vijanden te wreken, nu de handen verlamd zijn. En wraak ademt alles. Geen tooneel, geen concert, of uitvallen tegen de Pruissen wekken de geestdrift op en de liederen daar gezongen worden op straat in kleine bland" jes gecolporteerd en bij duizenden verkocht De Duitschers in Parijs houden zich stil en worden geduldmaar ter nauwernood. De Elzas wo-dt in alle boek- en plaatwinkels beklaagd beweend gehuldigd en het verlies van de provincie is de eigenlijke wonddie aan de Franscbe gevoeli- held is toegebragt. Elk profeteert dan ook o°p zijne wijze (en de vrouwen niet het minst luid- ruchtig) dat binnen zes jaren Straatsburg weer aan Frankrijk zal behooren. Met de reeerin® van Thiers heeft men vrede. maar niemand dweept er mede. Op den duur zou zij te zwak zijn men gevoelt dan ook dat zij slechts eene tusschen regering, een maatschappij van overhang is, De Bonapartisten heffen het hoofd stoutmoe dig op. Ja. hier en daar in de tnindere bunrten yindt men een spotprentje op Napoleon maar in al de voornaamste straten en op de Boulevards prijken de porfrefteii van den keizer, van Enyenie en haar zoou bij duizenden in de winkels even als vroeger, en zeker is het dat Napoleon nior gen weer keizer zijn zon indien hij de knnst verstond 0111 aan Frankrijk het verlo'ren terrein te hergeven. Eene verandering ten g«ede springt hier dade- lijk m bet oog. Parijs sebaamt zicli over zijne zedeloosheid en ligtzinnigheid. Liederen die wij op straat koehten en lazen en die in de cates ehan tants dagelijks worden gezongen, spreken het na^^a?s nomen.ft'ailkeerde brieven worden niet aange- lu'de nit dat hij geen eclite Franschman is, die de (iagen van rouw en sclnildgevoel no-den- aS 1,3? r,,r<"i'khei'i en "J" wylfeo heid qi'e! iaa" onkuischheidaan onwetend- be d, aan a! die zonden die het Franscbe volk ontzenuwd en kracbteloos gemaakt hebben. De onder bet IT -T V00r°lel,i»S™ waarin men onder bet keizerryk zooveel bebagen vond ziiu overal van de tooneelen verbannen. J iiet publiek wil ze niet meer. Indien rnen ei viaagt of aan deze omkeering een gods- sla "Slift ge,V°el. ze(ie,ijke opheffing ten grond- ao liftt, dan is het antwoord spoedig „neen Id stiite gaat het oude leven zijn gang en de kerken bhjven even ledig. In de plachtigt hoofd! hln e-N°tre Dame (389 voel®n king en 144 ZIet men geen 500 menschen bijeen waaronder nog wel de helft vreemdelingen: loof en6 heerseht een geest van onge- loof en ongodsdienstigheid. hlT]lChe, 6I? Amei'ikaansche bladen bcide juioben by de algemeene beslissing der Alabama- quaestieby welke is bepaald dat Engeland 39 guldens tot schadevergoeding zal geven "p™a™ <l« dior (inland be gunstigde vrybuiters aan de Noord Amerikaan- ffelnkkf toe/?ebragt- Engeland gevoelt zich gelukkig zonder een grooten oorlog nit een moeyehjk parket te zijn geraaktwant, zegt ai y b c«8, wij gevoelden ons nooit zuiver in de conscientie over die Alabama. Wij gevoelden, mnpsi We tni6t alt"d overluW. dat weiets rnoesten doen om Amerika onzen spijt, ons be rouw te betoor.en, dat wij eene vergoeding daar- vooi behoorden te geven. Jf" ,Rchiint waarlijk sentimenteel te wot den. Nu als de onde zwarte conscientie eens eidei wierd doorzocht; zouden er vele millioenen ponden st behooren te worden opgedokt en Ne (lei land zeer zeker ook een leenwendeel behooren te worden toegekend. De bekeering zal echter wel geen terugwerkende kracht hebben en wat de toekomst bet refthet Amerikaansclie sleek- penmngje zal de conscientie dan wel wat onluckten en geruststellen. Op de bekeering van znlk een on; zoadaar, zooals Engeland zich in de meeste Earopeselie gebenr-tenisseu heeft betoond valt indeidaad weinig te vertronwen. «Hoe gelukkig", zegt Daily News, „dat infer- nationale gesclnllen door een vreedzaam scheids gcregt, zonder bloed knnnen beslist worden Men zou hiervan knnnen zeggen als de zondaars oud wordenzitten ze onder de preekstoel. Do gewone zitting der staten generaa! is den 14 dezer door den minister van binnenland sclie zaken gesloten met de volgende rede „Mijne