algemeen No. 756. oensdag 21 Augustus 1872. 12«le Jaarir. STRAATVf RLICHT1NG, Buiteiilanclsclie berigten. AANBESTEDING A B 0 N N E M E N T. v e u sen i j n t WOENSDAG K.\ ZATURDAG COUP. <e De BURG E ME EST ER en WETHOUDERS der gemeente ZAAMSLAG zullen op V k i.i dag den 30 Augustus 1872des voormiddags ten 0 me. in bet openbaar trachten aan te be steden De straatverliclitiug- binnou de lioin der geineente, geriureudc Iiet verlieli<int;s.saizoen 1872/73, daaronder begrepen de levering' van petroleum en katoeuIiet schoonlioiideii der laniaarnt) pbiz. Deze aanbestedingwaarvan de voorwaardon voor een ieder ter lezing liggen ter secretarie der gemeentezal ten Kaadhuize akiaarbij enkele i u s c h i- jj v i n g plaats hebben znl- lcnde de inscbrijviugsbiljetten, beboorlijk gesloten, 4obr den aanvaug der besteding, ter secretarie voornoemd moeten zjjn bezorgd. ooit te vorcn A V l; RT E N T I E X. nomeSn.franke8rde brieven wordei1 "iet aange- den 10 Augustus 1872. E. 5 AN DIXHOORN Voorzitter. E. 11. 5\ ORTMAN Secrefaris. lJolitiek Ovei'ziyft. De telegraaf bragt verleden week een belang- tijk beiigt, nameljjk Dat de keizers van Duitscb land en Rusland bet voornemcu zouden heb- ben door een Europisch congres de jongste groudgebieds veranderingen tnsscben Fr'ankrijk en Duitschland te bekrachtigen de toestand in ltalie door eene algemeeue erkenning te beves tigen en bet Parjjscbe tractaat vau 1856 te her zien. De tijd zal lecren of de vlngge bode bier uiet te vlug geweest en, zoo a Is meer gebenrd is, daaibij zijne waarlieidsliefde is vooibij go streefd. Mogt bljjken dat dit laalste bet geval uiet is, dan kan bet gewigt der tijdingen zcker met outkend worden. Wat bet houden van een Enropeescb eon°-res over genoeinde belangen aangaatwij knunen voorbands weinig geloofslaau datditzai tot stand komen. De belangen zijn bier te beterogeen dan dat aan eene overeenstemming valt te denken' Bovendien zou de posi.tie van Frankrijk op zoo damg congres uiet zeer begeerlijk, ja z'elfs kwet- send zijn, daar bet in de noodzakcljjkbeid zou knnnen worden gebragt; zijne eigene vcrnederin0, nu nog bovendien solidair' te bekracbtigcn. De antccedenten van (leu grijzen Thiers zjjn niet an (lien paid, om dit ooit van liein te venvachten, tcrvvijl bjj zich zeker de minachting van "-ebeel bet Fransche volk zou op deu bals halen. De bijeeukorast der drie keizers te Berlijn ma" een schitterend vorsten congres genoemd worden, als men sedert de dagen van bet beilig verbond niet beeft gekend. De keizer van Rnslaml zal veigezeld zijn van den grootvorst troonopvol"er de grootvorsten Wladimir en Nicolaassen ,°de veldmaarscbalk generaal graafBerg, deadjudant gereraal graaf Adlerberg II, de minister van oorlog adjudant-generaal Milutinde chef der gendarmerie adjudant-generaal graaf Scbuwalow I, de generaal inajoor a la suite Rilcew, Wojekow en Oltikow, de vleugel adjndanten kolonel prins Metserski en kapitein graaf Adlerberg de rit- nieester bij den staf graaf Kutusow, deDuitscbe militair-gevolmagtigde generaal-majoor von Wel der, de lijfarts Cavelde vleugel adjndanten kolonel baron Sedler en baron Jomini. Iiet overig gevolg bestaat uit 17 officieren 10 be ambten en 43 bedienden, oudorofficier en 2 man van de kozakkeu. Wij vermelden deze namen alleen om aan te toonen dat men het er wel op schijnt gezet te hebben Berlijn in al den glans zijner steden-ran» le doen sebittereu. Het is als bet ware een antwoord op den oorlogskreet .,naar Berlijn," dat aan de Franscben zegtziedaar bet resnltaat itwer onzinnigbeid