algemeen No. 760. Woensdag 4 September 1872. 12de Jaarg. Jiinnenlandsche beriolen. Biiitenl;mdsche heri^leii o Politieb Overzigt. Er bestaat alle reden nra te gelooven dat t scheidsgeregt te Geneve in beginsel de kwestie der schadeloosstellir.g, zoomede bet bedragdaar vanheeft vastgesield. Vermoedelijlt zal dit bedrag loopen tnsschen 50 en 100 m'illioen gul dens, terwijl daarenboven over de tbans verioopen jaren door Amerika de route in rekening vvordt gebragt. De Engelsche geschiedbladen zullen niet veel plaaUen knnnen annwijzeii waarin dit trot.-ehe en in de wereldgebeurtenissen altijd dul»belzin- nige land zich eene vernedering getroost heeft ids in de thans zoo bet scbijut bijkaus geeiudigde Alabama-kwestie. In Amerika verheugt men zich in dezen uitslag. Isiet alleen uit handels-politiek maar ook over de zedelijke overwinning in dit opzigt behaald. Engeland heeft voor bet Amerikaansche stelse! on in den oorlog de nieest mogelijke vrijheid en veiligheid aan den bandel te verzekerenJ waaraan bet zich uooit heeft xvilleu onderwerpen, de vlag moeten strijken. j De goede nilslag de/.er zaak zal niet wcinig tiitwerken voor de Lerkiezing van Giant, die een tijd bing in gevnar heeft verkeerd. Deze verkiezing neemt de aandacht der Ante- likanen geheel in. Grant wien.s regcringsjaren in een gelukkig tijdperk inviclcn Toeu "n.1. de bartstogtec van den broederstrijd tot stilstand gekomen warenheeft echter ook getoond dat liij begaafd is met bet talentorn bet grootste rijk der wereld tot een schitterendeu rang onder <le volkcren op te voeren en te ontwikkelen tot een toekomst waarin bet den toon zal geven aaH de volkcren der oudc wereld. ladien ooit de oorlog uit ons werelddeel ver- bannen zal worden dan zal 'teerstdan zijn wauneer Enropa zich cijnsbaar stelt aan decon sequents regeringsbeginselen der Dieuwe wereld. Belangryk mag genoeind worden de gunstige uitslag der verkiezingen in Spanje, vvaaruitvalt op te merken dat de groote meerderheid van bet Spaansche volk de regering des lands is toegedaan. Zulk een uitslag is in cen land als Spanje van beteekenis te nicer als vvaar is vvat veimeld vvordt, dat cr op de bevolking geen ambteljjken dvvang werd uitgeoefend. De ervaring van den laatstcn tijd beeft echter geleerd dat er tusscben bet volk -en de door bet zelve verkozen vertegenwoordigers een groot on - dersclicid bestaat, dat onder de laatste zicb steeds een groot aantal raddraaijers en vertegenwoordi gers van alle staatkundige partijen bevinden. Het beeft dns volstrekt niets bevreemdends, dat Zori la bmnen vveinige dagcn weer te kampen zal bebben met vijandige magtendie hem het regereu onmogelijk zullen makec. Iumiddels is de koning met vrouw en kinderen wedergekeerd in de prachtige zalen van het escuriaalwaar alles scbitterender is ingerigt dan in eenig ander vorstelijk paleis van ons werelddeel, maar waaraan slechts eene kleini-- beid ontbreektn. I.„veiligheidbet rustige besef zich vrij te kunnen bewegenzonder dat een afgehuurde bandiet loert op het gescbikte oogenblik de levensvonk van den vorst of zi:n gezin uit te blazen. Zoo wordt de sehitterendste omgeving een ge- vangenis niet duizend gevaren zoo wordt "de konmgstroon het verheven punt aan welks kanten een afgrond gaapt; zoo wordt de stnlp van den tevreden hntbewoner begeerlijk^r dan bet pracb tigste vorstenpaleis. De bijeenkomst der drie Enropesebe Iceizers zal ook worden bijgewoond door onderscheideiie Duitsche vorstenalsde grootbertogen van Badeu, Weimar, en van Schweriu en Oldenbur- voorts de hertogen van AnhaltCobnrg en A°l- tenburg; en verder de vorsten van Schaumbm-- Lippe, Schwarzburg Rudolstadt en van Lippe Detmold. De koning van Saksen zal door zjjnen zoon, den kroonprins vertegenwoordigd worden. De koning van Wurtemberg moet voornemens zijn te komen wanneer ook de koning van Beije- i en gaat. Bovendien worden