AIGEMEEM AANBESTEDING. g- No. 759. Zalurdag 31 Augustus 1872. 12de Jaar Bmneiilandsclie beriajen. Buiteiilandsche berio-ten. De GEDEPUTEERDE STATEN van ZEE- LAND, Brengen ter kennis van de belanghebbenden dat op W O F. N S D A G DEN 11 SEPTEM BER aanstaandedes voormiddags ten 10 uie, door een banner leden duartoe door ben gecom- initteerd in bjjzijn van den Hoofd Ingenieur in bet llde district van den VVaterstaat, in een der localen van het gewestelijk bestnur te Mid delburg, onder nadere goedkeuringzal worden aanbesteed Hot verbeteren en onderiiouden van den kllnkerweg van Goes naar 'sGravenpolder, gcduren- <le de jaren 1872 tot en met 1874. Deze aanbesteding zal gescbiedeu bij enkele inscbrijvmg. Het bestek cn de voorwaarden liggen ter lezing in her gebouw van het gewestelijk bestuur van Zeeland in de bureaux van den Hoofd Ingenieur van den Waterstaat en van den Ingenieur van den Waterstaat te Goes en wijders daar vvaar gebrnikelijk is. Zullende den zevenden cn vierden dag v66r de besteding de noodige aanwijzing worden gedaan terwjjl bij den Hoofd-Ingenieur en bij den Ingenieur voornoemd nadere inliclitingen te bekomen zijn. Middet.bijrg den 23 Augustus 1872. De Gedeputeerde Staten voornoemd It. W. VAN LIJNDENVoorzitter. B U T E U X Griffier. i^olitielf Overzigft. Eerst de kazerne en dan de schooleerst de soldaat en daarna de leerling, eerst bet wapen- tuig en dan de pen dat is jaren lung 't begin- sel geweest van Fraukrjjks rijksgrooten. De ontwikkeling des volks is vooral onder de re- goring van Napoleon III, sckaiulelijk ver waarloosd. En toch beeft dc jongste oorlog zoo krachtig bet noodlottige van dit stelsel nitgesproken tocb is in menig hagchelijk oogenblik van den strijd gebleken dat de meerdere ontwikkeling van den Dnitschen soldaat boven den Fransebe het over- wigt aan den uitslag beeft gegeven. Van Spieherenwaar alle officieren door het moordend lood des vijands vielen en de soldaten zelvc bet commando opnamentot Partis. waar op alles voorbereiilmen door niets zich Met overrompelen is hierover maar £dne stem. En tocb is de Fransche begrooting van oorlog met 190 en die van bet onderwijs met slecbts 2if1 millioen vermeerderd. De ervaring beeft dns over 't trotscbe gevoel, om op't militair gebied de oude roem te herkrijgen, niet knnnen zegevieren en er gann zelfs in Frank- rjjk steminen op die vragen of men ten spijt van de vredelievende verzekeringengeene oorlogsverrassingen voorbereiil. Bij de bckende voorliefde van Thiers, voor al wat oorlogsgcnie betreftis men in dit opzigt nog geenszins gerust. „Wij hopenzegt de Constitntionel „dat de kanonnen te Tronville geen dolle streken aankondigen." I)e vorsten bijeenkomst te Berlijn, hoe ook van onderscheiden kanten be- en veroordeeld beeft daarom ook in dit opzigt alle reden van bestaan. Dat men echter in Duitscbland op zijne hoede is, getnigt de onverllanwde ijver, waarmede daar onafgebroken aan de verbetering der oorlogsmid- delen gearbeid wordt. 3'/2 van de 5 milliarden zal bieraan worden besteed. Men beeft wel eens gezegd Als Frankrijk een scbip begint te bonwenzet Engeland twee op stapellietzelfde mag tbans van Duitscbland gezegd worden tegenover de Fransebe voorbe- reidselen. Dat trouw en verdienste bij Frankrijks regee- rende partij niet altijd naar waarde wordt geschat, maar integendeel met ondank wordt l)eloond dat heeft de bebandeling den wakkeren kom- mandant van Straatsburg aangedaan overvloedig bewezen. Tbans is weder een der verdieuste- lijkste mannen op zij gezet en van zijne betrek- king ontslagen. Ilet is de kundige kolonel Stoffelsdie voor den oorlog zulke getrouween degelijke rapporten aan zijn gouveruement ge geven en op grond daarvan met al zijne magt den oorlog beeft zoeken te