m de KERMIS WOORDENBOEK Jngezonden Slukken. Advertenlien. f I landelsbe rigten. ST00MB00TDIENST en IC' Door ziekelijkc omstandiyheden en ouderdom FEESTWIJZER Beknopt Aardrijkskunilig WESTER-SCHELDE. Belangrijk berigt voor alio Maaglijders. De Brnsselsehe bladen deelen eenige l>ij- zoiiderbeden ntede omtrcnt de werkplantsen der maat6chn|iii|j John. Cockerill te Seraing. Aij beslaan eene uitgestrektheid van 77 bunders en verschaffcn aan 8712 wcrklieden arbeid. De jaarliikube verdiensten bedrageu ongeveer 8 millioen franc. In de vers-c li'dlendc werkplaatsen wordcn 22.> stoomweiktnigcn gebezigdter gezamenlijke slcikte van 4770 paardenkracht. I let jaarlijkscbe sle< ukidenvei bruik is 300 millioen pond. De Kiiln. Ztg. is de/.er dagen nan de post in be slag genomcn wegens een lieflig arlikel tegen Thiers. De Oaulois berigt, dnt de plannen tot we- der onrigtiug van de Vendonic zuil gelicel geiect zijn. De kosten worden op 250.000 tr. berekend. AI de stnkken bijna van de koloni heeft men ternggevonden. Wat bet standbeeld van Napoleon I betieft, dat den top kroonde, ten ouregte heett men beweerddat bet door de commune lieden in de Seine was geworpen. Het was uit voor zorg reeds in 't begin van September van gotiver- uementswege, bewaard geworden. Berlijnscbe bladeu deelen't volgende mede Een onzer voornaamste geneesbeeren werd de/.er dagen bij een welgestelde familie geroepen waar liet oudste kind aan hevige kramp ljjdende was. Daar gekomeu zijndebemerkte bij dat men reeds een huismiddeltje had aangeweudbe staande in een aftreksel van Yaleriaanwortel. Verwonderd echter was bij toen bij in t kopje waarin dat middel werd toegediend een /wart voonverp zag drijven en niet vveinig rees zijnc verbazingtoen men hem mededeelde dat dit niets anders was dan... bet aigesneden puntje van de bruiloftsjas des vaders, dat te gelijk met de Valeriaan was afgetrokken en dat, volgens bet daar bcerscbende bijgeloof, als een afdoend middel tegen kramp bij eerstgeborenen wordt nnngewend. Men leest in een Amerikaansch blad (le volgende cconomische advertentie die zeker door een grappenmakcr ontworpen is Aan vrienden en bekenden zij berigt, flat gisteren mijne geliefde huisvronw door den dood van mijne zijde weggernkt isop betzeltde oogen- biik waarop zij mij verblijde door bet leven te schcnken aan ecu stevigen knaap voor wien ik eene gezonde min zoek tot tijd enwijle, dat 't mij gelukt zal zijn eene beminuenswaardige rijke jongc dame te vinden die geneigd is mij baar lrart en band te scbenken en in staat mijne welbe- klante linnenzaakwaar alle orders binnen 12 nreu snel en goedkoop worden ten nitvoer ge bragt, voorloopig waar te nemen daar ik mij eerst dan van eene geschikte direeiriee met 200 dollars loon zal voorzien zoodra de nog loopende uitverkoop a tout prix voorbij is en mijne affaire den 1 Augustus naar de X. straat no. 11 over- gebragt zal zijn alwaar ik nog eene verdieping tegen 500 dollars disponibel beb. anders gezegd de b ij b e 1 bij de band, wciden alien op bet hooron van eenig gerucht op de trappen reeds wit als de