algemee s;:c s,n"c"' °nder iiet »»»r No. 762. Woensdag 11 September 1872. 12de Jaarg;. Biiiteii laikIscIie Ijeriglen Binnenlaiuiselie bongtcn. Ilandelsberigten. .°v™ ,eeilS "rke,IS a™ ,le aickl<i n I'olitiek Overzio-t. Den 4 September jl. is bet. twee jaren geleden dat de derde Fransebe republiek werd geprocla- meerd. Ofscboon de legeiing alle uitgelaienbeid over deze gebeurtenis heeft bedwongeu, zoo be- lielzen toch onderscbeidene Fransche bi'aden een lofzang op de kortstondige regering van den president, t Is nu twee jaren geleden zegt bet .Journal des Debats, dat 4 rankrijk eene rt^gerin'1* heeft omvergeworpen die het twintigjaren Ian" had aangenomen of geduld. Voor twee jaren is eene crisis begonnen die nog niet geeindb-d is 1 maar wier gevaren het, naar wij hopen zal i knnnen te keei gaan. Wat al gebeurtenissen in dit korte tjjdverloop Wij stonden voor een 1 oorlog die met een Iuchtig hart is onderuomen een oorlog, die roekeloos verklaard en opavon- tmir gevoerd werd. Wij werden bezocht door rampen wier naam men zou willen verzwijgen drie legers werden achtereenvolgens geslagen en verstrooid dertig vestingen waaronder ook Parjjs, belegerd en door bombarderaent of hon gersnood tot overgave gedwongen. Meer dan veertig departementen werden bezettwee pro- vineien verloren. En op den rampzaligen inval van den vreemdeling volgde een bnrgeroorlog welks grnwelen zonder voorbeeld zijn. De geest der barbaarschheid werd over de tneest verfijnde natie losgelafen. De fraaiste monumenten der hoofdstad werden in brand gestoken, te midden der slagting van de beste burgers. Ziedaar het schouwspel. dat wjj voor oogen de smarten die wy te verdnren hadden, de schande die wij be leven n.oesten. Maar Frankrijk heeft reeds door zijne roemrijke pogingen het woord van een Engelsch staatsman tot waarheid kurmeD maken zoo de Fransche natie dikwjjls dieper valt dan in een wagen en reden door do met v!ago-en naar het LOtel van den Rossi st.hen gezant. Get doel dezer bijeenkomst wordt no«- altiid ,Zeei; verschillend besehouwd Aan den* fi„ kant wordt ze tot een bl.ot beleefdheids compli ment gereduceehlaan den anderen meent men er reel gewigt aan te moeten hechten. |Jet Du.tsch blad de Pro v. Correspondenz ze-t er van dat z, is een onderpand van de goede vers audhoudingtusschen Duitschland, Oostenrijk ..i'1 dat ,bey-oek !i^ bet ondubbel- zieh yond VIJS' f gl'00le oosteljjke staten zich zonder voorbehond vereenigd hebben met de menwe orde van zaken die nit den slag van Sedan en de ovenge overwinningen van D litsch and is voortgesproten en dat zij vertro.nven in Duitschland stellen. Daarom zal de Duitsche natie met dubbele vrengde de hooge gasten begroeten hnn is dan ook overal een niterst eervolle en haitelijke ontvangst verzekerd. ^ok Europa mag met vertronwen en voldoe mng de zamenkomst beschouwen zij zal wel met militaire feestelijkheden gepaard gaan maar is u if si u if end door vreedzame bedoeliugen in°-e geven. Zells het feit dat de beheerschers Fan Oostenrijk en Rusland te zamen vriendschappe- Iijk de oefenmg der Duitsche troepen bjjwonen wijst aan, dat zij in de militaire magt van Duitschland een waarborg voor den vrede van Lmopa zien. De eensgezindheid tusschen de drie ryken moet tot geen ander doel dienen dan de bandhaving