nog vele andere booggeplaatste personen bij die gelegenbeid te Berlijn verwacbt. Brieven uit onderscbeidene gedeeiten van Por tugal bevestigen bet berigt, dat werkelijk een met orerleg gesmeed plan heeft bestaan, orn op 21 en 2(5 Jiilij jl. eene omwenteling in het geheele komngnjk te doen uitbreken. De opstand te Lissabon zou het seiu bebben gegeven voor die in de proviucien. Daar echter de aanslag in de boofdstad mislnkte, zoo video van zelt ook de verdere plannen in duigen. De regering heeft thans al de draden van bet complot in handen en laat de gcvaarlijkste rad raaijers een voor een in heehtenis nemen. 1 evens zijn er Dieuwe militaire voorzor-s maatregelen genomen, daar het gerueht in otnloop was, dat de zamenzvyeerders op nieuw een wan- openden aanslag te Lissabon wilden beproeven om bunne aanvoerders uit de gevangeniaen van net hun wachtende proces te redden Ook deze poging is echter verijdeld en de in liecbtcnisnemingen kunnen ongestoord worden voortgezet. Onder do reeds gevatte hoofden wier namen pnbliek zijn gemaaktworden een baron van 1 omarniacbode gouvernenr eener provincie, een rnajoor de Jager en verscbeidene omciercn genoeind. n j schl'!'ft UIt ('e legerplaats bij Milligen. Donderdag II.- is bet 3e bataillon van bet Te i(s. in uitgerukt om in 't open veld, proeven e nemen met de voor oorlog,stjjd besteuideerw- tenworst. die uit bet magaziju te Delft is ont- vangen. Spoedig waren worst en soep gereed. die er gebruik van gemaakt bebben zeg- gen dat de worst niet zoo voldeed als men (.it indertijd van de Pruissische erwtenworst <iom iceft keubaar.gemaaki. Voile zesmans ketels met soep bleven over en vonden geen liefhcbbers. net garmzoen van Doesbnrg beeft op de Span - seise ie heme ook een proef genomen met het ustra ische vleesch als voedingsmiddel voor den soldaat te velde. Van den inboud van een 1 gemiil/lold 2 kilo, voor 18 man bestemd, wen met rijst en groenten een zeer smakelijke Kracutige soep verkregen die algemeen boven e gewone soep verkozen werd. f~T, °/)'u",l)Crs van plaatsbiljetten voor den feesttreiu Amsterdam-Groningen, hebben vvoens- gemecnfe Venlo een perceeltje grond nabjj lief zoogennamde "'inister van oorlog heeft aan de mili- ciens der l.gting van 1869 vergunning verleend t0- "et aangaan van een huvvelijk. Al de militaire wetteuin den loop van (lit jaar door de vorige regering ingediend, wor den door den tegenwoordigen minister van oor log terng genomen. Neuzen, 3 Sepfem her. Met genoegen kunnen wij mededeelcu dat met in gang van 1 October a. s., op het rijkstelegraaf- kantoor alhier, de doorloopende dagdienst met beperkte zondagdienst wordt ingevoerd. Op zon- eu feestdagen zafhet kantoor dns open zijn van 8 tot 9 aren vdor- en van 1 tol 3 eu 7 tot 9 ureu namiddags en op de overige dagen van 1 April tot 30 September van 7 uur des morgens tot 9 uur des avondsen van 1 October tot 31 Maart van 8 uur des morgens tot 9 uur des avonds. Met 1 October a. s. zal als 2^" telegrafist on bovengenoemd kantoor werkzaam zijn de beer A. J. de Kidder, tbans te Goes. ^T's'cien middag omsfreeks een nre werd albier, eveti buiten de Axelsehe brug bij de bouwhoeve, bekend onder den naam van'Moffen- schans een kmdje van bet vrouwelijk geslacht gevocden betwelk aldaar blijkbaar te vondelino- was gelegd; spoedig werd dan ook hot kind ontdekt en op het gemeentehuis albier gebragt. De marrdchaussee C. Verpoorte van Middelbur"- die voor dienstzaken naar Axel geweest was zulks boorende, meende in eene vrouw, wdke des morgens met den spoorfrcin van Gent bier aangekomen was, de schuldige te zien en bet inogt hem dan ook na veel kraelitsinspannin- gelukken haar op te sporen en tot bekentenis te brengen waarnit Week, dat zij was zekere Sophie de \\aele, oud 60 jaar en wonende te Ledenberg bij Gentzij bekende verder, dat bate dochter den voorgaanden dag bet kind had tor