voorkonien. Veeleer bad men mogen verwachten dat de man met zulk een scherp inzigt in alles wat bet militair betrefttot de hoogste betrekking des lands zoude zijn verheven. Het ministerie Zorilla schijnt in Spanje tocb nog altijd den beaten klank te bezitten. De uitslag der verkiezingeu is schitterend voor bet- zelve, daar reeds bekend is dat onder de ver- kozenen 270 ministerieelgeziuden75 republi- keinen en 26 conservatieven van alle rigtingen zijn gekozen. Deze uitslag is te belangrijker daar de regering weinig of in 't gebeel geeu pressie op de verkiezingeu beeft uitgeoefend en zich dus in dit opzigt guustig van de vorige ouder Sagastaonderscheiut. Z. M. beeft aan C. J. Corneliaop zijn verzoek, eervol ontslag verleend als burgemeester van Breskens. Door den minister van finantien is eene circnlaire gezonden aan de inspecteurs der regis- tratie en domeinen waariu deze verzocbt wor den om de ambteuaren, belast met bet zegeldebiet, aan te scbrijven alle klagten die omtrent de kwaliteit van zegelpapier bij hem mogten inko- men, aan de inspecteurs mede te deelen, die den minister daarvan verslag znllen geven. Deze circnlaire heeft baar oorsprong te dan ken aan bernienwde klagten over de kwaliteit van bet zegelpapier. De cornmissaris des konings in de provincie Zeeland maakt bekeud dat de opening der jagt op klein wild in deze provincie. is bepaald op vrijdag den 6 September aanstaande voorts dat de korte jagt dagelijks. met uit- zondering van den zondag. eu de'lange jagt op den maandag, woensdag en zatnrdag van iedero week alsmede op de vier dagen voorafgaande aan de sluiting der jagt. zal geoorloofd ziju. Neiizen, 30 Augustus. De beerscbende ziekte onder de varkens beeft zieb dezer dagen albier en ook in Zaamslag Axel en 11 n 1st zeer hevig uitgebreid. Feeds ziju ruim een konderdtal daaraan bezweken. Hierdoor ziet thans mer.ig arbeidsman, die door zijne spaarpenningen een varken voor den winter had aangekocht, zich in zijn vooruitzigt bitter te leur gesteld. Naar wij vernemen beeft er op den 20 dezer aan den Nieuwen Nenzenpoldervoor den zeedijk aan de Wester Schelde weder eene oeverafschuiving plaats gebad van ruim 125 meters lang. vvctbouder te Slnis is benoemd de bee. K. F. Koksma, notaris. De ministers van binnenlandsehe zaken van marine en kolonien zijn zondag morgen nit s Hage naar Vlissiugen vertrokken, oindespoor- wegwerken te bezigtigen. Aan den Vlissingschen gemeenteraad en de kamer van konpbandol en fabrieken liebhen de ministers ten I ure audientie verleend en ziju ten 2 ure met den cornmissaris des konings naar Middelhurg vertrokken. Als een zeldzaamheid wordt nit Krabben- dijke gemeld. dat in den tuin van den beer C. C. van den Brink een aardappelplant is gerooid, die niet minder dan 210 aardappelen bevatte uitgezonderd de kwade, en die een omvanghad van 2 meters. Ongeveer op diezelfde plaats zijn dit jaar reeds voor de tweede tnaal aardappelen gepoot. die al een groote bebben van een kippenei eu kuimen gegeten worden. Men meldt nit Zierikzee van 26 Augustus Met genoegeu deelen wij mede, dat de som, be- uoodigd voor bet maken van bet projectmet opmetingen, peilingen enz., voor den spoofwej Bronwersbaven-Zevenbergen volteekend is en al zoo weldra de coucessie zal worden aangevraagd. Van de woensdag morgen te 6 uren van Amsterdam naar Gorinchem vertrekkende stoom Augustus. Mogt Lamswaarde 29 onze laatst vorige kermis meer dan gewoon bezocht zijn ook de aanstaande kermis zal boogst waarschijulijk op eigenaardige wijze wor den opgeluisterd. Immers er bestaan alle reden om te vermoe den, dat wij, op vereerend verzoek zondag den 8 September een bezoek zullen ontvangeii van betwclgeoefende en reeds ongeveer 80 man sterke, korps seberpsebntters van Hontenisse terwijl