ALGEMEEN No. 758. Woensdag; 28 Augustus 1872. 12de Jaarg. Binnenlandsche berigten. Buitenlaiidsche beriirlen. o' JPolitielr Overzifft. Als tie zee kalm en effen is, kan het oog zich met genoegen een tijd lang op de vvijd uitgestrekte vlakte verlustigen de spiegelgladde watervlakte met de daarover dartelende zeilen als een aan genaam beeld tier ruste waarnemen dat gezigt wordt weldra eentoouig, geen enkel nienw ge- zigtspunt doet zich op en kalm gestemd maar ietwat vermoeid van lietstaren, keert men terug. Het gaat ons als dieu strandwandelaar. Lczers, waar vvij ons oog over de grootc oppervlakte van het wereldtooneei laten weiden die groote uitgestrekiheid is tegenwoordig riistig en kalm, wat daaronder ook moge koken en woeleu welke ongedierten van liartstogt, lieersch- en bebzucht zjch op den bodem mogen scliuil honden. Thiers leeft nog altijd op zijne badplaats Trou ville mstig aan de zijde zijner getronwe levens gezellin even als de gewone burgerman daar zoo gaarne de m en zijner ruste doorbrengt, daar zoo gaarne r.ieuwe kraehten verzamelt voor de moeiten en bezwaren, de vele pligten en bemoei- jingen die bet bedrijvige leven hem oplegt. Idn wie zou deze rust ook den grijsaard niet gmmendie zich weldra weder geplaatst zal zier. op bet woelig tooneel van den partijstrijd die zich tbans, nn bet een feit is geworden dat tie oorlogsbezwaren zoo niet overwonnen, althans geregeld zijn, uu de tijd is gekomen dat Frank- rijk als aan zich zelf is wetlergegeven. De vraagwelke regeringsvorm zal zich nu met alle kracht weder opdringen en stellig zeker is bet dat de jonge republiek thans vooral menig '/.waren storm te wachten staat. Dat de voorstanders van den tegenwoordigen toestand daarvan doordrongen zijn blijkt reeds weder nit de bemoejjingen door bet linker centrum tier Fransche kamers, onder presidium van ge- neraal Chanzy, aangewend. Deze mannen zijn nl. tot bet besluit gekomen om eene soort van vliegende blaadjes nit te geven over den staatknndigen toestand en de bonding hunner partij. Reeds is bet eerste dier blaadjes versehenendat in zeer gemagtigden toon is opgesteld. Wij wanboopten wordt daarin gezegd een oogenblik aan de herleving van Frankrijk thans zien wij het weer herleefd en weldra van de legenvvoordigbeid des vreemdelings bevrijdge- reed zijne bestemming verder in de wereld te vervullen. „Te midden van den chaos der partij bewc- gingcn heeft eindelijk een denkbeeld de overhand gekregen Frankrijk is rijp voor de republiek. Herbaalde malen beeft bet op verschillende wjjze beproefd den regeringsvorm te vestigen die aan bet land te gelijk zijn belang en zijn regt wist te waarborgen. Herbaalde malen zag het zijne hoop vervliegen en die droevige ondervindingen liebhen 't land geleid tot den tegenwoordigen regeringsvorm. Onze oude monarchale inrigtingen waren dood wij hadden sleehts te kiezen tusscheu het secarisme en de republiek." „De doorluchtige staatsmanaan wien wij grootendcels do herleving van 't vaderland dan- ken beeft zich overtnigd van die waarheid en in zijn programma van regeering de conservatieve republiek aangenomen en min of meer geprocla- meerd. Wij willen daarom door de ons te dienst staande middelen en vooral door de pers in het belang daarvan werkzaam zijn en zullen een eorrespondentie bureau oprigten waar alle bladen die zulks verkiezen de naauwkeurigste aanwij zingen over het standpunt der politick ter bevor- dering der goede zaak kunnen ontvangen. Spanje's eerste minister, Zorilla, is met zijn regerings programma opgetreden. Hij laat zich daarin meer kennen als de president eener re publiek dan de eerste staatsdicnaar van een koningsliuis. Aan de cortes, beet bet. zullen vvetten worden voorgedragen dienende tot be- vestiging van alles wat de republiek beeft ver- worven van de regten van het koningscbap geen sprake. Dat Amadeus bij znlk een stand