van een vreedzame en wel -e ordende toestand van Europa. Ziedaar de be -eekeois van de zamenkomst der drie keizers Zonder het gewicht te willen ontkennen van &big der drie groote oosteliike mogendheden van ons werelddeelwijzen wii echter op de vele optische beschouwiugen tijdens deregering van Napoleon bij gelegenheid van tentoonstellingenvorstenbezoeken en vlootver- eemging uitgesjiroken of ter nede zoon ma°iaJ' F" D> xoo° bekend te maken van Ludoviens 12 jaar en P.' b! zoon van L,i te Qraauw 1^' e" w'"'c^ dot I beklaaS(1 van moedwillige mMian- dehng, daarvan vrijgesproken de \os.en e d.agen door den staat, bij verstek. 1 zoua van Jan Franciscus, oud 25 nem'le re P lpl°(d)e,r',f?e!,nren te Suisse, wo ende te Graauw, beklaagd van het beleedigen met woorden aan twee de gewapende ma-t in e" waar '.P 'ei i a"er!'en' ,er gelegenheid° van de waaiiteming banner bediening aangedaan den'staat!1IJ geSi,1'oken' de kos,ea [e drageu door L. G. 26jaar, zoon van Bernard, landbouwers- sc°lmhn" Ze1 /e F;rtvddc' wonende te Koewacht, cbuld verklaard, aan het in het openbaaraan de ten hTtpT^" Va" °fiscl)eldwoorden, pI.pI F"lg van een bepaalde ondeim] beheizende, onder verzaehtende imstandi-heden gepleegdveroordeeld tot eene geldboeFe van i, snbsidiair in een gevangenisstraf van een het geding, desuoods aaugewend. met welk men het had een ander volk zij verheft zich daarentee-en ook L>„ spoediger en hooger dan een ander. Niet dat vereemgmg der drie wij oj) dit oogenblik door onvoorzigtige uitdruk- kingen dat verwaande zelfvertrouwen willen opwekkendat niet een der minste oorzaken van onze ongelukken was. God verhoede het tlat wjj het zouden willen Maar wjj mogen met grond voor onze toekomst hopen, als wij in overvveging nemen wat wij voor twee jaren zijn geweest en wat wij thans zijn, en wjj wenschten dat alien hezield waren met deze regtmati°-e hoop ojidat wij het werk onzer wedergeboorte te sjioediger tegemoet gaan. Onder welken re- genngsvorm wij te eeniger tijd zullen leven de arbeid en de eendragt zullen aitoos de onrnis- bare voorwaarden der nationale vvelvaart zijn Met innig genoegep kunnen wjj dan ook mede- deelen, dat de tijdingen nit onze provincien, be houdens enkele, zeer eukele uitzonderingen van dien aard zijn dat wjj alle reden hebben om over den toeptand tevreden te wezen. Alleen te crgesteld. Hontenisse en F a n fa r e n Goes (beide laatste nit Zee- Neuzen 10 September lai?6 n]°ik f" weekhia(1' lietwelk teSt. Nico- uv f i gl,6) ,Vei'sclll-int<lee!t onder andere bijzondei heden der aldaar plaats gehad bebbende kermis het navolgende mede „Over bet festival zelve zullen wij niet veel zeggen. J Echter voelen wjj ons verpligt hulde te bren- .w nnceu ie ffn f ('celneinende genootschappenen Lyon en te Narbonne hebben eenige ligteonge- ,nc !.1/'°"(lere '"elding te maken van de inaat- regeldheden, die zmver locaal zjjn, plaats gehad. |ckapi1IJ J. fe 0 G re try van Willebroeck Repnblikeinsche banketten, die wel is waar niet Cecilia van F gevaarlijk zouden geweest zijn voor deopenbare I ,van Kruiningen bjj oide maar die niet passend waren aangezien die verjaardag zieh onmiddelijk aansloot aan dien onzer smartelijkste nederlaag, bljjven achter- wegeen dit moet men te meer goedkeuren naardien de vreemdeling, van zjjn