Heeren „Is in het afgeloopen jaar op het wefgevend gebied minder tot stand gekornen dan bij den aanvang verwacht werd de oorzaken dezer ver- traging zyn algemeen bekend. "De gedachte aan het verlies van den uitste- kenden staatsman die gedurende meer dan het vierde eerier eeuw onmiskenbaar grooten invloed op de ontwikkeling onzer staatsinstellingen heeft uitgeoefend, zweeft u hierbij inzonderheid roor den geest. „Gebeel onvruclitbaar was nw a r he id niet „In de geregelde diens't zoo in Nederland als in onze overzeesehe bezittingen werd door n voorzien voorstellen tot gedeeltelijke veri.eterin«- van ons strafregt.tot afkoopbaarstelling der tien den en tot mitengewone amortisatie van staats- schiild wenien aangenomenfenvij! gewio-tj^e tractaten tot regeling van onderscheiden kolouiaTe belangen uwe goedkeuring mogten verwerven e koning draagt mij op, mijne beerenu voor uwe tocwjjding aan 's lands belangen zijn dank te betmgeu. J de,"^<!?eUS den bonin- wordt de vergaderin dei staten-generaal gesloten." d~Z'n K (ie k"ninS heefl II- maandag de zitting v i fr pnoraa' geopend, met eene rede, welke j him m bet kort mededeclen. trie'dsXppetS™'1"18 m0Senllhet,en is De oogst is gezegend. De zeevisscherij bloeit. t^r- ziin in niet ongunstigen toestand. rWv?6 noodz-fikelijke werken in het belan»- der nsm zullen met kracht worden voortgezet. De verandering der regterlijke inrigtimr bliift enLlatf« f ",f'aa!-aa-nbeV0ien 1 intusschen zullen men 1 ele wlJZI§lngen der wetboekeu inko- Tot uitbreiding van het kiesregtwaar het eeneewet0 eng® gl'enzen is bepe'"ktzal eerstdaags eene wetsvoordragt geschieden. nnrw! .."Ieuw onhverp van wet op het hooger ondeiwys wordt voorbereid. vre?iigen'fmeCne t0eSta"d 0ost-r,ldie is be fremeenlS16" vei'betering der niiddelen van gemeenachap aldaar, met ondersteuniDg van staatswege. zullen worden gedaan. h^e„Wer Indische hezittingen zal 's konings belangstellende zorg worden betoond door kracliti- gei hulp om aan de moeijelijke omstandigheden die zy tegemoet gaanhet hoofd te bieden. -- Men meldt aan de Middelb. Ct. nit'sGra- veiihage, dat een wetsontwerp tot algemeene leilaging van den census terstond ua de bervat- ting der werkzaamheden bij de tweede kamer z.il ingediend worden. Het wetsontwerp moet nagenoeg op dezelfde leest geschoeid zijn als dat van den beer Fock. J I 5i-esk:ens 14 September. Dedirecteur van bet ryks telegraafkantoor albierde heer j de bmidt' is - met ingang van den 15 dezer als zoodamg verplaatst naar Brninisse. Den 12 dezer had alhier de aanbesteding plaats van werken aan den polder Breskens Aannenier is geworden de heer J. Filis te Vlis smgen, voor de som van f 37 700 - Men yerneemt, dat zich te Aardenburg en gegoed landbouwer door ophanging van het even beroofd heeft. De reden van deze wan- hopige daad is met bekend. v,r^e\Tner' dat dc afdeeling Brussel van den Belgischen geuzenbond besloten heeft voor bare rekemng een ijzeren bek te plaatsen rondom t monument voor Marnix van Si Able goude op het kerkhof te West Sou burg. -- Vijf en twintig soilicitanten voor de be- tiekking van hoofdonderwijzer en sleclite6n voor die van hulponderwijzer hebben zich aangemeld Xi°01 de met Noven'bci' te openen school op het dorp Oud-Sabbinge, (Wolpbaartsdijk). ^I°n schrijft uit 's Bosch, van den 12 Sent. By arrest van het provinciaal geregtshof in Noord- Brabaud van beden, is J. L. M. oud 32 jaar aatst directeur van het post- en tdegraafkantoor e Uss, tlians alhier gedetiueerd scbuldig ver- kla<ud aan het als openbaar ambtenaar onttrek ken en vmlnisteren van gelden en geldswaarde ami net ryk en byzondere personen toebehoorende" hem ter zake zijner ambtelijke bediening toever: tionwd en te zamen meer dan fr. 3000 bedra- gende, en by te dier zake veroordeeld tot eene tuciitliuis.stral an seven jaren er. eene geldboete van 400, subsidiair 3 maanden gevangenisstraf met bevel dat extracten van dat arrest zullen worden aangeplakt te 's Boseh en te Oss. U® gemeenteraad van Sliedrecht bcch dezer een in I860 genomen