komende doode zelf en zonk al den moed in de schoenen, want eene witte verscbijning, zonder boofd of armen, vieese- lijk, allerverschrikkclijkst oni aan te zien kwam 1 van de trappen in de kamer, verbleel daai eenige oogenblikken, tot groote ontsteltcnis der aanwe zigen, draaide zicli op de bieleu rond, maaktc eene pironette en verdween, maar waar naai toe, I dat weet niemand. Zoo eindigde die verscbijning en maakte in de stad eene groote sensatie, want eenige helden bezworen bij kris en kias bit spook gezieu te bebbeu en wie zou bet dan niet geiooveuAan alles ecbter wordt een mensch gewoon, zoo ook aan die verscbijning. na dat bet spook zicb een paar weken in alle glans en beerlijkbeid bad laten zien, werd men er aan gewoon en lette men er op 't laatst met meer op, vooral omdat men toch overtuigd was, dat bet geen kwaad deed, zoodat nil de spook- geschiedenis als geiiindigd beschouwd kan woulen. Doordieu nu echter alles wat zich op de wereld vertoont, iets wereldscb bebben inoet, zoo is bet. ook met dit spook na bet boveunatnnrlijke weggecijfeid te bebben, blijft bet wereldsebe over, en wat was mi dat fameuse spook, die witte gedaanle zonder boofd of armen niets dan bet varken dat in een aan bet buis belendend schnurtje zijn verblijf bondtja hoe ongelooliijk ookwordt zulks nil tocli bij kris en kras beweerd en zijn tnenigvnldige bc- zoekers en bezweerders tot de overtuiging ge- komen, dat veel brandew ij u drinken in den nacbt zeer medewerkt tot aankweeking van bijgeloof en zeer sleolit is voor 't gezigt want dat meu dan een varken gerust kan aanzien voor een spookja misschien jwel voor zijn medemensch of beest. eg* llii Veertigjarige Eclitvereeniging P1ETER JANSEN MAGDALENA BOE1JE. f<| V> Zaamslag2G Aug. 1872. Ilunne dankbare kinderen. Axel. BURGEliLIJKE STAND. Vijftigjarige Eclitvereeniging C. STOFFELS J. MOIIR. Zaamslag, 28 Aug. 1872. Ilunne dankbare kinderen. BtFRGEMEESTER en WETHOU- DERS van Nenzen makeu be- kenddat in die gemeente op de gewone wjjze zal plaats bebben van af Maandag den 16™ tot en met Zaturdagdeu 21™ September aanstaaude. N edzes, den 26 Augustus 1872. Burgemeester en Wethouders voornoemd J. A. VAN BOVEN. De Secretaris J. DIE LE MAN. Wanneer we van andcre plaatsen lczen dat de bewoncrs nog zoo bijgeloovig zijn, dat ze het bestaan van spoken dnrven bezweren, haieu we medelijdeud de scbonders op en zeggen bij ons zelven „boe kunnen die menschcn nog zoo dom en bijgeloovig zijn neen dat is bij ons wat anders, zoo dwaas, zoo mal zijn de mensehen bier niet nicer, de verlichting is bier te groot om daaraan nog te geiooveu" maar wees voor- zigtig, want waarachtig de splinter in bet oog eens anderen is beter te zien dan de balk in ons eigen, en geloof me 't volk van bier is als 't volk van elders, aan bovennatunrlijke verscbijn selen wordt nog wel degelijk geloofd, en bet idee van spoken met vurig braudende helscbe oogeu" is nog met gebeel en al weg, getuige bet volgende Een oude grootmoeder was alhier gestorven, begraveu en ergo bij velen vergetenmaar ja wel, al zijn de levenden nil zoo