van zaken lievcr in bet noorden van zijn rjjk rondzwceft dan verblijft houdt in de prachtige zalen van bet escuriaal te Madrid, geen wonder. Hier toejui- ging en vrije beweging te land en ter zeedaar omringd door slnipmoordenaars en als gevangen door zijne belagers. Inmiddels getuigt Zorilla's manifest van prac- tische iuzigten in de regeerkunst en is de volks- jstem geregtvaardigd die hem tot de regeriug drong. Meer en meer begint men zich toe te leggeu oj) de exploitatie van den rijken Spaanschen bodem. Niet minder dan 7000 concessies voor mijn ontginningen zijn aangevraagd. Een eukele kopermijn in Hueloa beeft in een jaar 15 milli- oen francs netto winst opgeleverd. Hoe jammer dat de ontwikkcling van zulk een laud door politieke intrigues tegeugehouden en bet volk aan domheid, armoede en elleude blijft prijs gegeven. De minister van binnenlandsche zaken brengt ter algemeene kennis dat de examens voor bet verkrijgen van akten van bekwaamheid tot het geven van school- en van huisondervvijs voor de tweedemaal in het loopende jaar zullen worden gekouden op woensdag 2 October aan- staande en volgende da,gen dat zij, die een dezer examens wenscben af te leggeu zich uiterlijk vdbr 11 September bevorens behooren aan te melden bij den schoolopziener van het district waarin zij wonenof. van buiten 's lands ko tnende voornemens zijn zich te vestigenmet opgave van de akte, die zjj verlangon en over- legging van een of meer geluigschriften van bun goed zedelijk gedrag en van hunne geboorte akte, terwijl de dag en plaats bun door den schoolop ziener zullen worden bekend gemaakt. De tollen op den grindweg van Hulst naar de haven te Paalgolden bij de verpachtiug op maandag 19 dezer f 415 meer, dan de vorige keer, namelijk 1815- en wel tol no. 1 het Jagertje f 370; no. 2 Zandberg f 370; no. 3 Graauw f 275; no. 4 Paal f 800. Van de tollen op den grindweg door de ge* meente Stoppeldijk die vroeger 1040 opbrag- ten, was het bod voor tol no. 1 de Kraai/300 no. 2 Burm f 605; no. 3 Stoppeldijkscbe Veer 10; te zamen 915. Voor no. 1 en 3, die niet gegund werden, heeft do her verpachtiug jl. maandag plaats ge- bad. De heer M. Versfracten van Kanter is aan- gesteld als hulpondenvijzer te St. Jan Steen en er reeds sedert den dezer maand werkzaam. Oostburg, 22 Augustus. Heden werd albier de 29ste algemeene vergadeting der onder wijzersvereeniging in 't vijfde sehooldistrict van Zeeland gehouden. Met den schoolopziener, den beer H. Q. Janssen, waren 28 hoofd en hulp- onderwijzers opgekomen, terwijl nog als gast tegenwoordig was de beer v. d. Meulen, leeraar aan de boogere burgerschool te Goes. Als naar gewoonle cieelde de schoolopziener, na de opening, eenige nuttige weaken en opmerkingen mede over een der vakken van't lager ondenvijs, zijnde nu ditmaal de geschiedenis aan de beurt. Vervol gens hadden de werkzaambeden volgens pro gramma plaatswaaronder ook behoordo een wedstrijd in 't kaartteekenen, docb welke wed strijd geen plaats kon hebbenuithoofde zich daar voor maar 6en h ulpon der w ij zer had aan ge. meld Voor 't volgende jaar werd beslofen een wedstrijd te bouden tusscben hulponderwjjzers in 'f geven van eene proeve van onderwijs in do aardrijks- kunde aan eenige leerlingcn. Na de pauze bield de beer Bareutsen van Schoondijke eene rede- voering, ten ondenverp hebbende: de onderwijzer van vroeger vergeleken met den onderwijzer van den tegenwoordigen tijd. Als bestnursleden wer den berkozen de heeren de Ridder en Bevelander Sehoo, onderwijzers fe St. Kruis en Groede. Tot eerelid van de vereeniging werd met algemeene stemmen benoemd de beer Verdonren r.otaris te Aardenburg. Als plaats van bijeenkomst in een volgend jaar werd gekozen bet badhuis te Kadzand. Nadat een voorstel tot eombinatie der drie onderwijzers-gezelschappen tot e6n gezelschap was verworpen en nog eenige andere onderwer- pen