de plaats door n bestemd tot vcrncdering, schiuen meer onder Europa's boofdstedeu. Voor de drie keizers, die Pruissens boofdstad eer,j ®pb,tterend aanzien zullen geven daar |,b!,dC, innge" l>1Jw.?nen' -^bitterende leestcn Z" oel I -"I"\V0,'rd,^eid zulle" vereeren Hei by al die groolbeid ook gelegenbeid knnnen zyn eene andere zijde die" Duifsche iiiaatschappij te leerec kennen, als daar in de deT v^Re I" ll0,UCn barakken- ^aarin een bun I "ns '"Sezeteneu genoodzaakt zijn vnnrt i ?P ®llendiSe en kommerlijke wij'ze I te slepeu bun zullen voorteekenen boe ellende en armoede zusterparen zijn die in bet menschenleveu, trots alien njkdom nog aitM ruim vertegenwoordigd bljjven. De koning van Spanje'zet zijn togtvolgens de jongs e berigten, door bet noordeu des rijks onder beter omstandigbeden voort dan dii in den aanvang het geval was. Overal waar bij zicb miis vcrtoont, vindt bij luide toejuicbing en ver^L1" 001 e" U'aai' de Ca,-listen bunne Astnrfe n1',! ,U^erS tcllen' nl- te Bilbao en dee n q 'T"1 ,"1C", dat het noordelijk lee van Spanje bet kaatsspel een geliefd volks- 4 crmaak is en de komng daarvoor de levendi.-ste belangstelling beeft betoond. Dit laatste pro me.norio, voor't geval dat men M. aanstaande ,jaar eene invitatie voor onze beroemde kaatspartij mogt willen zenclen. (.»en0evalien daarenfegen verkreeg men elders >j \ei ioojy te vclde van/400000 per hectare. in e e k r a p staat wedcr niet zeer gnnstig n I s ec its een mjddelinatig of geriug bescbot i 4 en. De jonge planten zijn ccbter door utn warnien zomer goed in den groei geraakt. Lie a a r d a p p e I e n gaven tot dnsverre een luime opbrengst. De ziekte begint zicb eebter, oewe laat tbaiis vrjj algemeen te vertoonen, hetgeen bij de natte weersgesfeldbeid de gunstige veiuacitiiig van de late soorteu nog wel zou kunnen teleurstelien. «M a n g e 1 w o r t e 1 s en s u i k e r b i e t bad- den geen voordeelige opkomst en scbijnon in somnuge streken vrjj dun te velde te staan. Men verwacbt slechts een middelmatige oubren-'st laardenpenen staan voordeelig. De k 1 a v e r w i k k e n- en lucerneve 1- den leveren Imitengemeen veel voeder op. Men verkreeg 8000 kilogram hooi per hectare. g r a s 1 a ti d e n blijven zoo ruim bezet als rnaar ze den bet geval is de hooilanden gaven yna bet dubbele van een gewonen oogst en bet goed van hoedanigheid." vermogen van 300 pnardenkracbt en kunnen i«. gewone oius-tandis-hedpn <i<> rej,s j„ j2 .-t jj>( Scw„uc omstandigbeden de dagen volbrengen. 17 Ang«stns. Heden heeft voor de eerste maalplaats gebad de Gedepnteerde sfaten van Zee!and~tabb^ blijkens Provinciaal bind no. 67, bepaald dat de Ncikiezing van een lid der provinciale staten in hei boofctkiesdistrict Mnlst, ter vervan-ing van den beer mr F van Deinse, die als zooda.d" zijn ontslag beeft genomen, zal plaats hebben d.ngsdag 17 September a s. en' de berste,„ miug zoo the uoodig mogt wezen, op dingsda^ 1 October daaraanvolgende. De Staats eourant bevat bet volgende ver- slag van de verwacbtingen omtrent den oo«-st in de provineie Zeeland De t a r w e rogge en w i n te r- en z o meig-erst hebben zicb zeer schoon outwikkeld hren ct°Vr "7'r al£e",ecn ce»e ruirrie oii- biengst, boewel die door de oj, eeni-e niaatser. nog al veel vuldig vom komende doode" gescboten en brandaren en door de gevoigen der legerin- m Jang buitengewoon uiteenloopcnd za iin" zonder die legering bad men een bijzouder rijke.i oogst knnnen venvachten. De uitkomst wordt zeer yerscbillend begroot. Men sebat die Van den haver beeft" tie zware" veel gelc- den door te vroege legering. Over bet algemeen schijnt eebter tocli eene opbrengst van 40 15 per hectare te Lat.Ja De p a a r donboone n, boewel minder welio- opgcgroeid dan ten vorigen jarc, I,cloven een goed^gcwas. De opbrengst wordt begroot op hectoliters per hectare. 