ALGEMEEN No. 761. Zaturdag 7 September 1872. 12de Jaarff. Binnenlandsche beri<Hen. Ingezonden Stukken. Ilnileiilandsclie berigten. S JmuJeisbermlen. Ad vertentien. o JE*olitielc Overzijrt. Het in ocbestendigheid van imtnur overeeu- komende zusterpaar, de politick en het weder bebben tegenvvoordig dit met elkander genieen dat zij der wereld een lagcbeml en zeer zacbt- einnig gelaat vertoonen zookalm, dat men baast niet gelooven kan dat zulk een stand van zaken lang zal voortduren. Er is tbans slechts 66ne stemdat de bijeenkomst der drie keizers vol strekt geen andere dan vredelievende oogmerken heeft terwijl van den kant der niet-corifererende inogendheden met stille berusting, ja zelfsinge- nomenbeid daarop schijnt te worden nedergezien. Frankrijk Italie, Spanje, nocb eenigeandere mogendheid die eenigen argwaaq over den vor- 9) sten bijeenkomst laten blijken noch ergenis nemen aan de proteetorale houding, door de congres- bonders tegenover het overig Enropa aangenomen. Keizer Wilhelm is bereids in zijne hoofdstad Berlijn aangekomen naar men sebrijft van het voeteuvelwaaraan liij lijdeude was, genezen. I)e Berlijners zelve zjjn over het geheef met de bijeenkomst der vorsten zeer ingenomen en laten voor de feestvrengdede drnkte en bet voordeel, <le politieke bescbouwingen varen. Het is een hulde, Prnissen aangedaan niet weinig in slaat de Iioog gezwollen borst van de nieuwe keizers- zonen nog te doeu rjjzen. Ziedaar dan bet ge- ringe, eenmaal armoedige liertogdom Branden burg aangegroeid tot bet grootsfe en invloedrijkste rijk van ganscb Enropa. Er is tbans sprake van Parijs noch VVeenen. Berljjn is de plek waar de grootmagten onzes vverelddeels voortaan limine hulde den jeugdigen keizerskroon komen aanbieden daar is de plants waar het lot der volkeren in de meest verbeven raadszaal be sproken vvordtdaar zefelt het hoofdbureau waaruit de voornaamste beschikkingen de meest ingrijpende maatregelen op het groote gebied der menschelijke zamenleving uitgaan. Een treorige tegenlianger der feestelijke toe- bereidselen voor deze bijeenkomst hood zicb jl. woensdag te Berlijn aan. De voormalige bewo- ners der honten loodsen in den vroegen ochtend van dien dag afgebrokenliadden zicb alien begeven naar de Alexanderplatzmaar niet naar bet werkbuiszoo als bun was verzocht. Rade- loos van vertwijfeling zaten daar de van dak beroofde mannen, vrouwen en kinderen tusschen dn verward dooreon geworpen meubelenhnn eenige have, waardoor bun toestand zich in den jammerlijksten vorm aan bet oog der taliooze omstanders vertoonde. Oin bet drukkende leed te verzacliten" bad een groot aantal bunner heal en troost gezocht bij den sterken drank. Overwonuen door dien vijand. Iagen zij als ware echrikbeelden in bet ronde. Toen de politie velen den raad gaf om naar bet werkbuis te gaan wezen de meeste op bet naburige bassin en zeiden „Liever daarin Liever verdrinken wij ons!" Aan dit jammerljjk tooneel wenl een einde gemaakt door de barmbartigbeid van vele bewoners van bet geuoemde pleindie aan de ongelukkigenalthans tijdelijk. buisvesting ver- schaften. Wat uitersten zal dus Berlijn binnen weinige dagen vertoonen. Het is de woning-nood (fie zich overal en het algemeenst in de groote steden vertoont, terwijl de aanboudende werkstakingea onder de timmerlieden