ALGEMEEN 12de m Zalurdag 17 Augustus 1872. Binnenlandsche beri<>;ten. Buitenlandsclie berioten. o 0. JPolitielx Over-zicrt. Zoo geniet thans Frankrijks president zijne rust te Trouville in Let voile gevoel zijner be liaalde zege op alien tegenstand bet besef de eenige iu gansch Frankrijk te zijn, in deze gewigtige dagen der geschiedenis zijns vaderlands bekwaam iiet roer van staat met gunstig gevolg te sturen zoo wordt liem in zijne plaats van afzondering nog de bulde gebragt van gansch Frankiijk en liij erkend a!s redder ties vader lands" in de moeijelijkste oogenblikkeu die men ooit beel't gekend. En dezelfde man, welke smaadredenen vielen hem niet ten deeltoen hij in de getlenkwaar- dige zittiug van dcu 29 Julij 1870 den moed had met sleehts een zeer gering getal zijner mede ai'gevaardigden den oorlogs liartstogt te trotscren die door de ministers Oilivier en de Grammout bij de kamers en reeds under bet volk was opgezweept. Sleehts weinige dagen voor den aanvang van ihn grooten oorloglas men iu een der invloed- rijkste bladen ouitrent Thiers nog de volgende uuorden Thiers is in de badplaats Trouville, ik vind (lit opperbestwant deze kleine Pruis beel't nog al zoo iets weg te wasscken." Wij gunneu Thiers al 't genot van zijn zeker triomVantelijk sueees, toeh meenen wij dat er n.ecr moed en groetlieid vau ziel noodig was in oinstaiidiglieden als die van Julij 1870, dan iu die v. aarin hem thane de bulde zijns volks zoo litide wordt toegejnieht. Hier verguizing, daar vergoding. was veelal het resultaat van de ouzuivere haians der voiks-opeuien en bulde- betooningeu. Even als de meeste inenschen hebben ook \orsten en regeerders oogenblikken die zij knnnen noemen bun „scbil terend levenspuiithet is j dan wanueer al limine pogingen met een gnn- I stigen uitslag bekroonddan vooral wanneer arbeid en bedoeling door tijdgenoot en mede- burger algemeen worden gewaardeerd. Zoo is misschien bet tegenwoordig verblijf van Thiers te Trouville bet „scliitterend oogeublik" zijner geheele presideniale regering te noemen. Uit Spanje wordt berigt dat men voor een vreesselijke crisis zeer beducht is en dat aile partijen zich gereed bouden om uit dien inaal- stioom van verwarring met den palm der over- winning optekouien. Radicalen, republikeinen, CarlisteuAlphonsistenalien zoeken zich bij het volk aangenaam te makeu. Toeu don Carlos voor weinige weken zijn ge trouwc Catalaueu, Valeucianen en Aragonezen te wapen riepbeloofde liij bun in het bezit te zuller. herstelleu hunncr oude privilegien, eene gebeurlijkheid die, uaar het zeggeu van dien pvetcmleut niet kon uitblijven. onadat liij de •zaak van bet regtdeu troon en het altaar vertegenwoordigde. Don Alphousus, broeder van don Carlosis thans eea stap verder gegaan en heeft eeu manifest aan de Catalanen gerigt waarin liij de gelukslaat schildertwaarin de natie zal overgaan, als eeus weder de oude troon der legitimisten wordt hersteld. Zoo zal Catalauie door een federalieven band met Spanje veree- nigd zijn, zijn eigen cortes hebben, de Catalanen alle posten bezetten de nalionale militie afge schaft en sleehts helastingen worden geheven Met deze en dergelijke mauifesten wordt bet land dagelijks overstroomden bet lijdt geen twijfel, als het gezond verstand der natie het niet verliiudert, gaat Spanje weldra weder eene revolutie tegemoct. Dat gezond verstand is echter in de laatste jaren te dikvverf gebleken, dan dat nu reeds de kans van alle behond van Amadeus is op te geven. Herinnert men zicli wat daar geschied is bij de verdrijving van Isabella, bij den dood van Prim en nu nog onlangs bij den aanslag op Amadeus. dan inoet men erkennen dat de partij der orde in Spanje nog sterk genoeg vertcgeuwoordigd isom tegen alle andere te zijn opgewassen. Komt 't tot eene omkeering van zakendan zal zeer waarscliijnlijk geen andere koning optredeu, maar de rcpubliek, naar het voorbecld van Frankijk worden uitgeroepen. Men moet erkennen dat bet tijdstipwaarin Spanje dezen retjeringsvorm met Serrano als president staande bield de meest rustige tijd is geweest, die hot in de laatste 25 jaren heeft beleefd. Even als de Fransche, rust thans ook de Engelsclie regering op hare verkregen lauweren. De