op kermismaandag, eveneens op vrien- delijke nitnoodiging, ongetwijfeld door de Har- monie St. Cecilia van Kloosterzande eu bet riiannenkoor Vrijbeid Eendracht" albier t open - bare innziek- en zanguitvoeringen zullen plaats hebben. Dit alles afgewisseld door goed gekozene volksspelenbeloofd eene buitengewone leven- digheid aan ons steeds in aanzien cn bloei toenemend dorp, dat weldra met een fiink cn fraaiin aanboaw zijnd R. G. kerkgebouw zal prijken. Graauw, 26 Augustus. Door de ijvorige bemoeijingen van het aclitbaar bestuur dezer ge meente, schijnt de onverscbilligbeiddie er omtrent bet vaccineeren van pokken bier bestond, te verdwijnen. ledere week des vrijilags van 12 tot 1 uur geeft de beer A. Walraven, doctor te Lamswaarde, gelegenbeid in het scboollokaal om te worden ingeiint: verleden vrijdag bad dit bij niet minder dan bij een veertigt'al plaats. boot Stad Goriuchem gezagvoeraer tielzer, is even buiten de stad, nabij „de omval,"' de stoomketel gesprongeu waarbij de boot uit- een geslagen en gezouken is. De passa giers zijn ongedeerd aau wal gebragt, docb de kapitein is gewond naar 't gasthuis vervoerd, terwijl ook eenige mansckappeii brandwonden bebben bekomen. De machinist is in bet water gesprongeu en ongedeerd gebleveu. Op woensdag 4 September e. k. zal te Amsterdam teregt staan de persoon van E B. T. i Dikkensoud 40 jaren, laatst conducteur bij j de expeditie van van Geud Loos, geboren te Naarden wonende te Amsterdam. De acts van bescbuldiging tegen dezen persoon hehelstdat bij in den avond van maandag 20 Mei 1872 op deu Rijnspoorweg tusscben Amster j daiu cn Rotterdam in een bagagewageu van deu j treiu welke te 8 30 van Amsterdam vertrok waarin bij zicb bevond, als geleider der in dien wagen vervoerd wordende vrachtgoederen der expeditie van vau Gend Loos, een der pakken van de brievenposterij, welke mede in denzelfden wagen vervoerd werdeu, geopend, bet zicb daarin bevindende pakket met brieven bestemd voor bet postkantoor MoerdijkAntwerpen openge scbeurd eu daaruit arglistig weggenomen beeft bet afzonderlijk verzegeid pakketje, bevattende aangeteekeude brieven, welke bjj zich even als de waarde die bet bevatte, ten nadeele van de verschillende eigenaars bedriegeliik toegeeigend beeft. Op een van de laatsfe heete dagen waren in den tramway te 's Hertogeubosch alle plaatsen bezet op eene na. Eene dame treedt binneu zij was buitengewoon corpulent. Een lieer, niet bijzonder galantnaast wien zij plaats nam slaakt een zucht. „Hoe is bet' mogelijkdat men op een dag als heden zulke paascb-osseu kiej' toelaatmompelt bij binnen 'smonds, maar tocb laid genoeg om door de dame verstaau te worden. „Ja mijnbeerantwootdde zij, bet is bier als in de arke Noach'salle beesten bebben bier gelijke regten." De Brielscho boofdeommissie voor de feest- viering van 1 April 11. is van baar voornemen, om bet op te rigten monr.ment te doer, maken van zink, galvnno-plastiek met koper gedekt teruggekomen. Zij beeft thans besloteneen bronzen beeld te docn gieten. Reeds vroeger deeldeu wij een berigt mede, waarbij de sal peter als middel "tegen de varkens- ziekte word aangewezen*. Thans schrijt't men nit 't eiland Goeree en Overflakkee De ziekte onder de varkens is bier vrij erg. De beer 1) van Weel Jr.. te Deu Bomnie!,' beeft reeds eenigeu tijd met goed gevolg de varkens gezniverde salpeter toegediend. Sedert bet ge- brnik van dat middel beeft gcmeldc beer geen zieke varkens meer go.had. En daar dit middel gunstig werkte, volgden anderen bet naen tot nog toe met het beste gevolg. De salpeter dient men toe in eten ofdrinken. Twee gif'ien per dag, ieder van een suikerlfipeHje, sellijneu voor diin varken vnluoeude. M i! men etbler over de gimstige working oordeelen, dan iliene men