ALGEMEEN No. 757. Zaturdag 24 Augustus 1872. 12de Jaarff. Ilinnenlandsche heri^ten. Buitenlandsche berifften. o JPolitieli Overzi»t. Wat wil de keizersvereenigiug Dat is de vraag die nog altijd op de lippeu van gaoscli Europa als bestorven ligt. En die vraag krijgt meerdere beteekeuisiiu men verneemt dat de gekroonde hoofdeu znllen vergezeld worden door de diploiuateudie gewoon zijn een Imogen toon te voeren in de raadzaleu der Enropesche poliiiek. Zoo zal Oosteurijksch keizer vergezeld zijn door '/dpi minister vau biunenlandsche zaken graaf Andrassy en de twee president ministers van Hongarije en Cislathauie graaf Eongay en prius Auersperg. litis lands keizer zal meenemen zijn getrouwen en iuvloedrijken minister Gortscbakof, benevens diens onderlmorige mede-arbeiders Hamburger en Jomiu eu tot gewigiig sluitpnut van 't emi gres zal von Bismarck zijn lieflijk zomerverblijf verlatenom de aangeuame waudelingen in zijn lustoord te vervvisselen met bet betreden der vaak duistere padeu der poliiiek. Wij vvillen ous de minste gave der profetie niet geven over 't geec de liooge congres leden znllen ter tafel brengen inaar sluiten ons aan bij hetgeen een Daitscb correspondent zest dat het in bet belang van Europa te weuscben is, dat bet congres niet te veel schikkingen op zicli neemt. Dc regel boe meer advocaten lioe meer kwestien mogt zicli hier eens bevestigen. Tenvijl zijne eollega's zicli ernstig voorbereiden voor de politieke bjjeenkomst, zit Thiers, zonder zich te ergeren of gekrenkt te gevoelen over deze jmssering vau Frankrjjk, op zijn rustoord en ver maakt zich nog altijd waarmee met scbieten. De taehtigjarige grijsaardwie weet hoe weinig levensdagen nog zullcude tellen vermaakt zicb met voonverpenenkel en alleen bestemd om mensehenlevens weg te maaijen. Deze scbictoefeningenwaarbij tot dusver alleenFranschen mogten tegenwoordig zijn worden ecliter nu ook bijgewoond door Zwitsers Kussen en Duitsebers. Welligt beleven wij binnen kort een interna tionaal bombardement-partijtje. Als 't dan maar als aan den oever bij Tronville op de zee en niet op den een of anderen kust wordt beproeft. Frankrijks militaire verbeffingdat blijft het idee fixe waaraan zijn president zijne voornaamste kraehten blijft wijden. Behalve de leger-formatie wordt druk aan bet vesting- en verdedigings- stelsel gearbeid. Gelijk men weet koesterd Thiers de overtniging een groot strategist te zijn. De naween van den oorlogdoor Frankrjk tegen Duitschland gevoerdzijn nog niet ten eiude. Het proces tegen maarsehalk Bazaine is nog eene treurige nalatenschap uit dien krijg die aan tal van brochures en verdedigingen bet leven heeft geschonken Men zal zich zeker het strenge vonnis herinneren door de commissie voor de capitulation over den verdediger van Straatsbnrg, generaal Uhrich, uitgesproken. Dat deze hierin niet zou berusten, liet zich verwachten en werkelijk heeft bij dan ook in een uitvoerig werk een omstandig verhaal gegeven omtrent alles vvat met het beleg van Straatsburg in ver band staat en waardoor hij zicli tegen de ver- oordeeling van de commissie wil verdedigen. Uit dat boek verneemt men dat de generaal de mededeeling gevveigerd is van het door de commissie uitgebragt rapport en van de stukken van zijn proces, terwijl zijn aanbod van mede deeling zijner geheele correspondentie met gene raal von Werder en het gemeentebestuur van Straatsburg, werd afgewezen met de verklaring dat dit onnoodig was. Hoe, roept de generaal in zijn werk nit, gij werpt een blaam op mijn gedrag en gij veroor- looft mij zelfs niet te weten waarvan ik beschul- digd ben. Ik hied n de stukken aan waaruit kan bljjken wat ik gedaan heb, en gij weigert er kennis van te nemen Gij bindt mij aan den schandpaa! der open- bare meening, niet alleen zonder mij vcroorlooft te hebben mij te