zitting van 't parlement is gesloten met eene troonredewaann met ophef wordt gewag ge- maakt van de oplossing van het Engelsch Aine- rikaansch geschil. Het bljjkt ook, dat deze uit- slag met hooge ingenomenheid door het Engelsche volk is vernnmen en het ministerie Gladstone nog voor korten tijd zoo vvankel, bij vernieuwing iu zijne zetels is bevestigd. o In de laatstleden woen.sdag gehouden zit ting van den raad van state, afdeeling voor de gesebillen van bestunr, is o. a. verslag uitgebragt in zake het hooger beroep van de hesturen der calamiteuse polders Eeudragt en Margaretha van een besluit van gedeputeerde staten van Zeeland, van 22/23 Maart 1872, tot aanwijzing der onder- vverpen van uitgaaf, welke geacht moeten worden te gesehieden in het belang der zeewering en oeverdediging van de calamiteuse polders Mar garetha, Kleine Huissens en Eendragt. Rappor teur, staatsraad rar. K. A. Meeussen. Als gevol- magtigde trad de advocaat mr, van Eck op. De arrondissements regthank te Goes, heeft volgens de G. Ct. op 8 Augustus 1872, o. a; de navolgende vonnissen uitgesproken J. B. 22 jaar, landbonwersknecht te Axel, defaillantschuldig verklaard aan moethvillige mishandelinggeene ziekte of heletsel van te werkeu van meer dan 20 dagen veroorzaakt heb- bende. gepleegd ouder verzachtende omstandig- heden bij verstek veroordeeld tot eene geldboete van f 1.snbsidiair in eene gevangenisstraf van 66n dag en in de kosten van het regtsgeding, verhaalhaar bij lijfsdwang. F. R. 75 jaargeborcn te Sint Jan Steen arbeider te Heinkenszandschnldig verklaard aan moethvillige mishandelinggeene ziekte of beletsel om te werken van meer dan 20 dagen veroorzaakt hehbendegepleegd onder verzach tende omstandigheden veroordeeld tot eene ge- vanger.i-straf van aeht dagen en in de kosten van het geding. desnoods te verbalen bij lijfs dwang. Breskens, 14 Augustus. Tot lid van den gemeenteraad nlhier is, in plaats van den heer C. J. Cornelis, die als zoodanig bedaukt heeft, gekozen tie beer Pieler Leenhouts. Volgens een bij den commissaris des konings in Zeeland ontvangen berigt van den hoofd inge nieur van den waterstaatzijn tie werkzaamheden tot bedijking van het Zwin zoo ver gevorderd dat vvelligt binnen weinige dagen tie vaart door de geul bemocijelijkt en de geui kort daarna gebeel gesloten zal zijn waaruit volgt. dat de toegaug tot de haven van Retranehement zal zijn afgesloten. Men verneemt dat de exploitaiie-maatschap- pij eerstdaags het hulpstation en de goedereu en wageuloodsen te Vlissingen zal komen inspecteren. Deze iaspectie zou in verhand sfaan met het plan der maatschappij 0111 de lijn Mid- delburgVlissingen te openen. Men meldt uit Vlissingen Den 14 dezer werd door het personeel van het Belgische loodswezen bet ter herinuering aan tie fecst viering van 6 April vervaardigde vaandel, onder hegeleiiling van de mu/.iek van Ons Genoegen naar het stadhuis gebragt en den burgemeester overhandigt. Iiet vaandel is van roode zijde. In 't midden prijkt een groote P. (Pilotage j Zaturdag 17 dezer znilen te Middelburg 20 officieren en p. m. 1100 militairen per extra treiu van G.30 's uiorgens vertrekken, regtstreeks tot Putten om van daar dienzelfden dag naar bet kamp te Milligen te marcheeren hedoelde troepen behooren tot het garuizoeu van Vlissingen en Middelburg. Door bovensiaande troepenbewegjng zal gedu- rende 4 dagen ecu gedeelte van bet garnizoen te Middelburg bij de ingezetenen worden inge- kwartierd. Te Goes is een 19jarige jongelingaan het. plafond eener kerk werkzaam zijnde, vau de stelliug gevalleu en aan de gevolgen overleden. Gedurcnde de maand Julij zijn het kanaal door Zuid Beveland op en afgevaren 3005 stoom-, l'hjjn en zeeschepen, ligters en vletters. De bewoners van den Nienwen West en Noord Craaijer polder en van Nieuwemh.rp, uit makende het westelijk gedeelte tier gomeente 's Heer Arendskerke, hebben zich loCden minis ter van binnenlandsche zaken geweiid ter ver- krijging eener halte van den staatsspoorweg liij tie coupure in den dijk tusschen dun West en Noord Craaijer-polder. In do N. Rott. Ct. wordt melding gemaakt van een nieinv spoonvegplan dat op ton w zou gezel zijn het strekt tot verbinding van Schou- met