waren besproken, vereenigde men zich aan een vriendschappeiijken maaltijd die door een regt broederlijken geest werd gekenmerkt en waar toasten en bijdragen bet hare rijkelijk bijbragten tot verhooging der fecstelijke stemming. De gezangen bij deze gelegenheid gezongen werden genomen uit het bundeltje feestliederen uitgegeven bij den boekhandeiaar den Boer te Middelburg en vervnardigd door J. de Koning. Met bet bewustzijn veel goeds gehoord en genoten te hebben scheidde men met den wenseli, elkander een volgend jaar weer alien in gezond- heid te Kadzand te mogen ontmoeten De veesfapel van de provincie Zeeland be- stond op het cinde des vorigen jaars uit 23.917 paardeu, 236 ezels en muilezels. 55 006 runderen waaronder 155 trekossen, 32.496 schapen, 4510 geiten en bokken en 19 615 varkens. Het aan wezige plnimgedierte werd begroot op: 188 500 hoenders, 2200 kaikoeneu, 17.100eendeu, 1780 ganzen en 30 zwanen. Uit eene vrij goede bron deelt men mede dat er te Vlissiugen nit 's Hage aanschrijving is ontvangen tot bet spoedig in orde brengen van alles wat in betrekking staat met den spoorweg, ten einde de ljjn hoe eerder hoe liever (vermoe- delijk half September) in exploitatie te brengen. De farieven voor personen en goederen moeten zelfs reeds ontvangen zijn. Wij geven bovenstaand berigt zooals het ons is medegedeeld hetzelve geheel voor rekening van den mededeeler latende. Het monument dat de Antwerpsche Genzen- bond voor Marnix van St. Aldegonde den dichter van bet Wilhelmuslied zal oprigten bestaat volgens het Belgisch blad '1 Opinionin een obelisk (gedenknaald) die geplaatst zal worden op het kerkhof te Soubnrg. De dag der out- bulling is op 1 September bepaald. De zaal van de tweede kamer der staten - generaa! is weder voor de jjontvangst der volks- vertegenwoordigers gereed. Zij heeft een geheele restauratie ondergaan, welke thans voltooid is. Wij hopeu, dat ook eenige leden van hunne brecdsprakigheid zullen gerestaureerd zijn, op dat er wat minder gesproken en wat meer ge- handeld worde. Men scbrijft nit 's Hage aan de Arnh. Ct. De jaarlijkschejj begrootingen Nvorden eerst aan ieder departement opgemaaktdan naar den minister van finautien gezonden die ze cri- tiseertin den.J ministerraad brengt en daarna een geheel er van maaktdat naar den raad van state en vervolgens naar de staten generaal gaat. De begrootingen zijn tbans bij den minis ter van finautien; de begrooting voor binnen landsche zaken is lagerdoordien voor den aauleg van de staatsspoorwegeu sleehts 6 mil lioen, in plaats van 8 millioen, zooals voor 1872, is uitgetrokken. De begrooting voor oorlog is ruim 18 millioen hetwelk veroorzaakt wordt door bet uittrekken van 3 millioen voor buiten- gewone genicwerken. De dagbladen hebben medegedeelddat de minister van finantien bczig is met het maken van plannen tot hervorming der belastingen en onder anderen eene belasting op tabak zou indienen. Dit is geheel bezijden do waarheid de minister schijnt zich, en te regt. vooreerst te willen bepalen tot de bescheiden rol van adrai- nistrateur onzer finantien. Het wetsontwerp tot herziening der belast'ng op do gebouwde eigen- domincn, door van Bosse ontworpen, door Blnssd naar den raad van state verzonden, zou naar men wil niet door dee raad van state worden onderzocbt. Het legio amhfenaren hoopt, dat de minister met het wetsontwerp op de pensioenen meer bedrijvigheid zal ontwikkelen. Wordt dat wets ontwerp aangenomen, dan zijn de ambtenaren vrij van de twee percent doorloopende korting op bun traktementiu deze dure tijden geen te verwaarloozen toeslag voor vele arme am lite naren, waardoor zij weer ecnise keereu meer in bet jaar een stukje vleesch kunnen cten. Het wetsontwerp tot herziening van den census is zoo goed ais gereed en zal spoedig na bet ope nen der zitting aan de staten generaal worden aangeboden. -Naar wij vernemen, zal van de reeks wo- ningen voor den arbeidenden stand, welke door de Nederlandsebe nationale werklieden-vereeni- ging in de Sumatrastraat te 's Hage zal gesticht worden, de eerste steen op plegtige wijze worden gelegd op den 4 September e k, zijnde de ge- boortedag van Z. K. li. den prins vanjOranje, beschermheer der vereeniging. il K. H. prin-es Marianne der Nedcrlanden heeft voor het gebomv, te stichten door de werk- lieden-vereeniging te 's Gravenhage de som van tieu duizend gulden gesclionken. 