kant, ondei'- onze oogen tenzelfden tjjde den verjaardag ziiuer scbitterende overwinning gedenkt. De keizer van Rusland is donderdag namiddag vergezeld van den grootvorst-troonopvolger en giootvorst Wladimir, te Berlijn aangekomen. Aan bet station bevonden zich ter hunner ont vangstkeizer Wilhelm de kroonprins de ko nmklijke prinsen de ondste zoon der kroonprin ses. de groothertogen van Mecklenburg Baden en Weimar, de hc-rtogen van Cobnrg Anbalt een groot aantal andere vorstelijke personen pnns von Bismarck en de overige ministers «-e- neraals, hoofdofficieren en hofbeambten De eerste compagnie van het vierde regement der garde vormde deeerewaoht. Eene deputatic van het eerste Brandenburgsche Ulanen-regeinent Kaiser von Rusland was in parade cpgesfeld Bij bet aankomen van den spoortrein speel.le 1 het mnziekeorps van bet vierde regement der garde bet Russiscbe volkslied. Keizer Alexander vcrliet den wagen, omhelsde en begroelte zcer hartelijk keizer Wilhelm - die de Russiscbe-ene raalsumform drocg. Nadat de Duitsche keize- zijn gast langs de eerewacht en door de feestelijk versierde wachtkame'r had gevoerd - stegen beid'en i j>. v'cbiu i;uusie nn a ami) voor de keur.ge uitvoering banner stukken. ataigS" Va° ea schittorende door hare Gedurende de vorige maand zijn bet kanaal a bier opgevaren91 zeeschepen, metende 13304 tonnen en 364 binnenschcpen, in. 26367 t. en afgevaren: 75 zeeschepen. m. 16471 t. en '.346 binuenscbepenrn. 24989 t. Totaai sedert 1 January 1872 zijn bet kanaal opgevaren - 358 :tS 66583f f' en ^'^0 binnenschcpen m. 158399 t.; en afgevaren: 325 zeeschepen m. <>oo72 t. en 2299 binnenschepen m. 153146 t. in de 3 eerste maanden van 1871 zijn Iiet ka naal opgevacen 543 zeeschepen. m. 83090 t. 83o len.schel,en' m- 102142 t. en afgeva ren: 528 zeeschepen; m. 99120 Lc,,2480 Sncm 155483 t. de an-ondissements regtbank te Goes, o. a. schepen m. Dooi ZIJH volgcns de G. Gt op 26 Augustus 187 de navolgende vonnissen uitgesproken, als 11- D M. zoon van Louis, 39jaar, veearts ge- boien te V\ elsrek Rndershaven, woncude te Axel, ■<- uildig verklaard aan bet moedwillig toebreno-en van eon slag en kwcLnren geeue ziek.e^of beletsel. om te werken van nicer dan 20 da-en veroorzaakt bebbende, onder verzaehtende on standigheden gepleegd, veroordeeld tot eene geblboefe van 0 50 subsidiair in cone gevan gemsstraf van een dag en in de kosteu vmn bet desnoods te verbalen bij lijfsdwan- dag en in de kosteu van te verbalen bjj lijfsdwang. Op bet congres te Middelburg is met 91 stem men besloten dat bet Xllle cor™ te \nt- bVeenr,,/ichZa geb,?"(le", WOrden I 58 stemmeu beb ben zich voor Brussel verklaard. J'et volgende beri-t ontvano-en TO;; mt Ellewontsdjjk doo.edde TJf da?C,n word,ook on^egemeente loo. de arkenszickte bezocht. Bij 2 land- Vele burgers die varkens iiebbenmaken vooi P? >V'k, »«n det i„ iuve c-urani aantoo a bet pre.' 