N. Braband door eene lijci Brouwershaveu Zevenbergen. Eeu kwait eeuw verder zal men er welligt meer van hooren. Ie Leiden is een verzoekscbrift van koop lieden of winkcliers in boter en kaas in omloop, om de aandacht van den minister van fiuantiSn or op te vestigeu dat de landbouwers zonder [latent als koopman en leveraucier in het open- baar optreden. Zij verzoeken dat de minister voor goed een einde aan dat misbruik maken. Men berigt aan het U. D., dat deeffeeten in der tijd aan mejonkvrouwe v. W. te Utrecht ontstolen gisteren morgen uit Amerika in drie pakketten per post terug zijn ontvangen, aan tadres van de heeren Vlaer en Kol, er. verder aan freule v W. De bekende dievende suiid Rijnhont en zijn zoon moeten te Brooklyn (Amerika) met zwaren arbeid het noodige onderhoud winnen. In den ellendigsten toestand hehheu zij, nadat de ge tolen schatten hnn ontuomen zijn, die plaats bereikt. De beide andere dievendie geen ambacht verstaan en de taal van het land niet magtig zijn, leiden nog eilendiger leven. Zij zijn albankelijk van de liefdadigheid hunner makkers. De Fransche paardenkoopers die op de Ltrechtsche paardenmarkt tegen hooge prijzen de beste paarden opkochten en een 80tal daarvan uaar Frankrijk zonden zijn nn bij de landlieden op het platteland bezig, om de aidaar nog aan- wezige jonge paarden op te koopen nietzeiden ontvangen de verkoopers daarvoor[800 perstuk. Onder Dungerdaru heeft zondag op de Zuiderzeetijdens het woeden van een vreesse lijken storm, een noodlottig voorval plaats gehad. Vijf personen waaronder eene vrouw, zijn, in een sloep gezeten een prooi der golven gewor- den de pogingen tot redding bleken vruchteloos te zijn. Te Meppel heeft een zwerm wespen in een vrnchtboom een nest van hladeren gevormdin den vorm vau een witte koolzoo knnstig zamen- gesteld. dat iederdie het ziet er verbaasd over staat. Uit Veulo meldt men: Voor eenige dagen viel eene mini 50jarige vrouw, die aidaar iu een der diepe graehten linnen spoelde, voorover in het water. Hare dochter, die naast haar hetzelfde werk ven igte, greep haar bij de hand, maar kon niets meer doeu dan baar het hoofd boven houden op het hulpgeschrei kvvam een in de nabijheid visschende bazaar toeschieten en greep de in bet water liggende vast, docli op bet zelfde oogen blik veiloor de dochter het bewustzjjn, zonk op deu steilen kant ueer en dreigde zoo in de graclit te rollen. Onze reddende man bevond zich iu de moeijelijke jiositie van met de eeue hand de moeder boven te houden en met de andere de dochter voor bet afrollen van den steilen leant te beveiligen een krachtig „help" uit een edit huzaren keel bragt nog twee in de nabijheid waudeleude onderofficiereu naar de plaats, waar hulp verleend moest worden, en moeder en doch ter waren dank zij de zonen van Mars, gered. Tot mi toe is aan iascbrijvingen voor een in Luxemburg op to l igten monument ter gedach teuis aan [ninses Hendrik iugeschreven voor ruini 20G9U frs. Met de nog verwachte ljjsten berekent meu het totaal oji ruinstens 25 4 30.000 frs. Er is thans een comite van uitvoering bc- uoemd en (evens bepaald dat het monument zal worden opgerigt iu de hoofdstad. De deputatie van de riflemenofficieren en leden van de Anglo Belgische commissie voor de prijzen van den schietvvetstrijd zijn dingsdag te Gent aangekomen. Zij hebben de meest mo- gelijke vriendschap en gastvrijheid van den kant van den burgemeester, den stedelijken raad en de centrale feestcommissie genoteu. Menisover- eengekornen de feesteu met 15 September een aanvang te doen nemen. Op dien dag zullen zij officieel op hot stadhuis genoodigd worden alwaar hen dan herinnerings medailles uitgereikt vvorden. Den volgendeu dag zal Z. M. de koning den wedstrijd openen. Vervolgens zal er een reven en een groot banket plaats hebben, waarbjj de koning zal voorzitten. De wedstrijd en de nitdeeling der prijzen zal nog door vele andeie feesteiijkbeden opgeluisferd worden. Het getal prijzen bedraagt reeds 500, een vvaarde vertegenwoordigeu Ie van 30.000 frs- Er is besloten dat de feesteiijkbeden te Brnssel op de zelfde wijze geregeld znilen worden als te Gent en andere plaatsen. De wedstrijd te Brnssel te houden zal den 22 