en metselaars een groote belennnering zijn dat aan de verbetering hfervan met genoegzaam krachtige hand wordt gearbeid. In de maand November zal een zeer belan«-- vijke zaak worden bebandeld. De afstammelin gen vau Lodewijk XVIII bebben den graaf van Cbambord een proces aangedaan. De graaf Adalbert de Bourbondie dit proces heeft op touw gezetdient in bet Nederlandscbe leger de heer Jules Favre zal als verdediger optreden van den heer de Bourbondie voorgceft de af- stammeling te zijn van den Dauphin die in den Temple werd opgeslotenen wiens laatste uren in eeu onlangs uitgegeven werk zijn beselireven. Het gerneht loopt, dat invloedrijke leden van de legitimistische partij. den eischer zonden beb ben aangezocht om bet proces geen doorgang te doen viuden doeb indien wcrkeljjk stappen daar- toe zijn gedaan. blijkt bet, dat ze niet met ecu gnnstig resultant zijn bekroond. o Hoek, 5 September. Tot weftionder is alhier herkozen de beer Jobs, de Fejjter Wz. J September. Tot wethou der is berbenoemd de heer M. van Kerkvoort. Westdorpe, 3 September. Heden is ter vergadering van den gemeenteraad, tot wet- bouder, met aigemeene stemmen berbenoemd Ue beer J. B. Veibelst. Bosehkapelle, 3 September. De dag van gisteien was voor deze gemeente een ware feestdag. Iveeds in den vroegen morgeii was ieder ijverig in de weer en lieerschte er eerie idgemeeue drukte tot bet maken van toebereidse leu als benoodigd voor de viewing der plegtige mstallatie van den onlangs benoemden pastoor, den zeer eervvaarden beer B. Lauwerijssen. Aau nagenoeg alle woningen was de geliefde nationale dnekleur aangebragt en waren de slraten aan beide zijden met groen afgezetbepiant met truaije eerebogen, waarvan sommige van toepas selijke jaar- en andere opschrifren voorzien dit een en ander gaf aau ons dorp een echt feeste- lijk aanzien. Ongeveer te half lieu tire in den voormiddag kondigde het kiokgelui nit deze ge meente als ook van betnaburige Rapenburg nan, dat zijn eerwaardevan nit zijne vorige stand plaats Lainswaarde door eene eerewaclit, nit een deitigtal HiDke ruiters geformeerd, en aangevoerd dooi den heer P. van Dampen, in aantogt was. Aan de grens dezer gemeente gearriveerd, werd zijn eerwaarde bij moude van den beer J. Mel nauiens zijue medeleden-kerkmeesters op gepaste wijze toegesproken en stelde zicb de stoet, waar aan ook de leden vau het kerkbestuur, het kerke lijk zangkoor St. Cecilia en de overige alhier aanwezige gezelschappen deelnamen, onmiddelijk daarna inbeweging om weldra onder bet uitvoeren door genoemd zangkoor van daartoe vervaardi<nle gezangen bet dorp te bereiken. Daar gekoinen, werd zijn eerwaarde in bet bijzjjn eener aanzien lijke menigte door onzeu achtbaren burgenieester, den heer J. Vereeckeu gecomplimenteerd waarna op i egt indi ukwekkender wijze door de veertien jaiige Mathilda Maria Louisa de Waal eene toe- spiaak tot zijn eerwaarde werd gerigt, welke door den heer Lauwerijssen met een gevoe! van dankbe- tuiging werd beantwoord. Daarop bad in de smaakvol versierde kerk de liij gelijke gelegen beid gebruikelijke godsdienstige plcgtigheid plaats en word overigens die dag door de feestviereuden in genoegen doorgebragt, terwijl eindelijk dit geaenkwaaidig feest, dat de.s morgens met eene luime uitdeeling van brood aan de arm-en en