'r,'S »™ads in het e en gemengd. Omtrent bet gevol- van ben "die blr1 ,k n°g niets zeggen maar bij aangetast. "°S e"kel ™'k*" hnna6'6^ ve,;kooPen 'lunne varkens aan Bra- bandsidie opkoopers. Tusschen woensdag en om ei dag nacht is eene aan zienlijke massa per scbu.t naar Nenzen vervoerd. o,n van dTar Z wTJiVA!v feb,'ast te xvorJcn- Aan boord was een dier varkens reeds overleden. Bij bet openen bleek bet zwart eu blaauw van kleur te - Iiet bevesligd zich dat de legerplaafs bij broken!113 14 dezcr zal worden °Pge- - Omtrent don ram monitor de Iiaai te Feyenoord op de inrigting van de Ned. sto'om IZTTn ^PplJ geb0,uvd' ri,ek|t men, dat dit voldoet A C °|)ZIg faa" <le »CStel(ie eisc'IRn voldoet. Dit is vooral daarom van belang, omdat bans bewezen is, dat ook op particuliere werven binnenslands met goeden uitslag ijzeren stoom- scbepen voor de oorlogsmariue kunnen worden vervaardigd. Het sohip is door een comm. van deskundi-en onderzocbt en beproefii, die over alle on lerdeelen i leu lmogste tevreden waren. - Naar men verneemt komen te Utrecht nog da0eli)ks paters Jezuiten nit Duitschland aan die voorneu.ens sci.jjnen zich daar ter stede of in (.e piovmcie Uireciit te vesti-en. - Als gevolg van den diefsta! van den -e wezen condncteur Dikkens. die in dienst was van de firma van Gend en Loos, worden alle paketten met geldswaardendie langs de spoor lipien verzondeu worden, door een beam hte van de pos-tcryen vergezeld. Dit geschiedt reeds. Z;>nda" "."""gen is eene dune te Amhem, He sedert eemgen tij aan zenuwhoofdpijnen li -icn-io ,Vi|s "i ,1,„, Ujju Kmukt, ,b.cl, guLk k'4 Of) de zyden j ipon drij^ende gehleven en o|!gemm!en!ISt 8clli,,|,er ia een 8chait -- Voor eenige dagen word te Devenlcr cent party,Je gezouten Ausfraliscl. vleesch in fasten' koning U't Brussel schrijft mendat de van Belg.e den prins van Oranje en den pnns ,VV ales keeft nitgenoodigd met hem te -en - mrord.g te zyn bjj de feestei. dcu 16 deze" en jlgende dagen te Gent te geven ter gelegenheid an den niternaiionalen schntterswedstrijd, De Er.gelsche prins heeft. de nitnoodiging reeds aan genomen of van den Nederlandsche prins ant.- woord ontvangeri "A".1? vv'st ,nen 11'et i '"en vreest z,-)u gezondhei1 stoestand hem beletten zal te komen. Alle dagen herigten le len der schntferii. dat zy znllen tegenwoordig zjjn van de riflemen worden 1000 verwacl.ten ware dit maximum met vas gesteld geu-eestdan zouden zeker no- eenige dmzenden Eugelsche gasten meer zich hebben lateu inschrjjveu. Den 16 zullen de konin- en de graaf van Vlaauderen de buitenlandscbe scuntters in oogenscbouw nemen en den wedstrijd openen. Op genoemden dag ten 3 are worden onthaabl e °6n d°01' den koaino °P een banket -- Pater Hyacintbe is den 2 September jl. te Louden gehuwd met Emilia Jane, de docliter van mr. Auiory Butterfield en weduwe van eeu Amerikaan mr. Edwin Rutbven Meritnan. en uitgckl'onkcn tegen 50 cent per regtsgedin aangevoerd kilo, iiet was van iiitiniintemle kwaliteit. Ecu laudbouwer to Abbenbroek bevindt /.id byzomlcr goed bij het, van tijd tot tijd W I M -7'!,nr!' varke."8 11,et Ia(,Crnen klavers liilr l !S VA>' ecnv0!l li-' d-.n men 'tgemakke- 1'jk kan boproeven, 't Ware w- nschelijk later burgerlijke stand. ZEET1JDINGEN. bnk P i *n) I P' r.' Van Riga met vIas- - de Kussische brik 1 eicy kap Raud.