besluit, waarbij bejiaald werd, dat hnlponder vjjzers, zoolang zij in dienst er gemeente waren, niet mogten buwen, inge- frokken, nadat de voorzitter op bet onbiliijke ,JH yna onzedelijke dier bepaling gewezen had.' dp, i oppcrbevelhebber heeft bij bet verlaten fie. troepen van het kamp bij Miiligen de vol gende buiteugewone dagorder uitgevaardigd Officieren. onder-officieren en verdere militairen By het opbreken van het legerkamp en het f hoi 00 Eaai UW6 S;11'ulzoe,ieu of haardsteden, is het my een aangename taaka mijne tevre- denheid te betu.gen over den goeden en gere- gelden gang van alle diensten de leidiir, der oefeningen voor zooveel die ieder uwer was opgedragen en voor den goeden wil en ijver waarmede de oefeningen zijn uitgevoerd geworden.' De vvyzevvaarop gij uwe verpligtingen hebt Ji°pbiaaD; fiS ge6St' die fiaarbij'heeft be- zield, strekken tot waarborgdat gij' in tijdeu van gevaar n even gunstig zoudt doen kennen als ,n dit oorlogskamp. Dat koning en vaderland ten alien tilde met vertrouwen op u kunnen rekenen Bij uw vertrek uit ik den wenscb dat gii evenals ikde aangenaamste herinnering aan' ons zamenzyn alhier zult medenemen, en voeg by myn afscheidsgroet de voor u en mij steeds msRmmen waarmee gij gaarne luide zult Leve de koning Mibligen, den 12 September 1872, cDe Generaal-Majoor, Opperbevelhebber der kampeerende troepen Buitengewoon Adjudant des Konings get. Mac-Leod. - Volgens het Handelsblad zal eerlang het gefal regimenten infanterie met e6n worden ver- meerderd dat brengt dit in verband met de in de laatsten tijd elkander opvolgende benoemin«-en en vermeerdering van het getal 2e luitenants by de infanterie. De kapitein-kwartiermeester bij het regi ment grenadiers en jagers heeft verleden week den sergeant schrijver V. d. H. uitgezonden met eene sou. van /2600, om daarmede leveranciers te beta en. Genoemde sergeant liet sedert niets van zich booren, waarop de politie gistereu van de zaak in kenms werd gesteld, die bijaanhou- ding van den sergeant bevond dat deze niets van het ontsiolen geld in bezit had, daar bij op zijn beurt vveder bestolen werd door zijn vriend V. d. W. in wiens buis men tusschen de balkeii van zekere plaats nog 2000 terug vond. Bei- den zijn m handen van de bevoegde niagt. Naar men verneemtzijn in do vorigc week in Noord-Hollandmet name te Holder en te \v lenngerwaard valscbe bankbilletten van [2b aangeboudeiiwaaraan onder anderen het water- merk ontbrak. Voor eenige dagen overleed (c Zalt-Bommel mej. 1in den ouderdom van 84 jaren Als eene byzonderheid mag we! medegedeeld wor den dat zij de eerst overledene is van zes fe zaiuen wonende znstefs. van welke de jongste 76 en de oudste 88 jaren telt. De vader dezer dames beeft den ouderdom van 98 jaren bereikt. l(1 de Landb. Ct. wordt, evenals in andere bladen is geschied, de aandacbt gevcsligd 0p den uitvoer van beenderen uit ons laud terwijl zij. voor de bemesting van onzen bodem zoo'boo- noodig zijn. 3 millioen kilo beenderen perjaal' worden, naar zekere opgaven. uitgevoerd dat isa zooveel phosphorzuur als 360.000 becioliter tarvn. noodig hebben Daarbjj komt, dat meestal slcdit gezorgd wordt voorde mcsthoopen, terwijl jaarligcs veel haardasch wordt uitgevoerd. ,,Gaat meaen deze wyze voort zegt de schrijver in de Lairdb. ft. dan kan de tijd wel ecus koruen dai de giond zijne diensteu, als gevolg van uitnuttiae weigertwant die bron is niet onnitpuiteUik^' waar meer afgaat dan bijkomt, heeft verlies plaa's. Lan Ibouwers, bedenkt hetde uitvoer van vec al wordt daardoor ook veel aan onzen grond out.- trokken, is eene gezegende bron voor uwe wel vaartmaar er moet vergoeding plaats kebbeuj Per drie mnanden binnen Nenzeny. hk h franco door het geheele Rijk i'jq n K gehecl Belgie. 1'40 Rnkele nommersq'™ Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars," Postdirecteuren 'en Brievenbushouders. BIJ Van 1 tot 4 regels Voor elke regel meer 0,40 1P W/M'/lfln l\ i vvwcimctfj oenooren

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1872 | | pagina 1