ruin vermogenden was aangevangen te tien lire Do landbonwe: J- D. te Arnhem, heeft wioi 4 niaanden zjjn vrotivv verloren en twee zyner kinderen, 5 en 4jaaroud, bij een wedtnve oesteed. Deze ging liij nil onlangs oudereenig voorwendsel iialeu wieip ze in bet water en spiong ze zelf na. Hij en bet jongste kind zjjn leuionken; bet oudste is door een bijzonder oeval gered. Aebternitgang schijnt de oorzaak van deze verscbrikkeljjke daad te zjju. De smidt A. de Rooy, te Nieuwveen, moet aan de brandspuit zijner gemeente een vermiftive verjetenng aangebragt. iiebben, waardoor zooveel water aangevoerd werd dat, het pijpeinde bet niet kon worden verzwelgen en afgesebroefd moest Te Oosterwierum (Friesland) is eene boerderij groot byna 34 bectaren ingezet op /"ll 1.000; alzoo f 326o per hectare. ^aiu' wij vernemen, scln ijft men uit Blok- z.yl, wordt op vele weekmarkten in onze provin ce de aanvoer van aardappelen zoo groot, dat de prijzen over 't geheel zeer laag, gemiddeld /- pet hectoliter zijn. Over 't algemeen zijn zo van uitmuntende qualiteit. In enkele soorten vertoont zicb de ziekte. Met den booioogst der tweede suede beeft men hier reeds eenaanvan" gemaakt. 't Gewas is mini genoeg, en doet ver Wa. lorn iat, (1e l,oof<,P>ij55en die ongeveer 20 pet kdo bedragen, laag zullen blijven. Bij de menigvnidige berigten die tbans nopens ziekte onder bet 'trundvee door deda^- aden worden opgenomen, herinneren wij onze lezers dat in 1620 bet landscbap Drentbe ge eisteid werd door eene vrij aigemeene ziekte de gal genaamd en beerscbende onder bet vee en dc paarden. in^i'rin ("e zick'e stierven 2500 paarden, ruim 10.000 muderen en 50.000 scbapen. 15ii 't naderen van den slagttijd der var- ^ens brengen we een ouden maar goeden raad in hennnering slagt uw varkens nooit bij'taf gaan, maar bij bet ojikomen der maan dus bij nieuwe maan. o in den a\oud met ecu frani vuurwerk sloten. iverd ee Het garnizoen van Vlissingen heeft maan moigen liuiten de stad gebivouakkeerd. dag Bij de bereiding der soep beeft men, bij wijze van proef, gebruik gemaakt van Australiscb vleescb. De proefneming is uitmuntend geslaaml vol gens sommiger gevoelen was de soep smalie' lijker dan die op de gewone wijze is toetiereid. -- Men sclirijft uit de legerjilaafs bij Milligen Deze week bebben gecombineerde manoein'res in bet vutir plaats geliad en zijn p. m. 70 000 patronen versehoten. l)e regimenten infanterie met toevoeging van kavalleric en artillcriebeb' lien ieder op zicb ze!! gemanoeuvreerd. Hij, die voor slechts enkele jaren bet rotten vuur zag uitvoerenstaat nu verltaasd over bet. tegenwoordig snelvnur. dat voor 't rottenvunr is in de jdaats gekomen. Dat snelvnur is zdj onafgeliroken als de roffels van vele tamboers. De bewegingen der troepen getnigden vau viud en vaardiglieid waarbjj men "(evens bedaard en gcregeld te werk ging. De Stand, kan met zekerheid berigten dat de pogingen door de eomrnissie van bet Evan- gelisch Nederlandseb zendingsfeest aangewend, om zicb eenige leden uit bet zuiden des lands' (Zeeland en Noordliraband) te assiimereuten eiude in die streken van tijd tot tijd zendings- feesten te organisercn met den gewenschren mtslag bekroond zjjn. Men mag dns in 1873, beh:;he in het eentrnm des lands, ook een nati onaal zendingsfeest in bet Zuiden