-et, van Haijnasch met planken. de JPi-ijzen der Effecten. iitgterdaiis, 10 September. ivgi.urtilK I 1 Eerste liuwelijksafkondiging van den 8 September: Krn'n Ilamehuk, oud 23 j., jm. met Tauneke Bareman, oud 23 j„ jd Van 30 Augustus tot en met 5 September, zijn in deze haven binnengekomen, bestemd voor Gent, de volgende zeeschepen, als - 30 Aug. de Engelsche stoomboot Killarneij, kap. Brown van Goole met stukgoederen. - de Duitsche brik Neptuu, kap kan° NimU^an SoGt s!'PPers- de duitsche brik Henriette; kap Al.brodt, van Dantzig met slippers. de Russische brik IJstaiat, kap. Fraberg, van Kania met balken. de En-clsche driemastscbooner Caledonia, kap. Baijne, van Dantzig met slip-' P ds P'otsche driemastscbooner Anton, kap. Pankow van Libau met slippers. de Russische bark Duna kap Kal- l.ng, van Riga met balken. - de Noordsche brik Penelope, kap. Paulsen, van Riga met balken. 31 Aug. de Engelsche stoomboot tiger kap. Stalker, van Louden met stukgoederen. de Zw eedsche brik Nordsjcrnan. kap. Bergman, van Skeleftia met planken. de Noordsche bark Pctrcllen, kap. Svinsen, an Riga met balken. de Duitsche bark Graf von Wrangn] kap. Getzin, naar Wmdau met slippers. de Duitsche brik t amihe kap. Budig van Windau met slippers en balken. 1 Sept nlanken SC9% t ?ClnA''?h'. ^P' Zi0mer- va» Skeleftia met I lanken. 2 Sept. de Belgisebe stoomboot Flecha, kap Seeu- Balmora? V ww' st,,k-ocde™"- d= Engelsche stoomboot Balmoral kap. Watkinson, van Grimsbij met stukgoederen de Engelsche stoomboot Colletis, kap. Scholield, van Goole met van SkeFefKdeN°ordscj>e bril< Emanuel, kap. Baustadt, L n V »1' ,"ka 3 SePt" d« Engelsche schooner nlankel r q Nordst^rneii kap. Johaujer, van Skeleftia met planken Sept. de Duitsche brik Francisca, kap. Schmidt, van Dantzig met slippers. 1 Van 30 Augustus tot en met S September, zijn nit deze ha/cn naar zee vertrokken, komende van Gent, de vol^cude zeeschepen, als 30 Aug. de Deenscbe galjas Karen, kap. Nielsen, naar K Co penhagen met steenkolen. - do Noordsche bark Kroonprins Uscar, kap. Otterseu, op avonture in ballast. de Belgische dnemastschooner L'Amitie, kap. van den Brook, naar Dantzig met steenkolen. de Duitsche brik Eranziska, kap. Gluder naar Riga met steenkolen. de Duitsche brik Elisr Kap. Steinhagen naar Sivinemiinde met steenkolen 31 Aug. de Noordsche brik Carl Hitter, kap. Knudsen- op avon- uic in ballast. 1 jcpt. de Engelsche sto-miboot Citij of Ghent kap. Snowden, naar Grimsbij met stukgoederen. de EngeU sche stoomboot Tiger kap Stalker, naar Louden met stuk goederen. de l'ranschc bark Le Gonlon Pere, kap. l'o.ir.ner naar Algiers met gecreosoteerd bout de Engelsche stoom boot Killarneij, kap Brown, naar Goole met stukgoederen - Sept de Duitsche bark Sonnabeud, kap. Bic> a-b, naar Ri„a met steenkolen. de Belgische kof ldcsbalde, kap Hiitse?- skkIcis op avonture in ballast. de Noordsche galjas Rudolf kap. Olsen, op voatnrc in ballast. 3 Sept. de Units,-be bark Ads,If Werner kap Duchow, naar Dantzig men steenkolen 4 Sept. dte Duitsche brik Albert Wilhelm kap. WalJis avonture in ballast. de Belgische stoomboot Flecha kan Sccnwen, naar Louden met stukgoederen. 5 Sept. ,1c En-r.-U sche stoomboot Balmoral, kap. Watkinson nam- Grimsbij met stukgocdeicn. de Engelsche stoomboot Colletis, kap. Scbo- fic Id, naai Goole met stuki^ocdcrou. Op .51 Augustus is deze haven biimougckom-ii. de Zw-pcd- scbe bnk Charlotte kap. Bergstad, van Skeleftia met planken ue ke bnk op 2 Sept. doze haven wetter verhrtet, cu naar Antwcrpen i« opgevaren. Vederland, aCertific. Werkelijke scbuld 2] pet. 55|

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1872 | | pagina 1