wereld gebragt, en wilde bet mi den vader vvelken zij meende op den spoortrein te zullen \inden ter band te stellen hierin teleurgesteld regde s!fc.llte za'len gemaakt Nadat door hen ice s nj \onrbaat 1200 plaatskaarten genomen waienbeeft bet pnbliek hen er mede laten zitten geen plan hebbende, om de billetten dnurder te •it a en an ze door de exploitatie maatsehappij aangekondigd waren. Wei een harde, maar te veils nuttige les voor overdreven speculanten. Een invvoner van Hoogeveen kwam onlangg met zpn dochter te Zwartshiis bij den -dnivel- banner om door dezen onttooverd te worden. afwezigheid van den vvonderdoener werden e Hoogeveeuers ontvangen door zijn zuster die, na eemge vragen te hebben ge'daan, ver Jaaule dat de patienten geen week meer zotiden kunnen leven zoo zij niet door haar, in naam van baai breeder, voor een bepaalde som geld van den booze werden veriest. Na eenige ge- heimzinnige ceremonien werden de beide patieuten brief,es met bpbelspreuken op de borst gehangen, en Inermede was de bel.andeling hunner kwaal afgeloopen. Volgens den berigtgever had linn go not. zoo sterk op bun verbeelding gewerkt dat zij te Inns gekomen zijnde, zich zoo gezond gevoelden als ooit te voren Zand te koop gevraagd nm het slationsplein te vergrooten die grond is sleelif en geen f 800 de hectare waard desuiettemin iaxeert en durft de gemeentc er voor te vragen/'.'JO000 de hectareorndat de staat die noodig beeft en waarschijnlijk wel uit erkeutelijkbeid, datde'ge- meente onlangs van het domein meerdere uitne- mend goede gronde.n en van groote ivaardc deels voor nietdeels voor eene zeer geringe so'" e" verre benedeu de waarde, heeft bekomen. De teutoonstelling van oudbeden op bet stadhuis te Gent is met een zeer merkwaardi" stuk. behoorende aan den heer Cocknyt verrijkt geworden namelijk de scbepter van Maria Stuart komngm van Scbotland. Deze scbepter beeft eene leugte van 34 Engelsche dnimen en is kunstig in ivoor gesneden men ziet er de por- tretten van Maria Stuart en baren echtgenoot ot> aismede zmnebeelden spreuken de vvapens van Scbotland, Engeland en van koning Frans van b rankrijk. Hjj draagt het jaartal 1558 en bestaat uit vierstnkkeu koper, gemonteerd met zilvereu medallions. Door den berg ambachter C. J. v d B werd terwijl bij woensdag jl. met eenige ande-' ren te Nieuw Lekkerland bengelde, een baars opgehaalddie, onder bet ophalendoor een fennen snoek aangebeten werd. Deze zette er de tanden zoo hevig indat en baars en snoek met denzelfdeu hen gel in ecu slag werden -e- vangen. rr~ ,Bellf'7e le Almelo hebben mi ook te Borne (Gverijssel) ongeregeldiieden onder de fabriek arbeiders plants gehad. Bij de beeren Span jaard, fabnkanten aldaar, zijn o. a. alle glasruiten in- geworpen en meer baldadigheden zijn gepleeml Eenige buzaren zijn derwaarts vertrok'ken. Latere lengten meldendat de f'abrikanteu en werk- lieden bet eens zijn geworden en de rust mi lierstcld is. jMCfcuu zij haar kleindoebtcrtje daar, waar bet g'evonden is. Ileden morgen zijn de vrouw en bet. kind onder geleide der politic, weder naar hare woon- plaats terng gezonden. In de beden gebondene gemeenferaad is met a I genie, me stemmen herbenoemd tot wetbonder dezer g.emeente, de beer J. deJonge. A-xLeI' 3 September. Tot wetlmnder albier is op beden herbenoemd de beer Marinas Juris van Vessein. De lieor J. ,J. Vmljjk tlians defiuitief tot bnevengaarder te Aardenburg benoemd. - Te Brielle is de eerste steen gelegd van (.e kerk der cbristelijk.afgescbeidenen, „deGeu- zenkerk genaamd. Dit. werk werd verrigt door den beer Brummelkamp, hoogleeraar aan de theolo- gische school te Kampen die daarbij ecu toe- passelyke rede hield. Cni7 i f aVOn<1 mi ,e Groningen de soldaat b. C. L van de 2e comp. le bat. depot lie afwezig was geweest en tevens een weinijr leschonaen was, m arrest worden gebragt, 't welk iei!1, een ^0,'|)oraal werd aangezegd. On- middelijk daarop neemt bij een geweer, en daar leder soldaat twmtig patronen heeft, laadt hij bet, zet den korporaal de tromp op de borst met Zirff haan »n.zegt"Als ft'ii n°P u ^eggen om my in arrest te brengen °*aat gi) er aan." Dc korporaal. doorangst b'evan^en Jrolt zich met de twee n.iliei.ms, die zich on de kamer bevonden, terng; de soldaat loopt nu noar den trap en roept luidkeels De eerste dm tegen den trap oploopt, gaat dood." 