verwachten'. Den Aug. jl. beeft de derde krjjgsraad bij verstek ter dood veroordeeld Cluseret generaal in dienst der commune, Razoua, kolone! in dieDst der commune, en Lefrancaislid der comm une. Volgens een berigt in de Central Zeitung van 24 Juljjbad eene in Fileten (Kurland) wonende vrouw binnen 10 maanden 7 kinderen »ei; wereld geb.ragt. Nadat zjj op het einde van July l«8il van 4 docliters bevallen was, beviel z.ij op bet einde van Mei 1872 van 2 j on "ens en e6u meisje. Den 29 Augustus 11. werd alhier een belangrijk sehoolfeest gevierd, nameljjk een pi ijsuitdeelin"- voor kinderen. Met alien moed en hoop kwamen de kinderen des inoigens net aaugekleed aan de schooldeur om na afloop der uitreiking tocli ook met eeii prijsje hoe gering bniswaarts te keerea. Om bait elt ure kwamen de kinderen in de school en daarna de burgenieester met den gemeente raad die door luid hoera en handen geklap ont- vciiigen weiden. Len tooneel, met vlaggen ver- sierd was in bet lokaal opgeslagen waarop de gemeenteraad trad. De burgenieester deed eene aanspraakmoedigde de kinderen aan, om ge- trouw school te komen daarna de ouders der kinderen dat zij loch hunne kinderen de vrijheid moesten geven te laten leeren om later als een nuttig lid. der maatscbappij de wereld intekun- nen gaan daarna bedankte bij den onderwjjzers voor de vljjtmoeiten en zorgen aan de kinderen besteedna afloop dezer deed de onderwijzer de aanspraak en deed den ouders opmerkzaam zjjn dat de onderwjjzers niet ailes altijd aan de kinderen konde doen, en wanneer de ouders niet hunne tnedewerking er aan besteden zij on- mogelijk tot een hoogerdoel konden verbeven worden hetwelk zjj iinmers alien gaarne wenscb- ten. Eindelijk kvvam de lang verwacbte tijd de uitreiking der prijzen ieder werd afgeroepen en moesten op bet tooneel verschijnen om tot bet ontvangen hunner prijs o\'er te gaan. Na afloop werden de kinderen ontbaald op koffij em kreutekoeken en om half twee ure nog alleriei vermakelijkbedende jongens boven °12 jaar moesten op de pers voor prijzen met den hand- bo°g schieten en beueden de twaalf de gaaibollen, de meisjes werden in twee partijen verdeeld nameljjk boveu en beneden de negen die door den hoepel bolden voor prijzen. Daarna gin"- men over tot bet spelen van' tooneelstukjes, die telkens door piauostukjes afgewisseld werden uitgevoerd door onze jeugdige pianisten L Cor nells en F. J. Dbooge. Drie verschillende too neelstukjes vermaakten bet volk, het eerste was de koning en de P a g e (drama in 2 be- dryven); tweede de jonge Visscher en ket derde N a n t e k o u s (de straatslijper koddi^ spel) welke stukjes zoodanig bevallen zjjn dat men verzocht ze de daaropvolgende zondag no"- maals te spelen betwelk gebeurd is. Jammer is bet voor eeu gemeente waar voor- uitgang wil zjjn men haatnijd, dwarsdrijverij en de verfoeijel jjke ondeugdpartijznclit bij sommige de hoofdzaak is, en voornanieljjk on.der sommige leden van bet gemeentebestuur, eigenljjk wordt (lit meest venvaelit van menscben die i oegGi niets011 nu icts niGcr zjjn, on 1110011011 dat, wanneer zjj tot iets verbeven zijn. zij alles te zeggen bebben en ieder cen onder lieu' moet staan. 