1 ,"VV "7 V" r u i n e bo o n e n staan veel bcetare VCnvacht 5 20 hectoliter per „De e r w t c n hebben in den blocitijd no" nl geleden en gingen vroeg tot versterving over. Ook is a.anvankeljjk bet weder voor den oo-st met gnnstig. De vcrmoedelijke opbrengst scbat men op 20-32 hectoliter per hectare ,,Het koolzaad is bijzouder voorspoedig geweest Iiet schot kan op 35-40 bectolite" per hectare worden berekend. Ook bet vlas is nitmuutend gelnkt en leverde meestal een krachtig en vol gewas. In enkele stioken schijnt de opbrengst van lijnzaad te zijn aanbesteding van werken ten behoeve der zee- wering voor de calamiteuse polders Margaretha, b^m'?" !"8«enS ,en Eendragt. De tbans aan- bestede befreffen het ouderhoud van de aarde- <rarn-, rys en steenglooijingwerken aan die pol ders voor bet dienstjaar 1872/73; waarvan de kosten waren begroot op f 22193. De besteding gescluedde by mscbrijving en opbod. Aannemer 'ns te NTei,ze» vo°r eene som van vom 21400 ll6t 'aagSte had iD°esclireven Sas van Gent, 10 Augustus. Toen de beer Louis Martens van Selzaete, II. woens- dag met zyn tdbury naar de rnarkt te Neuzen reed schnkte zyn paard door bet lossen van een schot, oji ne lioogte van bet Hnisje driekwart, en hep in het kanaal de beer Martensmet nog twee personen welke in het rijtnig zaten konden nog by tijds er uitspringen, docb bet paard verdween in de diepte LI. zaturdag werd te Aardenburg bet voor de meeste ingezetenen zeer onvenvaehte niemvs verspreid, dat de brievengaarder aldaar ontslagen was. Een lusjiectenr der posterjjen was naar men ons mededeeltaangekomen en bad bel kantoor verplaatst naar de wooing van deu beer Vrolyk, die voorloopig met de ivaarneming belast is. De yrouw en kinderen van den ontslagene worden algemeen beklaagd. Men scbrijft uit Vlissiugen van 15 dezer Naarwij yernea.en bestaat. bij de maatscbappij tot expioitalie der staatsspoorwegen bet plan om in den Iooj) dezer week bet bnlp station met de goederen en wagenloods over tc ne.nen en de hjn Vlissiugen-—Middelbarg met 1 September voor bet jiubhek open te stellen. Men verwacbt weldra de benoeming van leden van den raad van state. Men verzekert o. a. dat daartoe zou benoemd zijn mr. A. Uijttcn- boven, hoofd-adoiinistiatem- der directe belas- tingen in- en uitgaande regten en accijoseu. De brug over den Oeeaan, waarover zooveel is gesebreven en gestreden. schijnt reeds daad werke yk te zijn gebou-vd. Eenige ondernemende liaudelshmzea te Rotterdam bebbeu een vaste stoomvaart rcgstieeks op Amerika aangele-d De eerste boot, Ariadne, kap B.kker, is reeTs in New ork gean iveerd en door de aldaar wonende Nederlanders met groote ingenoinenbeid en buldebetoon begroot. Een amler stoomscbip (le Rotterdam, zal in deze maand de ladim- in nemen en eene maand later de stoomboot do - o—- Voor een kleiu getal eerste klasse reizigers zjjn eenige uitstekende inrig- tingen gemaakt, terwjjl daarenlegeu voor laud- verbiuzers eene groote ruimte is voorbehoudeu en dezer jiassagiers eene goede en gerief- lykc plaats kunnen viudeutenvjjl ook no<> gelegenbeid bestaat tusscbendeks een 200 pei-'- sonen te bergen. Een ondernemiHgzeker van bet grootste aan - lelang en die van geivigtige gevoigen voor ons vaderland kan worden. Niet alleen