verdedigen, maar mij zelfs regters weigerendede eenige ganst die ik als cen regt verzoek. Nooit, zelfs niet in de slecbtsfe tjjden van de gescbiedenis, heeft men zulk eene daad gepleegd. Alleen in de tijden der inquisitie, in den raad van tienen van Venilie- werd zod gehandeld. Uit bet werk van generaal Uhrich blijkt ove- i rigens dat de Pruissisehe opperbevelbebber, met bet beleg van Straatsburg belastgeneraal von Werder, getracht heeft de wetten des oorlogs zooveel mogeljjk met die der menschelijkbeid in overeenstemming te brengen. Dit blijkt o. a. uit den volgeuden brief, den 17 September door generaal von Werder aan generaal von Uhrich geschreven De aanval is tbans zulk een tijdperk inge- treden dat een bombardement van de stad niet meer kau uilbljjven. Ik verzoek U dus de in voor te bereideu eu zoo goed hierop te dragen dat alle kunstseliatten en van waarde zooveel mogelijk in vei- niet vrij gezefenen te zijn zorj voonverpen ligbeid worden gebragt. „Ik zal aan mijne artillerie bevel geven op de catbedraal te scbieten en ik laat u die kcrk als sebui 1 plaats te bezigen. „Gij zult wel zoo goed zijn mij een bewijs te doen toekomen de ontvangst dezer kennis- geving constaterende. Ik verzoek u tevens op eene meer kenhare ivij/.e aan te duiden die buizen, vvaarin zieken of gewonden zijn opgenomen en vooral aan te bevelen dat geen enkel zoodauig gebouwdat gespaard moet worden, zicb op de door u bekende scbietlijnen bevinde." De gevolgen van bet bon-ibardement mogen voor Straatsburg al zeer treurig zijn geweest deze brief vau den Duitscben bevelhebber bewijst tocb dat er veel af te diugen is op de barbaar sche handelingen den Duitsebers toegeschreven. o De milicieus van dit jaar de bereden korpsen die na Mei jl. tot nadere oproeping met verlof''zijn°ge- zonden worden met 1 October e. k. in werke- lijken dieilst gesteldten eiude gekleed en ge- llet vloedwater wordt namelijk door de voor- liggende jdaten of zaadbanken gedurende een goed deel van het wassend getij ternggehouden en stort dan eindelijk wanneer liet boven de kruinen dier bauken is gerezen, met vreesseiijke kracht op de schorren van het Zwin met dezen ongewonen toestand schijnt de aannemer geen rekening te bebben gebonden van daar de door braak ilet is te bopen, dat door krachtig aangewende [logiDgen de doorbraalc zal herstekl worden of schoon voor 'toogeublik veel vrees voor het le gended bestaat. Oe Middelburgscbe courant kan met zeker- heid melden dat de spoorweg van Middelbiirg naar Vlissingen niet op den I September zal geopend worden. Zoo die opening dit jaar nog geschiedtzal dit zeker niet voor 1 November zijn. Naar wij vernemen zal op donderdag den 5 September a. s., en dus gelijktijdig met liet te Middelbiirg te houden Xlle taal en letterknn dig congres door de afdeeling Walcheren der maatschappij tot bevordering van landbouw en eeteelt in Zeeland eene tentoonstelling worden gehonden van voonverpen die op landbouw] en veeteelt betrekking hebbeD. Zij zal geopend zijn van des voormiddags 11 tot des namiddags [6 uren. Het terrein dec tentoonstelling is de weide van den beer A. J. Hamau aan den singel bij den Seis buitenbrug aldaar. Te Rotterdam is eene oude gebrekkige vrouw die in een wagentje gereden werd be- geleid door twee knecbts en eene meidwelke behoorende tot zeer brutaal voor haar bedelden, door de politie bun inlijvino- in a?.n£?houden- onderzoek bleek dat 120 bij zicb had. Hare bedienden zijn wegens bede- larij ter bescbikking van de jnstitie gesteld, en zij is naar hare woonplaats Delfsbaven op- zonden. worden bij bleek tc Langerak b//. de Lck, alwaar de oj) 15 Augustus 11. gelistiden openbare verkooping van boomvrucbteu, o. a. een boom gaard, groot ougeveereen hectare, werd verkocbt voor den kapitalen prijs van 556, behalve de ko8ien. Voor de sticbting van een gedenkteeken aan de viering van 1 April te Rotterdaraj is aldaar f 5000 bijeengebragt. Daarvoor zal eene drinkfontein in monumentalen vorm met ve - die aan bet feest beriuneren opgo worden zoodra de waterleiding; zoover ge- I'igt reed is dat over bet ulaatsen van openbare gelegenheden tot waterverschaffing gehandeld kan oefend te worden. 