0|i de dingsdag plaats gohad hebbende fondsveiling van de finna de erven Bohn te Haarlem is bet regt van nitgave der Camera ObsctT'a, van Hillebrand-, voor de aanzienlijke som van f 12009 overgegaan aan le.erven Bohn, en van Beets, gedichtcn aan den beer Kirberger voor 5000. Te Krimpen a/d IJssel is door een lid der Herv. gemeente aldaar vermaakt, aan de Herv. kerk 8000; aan de diaconie f 6000 en aan het fonds voor bet predikants-tractement f 4000. Door den bouwnian W. van Buren fe Mid- delkoop, onder Leerdainzijn de vorige week twee gemeste kalvereu verkocht voor 100 en 80 gulden. Iu bet kamp bij Milligen zijn (bans 332 officierencirca 10.000 onderofficieren en man- schappen 1386 paarden en 24 stukken geschut. De militaire muziekkorpsen uit Amersfoort en Arnhem zullen er concerten geven. Men wacht in het kamp een paar Deenscke en Zweedsche officieren. In het artillerie kamp bij Zeist heeft men op een beweegbare schijf, een scbip met voile zeilen voorstellendgevuurden die proeven zijn goed geslaagd. De schijf was 2 meters boog en 8 meters langde afstand 800 passen de snelheid die van een flink doorstoomende boot. Van de 50 schoten waren ongeveer 35 treffers terwijl de anderen meestal kort er langs gingen. Een paar dagen te voren werden op 1100 passen fileerschoten gedaan en troffon van de 30 schoten er 21 zuiver het doel. Voorts lieten de mineurs 12 steeumijnen bij partijen van 4 aan 4 sprin* gen, hetgeen ook zeer de belangstelling gaamie maakte en uitnemeud slaagde. In dit kamp zullen proeven genomen worden met mitrailleuses. Op het landbouwfeest ie Zalt Bommel, in de vorige week gehouden kwamen op de menu van het gemeenschappelijk diner o. a.tvveepud- dingen vooreene breede-velgen pudding en eene smalie-velgen puddingde eerste was echter oneetbaar. Men rneldt uit Harlingen 23 Augustus. Woensdag j. 1. werd door een echtpaar te dezer stede op eene eigenaardige wijze hun voor een jaar gesloten huwelijk lierdaelit. Uit de woning van den geinaal het paar leeft sedert 8 weken Da de bruiloft van elkander gescheiden zag men twee vlaggen wapperen. terwijl het vrouwtje hare vreugde aan den dag legdedoor de leer- lingen barer naai inrigting eens flink te onthalen. 't Is te betvvijfelen wanneer de eeht£enooten vereend deze gebeurtenis hadden herdacht, of alles we! in) dezelfde harmonie afgeloopen zou zijn. De Standaard meldt„Op 17, 18 en 19 Septeml)er, a. s. zullen de Hollanders in Noord- Amerika gedachtenis vieren van htinne nederzet- ting en vestiging in de Vereenigde Staten. Nil vijf en twintig jarer. geieden werden Bella en Jowa het toevlugtsoord voor de Nederl. afgescheider.en die door de wiilekenrige maat- regelen der toenmalige regering in hunne vrijheid van godsdienst werden aangernnd." Wat het laatste betreft vermeenen wij, dat crop dat tijdstip geen aanleiding meer beetond om die reden den Vaderlahdschen bodem te verlaten, daar de afgescbeidenen toen even als nu reeds in eigen kerkgebouwen volkomen vrijheid van godsdienst-oefening hadden. Wel schreef men in die dagen deze landverhuizing inmassaalge- meen toe aan de speenlatie en eerznebt van een der voornaamste leiders. Nog nimmer beeft men tc B ussel zulk een grootcn toevloed van vreemdelingcn gezieu dan io den laatsten tijd. De hotels zijn alien vol.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1872 | | pagina 1