vergeetachtig, de dooden scbijnen van eene andere natuur te zijn, want onze doode was de plaats waar ze zooveel jaren gewoond bad nog geenszius ver geten met brandend verlangcn wilde ze die pick nog cens bezoeken en op een zekeron nacbt tusscben elf en twaalf uren, kwam ze 't zoldervenster van baar vroeger buisje binnen, ging de trap af en zette zicli eenige minuten in de bniskamer. tot ze weer stilletjes aan ver dween om in bare woning van 6 planken de uoodige rust le /.oeken, ten einde voor de vol- gemUn nacbt de vereischte krachten weer te bebben om In lzclfde nitstapjo te doen. Na dat twee of drie mnbten gedaau te bebben, werd de ontzettir.g en de ontsteltcnis der bewoners van dat buisje grootde stad was er van ver- viiid velen die ineenden m o e d s genoeg te bebben om bet spook te zien en te \eijagen, hoden zirk vrijwillig aan om des naehts op te blijven, te waken, en bet spook tot zijue eeuwige rnst te bezweren. Maar helaasalboewel overvloedig voorzien van moedwater of andeis gezegd b °a u d e w ij n, en bet geestelijk zwaard, I'rijzen der Mffeeten. Aiiinterdani. 25 Augustus. 5 - Itotlcrdam. 26 Augustus. Gent, 23 Augustus. laondeei, 26 Augustus. wordt te koop aangeboden een I^otrement met inventaims goed en wel gereuomeerd en voor uitbreiding vatbaaromniddeiijk te aanvaar- den. Adres S. A. de SMIDT, Notaris te Axel e alom bekende C. BECRE R'3 BALANSEN en BASCULES worden alleen vcrvaardigd en zijn te bekomen bij de Fabrikanten BE0liEIt vt BllDDINGII, te Am hem. VOORHANDEN bij DHONT COMP., te Neuzen XIIde NEDERLANDSCH TAAL- en LETTERKUNDIG CONGEES, t© houdon t© MIDDELBURG, den 34 en 5 September 1872. liEW>MUJkE IMIIJS\ERMIi\DEni\G September Dagelijks M Van Vlissingen n. Breskens, vm. U. nra"J^k77 Breskens Vlissingen, 0.3O 4.rfO Ding-sdag Woensdagf Donderdag; ^rijdagr en Zaturdag. v. m. Van Vlissingen naar Borsselen, voorm. Borsselen Neuzen Hoedekensk. Neuzen Borsselen Neuzen Iloedekensk, 1«.— Neuzen10.30 Borsselen 's ntidd. 12.— Vlissingennam. 12.30 Zondag. Maandag. Van Vlissingen n. Borsselen, vm. 7.30 vm. Borsselen Neuzen, 8. Neuzen n. Hoedekensk., - Hoedekensk.n.Hansweert 10.30 mid. 2.— Hansweert n. Walzoorden 11.— nam. 12.30 Walzoorden n.Hansweert 11.30 l.oU Hansw.n.Hoedekensk.midd. 12. 2.—- Hoedekensk. n. Neuzen,nam. 12.30 2-30 Nenzen naar Borsselen, 1-30 3 30 Borsselen naar Vlissingen 2. 4. lolgensbovenstaainlean" notice Is de dagelijKsclie vaart op llaiisweertOI'GEIIKVES. jnederlain den. door A. J. VAN Dlilt AA. kompleet in een lijvig groot-octavo-boekdeel. VEUKK1JGBAAR bij de Boekhandelaren DHONT COMP., te Neuzen. w VAN ravj c<;j -V Aan dc onderstaande w ve^er bekende DepotboB- 9 dcrs is verzonden eene nicuwe bezending van alle uit het Mngaz.jn van VAN HOUWENTNGE V1SSER, welke zich zoowel door gof.de kwalitf.it als lagen prlis, bijzonder nanbevelen. Afgewogen in verzcgclilg pakjes van 5, 2a en 1 one, wanrop het nurr.mer en de prijsloopende van af Cents tot/' 8 per 5 ons, zijn vermeld. Bij hoevcelheden van moistens 1 f> Ned. pond, worden dezelve desverkiezelide id met lood bekleede kistjes afgeleverd. Pirjsconranlcn zijn gratis te lekomen: Nenzen J. Cvan Sprang; Axel. Joh. Teenhuizen; Honte- nisse, L. Fassaert; Sluis, J. E. Mets; Middelburg, J. A. Goethals. Eerste huwelijksafkondiging van den 25 Augustus: Jau Biersteker, oud 28 j., jm. met Adriaua Ycrsluijs, oud20;j., jd. VAN EN r~£ Nedeeland. oCertific. Werkelijke Bchuld 2J pet. -- adito dito dito 3 adito dito dito 4 88; a Aandeel Handelmaatichappij. 