niei te waeb;iu tot. de diereii reeds ziek zijn. De beer >an Weel begint or reeds mede in Mei. Enkele laudbouwers bier ilienen elken dag wat zout toe. Bij bet verbonwen van bet hnis van dm beer J. te Gellicnui, beeft men ruim een scliej.el vol zilvergeld gevonden waarbjj stukkert geld wareu van 300 en SO jaren oud. De meesie stakken ziju drieguldenstukken. De veestapel der provincie Friekland be stond op bet eiude des vorigeu jaars nit 2.">.360 paarden49 ezel201.839 runderen 109.821 schapen I 306 bokken en geiten10.765 var kens. Het aanwezige pluimvee wordt geschat op boeuders 107.000. eeudeu 63 400, kalkoeneu 440, ganzen 1.550, zwanen 160. Hot koffijdik schijnt een deugdelijkbeid te hebben, die bij velen onbekend is. Die zelfstan- digkeid is kostelijk, niet alleen als een krachtig werkeud mestmaar ook door de eigeusckap weike het bezitvan teenemaal bet oiikrnid te vernietigen en de planteudie men er mede be dekt tegen alle insecten te vrijvvaren. Door zijn veukstofis bet buitendien de beste mcststof voor de meeloenkweekerijen. Met plantaarde aangewend doet het de jonge meloenplanten spoedig groeijen en verscbaft aau alle vruekten een uitstekeuden geur. o Hit bet program ma vau den internationalen scbietvvedstrijd die van 15 tot 18 September a. s. te Gent zal worden gehouden blijkt, dat op den 15n September de vreemde scberpscbutters aan bet station te Gent znllen worden ontvangen en vandaar naar bet station zullen worden geleid alwaar aan alien een herinneiingsmedailie zal worden uitgereikt. Maandag den 16u September zal de koning van Belgie met den graaf van Vlaandereu bet feest komen bijwoneu en zal door Z. M. eene wapensckouwing over de vreeinde schutters eu de bnrgerwacbt worden gehouden. Te 2 uren van dien dag zal de wedstrijd een aauvang nemen waarua te 3 men aan den koning en de vreemde schutters een groot banket zal worden aangeboden in de zalen vaii bet Casino. Des avonds heeft een volksbal en alge- meene illuminatie piaats. Den volgenden dag wordt de wedstrijd voortgezet en des woeusdags beeft een gymoastiek feest plaats. De beer Anspacb is lierbeaoemd tot bur- meester van Brusselofschoon de elei icalo organen al bet mogelijke gedaan hadden, om het ministerie te bewegen, niet tot deze berbe- noeming over te gaan. Ook in audere steden zijn de liberale burgemeesters berbenoemd. Woensdag werd de onder-aalinoezenier van de cellnlaire gevangenis te Antwerpen, de beer van Aarsen, uit de kerk konien le, door een man, staande gehouden, die hem yroeg of bij een ponjaatd wilde koopen, dien liij hem liet zien. Toen genoernde priesterverscbrikt over die vraag eu denkende dat bij met ecu zimielooze te doeu bad, bet hem weigerde, r.iep de gewaande koopmau uit: „Welnu, dan gvef ik hem u voor niet," en bragt liein te gelijkertijd een diepe •vonde in de liukerborst toe. Gelukkig is de dolk op een der ribben afgestuit, aiders ware de dood oniniddcllijk gevolgd. De moordenaar is zeker Knmis, 42 jaren oud, en geboortig uit Antwerpen, die van ziju vroegste jeugil af als een eerslcn deugniet te iioek stond, reeds zeer jong bet ondertijkc liuis verliet en soldaat werd. Nog pas sedert weiuige dagen bad bij de gevangenis te Rij-sel verlaten, waar. bij wegens diefstal sedert 1870 was opgealot#*.- Ilij kemle den priester van Aarsen niet, docb bij bad zieb voorgenomen den eersten geeslelijke, dien bij ontmoette, aau te vallen j bij heeft ver- klaard alle geeKtelijken van jongs af haat te bebben toegedragen, daar bij linn de armoede weet, waariu bij altijd verkeerd had. De gemeente Farijs is in ouderkandeliug met eene vennootsebapdie de gansche stad cn de groote lanen van bet bosch van Boulogne (j rar.r'.*r«Br

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1872 | | pagina 1