September a. s. geopend worden. De deputatie zal na voor logies voor de genoodigdeu gezorgd te bebben de vol gende week weder naar Engelaud terugkeereu. Eenige leden der zwemclub te Dover heb ben op zekeren moigeu in deu loop van de vorige week op eeu eigenaardige wijze het ontbijt gebruikt. Iu de haven was een drijvende tafel, die voor ankers lag, aangebragt, die rijk met bloemen was getooid. Op die tafel was een welvoorzieu ontbijt met koffij, eijereu enz. aangerigt. Eeu twintigtal leden der club begat zich te water en zwom naar de tafel idler nam een kop koffij met een eitje en wat hij verder begeerde, doch men mogt zich volsirekt niet aan de tafel vasthouden of er oji steunen. On - geveer een half uur mauouvreerden zij rondom de tafel totdat zij het noodige iiatldeu gebruikt, en zwom men toeu weer uaar wal. In de nabijheid van Niimberg is in de Messthaler ij/.ergieterij de stoomketel ge-^prongeit waarbjj 14 personen zwaar gewond of gedopd werden. Eon korporaal vjm de koninklijke mariniers te Portsmouth is door den krijgsraad veroordeeld tot 84 dagen dwangarlieid en degradatie wegens het houden vau godsdienstige toesprakeu in de open luclit. NW r+ rf In 'tN. Kerk. Weckbl. wordt in eeu hoofdartikcl, dat ten opschrift liceft ,/tgeloof," mot warmte opgekomen tegen dc woorden, die prof. Doedes, niet iu den roes der kauselwolspre- kendheid bij't vcrrassende zomerweder, maar in eene gedrukte redevoering, omdat ook op't zendingsfecst te Wolfhezen't weder prachtig was, zegt: „d«Tt do meteorologen met onze zeudings- leesten zullen moeten rekeuenl" 'tN. K. W. gaat dan voort: ,,'t Is niet uit te spreken, hoe laag zich liier het „geloof' vertoont. Wat heerlijke lokspijs biedt de professor hier aan (le spotternijWei zeker, inaar elk spotwoord, al raakt het maar in eene enkele vrome ziel eene snaar pijnlijk aan, is voor zijne rekening. De ergernis, die er gegeven wordt, is door hem gc- zaaid. Hoe, de meteorologen zullen met mve feestt n te reke- nen hebben? Zijn die gelccrden, die nog zoekende zijn naar de wetten, welke den dampkring in b. wcging brengen, zoekende of zij ook eenigen periodieken regelmaat knnnen ontdekken, zijn die zoo min, zoo verachtelijk, dat gij hen aan den 6pot van uw „vi'oom" volk moogt prijs geven? Hebt gij dan nooit kennis genomen van hnn onverdroten geduld, van hunne op duizend kleinigheden bedaehte zorgvuldigheid, van hunne boven alien lof verhevon beseheidenheid? Spreek er eeu of spreek er honderd, zij zeggen u alien uit e'en mond„Wij kennen ten deelewij zoeken of wij het ook vinden en grijpen mogende eenheid, den zamenhang, de vaste wet, want zoo waar God leeft, er is in de afwisseling van den dampkring, evenzcer als overal in de natnur, verbaud van oorzaak en gevolg, dat nooit wordt opgeheven." De meteorologen denken onder hun wctensehap- pelijk streven aan het belaug van hunne medemenschen, ook van sommigen onder uw gehoor, professor! van de zeevarende Markens bij voorbceld. Zij rigten hunne stormsignalen op om bij voorbaat het zeebouwend deel onzer natie voor de naderende stormen opmerkzaam te maken en te behoeden. Het schipprrs- volk is echter zeer bijgeloovig, en hecht meer aan de grillen en luimen van een opperwezen, en drijft den 9pot met die „geleerde" lui en gij professor? Werkelijk, gijstijfthen met opzet en met voorbedachtcn rade in hun bijgeloof! Ook gij doet het voorkomen, alsof het weer een spel van gril en luim is. Welnu, misschien vergaat er wel weer eens een schip op onze kusten, dat behouden had kunuen blijven, bijaldien de gezagvoerder geluisterd had naar de stormsignalen, door de meteorologie uit menschlievendheid bcdacht. Maar de vrome man was te Wolfhezen geweest, en had daar door een vroom professor den draak met meteorologie hooren steken, en was dus veel te „geloovig" geworden, om op de waarschuwing acht te geven. Hij vond zijn graf in de golven De man wist niet beter, maar gij, professor, die hem in zijn domheid hebt ge- stijfd? Misschien zegt gij wel: „dat een christen op zijn bed sterft, dit past ook niet in dezen tegenwoordigen tijd!" (Zie bladz. 801 Stemmen voor waar he id en vredc, Aug.)"

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1872 | | pagina 1