13oschlcapelle, 21 Augustus. Omtrent de gisteren albier gebouden verkiezing voor een lid van den gemeenteraad is heden bij de opening der stembriefjes geblekendat als zoodauig is verkozeu de beer J. Mel, landbonwer, zulks ter vcrvanging van bet raadslid E. van Dammei overledeu. j In de vorige week zijn de twee einden van den interuationalen dijkwaardoor de zeearru j bet Zwin voor bet zeewater wordt afgesloten vereenigd en daardoor eenige honderden hectaren land op Nederlandsch en Belgiscb gmndgebied ve'e '}ezoe'iei's °p bet strand te Seheveningen voor cultmir gesehikt gemaakl. De aansluiting zoodat daar een aangename drukte heerschte van den dijk moest met groot beleid en in betrek°- maar omdat de wind noord-oost was, was de keljk korten tijd gedurende de eb en voor het Y'°®d weinig meer dan een alledaagsche, zoodat opkomen van den volgenden vloed plaats hebben. Volgens het journal de Bruges werden dewerk- zaamheden dien nacht, door fraai weder begun- stigdzonder eeuigen tegenspoed ten einde gebragt. worden, De tegen springvloed heeft 20 August us niet plaats aangekondigde chad er waren Naar het Vaderland verneemt is de pasgelegde dijk reeds weder doorgebroken en zou liet groote inspanning vorderen om dien voor den winter te herstellen. Aangaande de doorbraak van den dijk van het Zwin schrijft men uit het voormalig 4de dis trict van Zeeland nog bet volgende Nadat voor ongeveer 2 maanden door de daartoe benoernde Nederlandsch Belgiscbe commissie was aanbesteed de indijking van de groote oppervlakte scbor uitmakendo bet nog overige deel van den voor- maligen zeearm bet Zwinis met bet leggen van den dijk of dam door den Belgischeu aan nemer al spoedig een begin gemaakt en naderde de vollooijing met rassche schreden. Nuendan boorde men echter door deskundigen bezwaren opperen tegen de uitvoering van bet werk en vverd verzekerd dat door de mindere bekendheid van den aannemer met de vverking van den vloed en de gesteldbeid van den grond veel kans be- sfond dat door de gevolgde wijze van werken de afsluiting niet te verkrijgen zon zijn. Des nieitegenstaande was II. donderdag na- raiddag de laatste opening van den dam gevuld en dus de afsluiting tot stand gebragtdes avonds te half 10 unr evenwel is bet werk voor den aandrang van den opkomemlen vloed bezweken, eu wel met zoodanige kracht dat van de ter plaatse tegenwoordige personen enkele bjjna bet zonden geworden zijn. slagtotTer de belangstellenden bet eigenlijke doel van linn bezoek bebben gernist. Twee kinderen van drie jaren zijn woens- dag van Haarlem naar Beverwijk gewandeld en werden daar na lang zoeken door de onders, die reeds het ergste diichtten tusschen de kramen spelende op de kermis gevonden. De dreumisseu konden niet eens praten. In de Haarlemsche Ct. is eene advertentie geplaatst van P Twisk te Alkmaar, die o. a. lib. bloemisten en bloembollenkweekers aan- kondigtdat bij: bij zijne nienwe tu! pen een witte tulp heeft, met gouden tand om het loof, die bij onder den naam van minister J. R. 1 borbecke in den kandel zal presenteren. De witte tulp met gomlen rand om het loof stelt 1 horbecke voor: het wit was het doel waarnaar bij streefdeen de statige pinas tusschen goud en groen zijn persoon en wezen. Voor de vaceerende betrekking van hoofd- onderwijzer aan dc school voor nietbetaleuden te Edam, waaraan behalve vrije woning, eene vaste jaarwedde van f 800 is verbonden benevens f 150 voor eene bijzondere avomDcliool, hebben zich 