4J 1-1"} ^ito exploitatie Nad. 8taat9spoorw. H 118, Bflgik. aCerlificatcn bij Kotachild. 2J Fbankkijk. alnavhrijviugeu 3 Kusland. aObiigatien 1728/18165 a aCertitic. adm. Hamburg 5 734 adito Hope A Co. 1855 Ge aerie. 5 »6, adito f 1000 1864 5 adito f 1000 18G65 97 aLoten 1866 aOblig. Hope Co. Leeuing I860 4J »9,| aCertific. dito5 alnscript. Steiglitz Co. 2e a 4e L. 4 m aObiigatien 1867-1869 4 a| ooq'" eAandeel spoorweg Gr. Maatsch. .5 2ra aOblig. dito 1 dito apoorweg Poti-Tifiia. .5 s dito dito Jelez Orel. 5 dito dito Charkow Azow 5 9-i^ Polen. aScbatkiat obligation. 6 N Oobtenbijk. aOblig. nietall. in zilver Jan./Julij. 5 adito dito April/Oct. 5 64|^ adito iu papier Mei/Nov. 5 a 60 adi'.n dito Tebr./Aug. 5 a 60; Italic. Leening 1861 Spanje. aObiigatien Buiteul. 1867-70 3 a SO aJito 18713 adito Binneolandsche 3 a 4 PoETUcai.. adito 1856-18623 adito 1867-18623 Turkeijk. dito (binnen!.)s Egtpte. dilo 1SG8 Aufeikaadito Vereenigde Staten (1874) 5 a adito dito dito (1204) 5 adito dito dito (1882) 6 6 adito dito dito (1885) 6 a 22j adito Illinois7 a dito dito 1869 dito. 7 'b Bkazilii. aObl. 1863 adito 1865 5 "77 Mexico. dito 18513 a t Gbenada. dito afgeatempeld 6 a ZO.e Venezuela, dito3 a lOj Ecuadok. dito I De aanvoer waa matig, waardoor Tarwe tegen vor'ge prijzen, goed opruimde. Hogge 20 cent lager. Paardenboonen 10 ceDt Erwten 25 cent hooger. Zeeuwache en Vlaamache Tarwe 13,— a f 14, Over- maasacbe 1 12,— a f 12,75 mindcre f 10,50 a f 11,75. Hogge Zeeuwscbe ec Vlaamache f 6,50 a f 7,50, Overmaas-che f b,20 f 6,50, Gerat. Zeeuwache winter f 4,50 a f 5,50, mindcre f 0,00 a f 0 00, zomer dito f 4,50 a 5,25, inindere f 0,00 a f 0,00. HaxeJ, korle f 3,60 a f 4,60, lange f 280 a f3,80. Paarden boonen f 6,50 a f 7,—. Duiveaboonen f 7,50 a f 8,25, Bruineboonen t 12,00 a f 13,00 miudere f 8,00 a f 10,00 Wittebooneu, Waleheraclie f 10,50 a (11.50, Zeeuwache f 2,— a f 10,00, mindere f 6,-- a f 8,50. Erwten VValchersch f 8,-- a f 8,25 Zeeuwache f 7,50 a I 7,75 tnindeie f 7,30 a f 7,60. Koolzaad 55 a 05 Lijnzaad f 400 per 204<! kilo. Meekrap handel beperkt, prijzen ala vortn. Roode en Witte Tarwe fr. 24,—. Kogge fr. H.25. Gerat fr ij,per 60 kilogram. Haver fr. 15,--. Boekweit ft). 15,^.. Paardenboonen fr. 15,—. Koolzaad fr. 40, Lijn zaad fr, 38, Lijakoeken fr. 24.Koolzaadkoeken fr. 17,50. Boter per kilogram fr. 2,80. Eijeren fr. 2,30 per 26sluka. Granen vast. VAN HCT VAN hex DEK OP DE VBKN VAN VEETBF.K GEDURENDE DE MAAND n n J) u. M. u M. 7? 