'J'oe vallig trof bet scboi den milicien E. v. C van Groningen die onmiddelijk nerferstortte en aan <ie gevolgen der I,em foegel.ragte wond is ovcr- leden Nog heeft genoemde B. C. L. op onder sebeidenen gevunrdwelke sclioten gelnkki" memaud hebben getroffen. II,j begaf zieli tocn viijvvilhg in arrest en zal zijn verdieud loon zeker met ontgaan. Te Groningen heeft men den 28 Aug- met veel hnster bet ontzet dier stad in 1672 ieestehjk herdacht. J<en schiijft nit enlo van 26 Atignslus De verkiezingen in sommige gemeenters van Belgie, welke door de overheid omvetti- verklaard warenhebben alleD weder lietzelfde resultaat opgeleverd. Te Lokeren verkregen de Ineralen zelfs nog meer stemmen dan vroeger. Als men er nog aan twijfelt of de heer 1 hiers wel op zijn wenken bediend wordt dan leze men het volgende, aan den Figaro ontleend Zijn kleennaker zond hem onlangs een kamerrok naar Ironviile. Des avonds past de heer Thiers in tegenwoordigheid van mevroiuv Thiers, mejuf- vronvv Dosne en de jufvronw van gezelschap bet kleed aan eu vindt hot te lang. De rok behooft met terug gezonden te worden zegt de heer 1 hiers; er kau hier wel een 30 duim van af- genomen worden. In den loop van den avomt vindt mevroiuv Thiers een Iedig mirtje, om den rok wat in te korten en weer netjes te zomen Mejufvronw Dosne, daarvan onkundig, neemt den rok naar haar slaapkamer eu verri T er vom- zich te rustc te begeven, dezeifde operati'e aan. Bp het kneken van den dag ziet de gezelschap- jufvrouw het kleed op een meubel liggen, loopt er fluks mee weg en neemt er 30 duim af, om de dames die moeife te besparen. Twee urn- later vraagt de heer Thiers zijn kamerrok. llij is al in orde, roepen drie dames te gelijk De kamerrok was nu 90 duim iugekort en scliier een vestje gelijk. De tegeuwoordig- in Engeland zoo boo- opgevoerde prijzen der steenkolen hebben ten gevolge, dat Engeland, betwelk met zijn,,zwarte diamanten" de geheele wereld voor/.a-' thans kolen uit Belgie trekt. De stonmlioot „Ciiy of Ghent bragt dezer dagen 100 tomien kolen naar Gnmsl.ij waar zij 4 sh per ton g.,e ikooper dan de Engelsche kolen verkoelit word ni. Oi zich zelf beteekenen die 100 tomien niets voor bet fabrieki'ijke Engeland, maar toeli gelooft men dat deze gebeurtenis wel eeuig.m invloed op den pnjs der kolen zal knnnen nitoefenen. Op de jongste vergaderingeti van spnorweg directcuren wenl met zekerheid van eene oplmnden zijnde groote vermindering der steeakool prijzen gewa- gemaakt, ofschoAn bet artikel in geen geval zoo goedkoop als vbnr zes maaudeu /.on le" verkrii gen zijn. Dezer dagen heeft men le Berlijn eene men we soort van trogiodi.ten of bolbewoners ontdekt 'let is onze lexers bekend, iioemoeijc- lijk bet in de Pruissische boofdstad valtom onder dak te Komen; ten gevolge daarvan, bebben velen, tot de beboeftige klassen bebooreude linn toevlngt genomen, deze in de wouiugeii in'aan- boiuv, gene in andere en niet minder oulierbcr-- zame plaatsen. Tot de vreeai Isoortir-ste wordeii echter de volgende gerekend men beeft ontdekt dat de ruimte onder de dniaisciijvcn op de spoori wegstat ions voor een groot nautai lot ondcr- aardsche womng is ingerigt. De draaisehij ren op de afgelcgen gedeeiten der sfatipnsterrdaon worden daartoe bij voorkeur gebezigd en de re len 1H«. V.IIIC I I "'ovu. ucuucii vvueus-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1872 | | pagina 1