45, herzegge 45 sollicitanten aangemeld. De gemeenteraad van Amsterdam beeft in zijne jl, woensdag gebonden vergadering benoemd tot commandant der brandweer, op eene jaar wedde van f 8000, de beer P. W. Steeukamp JCz., eerste luitenant der artillerie bij de torpedo compagnie te Brielle. Wij vernemen dat meer dan honderd aanvra- gen voor die betrekking waren ingezonden. Dat de appelen en porcn dnur De Engelschen kooper, tlians in Geldcrland. oneetbare pruimeu op, teH einde er venvstof nit te bereideu. Bij Dokkiim heeft men na den dood van eenon ,,armen stumper' in den schoorsteen van zijne woning f 200 in een klomp en f 400 in een trommel gevonden. Uit Dronrijp wordt gemelddat in de vorige week in de afgegraven tcrp van den beer Osinga aldaar is gevonden een vrij wel gecon- serveerde gouden Romeinsehe munt van keizer Jovinus, die van bet jaar 411 tot 413 aan de regering was aan de voorzijde is het borstbeeld des keizers regis met het omscbrift D N. Jo vinus P. F. Aug., aan de keerzjde ziet men den keizer in militaire kleeding, regts staande, in de eene band een standaardin de andere een wereldbol boudendegekrooud door bet. beeld der overwinningterwijl hij zijn linker voet oj) eon onder hem liggende gevangene- plaats en bet omscbrift LuidtRestitntor Reip. Opmerkelijk is betdat voor misschien eeu paar maanden nit dezelfde terp nagenoeg dezelfde munt in goud werd gevonden door den zoon van den werkmandie bovengemelde op 17 dezer inaand vonii de eerste ecliter was zeer slecht geconserveerd. Beide munten badden gouden oogjes van eene andere goudsoort dan demuut, en zijn vrij zeker gedragen geworden. Eerstgenoemde munt bevindt zich in dc ver- zameling van mr. Q. te Dronrijplaatsgenoemde in die van het Friesch geuootschap te Leeu- warden. ingekoclit Drie Spaansche matrozen in de haven van Antwerpen aangekomen, hadden kennis gemaakt met een Gentenaar, die voorgaf vroeger op Spaan sche schepen gevareu te hebben. Vertrouweu stellende in den onbekende, gaven zij hem onge veer 700 fr. Spaansch papierom te wisselen terwijl zij in eene herberg waehtten. Docb wie men niet meer terng zag, was de Gentenaar, hij is met bet geld spoorloos verdwenen. De toestand der ex-keizerin van Mexico de ongelukkige prinses Charlotte verbetert er niet op; een diepe melancholie heeft zicb van haar meester gemaaktzoodat z j geen oogenblik alleen gelaten wordt uit vrees voor een ongeluk, Eenige dagen geleden viel aan de maire van het IVe arrondissemeut to Parjjs bet vol gende voor: Veertien buwelijkcn inoesten vol- trokken worden en reeds was bij twaalf paren de echtban l geknoopt.toon de braid van bet dertiende paar, een alleraardigste brunette van twintig jaar, plotseling verbleekie en onder het uiteu van smartkreetenbe .viisteloos op den grond viel. Men bragt haar in een aangreuzeade kamer en liaalde een geneesbeer. Na verloop van ongeveer een unr, kwam deze aan de ver- schrikte en in angstige verwarlring verkeerende familie meedeelen „dat kraa nvrouw en kindje" redelijk welvarende waren. Dc geboorte van de jonge spruit werd te gel ijk mm bet lita wel ijk (lev onders in dc registers van den burger!ijken stand ingeschreven. De lieeren Rotscbild hclibenvolgens de Times voor 110 millioen. p. st. deelgenomen aan de Fransclie laening: de heercn Baring Brothers voor 44 millioen j). st. In Engela-n I zijn jl. din;>dag vier inoor- denaars ter dood gebragt: drie te Maidstone, een tc Stafford. Eeu vjfde veroordeelde stierf op dien dag in de gevangenis te Manchester een vrijvvilligen bongerdood. In Preston zijn met bet beste gevolg proeven genomen om do gas-Iantaarns door middel van electriciteit tc outsteken. Het toestel is zoo eenvoudig dat de invoeriug daarvan spoedig al- geuieen bclooft te zijn.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1872 | | pagina 1