77 77 77 77 77 77 Het was gewis een gclukkig deukbeold van den heer A. .T. VAN DEB AA, schrijver van het Aardrijksknndig Wo3 - denboek der jNederlanden in 13 deelen, om vnn dit zoo uitgebreid Werk een uittrek8el in een Hockdoel te bewer- ken, en alzoo het zakelijk9te en gewichtigste van den rijkeu inhoud m een matig bestek znatn te vatten. Dat deukbeold word dan ook verwezenlijkt, en wel met al die zovgvuldigheid, met nl dien tact, welke den letterarbeid des heei-eu van der AA plegen te kenmerkeu. In e'en lijvig Boekdecl van 7'i vellen druks vindt tncu nu al het geographischc eu topograpbi- sche van het K.oningrijk der ixbdtsrt iiiden vereenigd, en dat niet enkel voor zoo verre de hoofdtrekken, of het he- langrijkste en merkwaardigste, betroft, maar ook ten opzigte van de geringste bijzonderhcdcuzoodat men hicv zoowel onbo- duidende buurten en gchuchtep landhoevou eu weteringen, dijken en sluizen ziet vermeld, als meu er beknopte maar vol- ledige besehrij vingen van gewesten en steden, van stroomeu en vivitrcu, van waterschappen en polders in vindt. Zbd apiegelt zicli dai'i in dit Alphabotisch Tafereel de tegenwoordige toestand van ons Koningrijk getrouwelijk, af, en niemand, die het open slaat om daarin inlichting te vindeu aangaaudc hetgeen ecu a Nederlaudsche gemeente keumerkt, hare merkwaardige gebouwew en monumeuten, hare fabrieken en trafieken, hare scholen en kerkeu en wat dies nicer is, zal het onbevredigd ter zijdc leggen. Lit zijnen aard en aanlcg is alzoo dit Beknopt Woordcnboek eene oumisbarc Vraaghaak eu veilige Wegwijzer voor alio Standcn der Maatschappij: tcrwijl het iu/.onderheid aan Handelaars, Fabrikanc9n, Roizigfrs, ufemeente- en Kerkbesturenvooral ook aan Ondarwijzers de uitnemendste diensten kan bewijzen. VAN DEK AA's Boknopt Aardrijkskundig Woor- denboek der Kedgrlanden, in een lijvig groot octavo- boekdeel van 1180 bladzijden in twee kolommen, wordt afge leverd iu een' geprest limien band met vergulden rugtitel voor den geringen prija van drie en een halve gulden (f 3,50). S t e e n w ij k (Prov. Overijssel). Den Heer Heinr. von Gimborn te Emraerik a. d. Kijn. Mijubecr v Universeel-Zuiverings-Zout op mijn langdurig maaglijden, als gcbrek aan O a G. van Lrk, Apotheker. Met achting LEd. Dw. Dienatu 1 ,-„.„Uebtn TTt-iivevHeel-Ziuverings-Zout is allergnnstigst bekend wegens zijnc genezendc mt- D,t alleen e.fte' ^Xw er ^eTkriiA.w uA/i pakjes b 18, in 1/2 5 33 en in 1/1 5 60 cts. te Nenzen, G. W. working bij alle M it, I. Decker- Axel: Wed. J. Vccnhuizen; Biervliet: P. Lutoijn; Hulst J. Borgh- nOVTZAGER Apoth AardenburgJ A .^rkTcn Wj H. 3 Mnrtynkorte Noord.tr.; Oostburg: A. J. Bronswijk; Sas van S^SWsdCA.^^ vTissitigeubasilleApoti en A. ,1. B. Stap, Uzendijkc; L. J. Bevin. Eu in de andere plaatsen in de bekende depots. Brochures over gcbrnik en Gctnigschriften gratis. t Bii den on.koop van dit artikel wachte men zich voor schadelijke namaakscls en letto niet alleen op de pvij/en maar er ook bijzonder op, dat ieder pakje tot waarborg der cehtheid de handteekenmg draagt van H. VON GIMBORN, Apoth. t> en Tabrik. v. chem. technische Praeparaten. Emmerik a. d. K. DUUKKEIiiJ VAN DHONT COMP, TE NEUZEN.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1872 | | pagina 2