dat de weg naar Amerika voor landverliuizers hierdoor zeer wordt verkort en veigemakkeljjktmag tevens geacbt worden dat onze bandels relatieu met bet wonderland aan de andere zijde van den Atlantiscben Oceaan daardoor zeer zullen worden nitgebreid. De aannemer, de beer C. de Jongb beeft 10 dezer op de Oude Merwedebjj Neder Har- (hnxveld een scbip, dat aldaar gezonken was, door middel van torjjedo's Iaten springen. Dit scbip dat maauden lang een groot befetsel voor de scbeepvaart geweest was, kon met gewone middelen, na veelvuldige pogingen en beduidende uitgaven uiet worden weggeruimd. Vele nienws- gieiigen bevonden zicb op den wal ten einde bet treffend gezigt der ojistijgende waterkolommen te aanscbonwen. De uitwerkiug van vele tor pedo's was verschrikkeljjk een groot gedeelte van bet wrak werd daardoor vermorseld, ofseboon slecbts betrekkelijk kleine boeveelheden werden aangewend, en de sterke stroom bet rigttg le°-"en der torpedo's zeer bemoeijelijkte en eenige daar- door hunne volkomen uitwerkiug misten. De werkzaambeden werden geleid door de firma van Rietschoten Houwens te Rotterdam die naar men verneemt, op dit oogeublik mede bezi-- is het oude haveuhoofd te Harlingen dat Ian" alle pogingen tot wegruimiug bad weerstaaiT op de/.elfde vvijze te amoveeren. Door burgemecster en Wetbouders van Am sterdam is aan den gemeenteraad een voordra-'t lngediend strekkende om over tc gaan tot be noeming van een commandant der brandweer daar ter stede de heer P. VV. SteenkampJC eerste Iuitenant der artillerie bij de forjied'o com- pagnie te Brielleis als eerste candidaat gestebl op de voordragt; de benoeming za! den 21 dezer plaats hebben. Iu de Landbouw Courant geeft de beer ,1. Buijsuian als zijn gevoelen te kennen dat ge durende den loop van deze en van de vulgendo maand nog eene groote hoeveelheid regenwatei- is te venvachten. Iljj grondt dit gevoelen op eene veeljarige waaruemiug. II j gelool'tdat de aardappelziekte door t vele voeht o|i onrust- barende wjjze zal toencmen en raadt alle Ian I- bouvvers aan, oj) de tentoonstclliug van landbouw, die in September in den llaag zal gebouden worden, de steenkolen ascb mcststol' te bezigti- gen, die, volgens hem, het kwaad met zeker- leid voorkomt. De bewerking der meststof is, boewel van fabfiekmatigen aard uiet nioeijelijk en kan op verschillende wjjzen door stooni wind of paardenkracht geschieden. Aan belang- stellenden zullcu gaarne inlichtingcu gegeven worden. Scburft van bet vce wordt bet beste ge- nezen door petroleum. Men ondenvierp de lama's in den Parijseben diereiituin aau eene pctroleumkuiir en aanstonds slierven de mieroscopiscbe kleine dicrtjes, die zicb onder de ojiperbuid der lama's baddeu sre- nestcld. Maas worden 4 -werking gesteld. De twee latsfgenoemde booten bezitten ieder een stoom In de uitgebreide gewelfde kelders van bet nieuwe miuisterie vau finantien in de Louvre te Parijs, heeft men dezer dagen een brandkast Per drie maanden binnen Nenzen n n a francs door het gvliccle liijk n a n gchecl liclgie. Enkele nommcrs Men abonneert zich bij alle Boekhaudelaars/Postdirectcurcn on Brievenbushouders. 1,— 1.10 1,40 0.05 BIJ Van 1 tot 4 rebels Voor elke rejrel nicer0 If' fr,IiCV" "le" aai, ll<' fevers ii, to z.^dea uiteriijk Dn.gsdag ci, rijdag mmicldags units are. Z A A MSI. AG voor de tarive (Austr. en Essex) op 30-38 liectol. p heet n (^eeiiwsclu-) ff 2228 rogge w 27-35 wintergcrst 40_5Q zomergersfc .o.va maal jnaais genau (le

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1872 | | pagina 1