't Schijnt dat bet genicentebestnur er weinig waarde aanheelitauders zou men toeii ^reljjk op andere gemeenten er we! eenige pablLiteit aangegeven bebben. PuiDirriNE. Dordrecht, 5 September. bit veinieiiweii est veib fercu vacs eestage Aanle-, Siraesa-, llljg. t.s, VViltm* 1 1 i - ^'Bh»f!«lh42L^ 11 IPf Irnn Iz. r lie verinaarde Ameri-kaanschc dierpaarde van Jolm. Ro- nisaa is dcu 3den Augustus jl., door een ijzingvvekkeude pe- beurtenis op den spoonveg van New-York naar Ncw-IIaven voorgevallen, lnjna gelieel vernield. De hokken, met de ver- maarde ver/amelmg van wilde dieren en het overige van het geieedschap waren te New-Haven opgeladen voor Bridgeport en achtor dozen drie waggons, door den trocp, do bedienden en de directie bezet. Op het oogenblik dat de treiu onder f "I"g k»am, 0p twee mijlen van de stad, stortte deze brug eeusklaps m en verpletterde in liareu vat twee waggons, teinijl al de hokken der diergaarde tot op verscheideno hou- Retell geworpen werden. Door den schok Vcrbriizeld onsnapten uit ueze luatsten de vreeselijke gcvaugenendie alle j'gtogen verspreidden. De apen waren bet eerst v i 2V,.d,':1 Sr.vo,ed door twee leenwen en een wilde kat. n vomn, ijtijger en t.vee kangoroes werden alleen gedood. erscneidene arenden en twee groote vogels verdwenen in dc wolken. De trcm stoptc zoo sehielijk mogelijk, en men be- in,,rkte d.it vier der bedienden van de renbaan gekwetst waren. De geldkas lug verbnjzelden het geld dat zij inhicld was langs alte zijden vcrspreid. De kasmeestrr, M. G. N. Robinson, g^luKKig maar ligte knruzinpren bekomen. Het verlics dm* compagme wordt op meer dan 5000 p. st. geselmt. Ilet srhouvv- spcl was ter zellder tijd belagchelijk en schrikwekkcnd De apen schreeuwden en hupprlden dc bossehen in, aan eene nit- biindige vreugde overgegeven. De tijpers, na het bloed van tersclnllende slagtoffers te bebben gclekt, sprongen de scbuiute a en verdwenen. De brer, nlhoewel vrrminkt, .-prong woe-' lend op de token van den vuurstoker en den machinistdie bij van een rukte. Eene hyena vervolgdo den geleider. die vcrpligt was om zich te redden, op een telcgraafpaal te klau- aau llit oitverschillig, liadden ou- widdelijk de plants gepoetst. Eindelijk was Vet. reterslang in tweeu gesneden maar een overgroote boa en twee andere k Cine slangen waren gezicn, terwijl zij luume rigtius naar dc r°°" wci de gcbeurleuissen veruam Tieerscble lie prootste verslagenbeid in dn naburige stad. Geheel d-n uaeht, werd door een groot deel der bevolking, dat met ge- weren en revolvers gew'apend was, het land tot. vijf miilcn van de plek waar het voorval plaats had. afgcloopen om eene klop- jagt te houden op de ontsnapte roofdiereu. Tarwe werd 30 cent, Gcrst 10 a 20 cent, Erwtcn GO a TO cent hoc g -r. I'uike Zeeuwsche en Vlaumsciic Tarwe f 13,(10 a f 13 70 Ovcrmaassche f 12,80 a f ti.To, ?0ede f 11,70 a f J220* Itogge Zeenwsehe en Vlaamsehe f 6,7(1 a f 7,20, Overraaassc-he f a 1 7,«r;0. Gerst, Zeeuwsche en Vlaamsehe winter f6 50 a r 6,75, Overmaassch. I 1,10 a f 6.00, Zeenwsehe en Vlaa'n:- sche zomer f 5,00 a f 5,50, OveriHaassche f I 5(1 at I 75 Haver, dunne f 2,50 a f 3,40, dilckc f 3,1a a f'i-20 r„'Sr- denboonen f 6,30 a f 6,80. Duivenboonen f 7,20 a I 8,— WittebooneD 8,(»0 a f 11,00. Bruiiichoouen f3 f 0 a f" 1] ErwOen f 7,90 f 9,00. Koolzaad I' 12,20 a f 13,20. Lijuziad V A N

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1872 | | pagina 1